Landbouw. Ongevallenverzekering. In het Aed. Landb. Weekblad schrijft H. een en ander over de ongevallen verzekering voor den landbouwer. Ongevallen bij den landbouw, zegt hij, komen behoudens enkele zeldzame uitzonderingen voor bij 't gebruik van paarden, werktuigen en een enkele maal van stieren. Welnu, men heffe van ieder paard, iederen stier, ieder gevaar aanbrengend werktuig, een premie en vervange het grootste ongeluk der wet n.l. de Rijksverzekerings bank met zijn talrijk personeel en over dreven ingewikkelde administratie door eene gemeentelijke administratie, welke gevoegelijk kan uitgevoerd wor den door den gemeenteontvanger, die te plattelande toch niet veel werkzaam heden heeft te verrichten. Deze zendt beschrijvingsbiljetten bij de landbou wers rond, waarop zy het aantal paar den, stieren, dorsch- en maaiwerktuigen, hakselsnijders enz. vermelden. Na deze ontvangen te hebben, zet hy de aanslag biljetten uit met geen te langen termijn van betaling. Heeft er een ongeval plaats, dan wordt dit door den burge meester onderzocht en de uitkeering geregeld. Het geld, dat bij 't einde van een jaar overschiet, wordt gestort in eene centrale verzekeringskas, om daaruit die gemeenten te steunen, waar een tekort is, en om een fonds te vormen voor een uitkeeren van lijfrenten bij sterfgevallen of blijvende invaliditeit. Ziedaar in korte trekken een ontwerp medegedeeld, waarvoor wy zeer veel voelen, al zouden wij dan ook niet den burgemeester maar liever een commis sie van drie personen, door deu ge meenteraad te benoemen, met de rege ling der uitkeering willen belasten. Alles wat het Rijk op 't gebied van ongevallen heeft ondernomen en nog wil ondernemen, zoo ook de verzekering tegen ziekte enz. enz. is veel te duur door de legio ambtenaren en de zeer ingewikkelde administratie, zoo inge wikkeld dat de Rijksverzekeringsbank soms twee maanden onbekend blijft met uitspraken, die in haar nadeel gedaan zijn. Wanneer elke gemeente, en in groote gemeenten eenige wijken te zameu, een fonds bezaten, waaruit zieken en per sonen, door ongevallen getroffen, onder steund werden, dan zou deze weinig kostbare inrichting aan vele, nagenoeg aan alle behoeften voldoen. Thans vloeit er veel te veel geld weg naar de ambte naren, naar de rechters enz., dat vrij wat nuttiger zou kunnen besteed worden voor de personen, die jym ondersteuning behoefte hebben. M. Crt. -- Maandagochtend overleed te 'sHer togenbosch, in den ouderdom van ruim 60 jaar, de heer mr. E. H. J. M. van Zinnicq Bergman, sedert 8 Aug. 1892 lid der Eerste Kamer en van 1882 deken der orde van advocaten. De overledene had zitting in ver schillende besturen. Hij was ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw en de Eiken kroon. Dat onze paarden een goeden naam hebben, blijkt wel uit het volgende De handelaar Hugo Herz kocht de voorgaande week 50 paarden te Gro ningen en verkocht er 10, zwarte en bruine, aan een vertegenwoordiger van den Sultan van Turkije. De Engelsche paardenhandelaar Long kocht in de Betuwe en elders 13 luxe-paarden. En de vorige week kochten Duitsche hande laren voor ongeveer 4000 paarden in den Ypolder. AXEL, 17 Maart 1908. Welwillend zond men ons het jaar verslag van de „Vereeniging tot op richting en instandhouding van eene ambachtsschool te Hulst" over het jaar 1907 waaruit blykt, dat die vereeniging met het jaar 1907 een jaar vol moei lijkheden vooral op financieel gebied achter den rug heeft. Met alle denkbare inkrimpingen en bezuinigingen kon de begrooting voor 1907 alleen sluitend worden gemaakt met behulp van eene geldleening van 1200de praktijk verplichtte verschil lende begrootingsposten te overschrijden en af te zien van de zoo gewenschte aanschafHug van eenige natuurkundige instrumenten, plaatwerken enz., waar aap groote behoefte bestaat. De hoofdoorzaak van deze flnanciëele moeilijkheden schuilt in het feit, dat de avondvakteekenschool, die men zich aanvaukelijk had gedacht op den ouden voet in de vroegere Stadsteekenschool met zijn inventaris te kunnen voort zetten, reeds dadelijk zoo'n hooge vlucht nam, wat het leerlingental betreft, dat al by deu aanvang der lessen in 1906 van het oorspronkelijke plan moest worden afgezien en het gebouw der Ambachtsschool moest te hulp komen, alwaar het wordt met genoegen ge constateerd het onderwys ontegen zeggelijk veel beter tot zijn recht kwam en komt. Doch de uitgaven voor de A vondteekenschool waren echter ook ver boven verwachting. Die omstandigheid bracht er het bestuur dan ook toe om eene scheiding tusschen Ambachtsschool en Avondvak teekenschool te bewerken en elk der inrichtingen te beheeren met afzonder lijke begrooting. Het aantal donateurs, leden en be gunstigers, toonde eenigen achteruitgang door het bedanken van enkelenen hoewel, door het toezenden van het jaarverslag over 1906 met een daarbij ingesloten opwekking tot het lidmaat schap, wel enkelen daaraan gehoor gaven, toch bleef het resultaat verre beneden de verwachting. Het schoolgebouw voldeed aan het beoogde doel, doch zal al zeer spoedig tengevolge van het onverwachte groot aantal leerlingen van de Ambachts school, en meer nog door dat van de Avondvakteekenschool, moeten worden uitgebreid met een timmerlokaal en twee teekenzalen. Het leerlingenaantal bedroeg op 1 Januari 1907 33, n.l. 20 timmerlieden, 8 schilders en 5 smeden. Van deze werden op 1 April bevorderd naar de 2de klasse 16 timmerlieden, 7 schilders en 4 smeden. De oproeping van nieuwe leerlingen had tot gevolg, dat zich 23 candidaten aanmeldden, waarvan er zich 1 terug trok, en wel voor de navolgende ambachtenvoor het timmeren 14, smeden en machine haakwerken 6, huisschilderen 2, xoodat het tweede cursusjaar werd aangevangen met 55 leerlingen, verdeeld over twee klassen. Van de leerlingen betaalden er 31 het volle schoolgeld ad 10, 15 be taalden de helft, terwijl 9 leerlingen waren vrijgesteld. De woonplaatsen der leerlingen waren als volgtuit Hulst 12, Hontenisse 9, Ter Neuzen 7, Axel 7, St. Jansteen 4, Koewacht 4, Stoppeldijk 4, Zaamslag 3, Graauw 2, Ossenisse 1 Hengstdijk 1 en uit Clinge 1. Gedurende den cursus hebben 3 leerlingen de school verlaten, terwijl aan één leerling werd aangeraden een ander vak te kiezen wegens zeer on voldoenden aanleg. De Avondvakteekenschool telde op l Januari 1907 41 leerlingen. De nieuwe cursus werd begonnen 15 October met 60 leerlingen. Van deze leerlingen woonden erte Hulst 31, Ter Neuzen 7, Zaamslag 6, Hontenisse 5, Axel 4, Koewacht 3, Clinge 2 NieuwNamen 1 en Zuiddorpe 1. Het volle schoolgeld werd betaald door 31 leerlingen, 22 betaalden ijq of 2/3 van het volle bedrag en 6 leerlingen bezochten de school kosteloos. De ontvangsten bedroegen t 8788,09 de uitgaven 9094,23\ zoodat de reke ning een nadeelig saldq oplevert van 306,14. De begrooting voor 1908 der Am bachtsschool bedraagt 9004,745, die der Avondvakteekenschool 1345. Voldoende aan een tot ons gerichte uitnoodiging brachten wij dezer da^en een bezoek aan de school. Het ruime gebouw maakt, van buiten gezien, reeds een flinken indruk. De directeur, .de heer Burgers, ontving ons zeer wel willend en leidde ons door de ver schillende zalen, waar de leerlingen ijverig aan het werk waren. Allereerst werd een bezoek gebracht aan de zaal der smeden. Aldaar wordt onderricht gegeven in plaatwerken, vuurwerken en machiüe-baukwerken. Dit laatste wordt ook van meer en meer belang voor de landbouwsmeden, wegens het steeds toenemend gebruik van machines bij bet landbouwbedrijf. Wy zagen daar verschillende practische voorwerpen, die door deleerlingen waren, of werden vervaardigd. Reeds aanstonds werden wij daar getroffen door de resultaten die op korten tijd zijn verkregen. Sedert de opening der school is nog geen anderhalf jaar ver- loopen. In de smederij zyn in gebruik verschillende systemen vuurhaarden, om ook daarmede de leerlingen op de hoogte te brengen. Het voornemen bestaat om, zoodra de middelen dit ver oorloven, ook eene draaibank en eene schaafmachine aan te schaffen. Van daar kwamen wij in het lokaal waar de timmerlieden van het eerste leerjaar druk aan den arbeid waren. Ook deze worden, als het ware terstond, met werk bezig gehouden dat voor practiach gebruik kan benut worden. Nu is er, in het nieuwe gebouw, voor de timmerlui nog heel wat werk voor eigen gebruik uit te voeren. Ook hier bleek van goeden ijver en vlijt der leerlingen. Van verschillende afge werkte voorwerpen, als kasten, kozijnen, bloementafeltjes, droogrekjes enz. enz. zou men niet denken dat die waren vervaardigd door jongens van 12 tot 15 jaar. Alle die voorwerpen worden naar teekeningen vervaardigd. De tweede klasse der timmerlieden was in de teekenzaal aan het werk. Die twee klassen bijeen gerekend, was te constateeren, dat vooral door leer lingen in dat vak, van de school een druk gebruik wordt gemaakt. De di recteur lichtte ons in, dat den leerlingen een onderwerp wordt opgegeven en dat ze daarop zelf het plan moeten uitwerken. Op deze wijze gaat de theorie en praktijk samen. In de daarop volgende zaal behoeft men er niet naar te raden dat men bij de schilders is aangeland, deze zijn, evenmin als de smeden, groot in getal, maar de wanden van het lokaal geven blijk van hun werken. Voor een groot deel zijn deze reeds versierd met ver schillende decoratie motieven, terwijl verschillende voorwerpen, door de timmerlieden van eenvoudig wit hout vervaardigd, daar zoodanig worden bewerkt, dat ze een bepaald sierlijken of luxieuzen aanblik bieden en een zeer bedriegelijke overeenkomst ver- toonen, als te zijn vervaardigd van een of andere sier-houtsoort. De directeur deelde ons mede dat de leerlingen de verschillende ornamenten die waren aangewend, zelf moeten vervaardigen, afgeleid uit planten, bloemen enz. De gereedschappen die de leerlingen in de verschillende vakken gebruiken, moeten zooveel mogelijk zelf door hen worden vervaardigd en die zijn voor de timmerlieden vooral niet gering. In de bergplaats zagen wij tenminste reeds een paar uitgebreide collectie's. Deze waren met de hand vervaardigd en als het ware niet te onderscheiden van het machinale gereedschap dat in den handel is. Bij het verlaten der school (de cursus loopt over 3 leerjaren) krijgen de leerlingen een stel gereed schappen mede. Resumeerende, maakt de inrichting een zeer gunstigen indruk. Gaarne zou de directeur er ook aan toevoegen een leergang voor metselaars, maar daaraan viel voorloopig nog niet te denken, daar hiervoor een groote ruimte noodig is en men de inrichting van het lokaal nu door de vele leerlingen voor het timmeren reeds moet veran deren, om ruimte te winnen. Ieder die de resultaten ziet, welke op zoo'n korten tijd reeds werden verkregen, zal het nut eener ambachtsschool be amen, de leerlingen toch, die daar theoretisch en practisch worden ge vormd, van meet af in de verschillende vakkon onderwezen, hebben wat vak kennis betreft een grooten voorsprong op diegenen die op een of anderen winkel hun vak leeren en waar meer het werken dan het leeren op den voorgrond staat. Behalve het vakonderwijs, wordt er aan de school ook nog aanvullend lager- of herhalingsohderwijs gegeven. Wij gelooven dat, wanneer de resul taten der school van meer algemeen» be kendheid waren, dit zeker een gunstigen invloed zou hebben op den steun die de vereeniging welke haar in stand houdt ontvangt en het aantal harer donateurs zou toenemen. Men ga er heen, de directeur is welwillend om u eene uitlegging te geven en alles te laten zien. En wat er te zien is, is een bezoek waard. Door de directie der spoorweg maatschappij MechelenTer Neuzen is benoemd tot onderchef aan het station te Ter Neuzen, de heer G. A. M. L. Koevoets, aldaar. Op de voordracht ter benoeming van eene onderwijzeres aan school A te Tor Neuzen, komen voor de dames: E. J. P. Eijke te Ter Neuzen, L. M. de Pauw, onderwijzeres te Groesbeek en J. H. H. van Nooten, tijd. onderwijzeres te Woudrichem. Beroepen bij de Geref. kerk te Rotterdam (Feijenoord) Ds. J. van den Berg, predikant bij die gemeente te Ter Neuzen. De heer L. J. H. Janssen, pastoor deken te Hulst, is door Z. H. den Paus benoemd tot kanunnik van het kathe draal kapittel te Roermond. Tot burgemeester van Westdorpe is, met ingang van 21 Maart, benoemd de heer C. van Waes. Bij kon. besluit is aan de gemeente Philippine, boven en behalve de bydrage bedoeld in art. 48 der wet tot regeling van het lager onderwys, een subsidie verleend van f 245. Deze subsidie strekt tot aanvulling van die verleend bij koh. besluit van 4 April 1905. Te Biervliet is Donderdag j.l. een. afdeeling van den Bond voor Staatspen- sionneering opgericht, na afloop eener propaganda lezing van den heer L. M. de Boer uit Hulst, die een talrijk en aandachtig gehoor vond. Van de aanwezigen 80 ongeveer meldden 32 personen zich als lid aan, die een voorloopig bestuur van drie personen vormden, bestaande uit de heeren Maarleveld, Vleugels en Roda. Ook te Schoondijke is, na eene lezing van den heer De Boer uit Hulst, opge richt eene afdeeling van den Bond toor Staat»pensionneering, aanvankelijk met 42 leden. Als voorloopig bestuur werden ge kozen de heeren Anth. Luteijn, Adr. Luteijn en A. Beerens. Op 81-jarigen ouderdom is te Schoondijke overleden de heer W. C. de Smidt, lid der Prov. Staten voor het district Sluis. Donderdag overleed te Schoondijke na vrij lange ongesteldheid, de heer Fr. Paulus, pastoor der R. K. gemeente aldaar. De overledene, een zeer humaan en verdraagzaam man, bereikte den ouder dom van 56 jaar en was gedurende 5 jaar pastoor, na te voren tapelaan te zijn geweest in drie verschillende ge meenten.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 2