25 Paarden, 40 stuks Koornvee, Machinale Steen BEHANGSELPAPIEREN THIEMÖMETERS, E.Br^ndsm^ DE GRAPPENMAKER, CHÏLI-SALPETER. F. Verstraeten-Wauters. Altijd in voorraad TELEFONISCH RESPREK! Firma P. H. VEENHUIZEN, tttfVTACTUBM, KUNSTMEST 7x9 J. GGGEL, J. RÖLFF, RIJWIELHANDEL - AXEL. ROVER-RIJWIELEN, GRITZNER-RIJWIELEN, MEIKOOPDAG. rrrt. Hallo!! MIJNHEER!?! Wat zegt Uil Jawel is jt beste en goedkoopste adres voor KRUIDENIERSWAREN rrrt HOTEL DES PAYS BAS (nieuwstraat) in alle vormen ver krijgbaar bij Steenstr. Hulst. Voorhanden: otbüMtumm Dat moet ieder koopen. J. D. DIJK, Uitgever, Groningen. NOG VOORRADIG e n een ruime keuze AXEL. in verschillende prijzen. DIELEMAN. MIDDELEN VAN VERVOER^ n Stooinbootdieust op de Wester-Schelde. Van 1 Maart tot en met 31 October 1908. Lijn WalzoordenHans weert. AGENT DER de beste Engelache machine. EN DER het soliedste Duitsche fabrikaat. De Notaris P. Zfjlstra te IJzendjjke ia voornemens Zaterdag 9 Mei 1908, op de hofstede bewoond door en ten verzoeke van den Heer N. WEEDA, onder IJzendyke, polder Oranje Dieren- tyd, publiek te verkoopen 4van 1—12 jaar, waarbij 8 met veulen, (ouder- ■ftwvm dom gegarandeerd.) waarbij 12 MELKKOEIEN. Varkens, Pluimgedierte, Land- bouwhalm, enx. en aanverwante ARTIKELEN, Het Kantoor van Mr. gMV P. DIELEMAN te Ter Neuzen wordt met Mei a. s. ver plaatst naar het en zal aldaar geopend zijn den eersten en den derden WOENSDAG der maand vanaf des morgens 9 uur. voor boter- en kaasbereiding, bij F. DIELEM AN, Axel. iruaoiuaijs i alleen in verzegelde pakjes voor zien van bovenstaand gedepo neerd Handelsmerk ;in Zeeuwsch- Vlaanderen verkrijgbaar te Axel, P. Dieleman, Erven H. Harinck. J. Baarman, J. H. v. Dixhoorn, P. Buijze, P. Deij, Hulst, C. L. Du Cock—Sijlva, Ter Neuzen. P. v. Arenthals, D. Herrebout, Gez. Meertens, Wed. Klaassen-Donze, A. van Overbeeke, R. Scheele- Willems, Sas van Gent, J. T. de Smidt, Zaamslag, J. M. de Vos, Wed. D. J. van Pienbroek, Axelschestraat. In 't bijzonder wordt de aan dacht gevestigd op SOUCHON No. 5. a 1,30 per 1/2 KG. Zoo'n boek met leuke, grappige, komische, jolige, vrooljjke Voordrachten, zooals voorkomen in bevattende 31 splinternieuwe komische Voordrachten, Humoristische Scènes, vroolijke Coupletten, Liederen enz. INHOUD: De Notenkoopman. Jacobus Meeltrog. Een oranjedag. Alles is vergankelijk. In 't donkere Amsterdam. Sjoeladerie, Sjoeladera. Om drie dubbeltjes. De gebochelde. Tandmeester en Likdoornsnijder. De luiaard. Jeremias Ongeval. De dappere Jonker. Een braakmiddel. De liedjeszanger. De verloren huissleutel. Ik wou wel. Levie Lap. Vast besloten. Da verzeke ringsagent. Mijn Margriet. Onze Kostganger. Nu kun je goed lachen. De Schoonvader. De Schoorsteen veger. Pietje leeft nog. Gezel schapslied. De huwelijks-inzegening van Rabbi Poerlewitsky. Nieuwe potpourri. De erfenis van Jochem Drup. Welkomstlied. Nieuw vroo- ljjk bruiloftslied. Dit hoogst grappige boek van 80 bladzijden met de 31 splinternieuwe Voordrachten en aanwijzingen hoe men de stukken moet voordragen, wordt na toezending van postwissel a f 0.55, of van elf postzegels 5 cent, goed verpakt franco p. p. toegezonden door 0. Kijk-in-'t Jatstraat 66. GEREGELDE A A.TSJ V O ER VAN AANBEVELEND, SPOORWEG TERNEUZEN MECHELEN. (Greenwichtijd.) r. Ter Neuzen 6 35 9 40 1 28 5 52 V. Brussel N. 5 59 9 42 12 43 1-5 35 Sluiskil 6 42 948 136 6 a. Mechelen 6 22 10 25 112 5 57 Axel 6 49 9 57 144 6 09 V. 6 40 1028 129 6 03 Kijkuit 6 56 10 06 153 617 a. St. Nicolaas 7 41 1125 2 32 7 04 Hulst 7 04 1018 2 02 6 26 V. 750 1140 3 09 716 a. Clinge 710 10 26 2 08 6 32 Clinge 8 10 1204 3 30 7 36 V. Clinge 7 17 10 36 218 6 42 a. Hulst 816 12 11 3 36 7 42 a. St. Nicolaas 7 35 10 54 2 35 7 02 V. 8 22 12 38 .3 42 7 47 V. 8 22 10 57 3 714 Kijkuit 8 30" 12 46 3 50 7 54 a. Mechelen 915 1153 3 57 812 Axel 8 38 12 54 3 58 801 V. 9 23 1157 415 816 Sluiskil 8 46 102 4 06 8 08 a. Brussel N. 9 48 12 23 4.6 8 56 a Ter Neuzen 854 1 10 412 815 f) Des Zondags om 5 16 u. Spoorweg Ter NeuzenGent. v. Ter Neuzen *5 35 8 30 12 5 10 b8 Sluiskil 5 43 8 38 12 08 5 20 8 10 Sluiskil [brug-] 5 45 8 41 12 12 5 23 8 13 Philippine 5 49 8 45 12 17 5 28 8 19 Sas van Gent 6 8 53 12 26 5 37 8 28 aank. 6 08 9 01 12 30 5 42 8 35 vertr. 6 22 911 12 40 5 50 8 50 kl. st.[ 6 51 9 43 0 - 9 22 gr. st.f 7 05 9 56 122 6 35 9 34 a. Alleen 's Zaterdags en 's Maandags. b. Niet op Zon- en feestdagen. Selzaete a. Gent v. Gent [gr. st.l 5 20 8 25 11 50 *5 04 h7 56 [kl. st.] 5 31 8 36 12 01 Selzaete 515 5 46 5 52 6 07 fi 15 8 07 8 39 8 50 9 05 9 13 aank. 6 04 910 12 32 t vertr. 6 12 9 17 12 37 v. Sas van Gent 6 25 9 24 12 51 Philippine 6 33 9 32 12 59 Sluiskil [brug] 6 37 9 35 1 03 6 18 9 18 Sluiskil 6 40 9 39 106 6 23 9 22 a. Ter Neuzen 6 48 9 47 1 14 6 31 9 30 a. Op Zondagen niet verder dan Selzaete. b. Alleen op Vrijdag en Zondag tot Terneuzen. Stoomtram Hulst v. Hulst, Station 4 54 740 10 25 2 15 5 20 7 50* Rustwat 5 7 55 10 40 2 30 5 35 8 05 Terhole 5 05 8 10 45 2 35 5 40 8 10 Hoefkensdijk 5 13 8 08 10 53 2 43 5 48 8 18 Kuitaart (Tol) 5 18 8 13 10 58 2 48 5 53 8 23 Kloosterzande 5 28 8 24 1109 2 59 6 81 8 34 a. Walz. (Dijk) 5 40 8 35 11 20 3 10 6 15 8 45 Rijdt slechts op werkdagen tot Taidijk, ea op Zon- en Feestdagen tot Walsoorden Walzoorden. v. Walz. (Dijk) 5 50 9 10 11 45 3 35 6 30 8 55 f n Kloosterzande 6 01 9 21 11 55 3 46 6 41 9 05 Knitaart (Tol) 6 12 9 32 12 05 3 57 6 52 9 15 Hoefkensdijk 6 17 9 37 12 10 4 02 6 57 9 20 Terhole 6 25 9 45 12 17 4 10 7 05 9 27 Rustwat 6 3 9 50 12 21 4 15 7 10 9 31 a. Hulst, Station 6 45 1005 12 35 4 30 7 25 9 45 f Rijdt slechts op Zon- en Feestdag#*. Ter NeuzenGent over St. Nicolaas. CORRESPONDENTIE. r. St. Nikolaas n. Antw. 8 li 1142 2 5Q 7 18 Antwerpen n. St. Nik. 6 48 10 38 2 06 6 17 Mechelen n. Brussel 9 23 11 57 4 15 8 16 Brussel n. Mechelen 5 59 9 42 12 43 5 35 Ter NeuzenBrussel over Lokeren. v. Ter Neuzen 63) 9 40 128 5 52 V. Ter Neuzen 5 35 8 30 12 00 5 15 St. Nikolaas 818 1133 2 49 7 10 V. Selzaete 6 22 9 11 12 40 5 50 a. Gent 8 >9 12 35 3 29 8 15 a. Brussel 10 04 12 36 3 15 9 40 v. Gent 6 35 10 36 2 07 6 09 V. Brussel 5 34 10 18 2 07 6 in 8 50 St. Nikolaas 7 50 1140 3 09 7 25 V. Selzaete 911 12 37 5 52 a. Ter Neuzen 8 54 110 412 815 a. Ter Neuzen 9 47 114 631 930 CORRESPONDENTIE, v. Gent n. Brussel 7 18 1>02 1 0 6 55 9 44 Brussel n. Gent 6 02 9 32 3 54 6 06 Gent n. Ostende 8 21 1102 11 05 135 6 50 Ostende n. Gent 6 8 48 3 20 5 32 5 04 WEST-EUROPEESCHE OF SPOORTIJD. DAGELIJKS WOENSDAG Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,7,30 9,30 11,50 ab nm. 3,23c 6,15 1 Breskens Vlissingen 5,30 8,10,12,15 a 3,50e 6,45d Neuzen Vlissingen 5,7,30e f 10,25g 1,55a 4,45 I Vlissingen Neuzen 6,10 9,ll,50ab 3,23 6,15hd Van Borsselen c en h) vertrekken de booten ongeveer 3 O minuten na het vertrek van Vlissingen of Neuzen. Van Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 7,50 Hoedekenskerke Neuzen 8,30 a Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. I) Bij vertraging van trein 11,44 kunnen de booten naar Breskens, Borsselen en Neuzen ten hoogste 5 minuten wachten, c Op deze reizen wordt geen vee vervoerd. d Bij vertraging van trein 6,09 kunnen de booten naar Breskens, Borsselen en Neuzen ten hoogste 20 minuten wachten, e Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd, f Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. S Op de ZONDAGEN van 31 Mei tot 27 September kan de boot van 10,25 uit Neuzen ten hoogste 30 minuten wachten. I» Deze boot legt te Borsselen alleen aan op de weekdagen van 16 April tot en met 31 Aug. In correspondentie te VLAKE op den staatsspoorweg VlissingenRoosendaal en te WALSOORDEN op den tram HulstWalsoorden. i MEI 1907 tot nadere aankondiging. Van Walzoorden naar Hansweert vm. 5,45, 6,45*, nam. 12,30, 3,25. Hansweert Walzoorden 8,08*, 11,01, 2,38, 5,38. *Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. Voor het vervoer tusschen Hansweert en Vlake of omgekeerd zijn telkens twee omnibussen elk met twaalf plaatsen, beschikbaar. Van Vlake vertrekken de omnibussen naar Hansweert onmiddellijk na aanftoinst van den correspondeerenden trein. De booten uit Hansweert vertrekken, behoudens onvoorziene oiastandigneden, na de aankomst der omnibussen. DAGELIJKS

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 4