mPETTSH. ELSESJ33, UATJS3. Broed-Eieren DAMESROKKEN SMFOSFWT Chili Salpeter. gene groot? keuze Vltrap Gordijnkanten. Afgepaste linnen Gordijnen. Vloerzeil, Looperzeil, Wasdoek, Cocos- en CMna-Matten. WIELRIJDERS! Een WOONHUIS met STAL hel Metselwerk van 2 WooDhuiz6D, Kunstmest EoBr^ndsma S AAGFIAOSE. Ontvangen en meer andere Artikelen voor den Schoonmaak. AXEL. A. KOLFER. Vereeniging „Werkmansbelang" te Axel. Uit de hand te koop yan zilyer Wyandottes a 15 ct. per st Zoo juist ontvangen: oen prachtige sorteering Reform- Keuken- Huishoud en enz. enz. Firma P. H. YEENHÜIZEN, Axel. -ff Machinale Steen F. Yerstraeten-Wauters. Uit de hand aan te nemen Mr. P. DIELEMAN. Steeds te bekomen: Concurreerende Prijzen. Axel. D.J.ODQEL. Zeeuwsche Brandwaarborg Maatschappij MIDDELEN VAN VERVOER. Stoombootdienst op de Wester-Schelde. Van 1 Maart tot en met 31 October L908. Lijn WalzoordenHans weert. Aanbevelend, JOZ. DE PEIJTER, AXSl. Voor u besluit te koopeu, beziet eerst de collectie BURGERS RIJ WIELEN. Flinke constructie soliede degelijke afwerking lichten gang vaste prijzen. Met Seabrock-Burgers 3 veranellingsnaaf 112 Gulden by Zij, die LID wenschen te worden ▼an bovengenoemde vereeniging, wor den verzocht zich voor 18 Maart bij een der ondergeteekenden aan te melden. Het Bestuur, C. P. MINJON, Voorzitter. M. LOOF, Serr.- Penningm. F. DIELEMAN, F. v. TATENHOVE, I P. KOOLE i liet/ere. A. v. MEURS, I A. E. C. KRUIJSSE. zeer geschikt voor Werkmanswoning. Te bevragen aan het bureau van dit Blad. bij F. DIELEMAN, Axel. Fantasie- Benevens cenc fraaie collectie J2P 1=3 QJ Pd e-< od S3 S3 -25 PP ca |b =3 _Q3 C/2 52 in alle vormen verkrijgbaar bij Steenstr. Hulst. op de plaat van BUIJZE. Inlichtingen aan het Bureau van dit Blad. Advocaat en Procureur te Middelburg, is eiken ZATERDAG persoonlijk te AXEL te spreken bij L'EclusiMahu. 14 pCt. in water oplosb. phosphorz. 7 pCt. Ainon. Stikstof. 9 pCt. in water oplosb. phorphorz. 15 it 16 pCt. Salpeterz. Stikstof. Aanbevelend, alleen in verzegelde pakjes voor zien van bovenstaand gedepo- neerdHandelsmerk;inZeeuwsch- Vlaanderen verkrijgbaar te Axel, F. Dieleman, Erven H. Harinck, J. Baarman, J. H. v. Dixhoorn, P. Buijze, P. Deij, Hulst, C. L. Du Cock—Sijlva, Ter Neuzen, P. v. Arenthals. D. Herrebout, Gez. Meertens, Wed. Klaassen-Donze, A. van Overbeeke, R. Scheele- Willems, Sas van Gent, J. T. de Smidt, Zaamslag, J. M. de Vos, Wed. D. J. van Pien broek, IAxelschestraat. In 't bijzonder wordt de aan dacht gevestigd op SOUCHON No. 5. a 1,30 per i KG. Aan het Bureau van dit blad belast men zich voortdurend met bet opzenden van advertentiën in alle dag- en weekbladen, zonder verhooging van prijs. De Administratie. OPGERICHT IN 1824 TE ZIERIKZEE, verzekert Onroerende en Roerende Goederen cegen eene vaste premie of onderling naar begeerte der deelnemers. AGENT voor het 5de District van Zeeland: Axel, F. DIELEMAN. afdoend middel tegen bloedarmoede en zenuwziekten, Ook te AXEL verkrijgbaar bij Joz. DE FEIJTER SPOOKWEG TEBXEUZEX - MECHELEN. (Greenwichtijd.; V. Ter Neuzen 6 35 9 40 1-28 5 52 V. Brussel N. 5 59 9 42 12 43 +5 35 Sluiskil 6 42 9 48 136 6 a. Mechelen 6 22 1025 112 5 57 Axel 6 49 9 57 144 6 09 V. 6 40 lO 28 129 6 03 Kijkuit 6 56 1006 153 617 a. St. Nicolaas 7 41 1125 2 32 7 04 Hulst 7 04 1018 2 02 6 26 V. 7 50 1140 3 09 716 a. Clinge 7 10 10 26 2 "8 6 32 Clinge 8 10 12 04 3 30 7 36 V. Clinge 7 17 10 36 2 18 6 42 a. Hulst 8 16 1211 3 36 7 42 a. St. Nicolaas 735 10 54 2 35 7 02 V. 8 22 12 38 3 42 7 47 V. 8 22 10 57 3 714 Kijkuit 8 30 12 46 3 50 7 54 a. Mechelen 915 11 53 3 57 812 Axel 8 38 12 54 3 58 8 01 V. 9 23 U57 415 816 Sluiskil 6 46 102 4 06 8 08 a. drassel N. 9 48 12 -23 4 6 8 56 a Ter Neuzen 8=4 1 10 4 12 815 Des Zondags om 5 16 u. Spoorweg Ter Neuzen *5 35 8 30 12— 5 10 Sluiskil 5 43 -38 12 08 5 2d Sluiskil [brug] 5 45 8 41 1 12 5 23 Philippine '49 8 4 12 17 '8 Sas van Gent - - 1 1 8 5 i7 aank. 8 9 *1 2 31 5 t vertr. 6 22 9 1 12 40 5 50 'kl. st.[ ii 9 43 'gr. at. f 7 '5 9 >6 12' a. Alleen 's Zaterdags en 's Maandags. b. Niet op Zon- en feestdagen. Ter Neuzen—Gent. Selzaete a. Gent O 35 .8 m s 13 8 19 8 8 3 35 50 9 22 9 '4 v. Gent [gr. st.] 5 20 8 25 11 [kl. st.] 5 31 8 36 12 Selzaete 1 aanlt' 6910 12 Selzaete J venr ,2 9 ,7 u v. Sas van Gent 6 25 9 4 12 Philippine 6 33 9 32 12 Sluiskil [brug] 6 37 1 35 Sluiskil 6 40 9 39 1 a. Ter Neuzen 6 *8 a. Op Zondagen niet verder dan 0. Alleen op Vrijdag en Zondag 50 *5 04 b7 56 01 515 807 32 5 46 8 39 37 5 52 8 50 51 07 9 05 59 l 9 13 03 6 1- 918 06 6 23 9 22 14 6 31 9 30 Selzaete. tot Terneuzea Stoo.ncr.iin Hulst iFulzoorden. v. Hulst, Station 4 4 40 10 25 2 15 5 2 J Rustwat 5 7 55 10 40 2 3 3 8 Terhole 505 81045 2 35 5 40 - 10 Hoefkensdijk 5 13 8 08 10 53 2 13 18 8 1- Kuitaart (Tol) 5 18 8 13 10 5 2 4 5 53 8 2 Kloosterzande 5 29 3 24 110' 2 59 6 »4 8 3» a. Walz. (D(jk) 540 8 35 11 20 31' 6 15 3 45 Rijdt jlschts op werkdagia tot Tmdj k, e op Zon- en Feestdagen tot Walsoorden v. Walz. (Dijk) 50 9 1" 11 15 3 35 6 3 8 55+ Kloosterzande 01 9 21 11 55 3 l i 8 11 9 5 Kuitaart (Tol) 6 12 r' 32 -> '5 3 57 6 52 15 Hoetkensdijk 6 17 9 37 12 lo t 2 •7 9" Terhole 6 25 9 45 12 17 4 0 7 0 9 27 Rustwat 6 3) 9 50 12 21 4 15 7 1<> 9 31 a. Hulst, Station 6 45 1005 12 3 4 30 7 25 9 45 Rydt slechts op Zon- en Feestdagen. Ter NeuzenGent over St. NIcolaas. Ter NeuzenBrussel over Lokeren. V. Ter Neuzen S3' 9 40 123 5 52 V. Ter Neuzen 5 35 8 30 12 00 5 15 St. Nikolaas 818 1133 2 49 710 V. Selzaete 6 22 9 11 12 40 5 50 a. Gent 8 9 12 35 3 2 1 8 '5 a. Brussel 10 04 12 36 315 9 40 V. Gent 6 35 10 36 2 07 6 V. Brussel 5 34 1018 2 07 6 Ie St. Nikolaas 7 0 11 40 309 7 2 y. Selzaete 911 12 37 5 52 8 50 a. Ter Neuzen 8 4 110 4 12 8 15 a. Ter Neuzen 9 47 114 6 31 9 30 CORRESPONDENTIE. CORRESPONDENTIE. V. St. Nikolaas n. Antw. 8 23 1142 2 50 7 16 V. Gent n. Brussel 7 18 lo 02 HO 6 55 944 Antwerpen n l. St. Nik. 6 48 10 38 2 06 6 17 Brussel n. Gent 6 02 9 32 3 54 6 06 Mechelen n. Brussel 9 23 1157 415 816 Gent n. Ostende - 21 1102 1105 135 650 Brussel n. Mechelen 5 59 9 42 12 43 5 35 Ostende n. Gent 6 8 48 3 2Q 5 32 5 A WEST-EUROPEESCHE OF SPOORTIJD. j Van Vlissingen naar Breskens vm. 57,30 9,30 11,50 ab nm. 3,23« 6,15 DAGELIJKS- Breskens Vlissingen 5,30 8 10,—12,15 a 3,50e 6,45 d Neuzen Vlissingen 5,—7,30e f lö,25g 1,55a 4,45 I Vlissingen Neuzen 6,10 9,—U,50ab 3,23 6,15bd Van Borsselen e en h) vertrekken de booten ongeveer 30 minuten na het vertrek van Vlissingen of Neuzen. WOENSDAG - l ^an keuzen naar Hoedekenskerke vm. 7,50 Hoedekenskerke Neuzen 8,30 a Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. b Bij vertraging van trein 11,44 kunnen de booten naar Breskens, Borsselen en Neuzen ten hoogste 5 minuten wachten, e Op deze reizen wordt geen vee vervoerd. d Bij vertraging van trein 6,09 kunnen de booten naar Breskens, Borsselen en Neuzen ten hoogste 20 minuten wachten, e Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd, f Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. tg Op de ZONDAGEN van 31 Mei tot 27 September kan de boot van 10,25 uit Neuzen ten hoogste 30 minuten wachten, h Deze boot legt te Borsselen alleen aan op de weekdagen van 16 April toren met 31 Aug. In correspondentie te VLAKE op den staatsspoorweg VlissingenRoosendaal en te WALSOORDEN op den tram HulstWalsoorden. i MEI 1907 tot nadere aankondiging. DAGELIJKS Van Walzoorden naar Hansweert vm. 5,45, 8,45*, nam. 12,30, 3,25. Hansweert Walzoorden 8,08*, 11,01, 2,38, 5,38. *Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. Voor het vervoer tusschen Hansweert en Vlake of omgekeerd zijn telkens twee omnibussen elk met twaalf plaatsen, beschikbaar. Van Vlake vertrekken de omnibussen naar Hansweert onmiddellijk na aankomst van den correspondeerenden trein. De booten uit Hansweert vertrekken, behoudens onvoorziene omstandigheden, na de aankomst der omnibussen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 4