DE OUDE LUMAft No. 91. W oensdag 19 Februari 1908. 23e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAfl, Kostelooze Inenting en Herinenting Buitenland. FEUILLETON. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeö regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Burgemeester en Wethouders der Gemeente AXEL maken bekend, dat op Dinsdag den 25 Februari 3 en 10 Maart aanstaande, des voormiddags van 910 uren, de ge legenheid zal zijn opengesteld tot van de ingezetenen, die zich daartoe ten raadhuize aanmelden. Axel, den 14 Februari 1908. Burgemeester en Wethouders van Axel De Burgemeester, D. J. OGGEL. De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. DUITSCHL1ND. De Vossische Zeitung meldt, dat het keizerlijk paar zich, voor zyn tocht in de Middellandsche Zee, te Venetië zal inschepen, om van daar naar Kortoe te stoomen en op het Achilleion verblijf te kiezen. De Hohenzollern zal 26 dezer van Kiel uitvaren en wordt pas drie maanden later thuis verwacht. De drie Duitsche ingenieurs Weide mann, Hamann en Freise te Mtihlheim aan de Roer, die een veelbesproken vernielingswerktuig voor den zeeoorlog hebben uitgevonden, onderwerpen hun »Luister eens, Hork,* antwoordde zij bewogen, »we zijn geen kinderen meer, en van 't geen er gebeurd is, be hoeven we elkaar niets te verbloemen Ik weet dat ge mij, van onze kennis making af, een groote plaats in uw hart hebt ingeruimd; ik heb die genegenheid niet verdiend, evenmin als die van den braven Van Lichtveldt. Ik zou lang en breed kunnen uitweiden over mijne loszinnigheiddie ik me zoo vaak in stilte heb gedaan, thans luid kunnen herhalenmaar ik zal je daarmee niet vermoeien. Dit kan ik zeggen Hork gelukkig ben ik niet geweest ondanks mij-zelve ben ik meegesleept in een draaikolkmaar, Goddankmijn hart heeft mij eindelijk den weg gewezen om uit dien maalstroom te geraken. Toen ik eenmaal den vasten grond weer onder mijne voeten had, was 'tof ik een schitterende overwinning had behaald want ik voelde de kracht en den wil in mij om goed te maken wat ik had mis dreven. Ik wil en zal mijne fouten herstellen; voor mijn zoon wil ik leven, voor hem en voor u, Hork, die alles uitvinding op het oogenblik aan een commissie van deskundigen uit de admi raliteit. Men weet, dat het oorlogstuig een soort van torpedobootje is, dat met een omschakeltoestel uit de verte be stuurd en ontladen kan worden, zoodat er geen menschen aan boord behoeven te zijn. FRANKRIJK. Uit Fes komen berichten van oneenig- heid tusschen de leiders van de partij van Moelai Hafid. De leiders worden ongerust, dat verscheiden stammen in den omtrek van Fes verklaard hebben, het met Abd-el-Azis te houden. Moelai Haüd zelf heeft onderhande laars gezonden naar generaal d'Amade in de buurt van Casablanca. Moelai Hafid stelt voor, dat hij de boete zou betalen, die aan de Sjaoeija's was op gelegd de Franschen zouden hun troepen terugtrekken en geen partij kiezen tusschen hem en zyn broeder Abd-el-Azis. Generaal d'Amade heeft geantwoord, dat hij niet bevoegd was tot onder handelen, en dat hij enkel een militaire opdracht had te volbrengen waaraan hij zich zou houden. De afgezant van Moelai Hafid deelde mede, dat de sultan van het Zuiden met ongeveer 8000 man te Mesjra Esj- Sjair lag, en diens luitenant Moelai Mamoed lag met 2000 man ten Zuiden van Settat. Nadat de Marokkanen bij Settat ver slagen waren zijn zij teruggekomen en hebben alle joden, die te Settat waren gebleven, afgemaakt. ENGELAND. In Londen vecht men dikwijls om een plaats in de tram te krijgen. Het gevolg i» dan, dat vrouwen meest achter moeten blijven, al weet een Engelsche zich in den regel wel te laten gelden (maar een Engelschman ook). Men wil nu een proef nemen met wagens voor enkel vrouwen. NOORWEGEN. De Norddeutsche Allgemeine Zeitung maakt den tekst openbaar van het op '2 November 1907 tusschen Duitsch- land, Frankryk, Engeland, Noorwegen en Rusland gesloten en door alle be langhebbende mogendheden bekrach tigde verdrag tot waarborging van de onschendbaarheid van het gebied van Noorwegen. Noorwegen verbindt zich bij het verdrag, aan geen enkele mo gendheid voor welk doel ook, iets van zijn gebied af te staan. De vier groote mogendheden verbinden zich van hun kant, de onschendbaarheid van het Noorsche gebied te ontzien en, indien dat bedreigd of geschonden mocht worden, Noorwegen op zijn verlangen, steun tot handhaving van zijn gebied te verleenen. De geldigheidskuur van het verdrag is voorloopig op tien jaar bepaald en wordt, indien niet, op zijn laatst twee jaar voor het verstrijken ervan opzegging van de eene of de andere zijde volgt, van zelf telkens weer met tien jaar verlengd. RUSLAND. Te Riga is een moordaanslag gepleegd op den plaatselijken commandant. Er werden drie revolverschoten op hem voor hem zijt geweest. Zie, mijn vriend, ik ben een slechte moeder geweest, en toch heb ik mijn kind innig lief, en ik zou hem voor alle schatten der wereld niet willen missen. Ik heb hem op mijne knieën vergiffenis gevraagd, maar ik begrijp wel, dat dit niet genoeg is. Zeg me, wat kan, wat moet ik doen om alles weer goed te maken P Geen opoffering zal me te groot zijn. Al wat ik bezit wil ik hem afstaan en zelf in armoede leven »Ik weet, Mevrouw,c zei Hork bedaard, »dat dit u ernst is dit zegt me mijne overtuiging; maar de uitersten zijn de tegenvoeters van de gezonde rede. Uwe zelfbeschuldiging is natuurlijk, en toch is zij overdreven ge wist dat uw zoon in goede trouwe handen was, zonder dat zoudt ge u Reinoud sinds lang hebben aangetrokken »Brave, goede Hork!* zeide zij, den ouden Luitenant geen tijd gunnende zijne rede te voleinden, en met innigheid zijne handeD drukkende, »ge wilt alles voor anderen goed maken Hoe kan ik vergelden wat ge voor mij en Reinoud gedaan hebt?* >Ik zou u moeten vragen,* antwoordde Hork met een weemoedigeu glimlach, »hoe ik u moet vergelden het geluk dat ik sinds langer dan vijftien jaren heb genoten.* »Zeg me eens, Hork, wat zijn uwe plannen Reinoud heeft mij gezegd, dat gelost. De commandant werd slechts licht aan het hoofd gewond. De bandiet ontvluchtte. Hij wordt thans met behulp van politiehonden vervolgd. Finsche socialisten hebben in den Landdag het voorstel ingediend den joden in Finland gelijke rechten te geven als de andere burgers hebben. Den 25en dezer zal een Russisch eskader onder bevel van schout-bij-nacht Eberhard te Napels aankomen. Het eskader bestaat uit de Tsesarewitsj, de Slawa en de Bogatyr. Schout-bij-nacht Eberhard zal met eenigen zyner offi cieren te Rome komen, om zich aan den Koning voor te stellen. Volgens een telegram uit St. Peters burg staat de houtbours aan den oever der Newa in brand. De schade bedraagt reeds millioenen roebels. AMERIKA. Meermalen vonden wij gelegenheid te wijzen op de huidige ellende en werkloosheid, die in tal van groote steden in de Vereenigde Staten bestaan en vooral te New-York scherp gevoeld worden. Vrijdag zijn in de Ameri- kaansche metropool vrij ernstige onge regeldheden voorgevallen. Een mensch- lievend koffiehuishouder, die iederen dag een gratis soepuitdeeling liet houden ten bate van de armen van zijn wijk, zag een heel leger arme kinderen zijn soeplokaal binnendringen. Toen deze armen binnen waren ontwaarden zij in kasten en op buffetten vleesch, worst, gebak en andere heerlijke zaken. Dat was den kinderen te machtig zij deden hij zoo gelukkig zou zijn me altjjd bij zich te hebben >Dat is natuurlijk, Mevrouw; hij was zoo lang van u gescheiden. Gij moet bij hem blijven, waar hij zich ook bevindt, dan kunt ge voor hem zorgen hij is nog zoo jong. Ik bedoel daarmee niet, dat hij niet alleen zou kunnen staan, maar hij heeft behoefte aan de belange- looze zorgen eener moeder, en nu en dan een woord van liefde.* En gij, Hork vroeg zij weder. Ik, Mevrouw ik zal aan u-beiden denken ik hoop dat ge mi; niet vergeten zult, en dat Reinoud mij nu en dan eens zal komen opzoeken. Het zal inij wel vreemd zijn, als ik voor niets meer te zorgan heb't zal een akelige leegte voor me geven Hork'8 stem daalde hoe langer hoe meer, en smoorde eindelijk geheel in zijne aandoeningen. Hij wischte zich het gelaat af met den rooden zakdoek en staarde met verduisterde oogen wanhopi] het raam uit. »\Vaarom zoudt ge niet bij ons blijven, Hork vroeg -de weduwe. »Omdat ik soldaat ben, Mevrouw, en ik niet kan gaan waar ik wil. »Als je dan je afscheid of je pensioen naamt »Dan kan ik niet leven; ik heb wel niet veel noodig voor me-zelf, maar ik zou toeh gaarne mijn pensioen als kapi tein verdienen, Mevrouw, om niet af hankelijk van een ander te worden.* Waarom trouw-je niet, Hork Omdat ik geen vrouw kan onder houden, Mevrouw.* >Dat begrijpt zich; maar je moet een vrouw nemen met fortuin.* »Weet-u er een voor mij, Mevrouw vroeg Hork met een goedhartigan lach. »Ik geloof 't wel, Horkeen vrouw die je zeer fatsoenlijk kunt presanteeren, en die rijk is.* »Dat zou mij bollen, Mevrouw,* zei Hork, zijn witte tanden latende zien. »Ik kan op niet veel méér rekenen dan op zoo'n aflegger; zoon oudje, weet u, en wat ze mooier is dan een aap, is pure winst.* »Ik geloof dat ze je nog al zal mee vallen.* Hork streek zich in gedachten langs de kin. Het denkbeeld van te trouwen, was hem sinds de laatste jaren niet nieuw, maar de beeldtenis der eenige die hij had lief geha l, plaatste zich immer voor zijn geest, zoo 1 ra de gedachte bij hem opwelde. »Is ze heel oud, Mevrouw?* »Van mijn leeftijd, Hurk.* »Dat is rijkelijk jong, Mevrouw.* »Hoe oud schat-je me, Hork?* »Mevrouw ziet er uit als :n meisje van twintig; maar ze moet natuurlijk ouder zijn.* »Zoo'n vleier!* riep de Baronnes lachend. »Ik ben zeven en-dertig, tiork,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1