Het kruis van Iauestnore. Zaterdag 511 Maart 1908. c ?iO. j.,< <4* Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMA3, axel. Buitenland. F EU I hL E T O N »f el Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en VrJdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. Prins Joachim Albert van Pruisen is, volgen» een bericht uit Berlijn aau de Temps, door den Keizer gedwongen, uit het leger te treden met verbeurte van het recht, om de uniform te blijven dragen. Prin» Joachim Albert had een paar jaar geleden van zich doen spreken door betrekkingen, die hij, volgens het gerucht, met de vrouw van zekeren baron Liedenberg onderhield. Hij hoopte dat het tusschen haar en haren man tot een scheiding zou komen, en hij haar dan sou kunnen trouwen. Maar de Keizer wilde er niet van hooren. Hij plaatste zijn neef bij de expeditie: troepen in Zuidwest-Afrika, in de ver wachting, dat hij daar tot kalmte zou komen. Bij zijn terugkeer te Berlijn bleek echter, dat hij zijne uitverkorene niet had vergeten. De Keizer besloot toen een voorbeeldigen maatregel tegen zijn neef te nemen. Frederik Hendrik, de oudste broer Ji van den prins, beiden zijn zoons van wijlen prins Albert van Pruisen is vroeger, naar men zegt wegens homo- sexueele handelingen, ook uit den offi ciersstand gestooten. FRANKRIJK. De Gaulois geeft onder voorbehoud een zeer belangrijk bericht, dat wij met nog meer voorbehoud weergeven. De Fransche regeering zou besloten zijn, van de akte van Algeciras los te komen. NOVELLE. 6) - p Ten tweeden male werd de deur j, opend. Daar buiten werden gewapenden zichtbaar, die hunne zware hellebaarden op den grond deden klinken, en tusschen hen in naderde, met rustigen tred, de hooge gestalte van iir Walter Beaufort. Aller oog werd op hem gevestigd, en menig hart beefde bij de gedachte, dat de oude wapenbroeder in zulken toestand was. Hij kwam de zaal binnen de deuren werden achter hem gesloten wat woord zou het zijn, dat hem die deuren weder opende. Zonder eenig blijk van vrees stond sir Walter tegenover zijns rechters hij boog het heofd, vroeg vergrijsd als het was door zijn rusteloos, moeilijk leven, niet naar beneden hij zag vrij in het rond, met zijn helder oog, dat door breede wenkbrauwen overschaduwd werd. Maar dat oog nam eeue uitdrukking van ver wondering aau, toen de beschuldigde eene vrouw onder zijne rechters out waarde, een glimlach van verachting speelde om zijnen mond, hoewel het p slechts een enkel oogenblik was, dat men j die gemoedsbeweging op zijn aangezicht Zij zou alle betrokken mogendheden willen verzoeken, een nieuwe Marok- kaansche conferentie te beleggen, of de kwestie voor het Haagsche hof van arbitrage te brengen. De regeering zou echter in geen geval tot eenigen stap overgaan zonder de Kamers te raad plegen. Welke „kwestie" de Fransche regee ring voor het Haagsche hof van arbi trage zou willen brengen is niet dui delijk. Het heele bericht is echter zoo onwaarschijnlijk, dat het niet de moeite waard lijkt, in gissingen te treden over den vermoedelijiien zin der onduidelijke gedeelten. ENGELAND. Het Hoogerhuis heeft in tweede lezing een wetsontwerp t.ingerio.njn, dat winkels Zondags g-si ne.. moet houden, behalve voor den verhoop van voedsel en drank voor dadelijk gebruik, tabak, kranten en nog 't een en ander gedu rende een paar uur van den dag. Ten bate van de Israëlieten, die Zaterdags al moeten sluiten, waren do voorstellen van het wetsontwerp Lord Avebury is de voornaamste bereid wijken, waar veel Israëlieten hun winkels heb ben, uit te zonderen. Maar hebben ze die in andere wijken dan zullen die een goede 100 lajen in het jaar moeten sluiten, als de wet er zoo doorgaat. RUSLAND. Naar uit Bakoe g -avid wordt, werd daar Maandag een oom -diuget?d naar een postwagen, waarm gel ion waren geborgen van de Trans.vau basische spoorwegmaatschappij. De bom ont- lezen kon, want spoedig vertooude het weder die zelfde kalme rust. Het was eene zware taak voor den lord «pperrachter de gewone vragen te doen, die, op afgenteten toon, door sir Walter werden beantwoord. Hij toch erkende te zeer de waarde van ieder rechtelijken vorm, dan dat hij zich door zijnen harts tocht zon laten meeslepen, om dien te verachten. Toen werd de aanklacht voorgelezen. Sir Walter Beaufort, barou van Heselarbyn, vroeger Lord Warren (bewaker) der Noordelijke grenzen aan den Tweed, werd beschuldigd van hoogverraad, van benadeeling des lands en van verstand houding met den vijand. Daar waren brieven aanwezig, door hem naar Frank rijk geschreven, waarin hij de regeering des konings berispte, spoedige gebeurte nissen voorspelde en sprak van eene ondergaande zon en een helder morgen rood. Wel had hij in het Noorden, zich lang onberispelijk van zijn ambt gekwe ten, maar toen in de laatste dagen hem een Schotsch hoofdeling in handen was gevallen, dien hij als gijzelaar voor ie rust zijner stamgenooten, had mo-'tan gevangen houden, was -die ioor zonder eeuige voorwaarden ontslagen, e i moord en roof en braud waren sinds .lien tijd, met vernieuwde woede uitgebarsten. Onder het lange voorlezen der aan klacht, stond sir Waller met voorover- j gebogen hoofd, om te beter te hooren. plofte met groot geweld. Verscheidene personen werden gedood en gewond. De waarden leden geen schade. AMERIKA. Admiraal Evans zal om gezondheids redenen ontslag vragen zoodra hij de slagschepenvloot veilig de baai van San Francisco zal hebben binnenge bracht Admiraal Sperry zal dan het opper bevel krijgen en de vloot via Austra lië, de Filippijnen en door het Seuz- kanaal terugbrengen. President Roosevelt had enkele maan den geleden gelast, dat het motto „In God we trust" zou worden weggelaten van de Amerikaansche gouden en zil veren munten. Hij was van oordeel, dat dit motto nooit op eerbiedige wijze wordt te pas gebracht, doch enkel aan leiding geeft tot onvoegzame spotter nijen. Maandag nu is in het Huis van Afgevaardigden te Washington een wets ontwerp aangenomen, waarbij wordt verordineerd dat het „Wij vertrouwen op God" voortaan weer op ,de munten zal worden aaugebracht. De meerder heid, waarmee het ontwerp werd aan genomen, was 355 tegen 5. BELGIË. De Kamer van koophandel te Ant werpen heeft, met betrekking tot de overneming van den Kongo-staat, het volgende besluit aangenomen Aangezien het noodig is te bevestigen, lat België en zijne lasthebber» zich in de uitoefening hunner rechten niet laten influenceeren door vreemde tus- schenkomst Geen enkel geluid brak de stilte af, die onder de voorlezing heerschte, dan, nu en dan, een zucht vau eenen der rechters of het gerammel der ketenen, waarmeê sir Walter geboeid was, en waarvan geen gevangene verschoond kon blijven. Alice Perrers kou eene levendige deelneming in het lot van den gevangeue niet onder drukken. In den tijd van zijnen roem was zijna gemalin voor haar, jeugdigen onervaren meisje als zij was, eene vrien delijke voogdes geweest; zou zij niets doen voor dien tnau, terwijl toch de middelen haar niet ontbraken Toen de aanklacht ten einde was, vestigde sir Walter zijne oogen op den lord opperrechter, als vroeg hij wat volgen zou. »Ik ben het,c antwoordde de gevraagde. Met hoogeu ernst verhief deze nu zijne stem en zeidegij hebt gehoord wat de openbare aanklager tegen u heeft ingebracht. Zijt ge ook bereid daarop te antwoorden »Twee hoofdvragen,sprak toen de op per ree iter, »u«b ik ten gevolge der s i jxlacat, aan u a are-urst, wel plannen van hoogverraad zijn het, die t.j tegen den kouing hebt gesmeed? en en tweede hoe kwaaint ge tot die ou- begrijpelijke handelwijze om den ge vangenen hoofdeling. zonder eenige voor waarde de vrijneid weêr te geven? Op deze bei.te vragen wordt een ant woord gewacht Aangezien in den huidigen staat een kwestie alle nieuwe vertraging eener bepaalde oplossing even nadeelig zou zijn aan de eer en het prestige van het land als aan de belangen onzer koloniale politiek Bezweert het Belgisch Parlement aan de kwestie der naasting van Kongo een spoedige en definitieve oplossing te geven, beantwoordend aan de be- krachtingen der natie, en bevestigend aldus de levensktacht, den geest van uitbreiding en den praktischen onder nemingszin, waarvan ons volk genoeg zaam bewijzen gaf om plaats te nemen onder de koloniseerende mogendheden En drukt den wensch uit dat het vraagpunt opgelost worde buiten allen partijgeest, in het belang van den nij verheids- en handels voorspoed des lands, in een gevoel van ware vaderlandsche samenwerking. Het Handelsblad van Antwerpen meldt De duinen van Knocke tot aan de Hollandsche grens zijn de eigen dom der Gentsche familie Lippens. Nu 't zeewater vreet hier en daar nogal die zandheuvelen uit, zoodat de familie Lippens aanvroeg, ze te mogen laten beschermen door een steenen hoofdbe schutting met wandelbrug van meer dan een kilometer lengte. De staat heeft dit toegestaan, mits afstand van een strook grond van 10 meters breedte aan de rechterzijde van de laan van Knocke-dorp naar de zee. De staat zou alsdan de steenen beschutting toe staan op een lengte van 50 meters met den dijk van Knocke. Rechts van het gaanpad, met wiens aanlegging men na eenige dagen begint, zullen de duinen worden platgelegd en een nieuwe bad plaats zal er ontstaan, des te schooner, daar de koninklijke baan Oostende- Blankenberghe wordt verlengd tot Knocke. De opbouw der beschutting werd aanbesteed voor f505,000 ff. Beaufort naderde eena schrede lot de tafel, waar de rechters aanzaten, en hief den geboeiden arm omhoog. »Zit deze vrouw,sprak hij, >mede in de rechtbank over eenen baron des rijks, ot wat be- teekent hier hare tegenwoordigheid In het bijzijn vau vrouwen spreek ik niet.* Eer nog de opperrechter antwoorden kou, had reeds Alice Perrers het woord opgevat, en zeide schielijk verdraag mij gerust, sir Walter! Het is des koning» bevel, dat mij toestaat deze zitting bij te wonen. Gij waart eens vrieLdelijk eu goed tegeu mij, dat heelt Alice Per rers niet vergeten, en de koning stelt er het hoogste belang iu, zoo mogelijk iets van uw rechtsgeding te vernemen.* >Wij moetöu den wtl des konings eer biedigen,* sprak u.ï opperrechter, »en in tien uwe iia .go", 1 is, nr .V iltiM Kan het bjmjn der gitvui van dalisburg u, in uwe verantwooru.,rg niet hinderlijk zijn. Integendeel moet net u Verheugen, tl lus tie belangstelling twj rg te verueuieu.* Eeu hoogmoedige blik w.,-. ;t «v uge autwoord dal str Walter gaf. Wordt THst <K>ljcL\

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1