|J N U 24e Jaarg. Het kruis van Innesmore. J\o. 2. Zaterdag 4 1908. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAA, Buitenland. F E ILLETON. 10) Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor BaLöiK 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiên worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. Na de mislukking van de te Londen gehouden internationale conferentie over de slaapziekte, zullen Engeland en Duitschland een afzonderlijke overeen komst aangaan. De voornaamste be palingen zullen zyn inboorlingen, die aan slaapziekte lijden, mogen niet van het eene koloniale gebied in het andere aangrenzende gebied komenzieke in boorlingen kunnen aan de grens afge wezen wordenin besmette gebieden mogen geen inboorlingen van elders komen de regeeringen verbinden zich, in hun gebied concentratie-kampen in te richten tot het houden van toezicht op de zieken. Verder verbinden zij zich, alle dieren uit te roeien, waarvan wetenschappelijk vaststaat, dat zij met hun bloed de glossiua palpalis (de vlieg, die de slaapziekte overbrengt) voeden, in het bijzoader alle krokodillen. Een Russisch smaldeel, bestaande uit de linie schepen Slawa en Tsesaréwitsj en den kruiser Bogatyr (de twee laitste schepen hebben in den oorlog met Japan roemrijk gevochten) is Dinsdagochtend de haven van Kiel binnengevallen. De anarchist Emil Busch heeft te Frankfort a/d. Main een jaar gevange nisstraf gekregen, omdat hij in een vergadering van werkloozen den rijks kanselier had beleedigd. ENGELAND. Van 1 April af is het territoriale leger in wording en zijn vrijwilligers en yeo- NOVELLE. »Lancasterwilt gij mij langzaam ver giftigen, kleine slangLancaster en de la Marche met BeaufortHet is zulk een dwaze vereeniging, dat men nauwe lijks denken kan. En toch 1 O, ik weet het wel, dat ik Gaunt ook in den weg ben, omdat hy zoo gaarne alles alleen beschikte. Ha wat wenschte ik dat Engeland zijne zware hand eens gevoel de, om te gelijk te vernemen, hoe ik daar tegen ben. Maar het is mij onver schillig, dood onverschillig ik beschaam ze toch allen met el kaar.Ras besloten verliet zij, schoon, wonderschoon in haren toorn, het vertrek. Jessy zag haar een oogenblik na en zette zich toen neder, terwijl zij, met het hoofd in de hand, zich, aan allerlei gepeinzen, overgaf. Zoo had zij wel een uur gezeten, toen zij Alice hoorde terugkomen, die ook spoedig, met een triomfeerendenlach op het gelaat, voor haar stond. »Met mij moeten zij beginneD riep zij uit en omhelsde Jessy, in haar blijd schap en kuste haar. »0, ge hadt eens moeten zien, met wat oogen allen mij aanzagen, toen ik daar zoo onverwacht manry niet meer. De militie is als reserve bij de geregelde troepen onder gebracht. Yeomanry en vrijwilligers tellen nog 275,000 man. Wanneer deze allen zich bij het territoriale leger laten overschrijven, ontbreken er nog 39,000 man aan sterkte, waarop minister Hal- dane het territoriale leger wil hebben. PORTUGAL. Koning Manuel heeft een onderhoud gehad met den minister van financiën over de verhouding van de staatskas en de kas van het koninklyk huis. Het heet nu, dat koning Manuel een aantal paarden verkoopen wil, die de hofhouding niet strikt noodig heeft. Ook schijnt er besloten te zijn, dat er binnenkort een nauwkeurige staat zal worden opgemaakt van de kroonjuwee- len en de zoogenaamde juweelen van dom Miguel. ITALIË. De Italiaansche bladen melden, dat vorst Nikolaas van Montenegro, in den avond van den 29en Maart te Venetië een bezoek heeft gebracht aan keizer Wilhelm aan boord van de Hohenzollern. Niemand zou iets van dit bezoek, dat strikt geheim gehouden was, gemerkt hebben. Niemand is er ook bij geweest. Eerst later is het uitgelekt. De vorsten zouden een half uur lang met elkaar gesproken hebben. Het heet, dat vorst Nikolaas opzettelijk naar Venetië was gegaan, om met keizer Wilhelm te spreken en men vraagt zich daarom nieuwsgierig af wat de beide vorsten met elkaar te behandelen hebben gehad. binnen kwam. Het was aandoenlijk te bespeuren, hoe eensgezind zij waren. Koning Ned had geloof ik een traan in de oogen, toen hij den halstarrigen volks man de hand drukte en zeideVorst en volk zijn een, Ik bedoel niet anders dan het heil mijns volks en zoo er, ongelukkig, eenig misverstand is ont staan, zoo willen wij dat wegnemen, door een wederkeerig vertrouwen, opdat alles tusschen ons zij, als van onds!* Toen Alice deze woorden uitsprak, deed zij de stem des konings na en vervolgde nu weder, op haren eigen toon»de derde, Johan van Lancaster, stond er bij en scheen zich, over zijn werk te ver heugen. Wat hij er meê bedoelt, begrijp ik nog niet, maar zeker niet veel goeds. Lancaster denkt zeker den stijven de la Marche wel meester te worden, als hij uiaar eerst door hem 't volk voor zieh heeft gewonnen, dat tot nog toe hem alles be halve lief heeft. Vroeger verachtte hij het volk en beWerkte daardoor zijnen eigenen ondergang, nu bedelt hij, om de volksgunst en zoekt zijn steun bij de la Marche. Eb ik zal het offer zijn, niet waar Miss, mylord van Lancaster I ge hebt u al te vroeg vroolijk gemaakt. Do hertog wilde lachen, maar het ging hem slecht af, de la Marche trok een zunr gezicht en de koning was dood verlegen. »Wat wilt gij, mijne dierbare Alicie 1 wij zijn hier bezig.* »Wel, mijn heer en koning 1 dat weet Een beambte van de staatsspoorwegen aan het grensstation Chiasso, een zekere Giometto, heeft zich uit de voeten ge maakt met een bedrag van 456,000 lire, dat door de directie der staatsspoor wegen was gezonden aan de directie der Gotthard-lijn. RUSLAND. De politie heelt te St. Petersburg den zetel ontlekt van de sociaal-democra tische vereeniging van militairen, waar tevens de groote geheime drukkerij gevestigd was. Ze heeft daar een lijst gevonden van de leden mot hun adres sen. Die vondst heeft geleid tot een reeks van huiszoekingen en de inhechte nisneming van twee honderd werklieden en studenten, alsmede van verscheidene soldaten. Te Odessa is een zekere Wagner, een jongmensch behoorende tot een bekende en rijke familie, door roovers ontvoerd. Zij eischen een losgeld van duizend roebel. BULGARIJE. Naar aanleiding van den aanslag op den Bulgaar Misjef in Saloniki heeft de regeering aan hare vertegenwoordi gers in het buitenland last gegeven de aandacht der mogendheden te vestigen op den onhoudbaren toestand der in Macedonië woonachtige Bulgaren. Tengevolge van dreigbrieven van Grieken, hebben verscheidene Bulgaar- sche kooplieden Saloniki verlaten. De Bulgaren beschuldigen de Grieken en de Grieken beschuldigen de Bul garen, dat is het oude liedje, zooals ik en gij hebt mij zelt meermalen ver oorloofd, u, mat mijn oordeel, ter zijde te staan Dat is de taal niet, die u, voor uwen heer betaamt! zeide Gaunt en wilda mij bang maken. Maar ik hoorde niet naar hem en ging, zondar omstandigheden, dicht bij den koning zitten. »Uwe hoogheid geve ons het bewijs, dat wij recht hebboD te verwach ten !c sprak de la Marche, tot den ko ning, Ik wil u wel zeggen, Jessy, dat mijn hart, sneller begon te kloppen, toen ik den harden toon zijner stem vernammaar toen hij het woord recht gebruikte, toen was de overwinning aau mijne zijde, hij had mij die zelf verschaft. Maar waarom zal ik u alias wijd- loopig verhalen. Het is zonder opzien baren, afgeloopen. Alles is naar den zin gegaan. De la Marche heeft ons verlaten, als een haan, die kraait, omdat hij denkt, dat hij het gewonnen heeft. Mylord van Lancaster schaamt zich, over de domme streek, die hij in de staatkunde begaan heeft en zal zich wal wachten, mij niet, voor de tweede maal in den weg te komen. Anders,* en haar gelaat nam eene wilde, haar geheel vreemde uitdrukking aan; »ander» zou ik het too- nen kunneu, dat ik mij, door geen schep sel ter aarde ongestratt laat tergen.* »En tusschen u en den koning had, hoop ik eene hartelyke,* verzoening plaats vroeg Jessy. »Ach, hij was buitengemeen hartelijk, men weet. De Bulgaren beweren, dat de Grieken hun het leven onmogelijk maken de Grieken van hun kant be weren precies hetzelfde ten opzichte der Bulgaren. Beiden komen met klach ten bij de mogendheden. Maar ze heb ben elkander weinig te verwijten. Ze doen op het punt van moorden heel weinig voor elkaar onder en er worden in Macedonië evenveel Grieken door Bulgaren als Bulgaren door Grieken om hals gebracht. PERZIE. Een stiefmoeder van den Sjah van Perzië, prinses Ocla, bevindt zich op ean bedevaart te Kerbela. Daar hebben twee Perzische anarchisten een aanslag tegen haar gepleegd. Zij schoten op haar door een geopend raam. De prin ses bleef ongedeerdbeide daders zijn in hechtenis. AMERIKA. De Amerikaansche anarchist Berk man, die te New-York was in hechtenis genomen, in verband met het werpen van de bom in Union-Square door Sil- berstein, is weer op vrije voeten gesteld. Er was eigenlijk niets bepaalds tegen den man in te brengen daarom mocht £y weer heengaan. Maar Berkman moest beloven, zich te zullen aanmelden, wanneer hij mocht worden ontboden. De correspondent te New-York van de Londensche Daily Telegraph vindt in het gebeurde op Union Square aan leiding tot het zenden van een lang telegram over „het anarchistisch ge vaar". Het opmerkelijkste daarin ver vatte bericht is wel de mededeeling, dat president Roosevelt eenigen tijd geleden het 7e regiment dat naar de Filippijnen zou worden gezonden in de Vereenigde Staten had ge houden, wijl hij (Roosevelt) ernstig vreesde voor anarchistische woelingen en arbeidersonlusten, vooral tegen de verkiezingen in het komend najaar. zei Alice met een zucht, buitengemeen hartelijk, de oude heer! En tot goed making van het gebeurde heeft hij my een aardig huis geschonken, met veel lacd er bij, dat goede inkomsten levert. »Het ligt wel in het Noorden, zoodat ik het nooit te zien zal krijgen, maar ik kan het altijd verkoopen.* »Hebt gij,* vroeg Jessy, die dien ka- rakertrek in hare bloedverwante niet gaarne hoorde uitkomen, »hebt gij den jongen Beaufort gezien »Die moet voort! riep Alice. »De koning sprak ook van zijne gelijkheid aan zijn zuster, 't Is waarlijk of men mij, door die gans uit Northumberland verdringen wil. Bespottelijk is het!* En werkelijk lacht» zij, maar dia iach klonk vrij gedwongen. »De Beaufort's mogen wel oppassen. Sir Francis Howard, die ou Lord Warden der grenzen is gewor den, zal ook op hen een oog houden. Het is nu in 't geheel niet onmogelijk, dat er wel iets van is, aan die verstand houding met de vijandige Schotten (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1