Zomer-artikelen. m MERINOS k tel. Jt. jtatl jttbraÉ oj piefstal THSUÏIMITEBS SUPERFOSFAAT KUNSTMEST 7x9 t CHI LI-SALPETER. D. J. ©Ifll» AXSl. ui if axjm. Fietstochten maken! een flink, degelijk Rijwiel, merk Burgers - Deventer, m LSEHJOlNHffl, S ft J E T. RAS-ZEEP. De stem zijns Meesters! Door verbouwing wollen gestikte Dekens, E.Br^ndsm^ NOG VOORRADIG: 14 pCt. in water opl. phosphorzuur. c n geregelde AANVOERVAX Zoo pas ontvangen: Nieuwste modellen. Aanbevelend, Wie daaraan denkt, beziet eerst zijn rijwiel, of het aan de eischen voldoet. Zoo niet, koopt bij A. KOLF ER - AXEL en ge znlt tevreden zijn. Terstond gevraagd bij PH. A. KNIERIEM, Verzekert U KOEBEETZAAD, wm cwmmsm Eerste GOEDE RAAD. (antoor Mr. P. DIELEMAN ZEEPPOEDER met zeer hoog vetgehalte. Geheel zuiver en uit de beste grondstoffen gemaaht. Een groot stuk voor weinig geld. YEREENIGBE ZEEPFABRIEKEN ROTTERDAM. P Voorhanden: L J. F. VAN DALEN gebloemde en gestreepte KARPETTEN, X Chineesche en ook afgepaste een igCOCOSLO met 20°/o korting OPGERUIMD. Z A yp.T. TTiW.TJF. FETJTEïL O '■WÉST Openbare Verkooping. ROERENDE GOEDEREN, Dagelijks te zien en te hooren bij Blanjaart. Openbare Verkooping. OngeY. 20000 K.G. Yoederbeeten, 4000 best Yliethooi, Haver- Gerstestroo, aanbevelend, een prachtige sorteering Schilder, AXEL. tegen Inlichtingen worden verstrekt door Axel. J- C. VINK, Kerkdreef. Te bekomen by C. P. DIELEMAN te Axel GRAS- en KLAVERZADEN, enz. PRIMA ONTVANGEN Wenscht raen sterke, zachte, goed van kleur blijvende kousen, gebruik dan Advocaat Procureur te Middelburg Zitdag te TER NEUZEN den eersten en derden WOENSDAG der maand bij dhr. Kïsbsemakïk (Hotel Centraal). RAS VOOR DE W A S C H ■Sa voor boter- en kaasbereiding, bij F. DIELEMAN, Axel TANDARTS iederen Zaterdag van 10.30 tot 12.30 te consulteeren bij den Heer J. VERSTRATEN, Lange Weststraat, alhier. WORDEN EENIGE RESTANTEN "S Traasmark alleen in verzegelde pakjes voor zien van bovenstaand gedepo neerd Handelsmerk ;in Zeeu wsch- Vlaanderen verkrijgbaar te Axel, P. Dieleman, Erven H. Harinck, J. Baarman, J. H. v. Dixhoorn, P. Buijze, P. Deij, Hulst, C. L. Du Cock—Sijlva, Ter Neuzen, P. v. Arenthals, D. Herrebout, Gez. Meertens, Wed. Klaassen-Donze, A. van Overbeeke, R. Scheele- Willems, Sas van Gent, J. T. de Smidt, Zaamslag, J. M. de Vos, Wed. D. J. van Pienbroek, Axelschestraat. In 't bijzonder wordt de aan dacht gevestigd op SOUCHON No. 5. a 1,30 per ll<> KG. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van JACOB VAN DE WEGE aan zijn woonhuis te Sluiskil (Ter Neuzen), op Zaterdag 4 April 1908, des namiddags ten 2 ure, verkoopen DE VOLGENDE Sals Een Kabinet met kommen, Kastje, 2 Tafels, 11 Stoelen, 2 Spiegels, Kast, Klok, Wekker, 2 Ka- chels met koolbak, 2 Hang- fI3| lampten, Naaimachine met Tafeltje, Vélocipède, 1 Pluimen, 1 Kapokken en 1 Vlokkenbed, Bed dengoed, 3 Stoven, Emmers, Blik- kendoos, 2 Ketels, Trog, Brood- blikken, ijzeren Pot, Vloerzeil, Matten, Geleierd- en Aardewerk. CtMÈZ VOORTS 2 Loopvar- kens, 11 Hoenders waar- tssffisfes onder 4 Minorca's en Minorcahaan, Spek, Teeltuin, Slijp steen, Wiedmachine, 4 Bietenspa- den, Bot, Spade, Bijl, Ton, 2 Wasch- tobben, Kruiwagen, enz. enz. Wie een GRAMOPHONE koopt van bovenstaand fabrieksmerk is zeker, iets goeds en degelijks te hebben. Het beste op dit gebied Soiled van constructie en Eenvoudig in behandeling Ieder zijn eigen muziekcorps in huis de De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van den heer H. BÖNTE te Koewacht op Vrijdag den 10 April 1908, des namiddags ten 1 ure. verkoopen li 5) en 12 beste Biggen. Alles op zijne hofstede te Koewacht, alwaar te vergaderen. PFAFF-Naai-Borduurmachine met gratis onderricht, ook in het moderne borduren. Binnenkort beginnen de practische lessen weer bij K.OL.FER - AXOl.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 3