Gemengd Nieuws. Burger lij ke Stand. Marktberichten. Ad verten tiën. ORGANIST. Extra puike ROOMBOTER. Naar aan de Midd. Ct. is gemeld wordt Donderdagmiddag om 12 uur I Prins Hendrik der Nederlanden per sneltrein te Vlissingen verwacht. Te kwart voor een komt de Prins op de werf der Kou. Maatschappij De I Schelde, waarvan te kwart over een de „Tabanan" zal worden te water gelaten. Na afloop daarvan vertrekt de Prins te kwart voor twee naar het Grand I Hotel des Bains, waar Z. K. H. deel nemen zal aan een te twee uren aan- i vangende lunch, aangeboden door de Maatschappij De Schelde, waartoe ver schillende personen zijn genoodigd. Daarna vertrekt de Prins per rijtuig met den Commissaris der Koningin naar Middelburg en zal bij den heer Dyckmeester afstappen en daar het middagmaal gebruiken. JJ De terugkeer naar Den Haag heeft >7 te half acht uur plaats. Voor de akte-examens in Zeeland hebben zich 48 mannelijke en 34 vrou welijke candidaten aangemeld. Als deskundigen bij het afnemen van het examen zijn benoemd voor Nederlandsche taal en lezen A. R. Breetvelt te Goes, W. H. Hassel- bach te Middelburg, P. Landsman te Vlissingen en M. L. de Kejjzer te Graauwvoor rekenen: J. J. J. de Lange te Scherpenisse en R. van der Welle te Grijpskerke; voorteekenen en schrijven: G. den Toom te Sluis en J. Vreeken te Middelburgvoor aard rijkskunde J. de Hoogh te Goes en A. Luyendijk te Tholen voor geschie denis P. van der Have te Zierikzee en A. Kok te Zaamslag. Verder voor kennis der natuur S. de Graaf te Zierikzee, F. Maijs te Wil- helminadorp, J. Meijer te Schoondijke en P. W. van Milaan te Middelburg voor onderwijs en opvoeding R. Broere te Middelburg en G. L. P. van Ham te Oostburgvoor zangA. Lijsen te Middelbuig en A. F. Wisse te Breskens voor de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek mej. A. S. Beugel en W. de Graaf, beiden te Middelburg, en voor de nuttige handwerken voor meisjes de dames M. J. de Haan te Middelburg en W. P. Bal te Tholen. M. Ct. I In den nacht van Zaterdag op Zondag werd te Leiden de politieagent Van der Veen, die op de Heerengracht surveilleerde, door burgers gewaar schuwd dat er vermoedelijk was inge broken bij de wed. Vister, tabakhandel en kerverij aan de West Havenstraat. De agent spoedde zich ter plaatse en kwam tot de ontdekking dat dit inder daad het geval was. Uit een loods was een partij onbewerkte tabak verdwenen. De dief of dieven waren wat nonchalant met het gestolene te werk gegaan, zoo 't scheen, want buiten langs de straat lagen overal de breede gele bladen. Onze agent volgde als Klein Duimpje weleer de steentjes de gevallen tabak en kwam zoo langs den Maresingel en de Binnenlaan, een zijlaan van de Os en Paardenlaan, waar hij huis aan huis het oor te luisteren legde. Aan nos. 1, 2, 3 en vervolgens lag alles in diepe I rust, doch in het perceel no. 9 zag hij licht en hoorde stemmen fluisteren. Vastberaden opende hij de deur, stapte binnen en vond er twee mannen bezig met twee zakken tabak uit te pakken. I De mannen waren eerst onthutst, doch herstelden zich spoedig en deelden mede, dat zij twee zakken hadden ge kocht. Toen de agent dit niet wilde gelooven en de zakken in beslag nemen, lieten de mannen dit niet toe en er ontstond een worsteliug, waarbij de kloeke agent meester van het terrein I bleef. Even wist hij zich naar buiten te begeven, om een burger te verzoeken J assistentie te vragen in het naaste politie <jb huisje. Weldra kwam er nü hulp op- N. B. Ct. dagen en toen vielen de twee mannen, R. en Den H., door den mand en be kenden. Beide mannen waren bij de vrouw die ze door dezen diefstal benadeelden, in dienst. De tabak was van de beste soort, daar voor hadden onze dieven wel gezorgd. De wakkere ige-nt ontving van zijne superieuren een loftuiting voor zijn flink optreden. Brand in „de Telegraaf". Een zware brand heeft Zondagmiddag de zetterij van het dagblad de Telegraaf in de St. Nicolaasstraat te Amsterdam vernield, en groote schade aangericht in de redactiebureau's. Oorzaak is de onvoorzichtigheid van eene werkvrouw, die omstreeks 12 uur bezig was met het schoonmaken der localiteiten, en in de zetterij een potje wrijfwas met terpentijn op het vuur had staan Deze werkplaats is gelegen op de derde verdieping (den zolder) van het hooge gebouw. De vrouw dacht aan geen gevaar, en vond, toen zij, na korte afwezigheid terugkeerde, een gedeelte der zettery reeds in lichte laaie. Niettegenstaande haar schrik trachtte zij het vuur nog te dooven, maar haar kleeren vatten vlam en schreeuwend van angst en pijn holde zij naar beneden. Gelukkig ontving zij daar al spoedig hulp. Van alle zij den snelden de bewoners deraangren zende huizen toe, het brandend 'goed werd haar van het lijf gerukt en zij zelf zoo goed mogelijk verzorgd. Maar naar de oorzaak van het ongeval werd niet gevraagd, totdat voorbijgangers de vlammen hoog boven het dak zagen uitslaan. Gevoed door het aanwezige brandbare materieel, kopij, kranten papier, zetbokicen, enz. had het vuur woest om zich heen gegrepen, zoodat de ruiten van de glazen overkapping der zetterij sprongen en aan behoud van dit gedeelte van het gebouw niet meer te denken viel. Ook was er in den eersten schrik niet aan gedacht, de naaste brandschel over te halen, zoodat de brandweer door een particulier per telefoon gewaarschuwd moest worden. Toen was zij al spoedig met uitgebreid materieel ter plaatse, en werd met kracht het blusschingswerk begonnep. Er werd o. tn. water gegeven uitzeven slangen, terwijl ook een stoomspuit en een auto brandspuit in werking waren. Aldus gelukte het de lagere verdie pingen te behouden. De zoldering der ouder de zetterij gelegen redactiebu reau's was echter reeds doorgebrand en het neerstroomende water hield er op geduchte wijze huis. Behouden bleef de steendrukkerij op de eerste verdieping en de gelijkstraats liggende krantendrukkerij, alsook een achter het Telegraaf-gebouw staand, en daarmede door.een ijzeren gang verbonden, pand, waarin de electrischc drukkerij ge vestigd is. Toen de brand op zijn hevigst was, stond die gang witgloeiend. Van het materieel der zetterij, letter kasten en zetmachines, is niets gered, terwijl ook al het aanwezige zetsel ver loren ging. Directie en hoofdredactie van de Telegraaf maakten dan ook gaarne gebruik van het aanbod der firma Hol- dert en Co, en de hoofdredactie van de Echo om voorloopig hun domicilie op te slaan in het gebouw Felix Meritis en gebruik te maken van het daar aan wezige materiaal. Echter zal getracht wordeti zoo spoe dig mogelijk het eigen bedrijf weer op gang te brengen. De werkvrouw werd naar het gast huis vervoerd. Haai1 toestand is bevre digend. Gebouw en inboedel ziju verzekerd. De geyels van de aan de overzijde staande huizen werden geblakerd. Men meldt uit Makkum aan de 's Hertb. Crt.: Een dienstmeisje heeft zich een vier tal kiezen laten trekken en verloor heel veel bloed, zoodat zij aan de gevolgen daarvan is overleden. In den nacht van Zaterdag op Zondag werd de koetsier van een slee per >wagen, die naar Gouda,terugkeerde, op den Goejanverwelledijk nangespro- ken door een jongeling, t vroeg, of zijn meisje, dat ongesteld wr: y. worden, met den wagen vervoerd kon worden, onderwijl hijzelf een dokter g;i g halen. De koetsier was hiertoe bëreid, en men haalde het meisje, dat op een omge- hakten boomstam zat. Kort daarop overbed ze echter. Men kwam toen tot de ontdekking, dat de jongeling en het meisje vergift hadden ingenomen en in allerijl werd naar het politiebureau ge reden en direct geneeskundige hulp ingeroepen. Nadat aan den jongeling een tegengif was toegediend, werd hij naar het gasthuis vervoerd, waar men er in slaagde, het doodsgevaar voor loopig af te wenden. Uit op het paar bevonden brieven moet gebleken zijn, dat beiden hier ter stede thuisbehoorden, waarheen de ge redde jongeling, de 20 jarige J. G. B. en het lijk der 19-jarige A. v. d. L. daar ook zijn overgebracht. De oorzaak van de wanhopige daad moet gelegen zijn iii de tegenwerking der ouders in het engagement der jongelui. Te Lion heeft gisteren een zware brand gewoed. Hij brak om twee uur uit in een blikjesfabriek en breidde zich schrikbarend uit. De heele brandweer kwam er aan te pas. Gisterenmiddag om drie uur seinde men, dat een blok huizen over een uitgestrektheid van elt hectaren, een Vuurzee was. Twee Antwerpsche politiehonden Frits en Baron hebben dezer dagen het volgend stukje uitgehaald. Twee agen ten zagen aan de oostkaai der Katten- dijkdok, op het uur dat alle werk ge daan was, een kerel een zak van een stapel wegnemen en er mee van door tre::.ven. Dat kwam hun verdacht voor en daar de kerel nogal ver van hen verwijderd was, zonden zij de twee honden op hem at. Spoedig waren die bij den verdachtede een trok hem den zak van den rug, terwijl de ander hem een stootje gaf, dat de man achter over tuimelde. Toen hij zag met welk soort honden hij te doen had, waagde hij het niet, nog een vinger te roeren en bleef als dood zoo stil liggen. Baron ging op hem zitten, terwijl Frits door zijn geblaf de agenten riep, die niets te doen hadden, dan den man bij den kraag te vatten. In Noorwegen was een trein met 70 man werkvolk 's nachts uitgezonden om de sneeuw op te ruimen. De trein liep zelf echter vast. Daar het ont zettend koud was het vroor 25° Fahr. kropen de arbeiders alle bij elkaar in de achterste wagens. Een locomotief reed op den trein in en wierp vier wagons uit de rails, waarbij één arbeider dadelijk gedood werd en vele zware wonden opliepen. Dokters kon den slechts op sneeuwschaatsen de plek des onheils bereiken. Van 1- 15 Maart 1908. Axel. Huwelijks-aangiften. 5. Krijn Hamelink, 30 j., jm. en Maria Jozina Jansen van Rosendaal, 26 j., jd. Cor nells van Langevelde, 29 j., jm. en Catharina Wolfert, 29 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 12. Daniël de Visser (van Terneuzen), 21 j., jm. en Geertruida Margaretha de Pooter, 21 j-, jd. Geboorten. 2. Willem, z. van Martinus Wieland en Pleuntje Oppeneer. 3. Suzanna, d. van Simou van Hoeve en Adriana Levina de Feijter. 4. Fran- ciscus Josephus, z. van Josephus Jaoobus Michielsen en Maria Louisa de Rechter. 5. Wilhelmina en Leuntje, d. van Cornelis Jacobus Vjnke en Elisabeth Verplanke. 7. Cornelia Elisabeth, d. van Cornelis Witte en Cornelia Florus. Martha Sophia, d. van Clement Benedictus Antheunis en Henrica Maria van den Ierssel. 8. Leentje, d. van Kryn de Bokx en Johanna Riemens. 10. Leentje, d. van Abraham Koster en Geertruij Schieman. Overlijden. 4. Tanneko Reijnsdijk, 85 j., weduwe van Gilles de Feijter. 6. Wilhelmii t Vinke, 1 d., d. van Cornelis Jacobus en Elisabeth Verplanke. 8. Leuntje Vinke, 3 d., d. van Cornelia Jacobus eu Elisabeth Verplanke. Hock. Huwelijks-voltrekkingen. 5. Willem Zegers. 19 j., jm. en Janna Maria Meeusen, 19 j., jd. Geboorten. 4. Catharina, d. van Jacob Dieleman en Catharina Johanna Wolfert. 5. Jan, z. van Gelein Meer- tens en Pieternella Vinke. 13. Jan Jacobus, z. van Johannes Krijn de Bruijne en Gildrina Verpoorte. 14. Jan, z. van Cornelis Pieter Dieleman en Adriana Catharina de Klerk. Susanna Geertruida, d. van Gilles Zegers en Suzanna Paulina Pladdet. 15. Suzanna Levina, d. van Johannes de Jonge en Anna Suzanna Riemens. Overlijden. 2. Paulina Elizabeth Bakker, 78 j., wed. van Francois de Zomer. 10. Catharina Pieternella Bak ker, 2 m., d. van Cornelis en Catharina Oppeneer. 15. Cornelis Tollenaar, 35 j., z. van Joos (overl.) en EvaTholens. AXEL, 14 Maart. Ter Graanmarkt van heden (Zaterdag) waren de prijzen als volgt: Tarwe ƒ8,25 èi f 8,80 Rogge 7,90 8,25 Wintergerst 8,k J 8,30 Zomergerst 7,50 a 8,Haver ƒ7,a f 7,25 Erwten 10,90 k ƒ11,40 Paardenboonen ƒ9,k f 9,40. Duivenboonen 0,a Q,Witte- boonen 0,0,Bruineboouen 0,a f 0,— Boekweit f 0,k 0,Lijnzaad 11,— k f 12,25 Aard appels 0,— a 0,Koolzaad per zak van 106 liters HULST, 16 Maart. Ter Graanmarkt van heden (Maandag) waren dé prijzen als volgt: Tarwe f 8,50 Rogge 8,25, Win tergerst 8,25, Zomergerst ƒ7,50, Haver 7,25, Erwten 11,Paardeüboonen 8,75, Duivenboonen 9,75, Witte- boonen f 12,50, Bruineboonen 11,50, Boekweit 0,—, Lijnzaad ƒ12,50, Aard appels f 4,25, Koolzaad per zak van 106 liters Boter per kilo ƒ1,45 Eieren per 26 stuks f 0,80. Er waren ter weekmarkt te koop ge steld: 9 stuks hoornvee, 28 varkens, 0 paard, 0 schaap, -verkocht7 stuks hoornvee, 23 varkens, 0 paarden en 0 schaap. Komt allen ter vergadering op 20 Iftaapt a. s. (om half acht) bij dhr. J. BL A NS AART, waar dhr. SCHUITKSIA van '-Gravenhage bovenstaande vraag zal beantwoorden. megg* KERKVOOGDEN der Her^ $r®llF vormde Gemeente te AXEL roepen op sollicitanten naar de betrek king van Inlichtingen worden verstrekt en sollicitatiën ingewacht tot en met 19 Sftaart 1908 door den President- Kerkvoogd, den heer M. WOLFERT. Dagelijks te bekomen aan sterk coneun\renden pr\js, bij A. VAN MkJJRS, AXEL. T 33 M M ,33 (C^T van cithers tegen matigen prijs. Axel, 12/3 '08. J. E. BLAN8AART,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 3