G. JJ een gouden HOOFDSPELD. Tricot JONGENS-HANSOPPEN ?cn Woonhui; H H' paardenfokkers! Btnuenbirïct. Gemengd Nieuws. Bamboe-artikelen, als: VERLOREN: een Kozijn met Ramen en Zonneblinden. Advertentiën. „EEN IEDER t ZIJNE Wed. J. t. d. Berge-Westveer. Openbare Verkooping. Opnieuw ontvangen Zwaar en licht Puntdraad. Vlechtwerk in verschillende soorten. C. p. GAST Heden ontvangen BORSTROKKEN. Dames- en Heeren-Flanellen. PANTALONS. Tricot SPORTHEMDEN. Lage uitte SCHORTJES, KINDERSCHORTJES, TE KOOP: BROED EIEREN EERSTE KAMER. In de Dinsdag gehouden zitting werd de noodwet betreffende het blijvend ge deelte behandeld. Nadat de Minister van Oorlog de noodzakelijkheid van den maatregel nader betoogd had voor mobilisatie maar niet om in de groote steden, als Amsterdam, vela troepen te brengen, beweerde de heer Van Löben Seis dat bij opvolging van de defensie-denkbeel den van dr.' Kuyp'er geen strijd over het militaire vraagstuk ontstaan ware. Hij en de heer Van Voorst tot Voorst verdedigden den maatregel in het be lang der veiligheid van het land en tegenover de mogelijkheid dat een Duitsche troepenmacht binnen 264 uren in Utrecht kan zijn. De heer Staal verdedigde zijn zui- nigheidsbeleid als Minister en bleef versterking van het blijvend gedeelte, waarvan zijn vroegere ambtgenoot Wentholt steeds voorstander was, on- noodig achten. Voor handlangerswerk geeft da heer Staal geen 41/, ton bij den ongunstigen financieelen toestand. Hij zal beslist tegen het ontwerp stemmen omdat het 's lands defensie niet helpt. De heer Van Wassenaar zal voor stemmen na voldoende inlichting, in besloten zitting. Minister Sabron zeide nog dat het defensiebelang de 4Lo ton kosten recht vaardigt en wees alle verantwoorde lijkheid voor vertraagde opkomst der miliciens bij mobilisatie van zich af. Tegenover de qualificatie van dit Kabinet als schuinsrechtsch door den heer Staal, stelde Minister Heemskerk dat een rechts ministerie is opgetreden. De Kamer ging hierop in comité generaal. Het wetsonwerp is ten slotte aangenomen met 32 tegen 11 stemmen. M. Ct AXEL, 3 April 1908 De Brieven- en Telegrambesteller E. A. L. Vermandei alhier is met in gang van 16 dezer benoemd tot brie vengaarder te Koewacht. Dinsdagavond overleed te Neuzen de heer M. Verbrugge, op den leeftijd van byna 40 jaar. Hij werd 12 Juni 1906 gekozen tot lid van den raad, waar de vrijzinnige richting door hem werd gesteund. Hij was voorzitter der afdeeling Neuzen van Schuttevaer en ontvanger der Ned. Herv. gemeente, benevens ontvanger- griffier van verschillende polders. Hij genoot veler achting, door zijne hulpvaardigheid, terwijl zijne zaken aan veler bestaan ten goede kwamen In de week van 25 tot en met 31 Maart 1908 zijn in z e e 1 a n d voor gekomen 4 gevallen van roodvonk en wel 1 te Breskens, 2 te Kruiningen en 1 te O. en W.-Souburg en van diph- theritis 1 geval te St. Jansteen. VORSTELIJK BEZOEK. Dinsdag brachten H.M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik een bezoek aan Rotterdam. Zy arriveerden per Hollandsche spoor om kwart voor één aan het station D. P., waar ter be groeting aanwezig was de burgemeester, de heer A. R. Zimmerman, met diens echtgenoote. Het dochtertje van den burgemeester bood fl. M. een bouquet aan. Na de begroeting begaven de vor stelijke personen zich direct naar de gereedstaande rijtuigen en werd een bezoek gebracht aan de meubelfabriek der firma Allan en Co. Op de wande ling door de fabriek werden de kooge bezoekers door den oudsten firmant rondgeleid. Hei volgend j bezoek gold de Prins Ilendrikdokki-n aan de Heiplaar, wam de Vors.fciijK.o personen per stoomboot heengebracht werden. Na de werf en de dokken bezichtigd te hebben, vo j de boot Koningin en den Prins naai de in aanbouw zijnde Waalhaven. Daar werd een bezoek gebracht aan de gemeentelijke inrichting voor de vervaardiging van beton-ijzeren kaai- inuurblokken de directeur en de on derdirecteur van gemeentewerken ver schatten de noodige inlichtingen Ten slotte werd nog een riviertocht gemaakt, waarna aan de Parkkade ge land en vervolgens naar het station ;ereden werd. De Koningin en de Prins vertrokken om halt zes weer naar Den Haag. Bij de aankomst te Rotterdam van de Koningin en Prins Hendrik ontlast ten zich piasbuien van regen en hagel, die het vorstelijk echtpaar geen aan leiding gaven om den rijtuigkap te la ten opzetten. Gelukkig klaarde het weer weldra op. Ook op de Maas ging de stroom als een zee te keer. Met groote geesdrift zijn de Koningin en de Prins in de Maasstad begroet. Hit Heerenveen meldt men aan de H. R. Ct. Gisteravend zijn hier gevankelijk binnengebracht drie 17-jarige jongens uit Wyckel (Gaasterland). Deze jongens waren Zondagavond in de woning bin nengedrongen van Bouwstra, wiens dochter een vrijer had. De vrijer werd verjaagd en toen is de 27-jarige doch ter op de dierlijkste wijze door de drie indringers bejegend. Nog twee andere jongens moeten medeplichtig zijn. De officier van justitie gaf last totgevangen- houding. De jongens zijn uit den ar beidenden stand hun ouders zijn zeer oppassende menschen. Bij het plegen van hun wandaad verkeerden de jon gens niet onder den invloed van ster ken drank. Een loteling uit Spijkenisse, in gedeeld milicien te Bergen op Zoom, is afgekeurd, omdat hij te zwaar werd bevonden; hij woog eventjes 128 kilo. Te Schiedam is in den nacht van Maandag op Dinsdag een der grootste branderijen afgebrand. De oorzaak is vermoedelijk dat de helm, op een ke tel geplaatst, niet voldoende sloot, zoo dat de inhoud eruit stroomde. Het ge- heele bedrijf staat stil. Verzekering dekt de schade. Dinsdag is te Roermond, naar het Nwbl. van Venlo meldt, een verschrik kelijk brutale straatroof gepleegd. Om streeks 8 uur werd de bode-ontvanger van de gemeentelijke gasfabriek, die zijn dagdijsche ronde gedaan had en met eene som gelds naar de gasfabriek, die zijn dagelijksche ronde gedaan had en met een som gelds naar de gasfabriek ging, op den Prinsendijk nabij de Ka thedraal, een nogal duister laantje, door een of meer personen aangerand. Peper schijnt men hem in de oogen geworpen te hebben en er zijn hem verschillende wonden met een mes toegebracht. Zijn tasch met een vrij groote som gelds, die hij met een riem om het lijf draagt, werd hem afgesne den en ontvreemd. In bewusteloozen toestand is hij aldaar gevonden. Zijne wonden zijn evenwel niet levensgevaar lijk. De politie doet onderzoek. Een hoofdagent van politie en een gemeentewerkman te Amsterdam heb ben gisteren een gevaarlijken inbreker betrapt, een jongen van 18 jaar, die een sousterrein aan de kalkmarkt wil de forceeren. Bij de worsteling om hem te pakken te krijgen ontving de agent een mes steek in de wang en de werkman een in de linkerhand en toen volgde een gevecht van man tegen man, waarbij de agent nog twee wonden kreeg. Ten slotte werd men hem met behulp van toegeschoten agenten meester. De aan gehoudene heeft al bekend. De wonden van den agentzijn niet levensgevaarlijk. De Nationale Bank van Belgif heeft een som van vijf en twintig dui zend frank uitgeloofd aan hem die de namakers van de onlangs uitgegeven bankbiljetten van duizend frank aan geven zal. Tot nu toe heeft men geen spoor van de daders. Maar wel blijken de valsche biljetten alom in het land verspreid te zijn. Men vreest zelfs dat er een heel alphabet of 1000 van die biljetten zijn nagemaakt. Een der onaangename gevolgen is dat de dagelyksche afhandeling van zaken belemmerd wordt door de moei lijkheid om de echte briefjes van de valsche te onderscheiden. Er worden dus geen betalingen in biljetten van 1000 fr. gedaan en alles moet met biljetten van kleiner bedrag gebeuren, wat een heel tijdverlies te weeg brengt. De vraag wordt nu natuurlijk ge daan, of de Bank de valsche biljetten kan weigeren. De gewoonte is dat ze wel betaalt. En er wordt opgewezen dat in dit geval de biljetten zóó goed waren gemaakt dat de Bank ze zelf in beta- ing nam en weer uitgaf. Hoe kon dan het publiek ze onderscheiden t AXEL. ONTVANGEN een ruime sorteering Porte-Manteaux, Bloemstandaards. Theetafels, Palmpotstandaards. Porselein en Bronsartikelen, Koper en Nikkel werk. Albums en Albumstandaards. TABAK, SIGAREN, SIGARETTEN. CAVENDISH, THEE, 'KEDIKBEURTEN TE AXEL Zondag 5 April 1908. Ned. Herv. Kerk. Voorn». 9 are Ds. J. B. T. Hugenholtz. Nam. 2 are D». J. B. T. Hugenholtz. Gereformeerde Kerken. Kerk A. Voor®. 9 are Ds. E. fl. Broekstra. Nam. 2 ure Ds. E. H. Broekstra. Kerk B. Voorn. 9 ure Ds. A. Dekkers Nam. 2 ure Ds. A. Dekkers (van Anna Jacobapolder.) Gereformeerde Kerk. (Lange Weststraat). Voorm. 9 ure Leeskerk. Nam. 2 ure Leeskerk. in de richting van de Beoostenbltystraat naar de sluis Bokkendyk Wie hem terugbezorgt bij den Uit gever dezer, zal eene belooning ont vangen. Te bevragen bij C. A. v. d. WIELE I te AXEL. WEEGBRUG-VEREENIGING te AXEL-SASSING. PRIJSOPGAVE en bescheiden ge vraagd voor levering van een Weegbrug, draagvermogen van 10 000 kilogram. Inzending wordt ingewacht tot Zater dag 4 April 1908, bij den Voor zitter Willem de Koeijer te Axel. Axel, 28 Maart 1908. V Heden ontsliep in de hope van het eeuwige leven onze geliefde Behuwd- en Grootmoeder ADR. ROTTIER en Kinderen. Axel, 31 Maart '0 Ondergeteekende betuigt bij deze haren karteltyken dank voor de vele blijken van belangstelling op 29 Maart j.l. ondervonden. Wed. M. VAN DIXHOORN- Riemens. Axel, 3 April 1908. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van ADRIAAN DIELE- MAN werkman te Axel (Sassing) in de herberg bij Jacobus van Doeselaar al daar, op Zaterdag den 11 April 1908, des namiddags ten 5 ure verkoopen Aanbevelend, eene mooie sorteering in verschillende grootten. Axel. Aanbevelend JOZ. DE FEIJTER Pz. aanhoorigheden en erf te Axel (sas sing) kadaster Sectie A nummer 901 als Huis en Tuin, groot 4 Aren. Thans nog bewoond door den verkoo- per en te aanvaarden den 1 Mei 1908. Betaling 1 Mei 1908; lasten van lJan uari 1908 voor kooper. van zwarte Minorca's, 5 cent per stuk, by A. BUTLER, Axel. Daar reeds ruim één honderd paarden ter dekking door „CAMBRINUS", zijn aangegeven, zal voor die welke nog aangegeven worden, vijf en twintig gulden, moeten betaald worden, Stamboek-merrie's ƒ22,50. Nog 25 merrie's kunnen voor gemeld bedrag gedekt worden. Het Bestuur v. d. ver. De Toekomst?' PH. J. VAN DIXHOORN, Voort. W. DIELEMAN Pz., Beer. Axel, 30 Maart 1908.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 2