Landbouw. Stedelijk Museum. In de vestibule van het gebouw werden de Hooge Bezoekers ontvangen door de Commissie van Toezicht. Na de begroeting werd aller eerst de historische verzameling der schuttery bezichtigd en daarna o. m. de verzameling, door wijlen den heer P. van Eeghen aan het museum ge schonken. Ook werd nog de zaal be zocht gewijd aan de geschiedenis van Amsterdam, waarna de Vorstelijke per sonen het museum verlieten en na een langen rijtoer ten paleize terugkeerden. H. M. de Koningin-Moeder reed in den morgen met gevolg uit, bracht een bezoek aan de tentoonstelling van Arii et Amicitiae en daarna aan den Laren- echen Kunsthandelgevestigd in een per ceel op de Heerengracht. Ook bezocht H. M. nog het Oude- Buitengasthuis, thans ingericht voor onbehuisden, waar de bezoekster ont vangen werd door den heer Blanken berg, die H. M. de noodige inlichtingen verschafte. Prins Hendrik, vergezeld van zijn adjudant, bracht om 9 uur een bezoek aan ds. Laurillard, om persoonlijk, mede namens de Koningin, te vernemen naar diens gezondheidstoestand die te wen- schen overlaat. Het bal ten hove was Donderdag avond zeerdruk bezocht. De statige burgerzaal was gevuld met tal van ge- noodigden, militaire en civiele autori teiten, bestuurderen van vereenigingen enz. H. M. de Koningin was getooid met een licht roze zijden baltoilet. Op het hoofd en om den hals droeg zij diamanten, behoorende tot het nationaal geschenk. H. M. de Koningin-Moeder was gekleed in licht lila rozeZ. H. de Prins der Nederlanden droeg de admiraalsunitorm. Onder de aanwezigen werd opgemerkt Minister Talma. Hare Majesteit deed zich door den directeur-generaal van den landbouw, den heer Lovink, vele leden der Don derdagmiddag onder presidium van den Prins, geconstitueerde Koninklijke Landbouwvereeniging voorstellen. Ook Vrijdag stond weer een rijtoer met een boottocht en bezoeken aan industrieele ondernemingen op het pro gram. In den voormiddag reden de Konin gin en de Prins met gevolg uit voor een bezoek aan de lettergieterij Am sterdam, voorheen N. Tetterode. In de directeurskamer werden de commissarissen aan de Hooge bezoekers met Richard van het kasteel verwijderd, als zij naburige edellieden bezochten en eene dro^e tijding uit Londen had de ziel van pen armen banneling diep geschokt, omdat zij hem meldde, dat zijn vriend de la Marche door toedoen vas Lancaster in den kerker was ge worpen, als beschuldigd van maatrege len te hsbbsn voorgesteld, die het volk in het verderf konden storten. »Dat is een groot ongeluk !c zei sir Walter tot lord Warden, dien hij toeval lig by een zijner bezoekers ontmoette. »Daar houd ik het ook voor,« hernam deze, »vooral ook, omdat nu de opvoe ding van den jeugdigen prins van Wa les wel eens aan verkeerde handen kon worden toevertrouwd en het toch waar lijk niet onverschillig i», wie de eerste gronden legt in een kind, dat eenmaal koning worden zal.t »Als hij maar ooit koning wordtsprak sir Walter. »Wat meent gij? Maar ja, de 100de roos zou gaarne het wapen worden van de kroont mompelde Howard met een' fijnen lach. »Netn, dat meen ik niet 1 Daartoe acht ik Lancaster te hoog, hoe weinig hij mij ook goed gezind zij. Maart zoo ging Beaufort ernstig voort, »de jeugdige prins is teer en ziekelijk naar ik hoor.t »Daar hebt gij gelijk in en de joDge prins kan 6terveu eer zijn grootvader het tijdelijke met het eeuwige verwisselt. voorgesteld waarna de verschillende zalen, waar alles in werking was, be zichtigd werden. Op een der afdeelingen was in een automatisch werkende gietmachine een matrijs geplaatst met het borstbeeld der Koningin. In een etui werden stempel, matrijsje, en eenige afgietsels aan H. M. aangeboden. Na ongevei r drie kwartier toovens verlieten de Vorstelijke personen zeer voldaan de inrichting. In den namiddag werd een boottocht ondernomen met een der salonbooten der firma Goedkoop. Allereerst werd de inrichting der Stoomvaartmaatschappij Nederland aan de Handelskade bezocht en wel speciaal de mailstoomer Rem brandt. Het gehe.ele schip werd (bezichtigd, waarbij de drie directeuren van voor lichting dienden. De Rembrandt was met vlaggen ge tooid, evenals de vrachtbooten Lombok en Bali langs de kade. Na dit bezoek werd de boottocht ver volgd, den Amstel op tot aan den wa tertoren. Alle zeil- en roei vereenigin gen hadden hare clubgebouwen, jachten en pleziervaartuigen rijk bevlagd. Aan de Sarphatikade werd gedebar keerd en met een rijtoer den namiddag besloten. H. M. de Koningin-Moeder bracht weder een bezoek aan hetKinder-Emma- Ziekenhuis, naar Haar genoemd, waar thans 86 kinderen zijn opgenomen. Be halve enkele oude, werden ook de nieuw gebouwde zalen in oogenschouw geno men, ook de zuigelingen afdeeling, De directrice, mej. Van Lennep, werd aan H. M. voorgesteld. Vervolgens bezocht H. M. nog het Zeemanshuis. Bij den aanvang van den namiddag rijtoer werd de Koningin-Moeder, die te 2.25 weder naar Den Haag vertrok, door de Koningin en den Prins uitge leide gedaan. Zaterdagmorgen brachten de Koningin en de Prins een bezoek aan de Luther- sche Diaconessen-inrichting. De inrichting werd geheel door de Hooge bezoekers bezichtigd. H. M. schonk aan alle patiënten, als aandenken aan dit bezoek, fotografieën van de paleizen Het Loo en te Soest- dijk, door haar zelf vervaardigd. In den namiddag werd weder uitge reden en genoot de Rijks Academie van Beeldende Kunsten de eer van het Vorstelijk bezoek. Wat zou d&t eeDe verwarring geven Daar zijn de Mortimers, die hunne aan spraak vestigen op het huwelijk van den tweeden zoon van koning Eduard met eene jonkvrouw uit hun geslacht. En Johan van Gaunt is waarlijk de man niet om zich te laten ontnemen wat hij reeds heeft. Ha, hagij verstaat mij hij heeft het reedsoch, gij hebt het reeds! och, gij hebt het immers zelf voor uwe oogen gezien, ik behoef er u niets meer van te zeggen. En dandePerrers en de weduwe van den zwarten prins, vroeger het schoone meisje van Kent! O, daar is wat verwarring in ons Enge land. Men weet niet langer waar men zich aan houden moet en men is op den dwaalweg eer men er aan denkt, niet waar sir Walter? Had men slechts een middel om die verwarring te doeD op houden U »Zoodanig middel zou ik wel weten !c sprak Beaufort, met eeD ridderlijk vrijen blik op Howard gevestigd. »Nu nu sprak deze begeerig. Maar sir Walter scheen zich te bedenken en zeide, terwijl hij de schouders optrok >wat h'elpt het ook, ik kan er toch niets aan doen Voor wat verschillende uitlegging was dat woord vatbaar van sir Walter. Ho ward aarzelde niet er dien zin aan te hephten, die het meest met zijne wenschen overeen kwam en wachtte nog met te grooter ongeduld den terugkeer van zij- In deze inrichting werd ongeveer een uur vertoefd, waarna de rijtoer werd voortgezet en gereden door de Willem straat en Zandhoek, waar door de school kinderen gezongen werd. Ook werden daar bloemen aangeboden. Te 6 uur had ten hove het z.g. groote diner plaats, waaraan o.m. de leden van den Amsterdamschen gemeenteraad waren genoodigd. Des avonds woonden H. M. de Konin gin en de Prins in den Stadtsschouw- burg de voorstelling van Dickens, Kleine Nora bij. De bemesting van aardappelen op omgespitten grond. Op de lichtere gronden wordt de akker, die voor aardappelen bestemd is, veeltijds diep omgespit. Dat deze bewerking op zich zelve beter is dan de beploeging zal ons, denken we, niemand tegenspreken. Niettemin is er aan die handelwijze een bezwaar verbonden, en wel uit het oogpunt van bemesting. Op de lichtere gronden toch is een kalibemesting op aardappelen altyd winstgevend. Kalimest moet dus worden toegediend. Doch, kan er in- dit geval wel gebruik gemaakt worden van de goedkoope kaïniet We meenen van neen. Immers, wat is het geval Van ineggen dezer meststof op den met stoppels bezetten, vrij hard lig- genden bodem kan geen sprake zijn, terwyl ondiep onderploegen, met het oog op het latere spitten ook niet doenlijk is. En daar de kali goed door den grond vastgehouden wordt, blijft zij, nadat de kaïniet uitgestrooid is, zoolang in de allerbovenste grondlagen hangen, tot de spitter komt, die haar naar een zoodanige diepte doet verhuizen, als waar het gewas er later niet veel aan hebben zal. Daarom is hier de aangewezen kali meststof die, welke nog na het spitten m. a. w. na den winter kan worden aangewend. Dat is dus de patent kali. Deze op den omgespitten akker uit te zaaien zou natuurlijk best gaan, doch het ineggen ervan, dat wil hier zeggen, het laten loopen der trekdieren op den tot op aanmerkelijke diepte zeer lossen grond dat gaat niet. Daarom dunkt ons de beste handel wijze deze te zijn. Men wende de patent-kali (in hoeveel heden van 500 a 600 K,G. per H.A.) in de pootgaten aan en vervange de gebruikelijke hoeveelheid amm.-super. (7 X 0) door Chilisalpeter. Hóe komt ueu bode uit Londen. Maar in die da gen was dat een lange weg en de haas tige mensch moest geduldig zijn. Zonder bevelen van dien kant durfde hij niets ondernemen, hoewel hij het zeker had gedaan, indien hij geweten had wie als gast op Heron-castle gekomen was. Korten tijd toch had sir Walter met Riehard het kasteel verlaten om bij een zijner naburen een feest bij te wonen, als de wachter van den toren, met zijn trompet een teeken gaf, dat er iemand naderde. Op eenigen afstand waren Schotsche plaids zichtbaar geworden, die langzaam nader kwamen het waren twee ruiters, op kleine Hooglandsche paarden. Spoedig meldde men zulks aan lady Beaufort, die met hare dochter in eene torenkamer, waar zij gewoonlijk zaten, aan den arbeid was. Verschrikt stond de oude dame op, daar zij eenen nieuwen inval der Schotten vreesde en wist dat haar gemaal afwezig was. Anna heviger nog bewogen dan hare moeder, maar door een geheel ander gevoel, ging naar het venster, waaruit men de nade renden kon te gemoet zien en haar hart had haar niet misleidhij keerde weder, hij keerde in vrede Wordt vervolgd.) dat laatste daar nu bij zal men vragen. Wel dat zit zooWanneer men als stikstothoudende meststof uitsluitend amm.-super, gebruikt, zal de vrij groote hoeveelheid dier meststof, die in elk pootgat komt, gevoegd bij de hoeveel heid aan te wenden patent-kali een dosis bijtende stoffen vormen, waarvan met recht gevreesd mag worden, dat ze schadelijk op het uitloopen der poot- aardappels zal werken. Daarom wende men in de pootgaten alleen de patent-kali benevens ongeveer 300 K.G. superphosphaat per H.A. aan (voor aardappels is deze hoeveelheid phosphorzuurhoudende meststof zeker voldoende) en geve direct na het poten der aardappels 400 k 450 K.G. Chili salpeter als overbemesting. Wie aldus handelen wil, heeft vol strekt niet te vreezen voor eene mindere opbrengst, dan hij gewoon is wat meer is, hij zal het tegenovergestelde waarnemen, van wat de heer Abr. Boon te Kruinin- gen verleden jaar ervoer, en wat ver meld staat op bladz. 49 van het jongste verslag der Rijksproefvelden, n. 1. .Door een gedeelte van de Chilisalpeter door ammoniak te vervangen, is de opbrengst iets verminderd." In de St. Crt. no. 97 is opgenomen een overzicht van den stand der winter- landbouwgewassen, der warmoezerijge- wassen onder glas, der boomkweekerij en der bloemisterij op 15 April 1908, onder medewerking van de Rijksland- en Rijkstuinbouwleeraren samengesteld naar gegevens, verstrekt door de corres pondenten van de directie van den landbouw. Wat Zeeland betreft, wordt omtrent de winterlandbouwgewassen medege deeld dat door de afwisselende tempe ratuur in den afgeloopen winter de tarwe en in mindere mate de gerst zoo zeer gehavend zijn, dat zij op vele plaatsen niet kunnen blijven staan. De Wilhelmiuatarwe heeft zich, even als het vorig jaar, zeer goed gehouden. Daarentegen moesten van de oude tarwevariëteiten talrijke velden worden omgeploegdvooral de Essex-tarwe heeft weder veel geledem Van de koolzaadvelden moest tenge volge van de strenge vorst meer dan 10 "/o worden uitgereden. Verder wordt medegedeeld dat de structuur van de in Maart 1906 over stroomde gronden veelal nog slecht is, zoodat het zaaien van de zomergewassen met vele moeilijkheden gepaard gaat. Op die gronden heeft men dan ook een aanzienlijk deel van de wintergewassen moeten uitrijden. De stand van de tarwe is over het geheel vrij goed die van gerst is slechts matig. Koolzaad staat matig. Kar wij heeft in den winter veel ge leden, zoodat verscheidene velden moes ten worden omgebouwd. De met kar wij bezette oppervlakte wordt kleiner ge schat dan die van den vorigen oogst. De stand is vry goed. Bij de boomkweekery is van loof- boomen en dekplantsoen de stand goed tot zeer goed. Coniferen staan vrij goed tot goed. AXEL, 28 April 1908. Wij ontvingen de opgaaf van den Zomerdienst voor den spoorweg Meche- len-Ter Neuzen en de stoomtram Hulst- Walsoorden, welke aanvangt a.s. 1 Mei. In den loop der treinen is geen ver andering van belang gekomen alleen de trein die nu om 3.09 uit St. Nicolaas vertrekt, wordt 4 minuten vervroegd, wat het geval is met het vertrekuur op ieder station tot Neuzen toe. De trein van 3.58 vertrekt dus met 1 Mei van hier om 3.54. Wat de stoomtram Hulst-Walsoorden betreft, kan alleen meegedeeld worden, dat alle treinen geregeld doorrijden dus ook die van 7.50 uit Hulst en 8.55 uit Walsoorden. Vrijdag werd te Zaamslag, in het logement van De Visser, door het be-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 2