A\Lb2Slnti C IJ li 414 T rvo. 14. I l' ID f é^s li id Het kruis van Innesmore. W oensdag 20 1908. 24e Janr^. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, F. IMELEMAX, Voorbereidend Militair Onderricht, Buitenland. FEUILLETON. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor Bilgiï 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De Burgemeester van AXEL; brengt onder de aandacht van de jongelieden van 16 tot 24-jarigen leef tijd in deze gemeente, die in den aanstaanden winter wenschen deel te nemen aan het dat zij zich daartoe vóór 1 JUNI a. s. moeten aanmelden ter gemeente-secre tarie, alwaar nadere inlichtingen zijn te bekomen. Axel, den 8 Mei 1908. De Burgemeester van Axel, D. J. OGGEL. DUITSCEL AND. Italiaansche kranten meldden onlangs, als anekdote, dat 's Keizer dochter van haren vader geen vergunning had kun nen krijgen, om knoopen van 1 mark het stuk aan een nieuwe jurk te laten zetten. „Wij kunnen, zegt vader zoo antwoordde de prinses aan de op bescheid wachtende naaister het geld niet uit het raam te gooien." 's Keizers huishouding wordt dan ook werkelijk zeer economisch bestierd. Het is b.v. bekend, dat de keizerlijke opperkok er zorg voor moet dragen, eiken dag tegen een overeengekomen som per hoofd, het keizerlijk gezin en de leden der hofhouding den kost te NOVELLE. «Ik wil in de wetten niet ingrijpen, zeide hij. Eugelands rechters moeten zelfstandig en onafhankelijk zijnzij hebben Beaufort verbannen en dat moet zoo blijven tot hij zich volkomen veront schuldigen kan. En dat kan hij als hij wil. Maar zijn zoon, waarom heeft men ook dien verbannen Wellicht uit vree- ze, dat hij het in Borbeauy verhalen zou, hoe zijn vader, wiens blodd op Franschen bodem heeft gevloeid geen anderen verdediger in Oud-Engeland vinden kon, dan zijn ouden wapenbroe der Eduard Plantagenet »Wie uwe majesteit als pleitbezorger heeft, behoeft geenen anderen,* ant woordde Alice, bekommerd over de wending, die dit gesprek nemen zou. «Ik zou zelf wel eens met Beaufort willen spreken ging de koning voort. »Toen was ik krank en ontevreden op hem. Men had mij zoo veel van hem gezegd, ik weet zelf niet meer wat al. Ik wil hem hier ontbieden. Zijne fami lie lijdt daarenboven geheel onschuldig. Wat heeft zijn zoon gedaan, dat men hem vast houdt, daar hij ons zijne dien geven. Voor een gast, voor wien extra gedekt moet worden, wordt ook extra betaald. Maar wanneer de keizer op reis is, reist hij zoo vorstelijk mogelijk en wordt er niet op de marken gekeken. Van wat die reizen kosten, krijgt men een begrip door het volgend bericht. De laatste reis van het keizerlijk paar van Berlijn naar Venetië en van Pola over Weenen naar Munchen heeft, al leen aan bijzondere treinen, bijna 50.000 mk. gekost. Voor den bijzonderen trein van elf rijtuigen (510 ton en 54 assen), die den Keizer en de Keizerin van Pola naar Salzburg bracht, is ruim 20.000 mk. en voor deu afstand Salzburg-Mun- chen-Donaueschingen bijna 15,000 mk. betaald. De kosten van de heenreis van Potsdam naar Venetië waren ruim 14,000 mk. FRANKRIJK. Over de twintig oproerlingen van het fort Gassion die sinds hun muiterij tij delijk cellulair waren opgesloten in de verschillende kazernes, is te Haze- brouck vonnis geveld. Tien worden naar Algerië gezonden, waar zij worden ingedeeld in de strafbataljons. Vijf gaan naar Mans, waar zij hun celstraf zullen hebben uit te zitten. De vijf anderen worden weder in het fort opgesloten. Vrijdagnacht tegsn twee uur ontdek ten politieagenten op de place de la Bastille een helsche machine van 17 centimeter hoogte, althans een voorwerp dat daarop leek. Het ding is naar het gemeentelijk laboratorium gebracht om onderzocht te worden. Men denkt, dat het een foppery is. sten in Frankrijk bewijzen kon. En zijne voortreffelijke gemalin, de goede lady Euphemia, die mijne koningin zoo getrouw is geweest; van het jonge meis je, dat nu in Northumberland van ver driet vergaan moet, in plaats dat zij ons hof tot sieraad strekt, wil ik niet eens spreken.* Met neergeslagen blik had Alice, naar het woord des koniugs gehoord, opdat hij, in hare oogen, hare onrast niet le zen zou. Toen de koning zweeg, scheen zij haar besluit te hebben genomen. Dit gaat niet, mijnheer en gemaal sprak zij met eene heldere stem. Wan neer gij te veel toegeeft aan uwe vor stelijke zachtmoedigheid, dan ligt het op mijnen weg, u te waarschuwen, als uwe getrouwe dienares. Een man, op wien zulk een smet rust, moge die dan door eigene of vreemde schuld, op hem ge worpen zijn, verdient niet aldus door u te worden verdedigd. Zijne zaak was het, genade te smeeken en dank te zég gen voor het verschoonend vonnis, dat door uw toedoen, over hem werd uit gesproken. Maar in plaats daarvan ver smaadde hij iedere poging, die hij, als onderdaan en wapenbroeder schuldig was, en sprak van recht, van geene ge nade Neen, neen, uwe majesteit moet afwachten, wat hij doen zal. En wilt gij den zoon toestaan, om Northumber land te verlaten, welnu, zoo is dat uwe, gunst die hem door u wordt verleend. ZWITSERLAND. Henri Dunant, de baanbreker en voorvechter op het gebied van hat in ternationale Roode Kruis, die dezer da- a, 80 jaar is geworden, heeft het dien dag druk gehad. Met twee neven, die uit Genève waren overgekomen, had hij maar aldoor brieven, telegram men en bloemen in ontvangst te nemen. De Zwitsersche Bondsregeering zond een hartelijk telegram. Verder kwamen er geluk wenschen van den tsaar, de keizerin-moeder van Rusland, den ko ning van Noorwegen, van prins Karei van Zweden, het Zwitsersche, het Rus sische, het Oosteurijksche en het Duit- sche Roode Kruisvan de ziekenver- plegingen in alle Zwitsersche dorpen van comité's van het Roode Kruis in het buitenland van verscheidene scho len, enz., enz. Da Appenzellers, te midden van wie Dunant woont, in het stadje Heiden, droegen vooral bloemen voor den jubilaris aan. Op alle scholen in Zweden werd dien dag ter eere van Dunant de vlag ge- heschen, en op last van den minister van onderwijs een klein geschrift over het Roode Kruis en. zijn stichter ver spreid. Dames uit Stockholm hebben den grijzen jubilaris een kamerrok van het fijnste witte fluweel, met het Roode Kruis op den linkerarm, gezonden, een herinnering aan „l'homme en habit blanc", onder welken naam Dunant bij de gewonden van Solferino, Oosten- rij kers, Italianen en Franschen, bekend stond. Al geeft gij aan de vrouwen ook die vrijheid, dan zouden zij toch den ban neling nooit willen verlaten, evenmin,* voegde zij er bij, met een tederen blik, »evenmin aL ik u ooit verlaten zou, mijn koninklijke gem aki »Ge zijt eene goede vrouw,* zei de koning en koste haar op de wang, «gij zult mij trouw blijven, dat weet ik, ook als ik zwak zal zijn van ouderdom. Gij zult mij eenmaal liefdevol de oogen sluiten »Och, spreek zulke treurige dingen niet!* antwoordde Alice en wist des konings gedachten, met haar zoet gekoos en vleiend gesnap zoo af te leiden, dat hij aan niets anders dacht, dan aan het genot van het oogenblik. In dien toe stand was hij het mildst met zijne ge schenken, en Alice wist er zich mees terlijk van te bedienen. Toch scheen haar die herinnering aan Beaufort gevaarlijk zij meende, dat daar eene vreemde hand in het spel was, en zij verborg haren kommer niet voor hare vertrouwde. »Wie weet,* sprak deze, »of niet de een of ander de rijke erfge name gaarne in Londen zag. Men heeft wel eens vroeger werk gemaakt van hare hand, en vergis ik mij niet, dan heeft sir William Windsor zelfs een formeel blauwtje by haar geloopen. Misschien denkt hij de schoone nu rekzamer te vinden. Of het kon ook wel zijn, dat men plannen had gebouwd op de blijk- Vooral met het bericht van de viering van zijn jaardag op de Zweedsche scho len moet Dunant in hooge mate inge nomen zijn geweest. Vrijdag is de bergspoor Interlaken- Harder geopend, 't Is met een stijging van 56—64 percent, op 't oogenblik de steilste bergspoor van Zwitserland. Maar de in aanleg zijnde Niesenspoor wordt nog steiler. Het begin-station van de Harderspoor ligt 568 meter boven den zeespiegel het eindstation 1362 meter. De lyn is 1450 meter lang. De rit duurt 20 mi nuten. In October 1905 is men begonnen met den aanleg. De kosfen hebben ongeveer 1,200,000 francs bedragen. ITALIË. Te Acircalo en op verschillende an dere plaatsen op Sicilië zijn Vrijdag nacht verscheidene aardschokken ge voeld. Vele huizen leden schade. TURKIJE. De stem van Moskou bevat een alar- meerend bericht uit den Kaukasus. Volgens den berichtgever maakt Turkije zich gereed tot den oorlog. Turksche ambtenaren doorkruisen den Kaukasus en koopen vee in groote hoeveelheden op. De Turksche troepenmacht aan de grenzen is aanzienlyk versterkt. Te Bateem is een Turksch student be trapt op het nemen van fotografieën van de vestingwerken. Elders zijn zelfs Turksche officieren in hechtenis geno men, onder verdenking van spionnage. De Turksche troepen worden samen- bare hulde, die de koning aan hare schoonheid brengt. Wie weet het?* «Schoonheid zegt ge riep Alice toornig,zij heeft tint als eene Moorin, hare oogen zijn koud en scherp boven dien wie zou zich kannen verwarmen aan haar koel en onverschillig hart. En dan het haar, het is of het de ma nen zijn van eenen leeuw, haar figuur is zonder eenige bekoorlijkheid en leven Meeüt ge, dat zelfs het oog van een grijsaard die Anna met mij vergelijken kan «Als zij zoo was, als gij haar schildert zeker niet!* zei Jessy lacheude. «Maar alle cavaliers zijn het eens, dat zij een ideaal is van vrouwelijke schoonheid; en gij zult wel uiet ontkennen, dat er eene zekere betoovering «Ha!* viel Alice haar in de rede, met oogen die fonkelden van toorn. «Ik weet al waarom gij deze jonkvrouwelij ke schoonheid prijst. Gij zijt verliefd op haren broeder, dien wilt gij hier hebben, omdat gij verteert van verlan gen naar den geliefdenHij is uw ideaal, en daarom moet nu de zuster, die zoo veel op hem lijkt, ook in mijne oogen schoon zijnOntken het maar niet. Ik zie u door en doorO, gij zoudt in staat zijn mij ongelukkig te maken, om dien Beaufort Een donkere blos kleurde Jessy's wan gen. «Ik ontken niets,* zeide zij, waarom ojk Richard Beaufort behaagt aan meer

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1