DE OUDE LUITENANT. 23e Jaarg. j\o. 92 Zaterdag 22 Februari 1908. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Kostelooze Inenting en Herinenting Buitenland. FEUILLETON. COURANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Burgemeester en Wethouders der Gemeente AXEL maken bekend, dat op Dinsdag den 25 Februari 3 en 10 Maart aanstaande, das voormiddags van 910 uren, de ge legenheid zal zijn opengesteld tot van de ingezetenen, die zich daartoe ten raadhuize aanmelden. Axel, den 14 Februari 1908. Burgemeester en Wethouders van Axel, De Burgemeester, D. J. OGGEL. De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. FRANKRIJK. E<- is Dinsdag brand geweest op den Eiffeltoren in de inrichting voor lucht- telegrafle. Het is niet uitgemaakt, hoe de brand is aangekomen, vermoedelijk door kortsluiting of door een electriBche vonk die met petroleum in aanraking is gekomen. Er waren zes personen in het vertrek, officieren en manschap pen der genie. Zij wisten door oogen- blikkelijk het vertrek te sluiten, en door middel van brandbluschgranaten en zand den brand in bedwang te houden tot de brandweer gewaarschuwd was. 50) De Baronnes, het medaillon openende en het Hork vóórhoudende»Zie eens Hork, ik heb er goed over nagedacht. Ik ben je veel verplicht, en wat meer zegt, ik heb er behoefte aan je mijn erkentelijkheid te bewijzen. Ik zou je gaarne dit portret willen teruggeven, maar 't is dat van een jong meisje, dat eans lang geleden, op mij geleek Hork, het portret gretig aanuemende »Het zal mij altijd barer herinneren, die ik eens De Baronnes. »Ga voort, Horkje wilt zeggen het zal je altijd harer her inneren, die je achting en vriendschap onwaardig was.» Hork, ernstig en met aandoening »Neen, Mevrouw, 't zal mij altijd her inneren de eenige vrouw die ik ooit heb lief gehad.c De Baronnes. >En die je niet meer I kunt liefhebben.* Hork, met afgewenden blik en klim- I mende ontroering: »'t Is een wreed spel 4. dat ge met mij speelt, Mevrouw, maar J ik heb het verdiend. Waarom was jjr Reinoud mijn oogappelwaarom heb j ik hem als mijn eigen kind gekweekt De brandweer is nog drie kwartier bezig geweest met blusschen. Er stonden 400 liter petroleum in het vertrek. Die zijn niet in brand geraakt. Het schijnt dat het ongeluk geen stoornis te weeg brengt in het telegrafisch verkeer met Casablanca. De schade wordt geraamd op 50,000 frank. ENGELAND. De expeditie tegen de Zakka Khels heeft, zoover de berichten loopen, nog tot geen ernstig gevecht geleid. De vijand volgt zijn bekende taktiek en schiet, verspreid in de bergen, uit de verte, en nu en dan schiet hij raak. Als de Engelschen dan naderen ver dwijnen de schutters. Hun bewapening is, verneemt de Times, veel beter dan in 1897, toen de Engelschen hun grooten veldtocht tegen de bergstammen daar hielden. Maar sedert het Engelsch- Indische leger met het klein-kaliber geweer bewapend is, zijn de Martini patronen schaarsch geworden. Het ver moeden is dan ook, dat de Zakka Khels niet veel munitie hebben. Naar min. Morley aan het Lagerhuis heeft mee gedeeld, is de expeditie niet met uit- zetbare kogels uitgerust en zijn eenige correspondenten mee mogen gaan. De troepenmacht bestaat uit 2000 Engelsche en 8600 inlandsche manschappen met 475 paarden, 350 hitten en 4200 muil ezels. ITALIË. In verschillende streken begint de beweging onder de landarbeiders weder het hoofd op te steken. In Portomag giore in de provincie Ferrara zijn en aangebeden? Uw brave echtgenoot was mijn vriend, maar ik ben een slecht vriend geweest, want ik had het kind lief om u, omdat ik in zijn gelaat uw beehltenis voor oogen had. Ik ben een dwaas, een oude gek, en ik veracht mij-zelf De Baronnes, bevend van aandoening, »Hork, kun-je me vergeven Hork. »Wat, Mevrouw ?c De Baronnes. >Achl ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik sta als een zondares voor u, en ik gevoel mij tegenover uw zelfverloochening en rechtschapenheid zoo klein en ellendig, dat ik voor u zou willen neerknielen. Zeg me openhartig, Hork, zou-je niet gaarne bij ons blijven? Zou-je niet een arme, boetvaardige vrouw tot steun en leidsmau willen zijn Zon-je haar hartelijke, innige genegenheid, hare onderwerping aan uw wil niet willen aannemen Zou-je haar van je stooten, als ze je haar hand bood, die de uwe noodig heeft om rustig en welgemoed haar levensweg te voleinden Hork's gelaat werd wit en koud als marmer; zijne knieën knikten, en hij moest zich aan de tafel vastklemmen. De liefde van voor twintig jaren, de liefde van den man in de vaag der jeugd, de liefde, die steeds had gesluimerd, maar aanhoudend heimelijk was gevoed, greep eensklaps met hare overweldigende kracht in de ziel van den bedaagden man. Dezelfde vrouw, die hy had aangebeden, ▼ierduizend landarbeiders, die geen werk hebben, in optocht naar het raad- huia getrokken om de orerheid om werk te vragen. Zij hebben daarop een ver gadering belegd, waarop zij besloten de beweging voort te zetten. Ook te Argenta en op andere plaatsen heerscht een gespannen toestand tengevolge van het groote aantal werkloozen. Volgens berichten aan de Messagero houdt het landvolk in de buurt van Rome be toogingen het eischt in het bezit ge steld te worden van den grond, waarop het zegt recht te hebben. Denkelijk zal binnenkort op initiatief van den afgevaardigde Niccolini een voorstel in de Kamer worden ingediend, om een soort verzoeningsraden, be staande uit vertegenwoordigers van patroons en arbeiders, in te stellen, ten einde de hangende geschillen te regelen. RUSLAND. Te St. Petersburg heeft weder een reeks huiszoekingen plaats gehad. Vyf tien personen zijn in hechtenis genomen, als behoorende tot een revolutionnaire vereeniging. De inhechtenisneming van eenige gendarmen had onlangs de politie op het spoor gebracht van deze revo lutionnaire vereeniging. Volgens een telegram uit Bakoe is de staking in het petroleumgebied ge ëindigd. De arbeid is op de vroegere voorwaarden hervat. ZUID-AFRIKA. Keir Hardie heeft te Johannesburg nog getracht een vergadering toe te spreken, maar 't ging niet. Hij werd stond daar vóór hem, «ven schoon, in zijne oogen schooner dan voorheen zij stoud daar vóór hem, boetvaardig en smeekend, met de hand uitgestrekt, an met die hand bood ze ham het zoo vurig begeerde hart: zij bad om zijne liefde en om zijDe vergiffenis. Dat had hij nimmer durven denken dat was meer dan hij ooit had kunnen hopen. Antwoord mij, om 's hemelswil zei de Baronues smeekend. »Antwoord mij, Hork, want daar komt de graaf Van Hardsteek Hermande U stamelde Hork, »ik ben en blijf uw vriend, en wat gij wenscht is mijn hoogste geluk. Maar gij kunt toch de vrouw niet zijn van eeo armen ouden luitenant? Ge zoudt u immers voor hem moeten schamen Juist op dit oogen blik trad de Generaal binuen, ea met een enkelen blik zag hij de ontroering op het gelaat der beide aanwezigen. Hij deed een schrede terug om zich te verwijderen. Mevrouw Van Lichtveldt wenkte met de hand en zeide snel. >Bli]f een oogenblik, als ik u ver zoeken mag, mijnheer Van Hardsteek. Ik heb uwe hulp noodig. Mijnheer Hork wil mij vernederen hij bekent mij zijne liefde, eene oude liefde, die niet verroest is, maar hij stoot mijne hand van zich. Wat moet ik, arme vroaw, doen? Hij durft zeggen dat ik hem, een armen luitenant, niet waardi ben .c met eieren en tomaten bestookt en het publiek sloeg in het eind de stoelen stuk. Zoo zijn van ouds de manieren in Johannesburg. Eigenaardig, dat de socialist Keir Hardie, kampioen van de arbeiders, in Transvaal door de arbeiders uitgejouwd wordt. Maar 't wordt verklaarbaar als men bedenkt, dat de arbeiders in Enge land de proletariërs, de minst bedeelden zijn, maar zij in Transvaal de zwarten nog onder zich hebben. Althans in de maatschappij der blanken zjjn de zwar ten degenen, die er in hun loon het slechtst aan toe zijnzyn zy de prole tariërs. En nu wou Hardie een dwaas denkbeeld overigens de loonen van Kaffer en blanke gelijk maken. De blanke arbeiders van Johannesburg meest Engelschen hebben hem nu getoond, dat zij van dat nadeelige socialisme niet gediend zijn. Hardie schijnt wel te bedoelen, dat de Kaffer evenveel zou krijgen als de blanke, maar de blanke in Transvaal begrijpt, dat die gelijke loonen gezamenlijk zou den zakken. AMERIKA. De overstrooming te Pittsburg neemt afmaar de noodlottige gevolgen blijven. In tal van fabrieken en pakhuizen is de toegebrachte schade van dien aard, dat voorloopig moest worden gedaan gegeven aan een zeer aanzienlijk gotal arbeiders. In de Amerikaansche couranten wordt gewaagd van 20,000 nieuwe gedwongen werkloozen te Pittsburg alleen. En de werkeloosheid in die plaats was toch »Ik heb het tegendeel gezegd,* viel Hork haar in de rede. »Ik moet een vader voor mijn Reinoud hebben,* ging de Baronnes voort, »en nu wil hij den armen jongen aan zich zelf ea mijne onvoldoende zorgen over laten is dat braaf gehandeld »Het is slecht, Mevrouw,* antwoordde de Generaal glimlachend, >en als hij durft beweren dat een dame van rang geen luitenant waardig is, dan beleedigt hij mij; want ik heb zooeven mijn eigen dochter aan een jongen hekkespringer van een luitenant gegeven. Ik geloof dat de kwajongen op dit oogenblik ge armd met haar door den tuin wandelt. De luitenants, Mevrouw, zijn zeer ge vaarlijke jongelui, al hebben ze vier kruisjes achter den rug. Ik wenschte, op mijn wooi'd, dat ik nog luitenant was die knapen doen wat ze Willen. Er ontbreekt hun slechts een kleinigheid, en dat is geld. Hadden ze dat, geloof me, ze lieten de wereld van het oosten naar het westen draaien, even goed als ze nu de hoofden der dames laten draaien zooals ze willen.* Daar werd juist aan het raam getikt, en Mary en Reinoud stonden gearmd naast eikaar en toonden hup lachend gelaat door de ruiten. »Ziedaar, Mijnheer en Mevrouw, uwe kinderen!* zei de Generaal, »eu nu, ontvang rnyne beste wenschen.t De Baronnes lachte het jonge paar Ai

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1