IJ IJ LI 11 IJ Het kruis van Inaesmore. 5. W oensdag 15 April 1 JM)8. 24e Jaarg O. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. IHELEMAX, axel. Gemeenteraad. F E UIL LETOX. Algemeene opneming wegen en Yoetpaden met de knnstw erken. Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor Bklgiï 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentién worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De BURGEMEESTER der gemeente Axel, maakt bekend, dat Openbare Ver gadering van den Gemeenteraad is be legd, tegen DONDERDAG den 16 APRIL 1908, des voormiddags te 8J/4 ure, ten Raadhuize ter behandeling der volgende zaken 1. Mededeeling ingekomen stukken. 2. Aanbieding beredeneerd verslag ingevolge art. 52 der woningwet. 3. Rek. Alg. Burg. Armb. over 1907. 4. Verzoekschrift van den Gemeen teraad van Clinge om door een adres van adhaesie aan Z.E. den Heer Min. van Landbouw Nijverheid en Handel hun ver zoek te willen steunen tot be strijding van besmettelijke ziekte onder het rundvee. 5. Alsvoren van het Bestuur der afd. Volksweerbaarheid om ge bruik te mogen maken van het Gymnastieklokaal der o. 1. s. tot het houden van vrije- en ordeoefeningen en andere oefe ningen in den wapenhandel 6. Alsvoren van den heer L. H. Burm te Axel om zijn bestaande keistoep door arduinen te ver vangen. 7. Alsvoren van den heer J. A. van Hoeve te Axel tot het plaatsen van 2 cementen voorwerpen op zyn stoep. 8. Alsvoren van den heer D. de Blaaij te Axel tot het plaatsen NOVELLE. «Waarheen gaat uw weg? klonk zijn antwoord en zij voelde zijn oog op haar aangezicht branden. «Hebt gij recht zulks te vragen zeide zij, terwijl zij eene ver geefsche poging deed om het overwicht te toonen, haar, de hooggeborene, voegde. «Ik heb dat recht L sprak de hoofdman «Vertrouw mij en gij zult onder mijn geleide veilig zijn.* «Veilig zijn, zegt gij vroeg zij, ter wijl haar blik den zijnen weder ontmoette. «Gij zijt een SchotZijn de vijanden in de nabijheid? Wat zeg ik zijt gij licht zelf «Ik ben uw vijand nietviel hij haar met vuur in derede. «Eer zal dit woud met al zijne stammen op mij neerstorten eer ik dulden zou, dat een haar van uw hoofd werde gekrenkt?* «Kent gij mij vroeg het meisje met een levendigen blos. «Ik ken u niet. En toch zijt ge mij zulk eene wonder vreemde verschijning mijn geest roept mij toe dat ik u ken. Op deze met geestdrift gesprokene woor den, wist de jonkvrouw, in oubeschryfe- van een ijzeren hek op zijn stoep voor zijn woning in de Nieuwstraat. 9. Alsvoren van den heer J. de Peijter te Axel om vergunning tot het vernieuwen van zijn winkel en woonhuis. 10. Overnemen Nieuwstraat. 11. Aangehouden verzoekschrift van den heer J. C. Bom e. a. te Axel om een derde gasoline- gloeilantaarn te plaatsen in de Nieuwstraat. 12. Onbewoonbaarverklaring van wo ningen. 13. Verzoekschrift van het Bestuur der afd. Axel der Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland tot op heffing van de veemarkt in October en instelling van een veemarkt in de 2e helft van April en een in September. 14. Vaststellen kohier schoolgelden. Axel, den 13 April 1908. De Burgemeester voornoemd, D. J. OGGEL. Burgemeester en Wethouders van AXEL, brengen ter kennis van belang hebbenden, dat te beginnen op den 27 April 1908, van wege de Ge meente eene lyke verwarring, geen ander antwoord te geren, dan dat zij haren naam noemde «Anna Beaufort.* «Beaufort!* hernam hij «zijt gij dan uit het kasteel, dat ginds in het woud verscholen ligt «Dat behoort mijn rader antwoordde zij met bedaardheid. «Maar mag ik u nu, vragen wat u, als ge geene vijandelijke bedoelingen hebt, op Engelschen grond voert waar, zooals ge toeh weet, uwe kleeding uiet bijzonder gezien is Maar,* voegde zij er met trotschheid bij, «dat is mij ook geheel onverschillig. En terwijl zij een beweging met de hand maakte, gelijk eene vorstin tegen haren dienaar doen zou, wilde zij henengaan. «Waarheen gaat gij? Ik bezweer u, zeg het mij riep hij uit. «Moet gy dezen heuvel op?» «Ja, naar de boschkapel. Maar ik moet Diet, ik moet nooitik doe het omdat ik in den morgen nergens liever ga.« Zij sprak deze woordeu wel met eene uitwendige bedaardheid uit, maar toch klopte haar hart ontstuimiger dan anders, om lat zij, uit den toon waarop de jonge man gesproken had, wel be greep, dat er gevaar in de nabijheid was en dat hij niet zonder eene bende van zijne woeste volgelingen in het vijandelijk land verschijnen zou. «Dan wil ik u vergezellen zeide hij. «Ik dank u* was het autwoord. «Ik ben met opzet alleen gegaan.* zal worden gehouden van de Axel, den 13 April 1908. Burgemeester en IA ethouders voornoemd, D. J. OGGEL, Voorzitter. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. FRANKRIJK. In vele garnizoensplaatsen van Frank rijk wordt tegelijkertijd een onderzoek ingesteld naar het gehalte der aan het leger geleverde vleeschwaren. Wat het laboratorium onderzoek tot dusverre heeft aangetoond, is van dien aard, dat men wel de overtuiging krijgt, dat de leveranciers van de kazernes niet steeds door vaderlandsliefde worden bezield. Donderdag heelt de onderminister van oorlog weer tegen negen leveranciers klachten ingediend wegens levering van bedorven voedingsmiddelen. De meeste onderzochte partijen zijn echter niet bedorven, maar vervalscht. Er wordt veel worst aangetroffen waar geen voor de gezondheid bepaald scha delijke bestanddeelen inzitten maar een mengsel vanzeerminderwaardig vleesch en andere stoffen, als daar zijn stijfsel en s yfselmeel. De voedingswaarde van zulke worst is bijna nul. Het bestuur vay den Franschen sla gershond heeit ua een ernstige verga dering een brief aan den minister van «Och sta mij toe aan uwe zijde te bidden?* vioeg hij met vuur, Ga slechts, ik volg u toch. Ge kunt de lucht niet verbieden om uw voorhoofd te waaien, ge kunt den vogel niet beletten met u naar deuzelfden kant henen te vliegen, zoo moet gij ook mij verdragen. Ik wil met u bidden. Anna Beaufort!* Een oogenblik stond zij in beraad of het niet beter ware, dat zij huiswaarts keerde, opdat zij haren vader spreken kon over het nakend onheil, maar de ge dachte, vrees te doen blyken, was haar on verdragelij k en de jongeling sprak wel stout, maar toch zoo zacht tot haar, dat zij van hem wel niets te duchten had. «Ik kan u zeker niet beletten* ant woordde zij «mij uwe tegenwoordigheid op te dringen waar die niet begeerd wordt.» En na die afwijzing, die haar leed deed toen zij die had uitgesproken, vervolgde zij haren weg, terwijl zij hem die haar volgde, in het eerst met geenen blik verwaardigde. En toch was haar zijn zwijgen spoedig moeielijk te verdra gen, ware zij niet te trotsch geweest, zij had zeker een nieuw gesprek begonnen. Al sneller en sneller ging zij voort langs den eenzamen wegalles was stil om haar henen en daar werd niets gehoord, dan het geruisch der boomen en de voetstappen der beide wandelaars. Opeens scheeu het Anna of zij in de verte een herhaald geschreeuw hoorde en toen zij met gespannen aandacht luisterde oorlog gezonden om hem opmerkzaam ta maken op de klachten, die bij het bestuur zijn ingekomen omtrent de lage prijzen waartegen de levering van vleesch voor het leger veelal wordt gegund. De levering geschiedt bij inschrijving en toewijzing. Om in aanmerking te komen voor een toewijzing, schrijft het bestuur van den slagershond, moet men de levering aanbieden tegen zulk een lagen prijs, dat men al vooruit van plan moet zijn, het meest schaamteloos en oneerlijke bedrog te plegen. Een soort spekvet, die tegenwoordig 180 frank de 100 kilogram kost wordt zonder aarzeling ingeschreven voor 110 of 130 frank, en zoo is het ook met andere vleesch- en vetwaren. Kan men zich dan verwonderen over bedrog De prijzen spreken voor zich zelf. Welke koopman is er zoo dwaas, dat hij bereid is, waren te leveren tegen 30 of 40 pet. verlies Om het gevaar van bedrog bij de levering voor het leger te voorkomen zoo meent het bestuur van den bond— moest de administratie van het leger zich op de hoogte stellen van de prijzen bij den bond, en mocht er zich dan een leverancier voordoen die met een spot prijs genoegen neemt, dan is de ad ministratie gewaarschuwd. Het gele verde kan onderzocht en de bedrieger naar den rechter verwezen worden. ENGELAND. De geheele Engelsche vloot zal, naar Engelsche bladen melden, van den zomer een maand op voet van oorlog en onwillekeurig de oogen wendde naar de zijde van waar zij het geluid verno men had, zag zij dicht bij zich in de struiken een woest gelaat,' met oogen die van moordlust fonkelden. Eeue zachte gil ontsnapte haren mond en zij keerde zich; als om bescherming' tot haren ge leider de zwakke vrouw tot den ster ken man. Het gelaat vau den jeugdigen hoofdman was dreigend geworden, zijne oogen schoten vlammen, hij strekte zij nen arm uit op eene wijze, die aaa het bevelen gewoon scheeu en, wat er ook in de struiken verborgen was, er werd geen toeken van leven meer vernomen. «Is de kapel nog ver weg vroeg de Schot weder op dien zacliteu toon, die nu weêrklank vond in Anna's hart, want zij zag in dien man, hoe vreemd hij haar ook ware, toch haren beschermer. «Hier slaan wij in* 3prak zij. «Nu nog een paar voetstappen.* Zij gingen nu naast elkander voort door het dichte bosch, dat de grauwe muren der kapel nog voor hunne oogen bedekte. Eindelijk vertoonde zij zich op eene kleine hoogte, als eene plaats van heiligen stillen vrede. Twee met mos begroeide trappen leidden tot het beeld van de moeier Gods. dat door Anna's vrome handen met bloem m versierd was, d,ie nu eveuwel verwelkt waren. Het meisje naderde in eene deemoe dige houiiug zouk op hare knieën ne der en bad en de jongeling kwam lang-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1