DE OUDE lüiTEMl. Kostelooze Inenting enHerinenting. No. 90. Zaterdag 15 Februari 1908. 23e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. IMFLEMAA, Kostelooze Inenting en Herinenting Buitenland. FEUILLETON. AXELSCIIE COURANT. Dit blad verse hij at eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor Bblgiï 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER A X EL. AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Burgemeester en Wethouders der Gemeente AXEL maken bekend, dat op Dinsdag den 25 Februari 3 en 10 Maart aanstaande, des voor middags van 910 uren, de ge legenheid zal zijn opengesteld tot van de ingezetenen, die zich daartoe ten raadhuize aanmelden. Axel, den 14 Februari 1808. Burgemeester en IV ethouders van A vel, De Burgemeester, D. J. OGGEL. De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. PORTUGAL. Als dag, waarop de ontbonden Cortes bijeen zullen komen voor de beëediging van koning Manuel wordt met eenige stelligheid 20 Februari a. s. genoemd. De Cortes zullen, zoodra de beëedi ging is afgeloopen, weer ontbonden worden. Koning Manuel heeft als zijn wensch uitgesproken, dat de regeering geen invloed zal uitoefenen op de ver kiezingen. Hij wil, dat de nieuwe Cortes werkelijk zullen zijn samenge steld uit de personen waarin het volk vertrouwen stelt. 48) Zoowel Mary als Reinoud stonden verplet. Eene losbarsting van toorn, of een streng sermoen, is het eenige waarop verliefde jongelui bij dergelijke verras singen rekenen, en waarop de liefderyke moeder natuur hen instinctmatig voor bereidt maar koele spotternij is een doodend wapen voor met zoo hoogen ernst vervulde harten. Geen van beiden sprak een woord, en hunne hou ding boezemde waarlijk medelijden in. De Generaal rekte dat pijnlijke tooneel nog gedurende een minuut en richtte zijn doordringenden blik beurlelings op zijne dochter en op Reinoud. Eensklaps drongen de tranen in Mary's oogeu eu snel het gelaat in haar zakdoek verber gende, begon zij in stilte te snikken. Toen verdween de ironische trek om den mond vau den Generaalluj trok Mary bij haar kleed tot zich, omvatte haar leest en dwong haar op zijn knie neer te zitten. Zacht omvatte hij de blanke armen, en die om zijn hals slaande, drukte hij haar beschreid gelaat tegen het zijne, en kuste de tranen van haar wangen »Schrei niet, mijn kind !c zeide hij innig, ik heb je zéér gedaan, RUSLAND. Een Fransch blad ontving van, naar het zegt, betrouwbare zijde eenige me- dedeelingen, die een opheldering moeten geven van de geheimzinnige geruchten, wel&e dezer dagen geloopen hebben over een komplot tegen den Tsaar. Het blad zegt dat de terroristen in den laatsten tijd tot een andere taktiek zijn overgegaan. Zy zijn n.l. tot de middelen teruggekeerd, waarmede nihilisten den strijd tegen Alexander II gevoerd heb ben. Het is hun weder gelukt evenals voorheen zich van handlangers te ver zekeren in het keizerlijke paleis. Evenals Alexander II eens onder zijn servet een brief met zijn doodvonnis vond, zoo vond onlangs de Tsaritsa op het bed van haar kind een brielje, waarin het prinsje ter dood veroordeeld wordt eu waarin voorspeld wordt, dat hij, evenmin als zyn ingelijks ter dood veroordeelde vader Nicolaas II, de vol trekking van het vonnis zal ontgaan. Terzelfder tijd ontdekte men door een toeval electrische draden, die met zeventien op verschillende plaatsen van het paleis verborgen bommen verbonden waren. De politie had de scherpste maatregelen genomen, om de zaak ge heim te houden, maar ze kon niet ver hinderen, dat er iets van uitlekte. Zeker is het, zegt het blad, dat de terro risten heden evenals ten tijde van Alexander II geheime bondgenooten hebben in de onmiddellijke omgeving der keizerlijke familie. AMERIKA. Te Brookhaveu, xn de provincie Lin coln (Missisippi), is dezen Maandag een neger gelyncht. De man had een blanke vrouw aangerand. Een woedende menigte, ten getale van 20,000 koppen, deed een aanval op de soldaten, die den beschuldigde wegbrachten. Vóór het escorte tijd had vuur te geven, werden de manschappen door de op dringende menigte omvergeloopen. De daders, o. w. leden der meest geachte plantersfamilies uit de streek werden opgemerkt, kregen den neger in handen en knoopten hem op aan een telegraaf paal, geen honderd meter van het ge bouw, waar zijn misdryf zou worden berecht. Het merkwaardige van deze lynch partij was, dat de belhamels in dit geval zich niet zooals te doen ge bruikelijk is door het voorbinden van maskers moeilijk herkenbaar had den gemaakt, maar in hun gewone kleeren en met ontbloot gelaat, hun bedrijf volvoerden. Er werden nog een paar schoten gelost, waarby twee of drie personen uit de menigte gewond werden. Heel wat vreeselyker nog was, wat zich Zaterdag 1.1. te Verda, in den staat Louisiana, afspeelde. Tussehen de blanke bevolking en de negers in die plaats bestond reeds lang een vijandige verhouding. De blanke arbeiders te Verda beweren, dat de negers den loonstandaard drukken. Zaterdag ttwam de uitbarsting. Blanken deden een aanval op een huurkazerne waar veel negers verblijf hielden. De aanvallers statten het huis in brand. Toen de bewoners mannen, vrouwen en kinderen in doodsangst naar en jé hebt het niet verdiend 't was immers maar spotternij, wat ik zeide. Ik heb alles gehoord, en wat je hebt gezegd, daarvoor hebt ge u niet te schamen. Kom hier, Reinoud, gc^f me de hand, je bent een brave, ferme jongen. Ziedaar, geeft elkaar nu een zoen, in mijn bijzijn, en dan, geloof ik, heb ik niets meer te zeggen 't Is zeker dat van al de bevelen die de Generaal ooit gegeven had, er geen was, zoo aangenaam en gemakkelijk in de uitvoering als diten toch was Zijne Excellentie nooit slechter gehoor zaamd dan nu. Mary was een weinig schuw geworden; zij drukte hare armen vaster om den hals haars vaders en snikte steeds voort, terwijl Reinoud den grond onder zijne voeten voelde branden. Dat duurde verscheidene mi nuten, en toen Mary eindelijk bedaarde, en de Generaal zelf zoo week was ge worden als was, zeide hij, zijne aandoe ning onder een schertsenden toon trach tende te verbergen »'t Is wat moois, je zoo over stnur te maken om een grap Op dat oogenblik kwam de Gravin, aan den arm van Frits, het pad af, en overviel het drietal, dat van beider nadering niets gemerkt had. »Mijn heinel 1 wac is er 'gebeurd? riep zij versenrikt. »Een heel natuurlijke zaak,» ant woordde de Generaal stroef. »Je dochter, Mevrouw, en deze heer zijn het met elkaar eens, en dat is wat vroeger tot Papa's ooren gekomen dau men ver wachtte. Ik wil nu ook maar aaustonds de zaak uitmaken. Meester Reinoud gaat naar zijn regiment terug, en De Gravin stak Reinoud de hand toe en zag hem aan met een blik vol deel neming. Reinoud boog zich over die liefderijke hand, drukte ze eerbiedig aan zijne lippen en liet er een traan op vallen. »Troost je, beste jongen,zeide zij bewogen. De lieve vrouw vond gaen enkel woord van troost in dat oogenblik, -maar haar hart bloedde, en zij nam zich voor straks, onder vier oogen, een aanval op het hart van haar echtgenoot te doen. »Het schijnt, Mevrouw,* ging de Gene raai voort, »dat gij er geeu kwaad in ziet, en bereid zyt partij tegen mij te nemen.* »Neen, mijn vriend,* antwoordde zij zachtzinnig, »dat wil ik niet, maar ik zou toch wel een woord van ver schooning willen inbrengen. Gij zult niet onmeedoogend zijn voor uw kiud Mary sprong eeusklape op, en met open armen op hare moeder toeijlende, riep zij »Dat is hij niet, moederlief! Hij meent niet wat hij zegt En tussehen hare tranen door lachende, drukte zij haar blozende wangen tegen het gelaat harer moeder. buiten stortten, werden zij daar door de belagers ontvangen met geweerko gels. Zes der ongelukkigen werden op die wijze afgemaakttal van anderen zijn gekwetst. De overigen, ongeveer honderd in getal, werden de stad uit- tagd zy kampeeren nu in de na burige bosschen en lijden daar groote ontberingen. SPANJE. Volgens El Mundo heeft Maura Dins dag den ministerraad op de hoogte ge bracht van een verzoek der Fransche regeering, waarby Spanje wordt uitge- noodigd, een werkzamer aandeel te nemen in de Marokkaansche zaken, door een troedenmacht te zenden, die iets meer zou kunnen uitrichten dan de Spaansche troepen tot dusverre by Casablanca hebben uitgericht. De Spaansche ministerraad moet lang durig over dit onderwerp hebben be raadslaagd. De uitkomst der beraad slagingen was het besluit, dat Spanje zou voortgaan zich te bepalen tot de inrichting van de politie, welke taak het, te zamen met Frankrijk, op zich heeft genomen by de akte van Algeciras. Ook de Heraldo maakt, zy het meer terughoudend dan El Mundo, melding van het gerucht omtrent oneenigheid tussehen Spanje en Frankrijk over het optreden van Spanje in Marokko, be paaldelijk bij Casablanca. De Heraldo meent te weten, dat Spanje in zijn ant woord op de Fransche nota heeft be vestigd, dat het zich zal bepalen tot het zenden van de troepen, die de Spaansche vertegenwoordiger in Ma- De Generaal rees op van zijn stoel, en hartelijk lachend, en inwendig zoo gelukkig als hij sinds jaren was geweest, wandelde hij, zonder op zijn stok te leunen, het pad af om zijn vriend Hork op te zoeken. Hork had inmiddels ook een hoogst-gewichtig onderhoud gehad, dat we hier thans zullen mededeelen en tot bewijs kan dienen dat in een familie de belangrijke gebeurtenissen zich som tijds in een kort tijdsbestek ophoopen, nadat er jaren achtereen zonder merk bare afwisseling zijn voorbij gegaan. Mevrouw Van Lichtveldt en Hork waren alleen in de kamer achter ge bleven, nadat Frits, die onmiddellijk na de ontvangen uitnoodigiDg was komen opdagen, op verlangen zijner moeder, haar in den tuin had vergezeld. »Hork,« zoo begon Reiuoud's moeder, »je hebt dat portret wel lang be waard, maar je hecht er immers geen waarde aan »Als ik dit niet deed, Mevrouw, had ik het sinds lang terug gezonden zooals mijn plicht geboodmaar ik kon er moeilijk van scheiden,* zei Hork op recht, doch zich eensklaps hervattende, als had hij te veel gezegd, liet hij er op volgen >maar ik geef liet u thans met genoegen terug.* »Met genoegen, Hork?.Jc wilt dus geen herinnering meer van mij behou den >Dat is niet noodig, Mevrouw,* stot-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1