mrnrn, Beestiaal: BEESTIAAL: BEESTIAAL: Openb ru Verkooping. Landbouwgereedschap HUISHOUDELIJK GOED. Openbare Verkooping. Landbouwgereedschap Huishoudelijke Goederen, melkgereedschap, enz. Openbare Verkooping. Woensdag 15 April 1908, Landbouwgereedschap MELK- en HUISHOU DELIJK GERIEF: Openbare Verkooping. EEN WOONHUIS, Vrijdag 24 April 1908, Openbare Verkooping. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoek® van P. J. BOOGAERT, op de door hem bewoonde hofstede in de gemeente Graauw (Langendam), op Woensdag 3 April 1908, des voormiddags 11 ure, verkoopen 1 grijze Merrie dik van veulen oud 12 jaar, 1 kloeke grijze Ruin oud 9 jaar, 1 bruine Ruin oud 3 jaar, 1 vosse Merrie oud 2 jaar en i vosse Merrie oud 1 jaar. 3 baatgevende en 1 g~t bekalfde Koe, 2 vette Stieren, 2 vette Vaarzen, 1 Hokkeling, 3 Kalvers, 2 Loop- varkens en 70 Hoenders en Hanen. 2 Menwagens met ijzeren assen en ron- 7, gen, 1 zware Treem- i&ttÉë kar, 2 Sleden, 2 Eg gen met ijzeren en 3 dito met houten tanden, 1 Zeeuwsche en 2 Cad- zandsche Ploegen, Rolblok, Beerbak, één zoo goed als nieuwe Molen met zeef ten beste kwaliteit, 4 Graan- zeeften, Stampbak met toebehooren, Snij molen, Karkussen, Rijtuigkussen met gareel en toom, Gareelen, Toornen, Stalbanden, 2 Menreepen, Catrollen, Manden, Rieken, Vorken, Zeisen, Mesthaak, Ladders, Bascule met gewichten, Kuipen, 25 Graan zakken, 50 Balen, enz. enz. MelkgereedschapKaarn met toebehooren, Kuip, Boterbak, Emmers en Melkzift. Kabinet, glazen Kast, Kleerkast, 12 Stoelen, Zetel, 5 Tafels, Regula teur, 2 Kachels met toebehooren, Koolbak, Ledikant, pluimen Bed, Baktrog met toebehooren, Spekkist, Teeltuin, Keulsche Potten, ijzeren Potten, Koper-, Blik-, Glas-, Ge- leierd- en Aardewerk, Haard-, Keu ken-, Wasch- en Schuurgerief, enz. VOORTS: Eene partij Gerste en Haverstroo, Plant- en Eetaard- appelen, Brandhout, groene Takke- bossen, 3625 nieuwe Steen en de Mest in den mestput en wat meer zal worden te koop aangeboden. Koopen tot en met f3,kontant. Het overige op tijd van betaling onder borgtocht dèsgevorderd. Geenerlei muziek of gezang wordt op de hofstede toegelaten. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van de Wed. CH. L. DE PUIJSSELEIR, op de door haar nog bewoonde hofstede in de gemeente Koewacht (Nieuwe Molen), op Donderdag 9 April 1908! des voormiddags 10 ure, verkoopen JM» 1 bruine Merrie oud 7 jaar, 1 bruine Merrie oud 3 jaar, 1 bekalfde Koe, 2 gekalfde Koeien, 2 bekalfde Vaarzen, 2 |l eenjarige Runders, 2 Hok- s kelingen, 1 Vaarskalf, 2 ve'te Vaar zen, 2 vette Stieren, 2 Zeugen met biggen, 1 Zeugvarken, lvetVarken, 2 Loop varkens, 50 Hoenders en Hanen. 2 Menwagens met ijzeren assen, 1 Treem- kar, 1 Rijtuig op vee- ren, 1 Capponsploeg, 2 houten Ploegen, l zesbalks Ég-ze nvt ijzeren tanden, 3 houten Eggen, Rolblok, Slede, Sleper, 3 Ladders, Windmolen, Raapmolen, Snij molen, Kruiwn i, Bascule met gewichten, Beerbn'. ieerkuip, Zeeften, Graan- kist, Zakken, Balen, Zaaikleed, 2 Beetenrieken, Vorken? Schoppen, Rieken, Mesthaken, Houweelen, Spoelkuipen, Paardentuig, enz. enz. Kleerkast, glazen Kast, Lessenaar, 12 Stoelen, 4 Tafels, Kachel, Klok, Wekker, Kaarn met bank, Boter bak, Melkkuip, Roomkuip, Spekkist, Waschkuip, Baktrog, Ketels, ijzeren Potten, Pannen, Emmers, Teelen, Spek en Vet, Glas-, Geleierd- en Aardewerk. VOORTS: 4000 K.G. Aard appelen, 20000 Kg. Koebeeten, 2000 bossen RoggeTarwe-, Gerste-, Haver- en Erwtenstroo, 600 bossen Riet, eene partij Kant en Klaver- hooi, 300 bossen Hout, Staken en wat meer zal worden te koop aan- Koopen tot en met f3,kontant. Het overige op tijd van betaling onder borgtocht dèsgevorderd. De Notaris P. Dregmans te Axel. zal ten verzoeke van PETRUS DE VL1EGHER op de door hem nog be woonde hofstede in de gemeente Koe wacht (Koestraat) op des voormiddags 10 ure, verkoopen 1 grijze Merrie oud 7 i jaar, ingeschreven in het i Z.-B. Stamboek No. 187, bekroond met 150 in 1906, 1 zwarte Merrie oud 3 jaar, 1 bruine Merrie oud 3 jaar, 1 vosse Merrie oud 19 maanden (dochter van de eerstgenoemde grijze merrie), 1 zwarte Merrie oud 10 maanden, 1 grijze Merrie oud 10 maanden en 1 vosse Merrie oud 1 jaar. 2 bekalfde en 2 pas- gekalfde Koeien, 2 be kalfde Vaarzen, 5 twee jarige vette Runderen, 5 eenjarige Runderen, 1 jaarlingsche Stier, 2 Kalvers oud 4 maanden, 2 Vaars kalvers, 2 Zeugen dik van Biggen, 1 vet Varken, Karnhond met ket ting, en 80 Hoenders en Hanen. 3 Menwagens, 1 zware Kar tevens wipkar, Tilbury, 2 ijzeren en 1 houten Ploeg, 5 Eggen met houten en 1 dito met ijzeren tanden, Rolblok, 1 klein Zaaimachine, Mol bord met ketting, 2 Sleden, Sleper, Beerbak, Windmolen, Snijmolen, Beeten- molen, Geeselsteen, Kruiwagen, Slijpsteen, Bascule, Kiekenren, Kribbe, 3 Ladders, 3 ijzeren Dam men, 1 klein ijzeren Hekje, ce menten Waterbak, 3 cementen Var- kensbakken, 3 houten Biggensbak- ken, Haverkist, Meelkuipen, oud ijzeren Fornuis, Schaafbank en eene partij IJzerdraad. Kaarnmolen met toebehooren, Kuipen, Teelen, Emmers, Potten, Kachel, ijzeren Jacht, eikenhouten Kleerkast, 2 kleine Kasten, Uittrek- tafels, 1 groote Spiegel, enz., enz. VOORTS 1000 bossen Rogge-, Tarwe-, Haver- en Gerstestroo, on geveer 12000 K.G. Voederbeeten, gedorschen Granen, alsTarwe, Haver en Boonen, Aardappels, 300 bossen droog Hout, 300 dito drooge Sparrensnoei, Staken, Planken, Kanuebuizen, gezaagd Esschen- en Olmen Hout en de Mest in den mestput. Koopen tot en met f3.kontant. Het overige op tijd van betaling onder borgtocht dèsgevorderd. De Notarissen P. Dregmans te Axel en E. B. Dumoleyn te Hontenisse, zullen met tusschenkomst van den Notaris Wallyn te Maldeghem, ten verzoeke van Mejuffrouw de Wed. en Kinderen van den heer E. M. GOVAERT overleden te Sas van Gent, te koop aanbieden bestaande in Woonhuis, Schuur, Wagenhuis, verdere Gebouwen, Erf, Tuin, Boomgaard, Bouw- en Wei land, Dyk en Rietveld, alles in den Autrichenpolder, gemeente West- dorpe, kadastraal aldaar bekend in sectie C nummers 128, 129, 129bis( 130 tot en met 137, 1603 en 1604 te samen groot 5 hectaren, 71 aren, 08 centiaren of 12 gemeten, 245 roeden (Gentsche maat). Boomprijs 162, KOOP 2. 8 hectaren, 06 aren, 90 centiaren of 18 gemeten, 32 roeden (Gentsche maat Bouw- en Welland en Moeras, gelegen als voren, ka dastraal bekend in sectie C num mers 148, 149 en 150. NOTA. Deze koop heeft genot van uitweg over koop 1 zooals thans wordt uitgeoefend. KOOP 3. 2 hectaren, 16 aren, 24 centiaren of 4 gemeten, 256 roeden (Gentsche maat Dijk en Zijkantweg, als voren, kadastraal bekend in sectie C nummers 23 en 23bis. KOOP 4. 1li onverdeeld van en in 3 hectaren, 77 aren, 80 centiaren Bouwland, in den Oud Pape- schorpolder gemeente Westdorpe, kadastraal aldaar bekend in sectie B nummer 363, dus 3.77.80 L 1 hectare, 02 aren, 76 en U. ceQti»ren Bouwland, Water en Zijkantweg, in den Autrichenpolder, ge meente Westdorpe, kadaster sectie C nummers 36, 37 en 37bis dus1.02.76 Samen4.80.56 of 10 gemeten 235 roeden (Gent sche maat). KOOP 5. Stal, Tuin en Aanhoorigheden en het recht van erfpacht, op den daarbij behoorenden grond tot den 31 December 1925, eigendom der gemeente Sas van Gent, kadaster sectie C nummer 1601 groot 2 aren 3 centiaren. Jaarlijksche erfpacht f 20,30 recog nitie 85 cents, samen ƒ21,15. Grondlasten 4,92. In gebruik te aanvaarden 3 maanden n& de toewijzing. Koopen 1, 2, 3 en 4 zijn in pacht bij den medeverkooper Henri Govaert tot het rooven van den oogst in 1923 voor 950 den hoop en per jaar. Lasten voor eigenaars rekening. By afzonder lijke verkoop der perceelen zal de pachtsom door de koopers ieder in evenredigheid hunner koopsom worden genoten. De koopers van koopen 1 tot en met 4 komen in het genot der huur r met ingang van 1 October 1907 doch moeten daarentegen opleggen het ver schenen gedeelte dier huur sedert 1 October 1907 tot den dag van de be taling der koopsommen. Grondlasten van koopen 1 tot en met 3 52,75. Koop 4 f 6,085 voor het t/4 deel. Polderlasten Autrichenpolder 4,— per hectare. Polderlasten Oud Papeschorpolder 4,50 per hectare. De grondlasten komen voor koopers rekening met ingang van 1 Juli 1908 en de polderlasten met ingang van 1 Mei 1908. De verkooping wordt gehouden op des nam. 1 ure, in het café „Mexico" bij D. Buijsse te Westdorpe. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemde Notarissen, liggende by t eerstgemelden de plans en leggers ter inzage. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van J. DE REGT Gz., op de door hem nog bewoonde hofstede in de gemeente Terneuzen nabij SluiK- kil op Dinsdag 28 April 1908, dos voormiddags 11 ure, verkoopen trr 1 bruine Ruin, oud 8 jaar, 1 vosse Ruin oud Jaar> 1 bruine Mer- rie oud lOjaar 1 bruine Merrie oud 7 jaar met Veulen, 1 bruine Merrie oud 4 jaar dik van Veulen, 1 bruine Merrie oud 3 jaar, 1 bruine Merrie oud 2 jaar. 5 baatgevende Koeien 3 tweejarige Runders, 6 eenjarige Runders, 1 tweejarige Os, 1 eenjarige Stier, 1 Varken dik van Biggen, 1 gebig- gend Varken, 1 Hond met Hok en 100 Hoenders en Hanen. 4 Menwagens met ijzeren assen en ron gen, 1 kleine Wagen 1 Treemkar, Chais, 1 Fransch Zaaimachine, Rolblok, 3 ijzeren Waalsche Ploegen, (Cap- pon en Massee) 1 Zeeuwsche Waal sche Ploeg, 3 vijfbalksche Eggen, 3 vierbalksche Eggen, 1 vierbalk- sche Egge met ijzeren Tanden, Lepelegge, 2 kleine Eggen, 1 kleine Egge met ijzeren Tanden, 2 Zeeuw sche Ploegen, 1 Zeeuwsche Aar- dappelploeg, 3 Sleden, Slepers, l Zwingen en Aanschijnen, Lichter, L Snijmolen, Peeënmolen, Windmolen f Bascule met Gewichten, Geesel- steen met Paard en Schort, Zeeften, 2 Zeisen met Stokken, Galghouten, Touwen, Rieken, Vorken, Schoppen Mesthaken, cementen Waterbak. 2 steenenen 1 houten Varkensbak, cementen Biggensbak, Slypsteen met Bak, Mestplanken, enz. enz. KAARNGEREEDSCHA.P Melkontroomer (merk De Kroon) Kaarnmachine, Kaarn, Tonnen, Bo- terbakken en Melkbussen. Voorts: Ongeveer 2000 bossen Tarwestroo, eene partij oud IJzer, glad IJzerdraad, Prikkeldraad en Palen. Koopen tot en met f 3 kontanthet overige op tijd van betaling onder borg tocht desgevorderd Op de hofstede is gelegenheid tot af- spanning en bergplaats voor fietsen. t Geenerlei muziek of gezang wordt op de hofstede toegelaten.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 4