<m/mUuSGHu Het kruis Yan Innesmore. Woensdag 29 April 1908. 24e Jaarg r i\o. 8. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAtf, Buitenland. FEUILLETO N Binnenland. - Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Yrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor Bilgië 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AL)VERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentièn worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. Men meldt aan de Kölnische Zeiting uit Aken Max Hanemann, vroeger apotheker te Bromberg, was te Glatz wegens het smokkelen van saccharine tot 5 maan den gevangenisstraf veroordeeld. Na zijn tijd uitgediend te hebben vestigde hy zich te Aken en zette van daar weer den sluikhandel in saccharine op touw. Hy liet de waar in aanzienlijke hoeveelheid uit Zwitserland in het Ne- derlandsche dorp Vaals komen en ver deelde ze in kleine pakjes, welke hij vrouwen, die hun mannen, te Aken aan 't werk, hun middageten brachten, het Duitsche gebied liet binnensmok kelen. Van Aken zond Hanemann de saccharine naar Berlijn. De vrouwen schijnen niet geweten te hebben wat de pakjes inhielden. De smokkelarij werd ontdekt en Hanemann kwam voor 't gerecht te Aken. Van de vrouwen, die hem ge holpen hadden, kon men er slechts twee naspeuren. Een woont in Neder- ik land en was niet voor het gerecht ver- schenen. Hanemann werd veroordeeld j tot zes maanden gevangenisstraf en 1000 M. boete. De eene vrouw liep met 20 M. boete vrij. In dezelfde zitting kreeg een koetsier, die in opdracht van een herbergier die in Nederland woont, getracht had 100 K.G. saccharine in Duitschland binnen te smokkelen, zes weken gevangenis straf. Toen 's nachts de saccharine in NOVELLE. Wel was Robert Stuart, de koning der Schotten, een zwak man, maar hij f vist toch in welke verwikkelingen En- f geland met Frankryk was geraakt, na den dood van den zwarten prins en hij I had nu eene gelegenheid om EngeHand •chade te doen, zoo als hij die licht nimmer wedervond. Wat voordeel voor hem als sir Walter Beaufort, die wel niet tot de machtigste maar toch tot de rijkste baronnen van het Noorden behoorde, zich aan zijne zijde aansloothet kon de kroon i van geheel Northumberland kosten Toen al deze overleggingen en staat kundige combinatiën rijp geworden waren in het hoofd van den edelen lord Warden, zond hij nog denzelfden dag een' bode af naar Londen met depêches voor den hertog von Lancaster. Maar op Heron-castle was meD met de redenen niet onbekend waarom de goe deren van Beaufort alleen verschoond waren gebleven van de algemeen® ver woesting. Anna toch, diep treurig over den man met wien zij gebeden had en aan wien zij niet dan met eene zonder linge aandoening des harten denken kon, had zoodra zij tehuis kwam alles, wat beslag werd genomen, wist de herber gier over de grens te ontsnappen. ENGELAND. Het is bar geweest in het heele Ver eenigde Koningrijk de laatste dagen. Vrijdag sneeuwde het in sommige stre ken al drie dagen lang. Het is in Schotland en in Engeland tot in de Midlanden een ware sneeuwstorm ge weest. In Lammermoor, in Schotland, heeft de sneeuw bijna een meter hoog gelegen, en zuidelijker vele duimen dik. In Ierland heeft het ook gespookt. Tegelijk was 't doordringend koud. Op onderscheiden plaatsen heeft het ette lijke graden gevroren. ITALIË. Volgens eèn bericht uit Rome is het geheele personeel, dat aan den ingang van het forum de toegaugsbewijzen controleerde, in hechtenis genomen. Zij verkochten steeds dezelfde biljetten en staken het geld op. OOSTENRIJK HONGARIJE. Te Krakau is een bom ontploft vóór het paleis van graaf Wadzicki, lid van het Heerenhuis. Da deuren en ven sters van het paleis werden geheel ver nield. Wadzicki had in den laatsten tijd aanhoudend dreigbrieven ontvangen RUSLAND. Van alle kanten nog berichten over de overstroomingen. In het gouverne ment Orel is de spoorwegverbinding verbroken. Het geheele lagere gedeelte van Moskou staat onder water. Te Briansk wordt het tuighuis door het water bedreigd. Te Bjely in het gou- er tusschen haar en den hoofdman was voorgevallen, haren vader medegedeeld en deze had haar met een somber ge laat aangehoord. »Ja, wel ken ik hem,c had hij gezegd »en hij heeft ook eenige aanspraak op mij.« Juist werd hij buiten geroepen om de nadering van den vijand, doch hij had er niets anders te doen, dan toe te zien, hoe de wilde scharen met vliegende vaan dels en gillende krijgsmuziek uit het woud te voorschijn kwamen en voort trokken over zijne vreedzame landen. Hoe groot was zijne verbazing toen hij het zag, dat de woeste hoop al ver der ging zonder eenige schade te doen, om op anderer bezitting te geweldigèr te woeden ja, dat zijne goederen door den vijand selveu verdedigd werden, waar het niet hielp, zelfs met het zwaard in de hand Toen de nacht inviel waren de grens bewakers aangerukt, maar, gelijk wij reeds zagen, veel te laat. De familie Beaufort zat in eene kamer van het oude kasteel om het vroolijk brandende vuur, dat nog niet voor de lente gewe ken was. Iedereen hield zich op zijne wijze bezig met de gebeurtenissen van den dag. Sir Walter meende wel te weten waarom de hoofdman hem ver schoond had; hij had hem immers ook eenmaal in zijne macht gehad en hij had hem goed behandeld en weêr vrij gelaten, vernement Smolensk zijn verscheidene huizen ondergeloopen. Op bevel van den gouverneur-gene raal van Odessa is de chef der politie aldaar, Kisliakofski, ontslagen. Dit is op zich zelf zoo belangrijk niet, maar leelijker is dat in plaats van Kisliakofski de beruchte Jerraolof benoemd is, die een zeer slechte reputatie heeft wegens omkoopbaarheid en bovendien op zijn vroegereu post in Koetais een waar schrikbewind gevoerd heeft. TÜRKIIE In den laatsten tijd was het met de veiligheid in Saloniki meer dan erg ge steld. Aanrandingen op den openbaren weg kwamen herhaaldelijk voor. De inwoners durfden ten slotte 's avonds hun huizen nauwelijks te verlaten, uit vrees van overvallen te worden. De toestand werd allengs zoo groot dat de burgerlijke agenten zich er mede be moeiden. De burgerlijke agenten en de vreemde consuls hebben toen ge zamenlijk een klacht ingediend bij de Porte en 't schijnt waarlijk dat deze van plan is maatregelen te nemen. Men is al begonnen met een onderzoek in te stellen naar de organisatie van het po litiekorps. Die is zeer onvoldoende gebleken en er zijn al een kleine dertig agenten wegens ongeschiktheid tot den dienst ontslagen. Maar het moeielijke is nu anderen te krygen want niemand heeft lust in dat gevaarlijke baantje, dat bovendien jammerlijk bezoldigd wordt. Uit gebrek aan goede politie zal de veiligheid te Saloniki voorshands dus nog wel te wenschen overlaten. schoon hij gevangen was. Het scheen of het alleen de plicht der dankbaarheid was, die de Schotsche hoofdman had uit geoefend en toch, waarom had sir Walter hem de vrijheid terug geschonken P Ziedaar de vraag, waarop hij het ant woord aan zijne rechters geweigerd had. Anna wist eene andere reden, die haar hart gevoelde en die haar bloed sneller door de aderen joeg. Het was niet dat oude recht, waarvan haar vader sprak, het was geheel iets anders. Zonder dien gang naar de kapel in het bosch, zonder dat gemeenschappelijk gebed en ach zij bloosde als zij verder dacht zonder alles, wat heden tusschen haar en den vreemdeling geschied was, zouden verderf en verwoesting zeker Diet zijn afgewend. Dat sprak eene in wendige stem in haar gemoed en het beeld van den jongeling was in hare voorstelling met een helde ren stralen krans getooid, de jongeling, die om haar zoo goed was geweest. De zorgvolle blik der moeder wijlde ernstig op haar kind. De moeder had het bespeurd, dat er vreemde aandoenin gen bij Anna waren opgewekt en met bekommernis was zij daarover vervuld. Nog konden die aandoeningen worden verdoofd, als zij voedsel vonden m>ch tegenwerking. Daarom verzweeg zij, de goede, verstandige vrouw dat alles voor haren gemaal, voor wien zij anders niet èèn geheim had, hoeveel gaheimserook AMERIKA. Voor rijke New Yorkers schijnt het tot de eerezaken te behooren, lid te zijn van een zoo groot mogelijk aantal dure sociteiten, waar men kieschkeurig is wat betreft de sociale positie van degenen, die als lid worden aangenomen Zoo is Pierpont Morgan lid van 35 so citeiten. waarvoor hij een kleine 2000 gulden aan contributies moet betalen, Agust P. Belmont brengt het tot 34, een der Gould's is lid van 25 sociteiten, J. J. Astor van 21. W. H. Vanderbilt van 18 Rijke, toonaangevende Newyorkers, die lid zijn van een dozijn dure clubs zijn bij honderden te tellen, zij die zich vergenoegen met een halfdozijn sociteiten zelfs bij duizenden. De Amerikaansche geldcrisis heeft zooveel geesten verward, dat, voor het overgroote getal krankzinnigen in den staat New-York een nieuw gesticht moet gebouwd worden. Verleden jaar, schijnt het, zijn er in New York 5991 krank zinnigen naar de gestichten gezonden, en 70 pet. daarvan waren,zoo zegt een telegram uit New York door de financieele crisis van hun verstand be roofd. Koninklijk bezoek aan Amsterdam. Donderdagmorgen werd aangevangen met de audiëntie voor particulieren, die reeds zeer druk bezocht was. Na de lunch reden H. M. de Koningiif en Z. K. H. de Prins in den namiddag uit, om een bezoek te brengen aan het in zijn verleden, voor haar mocht bestaan. Richard was mismoedig, in den hoog- sten graad. De werkeloosheid waartoe het woord des konings hem veroordeeld had toen hij bevel ontving de balling schap zijns vaders te deelen de onrecht vaardigheid, die hij er in vond straf te dragen voor iets waaraan hij geheel on schuldig wasdat alles te samen had hem reeds menigmaal het besluit doen opvatten, om zich tegen dien dwang te verzetten en naar Frankrijk te gaan, waar opnieuw een oorlog op hauden scheen. Heden had hij met vreugde het swaard gegrepen, bij den inval der Schotten. Hij verlangde naar het gevecht met al het vuur dat hem eigen was, en ziet, de vijand trok het kasteel voorbij zonder eenige schade te doen, zijn vader ver bood ten strengste iederen uitval Waarom P vroeg hij zich af als hij aan die beide zonderlinge verschijnselen dachten hij werd te mismoediger, naar mate het hem onmogelijk was, het ant woord op zijne vraag te vindeu. Dagen en weken gingen aldus in rus tige gelijtevormlhheid voorbij. Anna was stiller geworden dan zij vroeger pleegde te zijn de heftigheid van haar karakter scheen geheel getemperd en meermalen zag het hare moeder, hoe zij eeuen on- besternden blik wierp naar de wouden en bergen, die hoog in het Noorden werden gezien. Sir Walter was dikwerf.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1