ni Het kruis van Iunesmare. W oensdaq 18 Maart 1908. 23tó 4aai% n i ij ij u u *0. Nieuws- en Advertentieblad voor Z e e u w s c h - V1 a a n d e r e n. F. DIELEMAX, Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. Dit blad verschijat eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco .ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. De World vertelt, naar de eigen woorden van den Engelschen gezant Sir Frank Lascelles, hoe deze eens door keizer Wilhelm in zijn bed is verrast. Op een goeden ochtend, zoo vertelt Lascelles, werd ik wakker van een gedruisch in mijne slaapkamer en zag den Keizer voor mijn bed staan. Ik was zoo verrast, dat ik niets anders kon uitroepen danGroote genade Ik wilde opstaan, maar de Keizer duwde mij in de kussens terug. Uwe Majes teit moet ten minste een cigaret op steken", zeide ik. De Keizer deed dit lachend, ging op den rand van het bed zitten en praatte een half uur lang. Toen hij opstond, zeide ik: „Ik moet Uwe Majesteit toch uitlateuMaar de Keizer wilde er niet van weten en antwoqrdde „U blijft te bed „Tot aan de deur maar", vroeg ik, en in mijn pyjamas bracht ik den Keizer naar de deur van de slaapkamer. Toen ik die opendeed, riep de Keizer zijn op de gang wachtenden adjudant toe „Nu komt er een spookverschijning!" De adjudant keek, en ik dacht dat hij een ongeluk kreeg van den lach. Ik heb van mijn leven nog niemand zoo zien lachen. Te Berlijn is dr. Viktor Riedel, een rentenier van omstreeks 55 jaar, in hechtenis genomen. Hij heeft den zelf moord van twee jonge meisjes van nog geen zestien jaar op zijn geweten en heeft zich nog wel aan vijftig andere NOVELLE. Anna had intusschen de kamer ver laten en de la Marehe zeide tot de tnoedar »hoe komt dat liefelijk gemoed aan die opbruischende drift Sir Walter is een bedachtzaam man, die vreemd is aan alle oploopendheid. Gij, geëerde vriendin zijt een voorbeeld van zachtmoedigheid en »Och, prijs mij niet meer dan ik waardig ben viel de dame hem met •enen droeven glimlach in de rede. »Ik heb ook mijne oogenblikken, waarin het geduld maar al te zeer in mij gemist wordt. Reken het kind dat gebrek niet toe, dat zy wellicht aan hare moeder te danken heeft. Anna heeft eene diepte van gevoel, die ik vaak met vreugde bemerkwaar dit gevoel somtijd» eens opbruischt, toch altijd is het spoedig weêr bedaard.* »Maar drift en -ik zeg het, om lat ik het kind lief heb hoogmoed lei len zelden tot geluk,* sprak de la Marche. »Toegeven, als zij denkt gelijk te hebben, kan zij riièt en moge dat den m i eener vrouw betaamt het uiiuno;.v ta. uj.v ge moet alles doea, mijn Lieve vriendin onbedorven kinderen vergrepen. De politie hield al lang hot oog op hem. OOSTENRIJK HONGARIJE. Vrijdagavond begaven zich te Boeda pest de socialisten in optocht naar het clubgebouw der onafhankelijkheidspartij om een betooging te houden voor het algemeene stemrecht. Toen de politie de menigte wilde verstrooien, trok deze naar het nationale casino, doch ook daar versperde haar de politie den weg. De betoogers schoten daarop op de politie en wierpen haar met steenen. Drie agenten werden door kogels gewond en verscheidene anderen door steenen, maar ook verschillende betoogers wer den gewond. De politie voerde daarop een krachtige charge uit, waarop de menigte zich aanvankelijk naar alle kanten verstrooide, o.n zich achter later weer te verzamelen. Een honderdtal ruiten werd verbrijzeld. Van verschei dene winkels werden de vensters met de uitstalkasten vernield. Meer dan 50 personen werden in hechtenis genomen, vóór de politie er ten slotte in kon slagen de orde te herstellen. NOORWEGEN. De sneeuw is ook in Noorwegen sedert Dinsdag overdadig gevallen. Treinen bleven er in steken. Van Kristiania werd, op de lijn na.i" Gjövis, 's nachts een trein met eeu 7J man werkvolk uitgezonden om de sneeuw op te ruimen. Op een gegeven punt liep ooit die trein vast. Om de kou het vroor 25 graden F. waren de arbeiders bij elkaar gekropen in de achterste wagens. Een locomotief reed met vaart op den trein in. om uw kind dat te doen veranderen, eer het te laat is.« Was Anna uog in de kamer geweest, zij zou deze nieuwe beleediging van hare kunne niet met stilzwijgen hebben aan gehoord, maar de moeder kon, niet veel inbrengen tegen het woord van den wel- meenenden vriend. Intusschen naderde de dag, dat sir Walter voor het gerechtshof verschijnen moest. Geheel Londen, ja al de graaf schappen waar hij bekend was, en in zonderheid de Noordelijken, wier grenzen hij zoo lang tegen de invallen der Schotten had beschermd, zagen met gespanneu verwachting den uitslag van het rechts geding te gemoet. Hij was gevangen, en niemand, zelfs zijne vrouw en dochter niet, werd tot hem toegelaten. Peter de la Marche, de spreker in het Huis der Gemeente, had, hoe bevriend hij ook met den aangeklaagde was, geene enkele poging gedaan om de hardheid van dit verbod te verzachten, en ieder die het wist, dat recht en billijkheid bij de 1& Marche altijd op den voorgrond stonden, moest daardoor reeds op de gedachte aan eene zware beschuldiging worden gebracht. Waarvan sir Walter beschuldigd werd, was niet bekend, hoewel allerlei geruchten daaromtrent in n nloop wivi. Treurig was int zeker, I em vw i 1 dat Engel in 1 zoo veel •j.noAto ia i tan iu weudi 'v.i vrede en i eendracht, eeu man als sir Walter Beau- Vier wagens werden uit de sporen geworpen, een arbeider was dadelijk dood, anderen zwaar gewond. De dokters, uit Kristiania gezonden, konden slechts een stuk van den weg met den trein afleggenverder moesten zij op de sneeuwschaatsen. De gewonden hadden vreeslijk van de kou geleden. RUSLAND. De gezondheidstoestand van Stössel moet in den laatsten tijd zeer veel te wensohan overlaten. Als het verzoek van den krijgsraad aan den Tsaar, om Stössel iu dier voege te begenadigen dat het doodvonnis veranderd wordt in 10 jaar vestingstraf, in dien vorm wordt ingewilligd, dan vreezen de doctoren dat Stössel het einde van zijn straf niet zal beleven. Stössel heeft daarom, naar uit St. Petersburg bericht wordt, den Tsaar verzocht hem algeheele kwijt schelding van straf te willen verleenen. De krijgsraad te St. Petersburg heeft Vrijdag uitspraak gedaan in het proces tegen 22 leden der re volutionnaire mili taire organisatie. Zeven werden ver oordeeld tot 8 jaren dwangarbeid. Zes werden veroordeeld tot verbanning. De anderen krygen verschillende jaren dwangarbeid, terwijl een zekere Olga Tjagoenof tot twee jaren gevangenis straf werd veroordeeld. Toen het von nis voorgelezen was, riep Olga den sol daten toe „Kameraden, rukt uw epau letten af!" De soldaten rukten ze daarop at en slingerden ze weg. In Omsk zijn twee boerderijen onder des neeu w bedolven. Twintig personen zijn omgekomen. fort niet van onteerende aanklacht vrij kon blijven. De rechters waren vergaderd, en op hun ernstig gelaat was het gewicht van de zaak, die zij behandelen zouden, te lezen slechts fluisterend sprak na en dan de een tot den ander een enkel woord. Men verwachtte iederoogenblik den beschuldigde, toen de deurwaarder binnentrad en dan lord opperrechter als in het geheim iets mededeelde. Deze frousde het voorhoofd in diepe vouwen en »Mylords zeide hij, want het was eene rechtbank van edele pairs, die over sir Walter oordeelen zou, »wlj worden andermaal door die dame bezocht, die den zegelriug des konings, als middel van toegang bezit.* Een dof gemor, dat van spijt eu onwil getoigde, liet zich hooren, toen de dame, die nist op het antwoord des deurwaar ders verkoos te wachten, reed» binnen kwam. Als kwam zij in haar eigen huis, met zoo veel vastheid verscheen de trotsche schoone in de zaal, groette de rechters en scheen den trek van misnoegen op veler gelaat niet te zien, omdat zij nu eenmaal besloten nad geen acht daarop te slaan. Alice Perrers bekommerde zich, gelijk zij zelve zeide, volstrekt niet om de meeuing van anderen, vooral, nu zij uit eene korte ballingschap teruggekeerd, v aster dau ooit iu 's konings gunst stond, Dat standpuut echter wilde zij, op alle De uitslag der Donderdag plaats gehad hebbende stemmingen voor leden van de Tweede Kamer is de volgende: District Sliedrecht. Uitgebracht werden 6357 stemmen. Daarvan verkregen de heeren J. van der Molen Fz. (a.-r.) 3633, Jhr. mr. H. Smissaert (oud-lib.) 2412 en H. J. Spiek man is. d.) 312 stemmen. Zoodat gekozen is de heer J. van der Molen Fz. In 1905, by de algemeene verkie zingen, werd mr. Th. Heemskerk in herstemming gekozen met 3267 tegen 3088 stemmen op jhr. mr. H. Smissaert. Bij de eerste stemming had mr. Heemskerk toen 2778 stemmen, jhr. Smissaert 2017, J. Aakerman (Fr. christ.- hist.) 742 en L. M. Hermans (soc.-dem.) 255 stemmen. District Tietjerksteradeel. Uitgebracht 6990 stemmen. Daarvan verkregen de heerenmr. P. Rink (lib.) 1663, W. H. Vliegen (s. d.) 1502 en C. van der Voort van Zijp a. r. en ch. h.) 3825 stemmen. Gekozen is dus de heer C. van der Voort van Zijp. In 1905 werd in dit district ds. A. S. Talma bij eerste stemming gekozen met 3853 stemmen. De heer Goeman Bor- gesius vereenigde 1916 stemmen op zich, mr. Treelstra 1469. Door den uitslag der stemmingen in de districten Sliedrecht en Tietjerkstera deel blijft de verhouding der partyen in de Tweede Kamer ohveranderd. mogelijke wijzen behouden, en regeerde daarom niet alleen in het kabinet haars gemaals, maar drong zich ook in alle zaken, waar zij er slechts kans toe zag. Wel zou zij overal, als bij Peter de la Marche en het Huis der Gemeenten, tegenstand gevonden hebben, zoo zij het middel niet geweten had, om die 'te ver zwakken, an aldus stemmen van gewicht op hare zijde te krijgen. Ook de koninklijke genade is toch altijd een zonneschijn, wier glans «u gloed "door slechts weinigen met onver schilligheid wordt bespeurd, en dan, de ridderorde van deu kouseband, de eerste van alle ridderorden, die toen zeven en twintig jaren oud was, zou het u var- wouderen, al i meuig edelman zich daarom veel liet welgevallen, daar ge ziet, hoe nog lieden, o.n de eene of andere van de tallooze decor^tiën, vrij wat wordt gedaan.. Alice had een woord van beleef-iheid gewisseld met den lord opperrechter, en nam toen hare plaats in, terwi.ji zij haren sluier met bevallightn 1 ove,r hare schou deren terugsloeg. En zAfo bare vijanden moesten toestemmen, dat zij eene schoone vrouw waswej was de eerste bloei barer jeugd reeds voorbij, maar toch prijkte zy nog met die innemend» scheon- heid, die door iedereen met welgevallen wordt gezien. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1