Naaimachines Beestiaal: De BURGERS RIJWIELEN, en so§ïeiie RIJWIELEN, Gemengd Nieuws. Marktberichten. Advertentiën. A. KOLFER, Axel. Polder BEöÖSTENBLEIJ BENOORDEN te AXE I_i. Ontvanger-Griffier H H. Paardenfokkers! Openbare Verkooping. Landbouwgereedschap, enz. Melkgereedschap, enz. Ongeveer 2 heet. mim 4 gem. KLAVER te velde, Steeds voorhanden: van af 80 gulden; van af S3 guldon. V f 4°*!- voor 22 gulden. AXEL. A. KOLFER. stuur waterkeering van de cal. Marga- retha- KleineHuissens- en Eendragt- polders aanbesteed het verhoogen en verzwaren van den zeedijk van den Margarethapolder. Raming f 11.941. Minste inschrijver was de heer J. de Bree Fz. te Neuzen voor f 10.160. In den nacht van Vrijdag op Za terdag is te Hoek ingebroken in het kantoor der Eerste Zuid-Nederlandsche rijwielfabriek der Gebr. Kaan. Dit kantoor, met den winkel onder een gebouw, is des nachts onbewoond. Toen de xoon van een der, firmanten Zater dag de voordeur wilde openen, bleek, dat er iets met het slot der deur was ge schied, daar het niet gemakkelijk ge opend kon worden. Toen de deur een maal geopend was, bleek alras, dat een raam van het kantoor, uitkomende op een binnenplaats, was opgeschoven. Er stond een grooten schroevendraaier onder, om te voorkomen dat het neer zou vallen. Blijkbaar zyn de inbrekers want het zal wel meer dan 1 persoon geweest zijn, nadat te vergeefs beproeld was de aan de straat gelegen voordeur te openen, geklommen over den muur die het achtererf van den openbaren weg scheidt. Zij hebben toen een ruit van het kantoor ingeslagen, waardoor zy de pen, die het opschuiven van het raam verhinderde, konden verwijderen. Het raam is toen opgeschoven en men is binnengekomen. Uit hetgeen dan gevolgd is, blijkt, dat men goed met den plaatselijken toestand moet op de hoogte geweest zijn, aangezien er in het kantoor der klerken niets is aangeraakt en er ook geen bezoek is gebracht aan den aan- grenzenden winkel. Het bezoek gold rechtstreeks het privé-kantoor, waar de brandkast staat. Daar was veel dooreen geworpen en uit een lessenaar bleek een bedrag van ongeveer 500 fr. in Belgisch geld te zijn ontvreemd. Een bakje met koperen en nikkelen pas munt had men laten staan. Wat er met de brandkast was ge schied, was maar niet zoo dadelijk na I te gaan. De plaat met het letterslot was afgeschroefd, en toen heeft men blijkbaar moeite gedaan om door het toen ontstane gat den haak, die de deur gesloten houdt krom te slaan, wat niet gelukte. Aan een der zijkanten was voorts, vermoedelyk met het doel de sluiting te kunnen wegnemen een gat geboord, waarbij het wel gelukte den zijwand te doorboren, doch de bin nenwand te veel tegenstand bood, ten minste te veel voor de nachtelyk ar beiders. Door de beschadiging der brandkast waarbij pok dp sluiting verwrongen was, duurde het geruimen tyd, eer de firmanten zelve de kast konden openen, doch toen dit na ruim een uur wer- kens gelukte, bleek, dat uit die kast niets was ontvreemd en deze de po gingen der geweldenaars had weerstaan. Natuurlijk is aangifte gedaan bij de ypolitie. Sporen van de daders zijn niet ontdekt, doch onwillekeurig rijzen ver schillende vermoedens, vooral waar de inbraak blijkbaar met kennis van den plaatselijken toestand en vakkennis is uitgevoerd. (Tem. Ct.) Vrijdag werd ten huize van D. Buysse te Westdorpe publiek geveild ten overstaan van de Notarissen Dreg- mans, Dumoleyn en Wallyn ten ver zoeke van mej. de wed. E. Govaert en kinderen Koop 1. Een hofstede, bestaande in: woonhuis, schuur, wagenhuis, verdere gebouwen, erf, tuin boomgaard, bouw en weiland, dijk en rietveld, alles in den Autrichenpolder aldaar, te zamen groot 12 gemeten 245 roeden (Gentscbe maat). Koop 2. 18 gemeten 32 roeden bouw- weiland en moeras gelegen als voren. Koop 3. 4 gemeten 216 roeden dijk en zijkantweg. Deze 3 perceelen werden in massa gekocht door den heer H. Govaert al daar voor de som van 18382,32. Nog werd te koop aangeboden 2 ge meten 209 roeden (Gentsche maat) bouwland. Hiervan werd koopster mej. Maria Govaert te Sas van Gent voor de som van 1617,68. Een vreeseiyke daad. Vrijdagnacht heeft te Arnhem een Duitscher, die daarvoor "was aangeko men uit Oberhausen in dronkenschap opzettelijk zijn elfjarig zoontje, dat naar hij beweert zijn eigén kind niet was, op den Zijpschenweg met een zakmes de keel afgesneden. Het kind werd badend in zijn bloed gevonden door een kapitein der artil lerie en is naar het diaconessenhuis gebracht. De dader heeft zich zelf aangegeven. Hij is een 40-jarige schilder uit Ober- hau»en. Zijn vrouw is sedert eenige jaren dood en had het leven gegeven aan een tweeling, waartegen de man een wrok koesterde, omdat hij meende, dat de kinderen niet van hem waren. Zoo rijpte bij hem het plan het jongetje uit den weg te ruimen, terwijl hij het andere kind, een meisje, te Oberhausen liet. Te Arnhem gekomen, heeft hij zich eerst bedronken (een halve flesch jene ver vond men nog bij hem) en daarna ging hij met het kind den Zijpendaal- schen weg op. Door zijn beschonken toestand heeft hij het scheermes, dat hij bij zich had, niet kunnen vinden, waarop hij met zijn vrij bot zakmes het kind twee sneden in den hals a.h. w. heeft gekerfd. Gelukkig werd de slagader niet geraakt, wat bij snijden met het scheermes wel het geval zou geweest zyn Het kind werd aan den weg gevon den, badende in zijn bloed en naar het Diaconessenhuis. gebracht. De dader heeft zich intusschen aan het politie bureau aangemeld en zeide een moord gepleegd te hebben. Een paar agenten gingen met hem mee, maar daar hij in Arnhem onbe kend was en bovendien halt dronken, kon hij niet meer aanwijzen, waar hij de misdaad gepleegd had. Toen hij weer naar het bureau was gebracht en het kind medegedeeld had dat zijn vader hem had willen vermoor den, erkende deze dat. De misdadiger blijft ter beschikking der justitie. De toestand van het jonge, tje, een kind van 11 jaar, is redelijk. Een Cycloon in N. Amerika. Uit Atlanta wordt bericht dat 250 menschen, meest negers, zijn gedood, 400 gewond, tengevolge van een cycloon die Vrijdag gewoed heeft boven Missis sippi, Louisiana en Alabama. Veel steden zijn bijna geheel of ge heel verwoest. Uit de nadere berichten over den wervelstorm in sommige streken van Alabama, Mississippi en Louisiana, blijkt dat er plotseling een groot aan tal windhoozen ontstonden, waardoor zulke ontzaggelijke stofzuilen werden opgezogen, dat de zon erdoor verduis terd werd en de ernstige tooneelen zich in het halfdonker afspeelden. De storm nam in hevigheid toe, boomen vielen om de licht gebouwde houten huizen stortten het een na hpt andere in de puinhoopen gaven juist de richting aan door den alles vernielenden orkaan ge nomen. Het huilen van den wind werd overstemd door het hulpgeroep der gekwetsten en dergenen die in de verwoeste huizen opgesloten waren; boven alles uit klonk het gegil van vrouwen en kinderen. De meeste doo- den zijn negers, wier hutten als kaar tenhuizen boven hun hoofden in elkaar stortten. Groote scharen negers kniel den in het veld neer, baden en zongen. Het plaatsje Almite in Louisiana is geheel weggevaagd het aantal dooden wordt daarop 50, dat der gewonden op 75 geschat. In de Purvis (Mississippi) zijn 50 negers en 30 blanken omge komen van het dorp zelf staat geen huis meer overeind. In de s: reek'van Natchez worden 60 dooden gemeld, enz. Bij Natchez baande de storm zich een weg van 300 M. breedte de hoog ste boomen werden als grashalmen af gemaaid. Het telegrafische verkeer is natuurlijk nog gebrekkig, zoodat volle dige bijzonderheden ontbreken. Men vreest echter, dat de eerste berichten heelemaal niet overdreven zijn. AXEL, 25 April. Ter Graanmarkt van heden (Zaterdag) waren de prijzen als volgt: Tarwe ƒ8,75 9,50 Rogge 8, k 8,75 Wintergerst 8,75 k J 9, Zomergerst 0,a 0,Haver 7,a 7,50 Erwten 11,k f 12,Paarden boonen f 8,50 k f 9, Duivenboonen 0,0,Witte- boonen 0,k 0,Bruineboonen 0,a f 0,Boekweit f 0,a 0,Lijnzaad 11,— èi 12,25 Aard appels 0,k 0,Koolzaad per zak van 100 liters HULST, 27 April. Ter Graanmarkt van heden (Maandag) waren de prijzen als volgt: Tarwe 9,Rogge 8,50, Win tergerst ƒ9,Zomergerst ƒ0,—Haver 7,75, Erwten f 11,25 Paarden boonen 8,75, Duivenboonen 0,Witte- boonen 12,50, Bruineboonen 12, Boekweit 0,Lijnzaad ƒ11,75, Aard appels 4,25, Koolzaad per zak van 100 liters 0, Boter per kilo ƒ1, Eieren per 26 «tuks 0,75. Onzen harteltyken dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij ons huwelijk onder vonden. J. DE KRAKER. J. A. DE KRAKER- Sanders. Axel, April 1908. aan eoncurreerende prezen van af 24 gulden met KAST, bij Het Bestuur van den polder BEÖÖS TENBLEIJ BENOORDEN, roept solli citanten op voor de betrekking van van bovengenoemden polder. Sollicitatie's bij gezegeld adres worden tot HA ei 1908, ingewacht bij den Dykgraaf. Het Bestuur, P. KOSTER, Dijkgraaf. A. E. C. KRUIJSSE, plaatsv. Ontv.-Griffier. De HENGST MON RÊtfE DE ROEULX, bekroond met den 2<-n prijs te Brussel 1907, staat ter dekking bij den heer JOH* DE FEIJTER Pz. te Zaamslag, a 25 gulden contant. Hel bestuur v. d. Ver. De Toekomst." PH. J. VAN DIXHOORN, Voorz. W. DIELEMAN Pz., Secr. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van F. DEKKER Wz. in voordeel van de Weezen W. DEKKER aldaar nabij de Sassing op de door hem nog bewoonde hofstede, op Dinsdag 19 Mei 1908, des voormiddags 10 ure, verkoopen 7 Werkpaarden waar- onder 1 met Veulen, 3 baatgevende Koeien, 5 tweejarige Runders waar onder 3 bekalfd, 6 Hokke- lingen, 3 Kalvers, 2 Loop- I varkens, 1 Varken dik van Biggen, 14 Biggen, 120 Hoenders en Hanen. 3 Menwagens met ijzeren assen en ron - gen,Treemkar, Drie- s wielskar, Tilbury, Beversch Rijtuig, 3 Eenschar- en 3 Tweescharploegen, 2 Aardappel- ploegen, 9 Eggen waaronder 3 met ijzeren Tanden, Kettingegge, Ritser, Rolblok met Rongen, 3 Slepers, Zaaimachine, Zwingen en Aan schijnen, 2 Windmolens, Peeën- molen, Geeselsteen, Vleeschblok, 3 Ladders, Bascule met Gewichten, Graanmaat, Graanziften, Graan zakken en Balen, Dek- en Zaai- kleeden, 3 Handwiedmachines, Kiekenshok en Broedbak, Beeten- rieken, Vorken, Rieken, Schoppen en Mesthaken, Touwwerk, Paarden- netten, Mestplanken, Watergoot, Planken, Balken, Staken, droge en groene Mutserd en Brandhout en de Mest in den mestput. 2 Kaarnmachines, Kaarn, 3Room- en Melktonnen, Spekton, Boterbak, Teeltuin en Schuurbauk, Kisten, Kuipen, Kookfornuis, Baktrog en verder eenig HUISRAAD. Onmiddeliyk daarna wassende op landen in de nabijheid van voormelde hofstede. Koopen tot en met f3, kontant. Het overige op tyd van betaling onder borgtocht dèsgevorderd. Op de hofstede is gelegenheid tot afspanning en bergplaats voor fietsen. Geenerlei muziek of gezang wordt op de hofstede toegelaten.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 3