DE 0733 LWfflAE \o. 86. Zaterdag t Februari 1908. 23e Jaar^. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. i>IELEHA\, Buitenland. F F U 1 L LËT'>\. a m i COURANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor Bblgië 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsias:- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. Dr. Adam Rolly uit Osthofen, iemand die nog al den eeretitel van Sanitats- rat droeg, heeft van de strafkamer te Mainz een maand gevangenisstraf en 1500 mk. boete gekregen, wegens wijn- vervalsching en valschheid in «en authentieke akte. De dokter heeft een eigen wijnberg en had den wijn, dien hij daarvan oogstte, sedert jaren met suikerwater en ichilleuwijn versneden. Hij waarborgde niettemin deszelfs zui verheid. De wijncontroleur van de Heisische regeering kwam op een goe den dag ook eens in zijn kelder kijken en verzegelde een aantal flesschen, die hij wilde onderzoeken. Toen de amb tenaar weg was, werd het zegel ver broken, de vervalschte wijn uitgegoten en door anderen vervangen. De schei kundige, die de flesschen tot onderzoek kreeg, ontdekte, dat de zegels verbro ken waren geweest, en gaf de zaak aan. Twaalf okshoofden wijn, dien de dok ter nog op fust had liggen, zyn in be slag genomen en het vonnis is in de kranten afgekondigd. PORTUGAL. Van de Portugeesche grens komen onrustbarende berichten over den toe stand in Portugal. De censuur is streng en brieven worden geopend. 300 Repu blikeinen zitten achter slot. Patrouilles trekken voortdurend in Lissabon door de straten. Aan troepen, waarbij een oproerige geest is, is de munitie ont nomen. Het Ie regiment artillerie en srt »Op zekeren morgen, ik zal 't nooit vergeten 't was den 20en Januari, kwam de Kapitein op mijn kamer in de kazerne, een hokje zoo groot als deze tafel, en zaide»Hork, ik geloof dat ik verliefd ben op dat mooie meisje, waarmee ik je gisteren in het Bosch gezien heb.» Ik vond het heel natuurlijk, dat de Kapi tein op het eerste gezicht op Hermance verliefd was geworden, want dat was, zooals Uwe Excellentie zeide, het lot van zoo velen geweestmaar het speet me voor hem meer dan voor alle anderen en mij-zei ven te samen. Ik weet niet of Uwe Excellentie den overste Van Liehtveldt heeft gekend?* »Ik heb hem na mijne terugkomst uit Frankrijk ontmoet,* zei de Generaal, »het was de mooiste officier, die ik ooit heb gezien, en daarby door iedereeu bemind ieder roemde hem als een edel raensch en een goed kameraad.* »Men kan zich zoo iets goeds niet voor stellen,* zei Hork bewogen»ik heb 't gezien, dat hij, in letterlijken zin, ziju laatste hemd van 't lijf gafdaarbij was hij altijd opgeruimd, zonder zorg, en onder het 16e regiment infanterie zijn ont wapend, daar men ze verdacht den koning en Franco gevangen te willen nemen. Progressisten en conservatieven zullen niet aan de verkiezing meedoen, zoodat de Regeering alleen met de Republikeinen te maken zal hebben. De beuri is sedert twee dagen geiloteu de handel staat stil. Te Lissabon is gebleken, dat Repu blikeinen en radicalen tegen 31 dezer een opstand hadden beraamd en daartoe van bommen en revolvers waren voor zien. De Regeering had alle noodige maatregelen genomen. OOSTENRIJK HONGARIJE. Weenen, zoo schrijft een Weensch# correspondent, lydt gebrek aan water en aaD steenkolen. Het heeft sinds maanden niet geregend en sneeuw is er ook niet, zoodat de bronnen in de bergen te weinig water hebben. Weenen heeft dagelijks 950,000 hectoliter water noodig, doch de waterleiding kan bij dit droge vriezende weer slechts 890,000 hectoliter per dag leveren. Als de nieuwe groote waterleiding klaar is, zal het beter worden. Maar roorloopig zijn de kranen in de huizen afgedraaid en blijven er maar een paar open. En met de steenkolen is het niet beter gesteld. Deze komen hoofdzakelijk met den Noorderspoorweg uit Silezië. Maar die lijn heeft men een beetje verwaar loosd de directie, ziende dat zij door den start genaast zou worden, heeft niet veel meer aan het onderhoud van weg en werken gedaan. En dit wreekt zich nu zeer, want op die lijn kunnen nu slechts 450 wagens kolen dagelijks ver voerd worden, en in Weenen heeft men dagelijks een hoeveelheid van 600 tot 700 wagens noodig. RUSLAND. Da correspondent van de .Times" te Petersburg seint over de geruchten be treffende moeilijkheden in het Verre Oosten. Men heeft vermoed, dat zij voortkwamen van de voorstanders van een sterke vloot, maar na zorgvuldig onderzoek schijnt er den correspondent eenige grond te bestaan voor de zorg over de betrekkingen tusschen China en Japan. Maar het is moeilijk, zegt hij, waarheid van onwaarheid te onder scheiden. Chipof, pas uit het Oosten teruggekeerd, zal de Russische regee ring goed kunnen inlichten, en zijn indruk moet zijn, dat de gespannen verhouding tusschen Chineezen en Ja panners in Mandschoerije eenigszins be denkelijk is. Zij geeft echter volstrekt geen reden voor de alarmeerende op vattingen, die heethoofdige lieden erover willen verspreiden. De Russische Heilige Synode heeft Gregory Petroff, eens een der meest geziene priesters van het land de biecht vader van eenige grootvorsten, maar die ais Doamalid zich de pleitbezorger der verdrukten betoonde, verboden nog langer het geestelijk kleed te dragen. Op zijn christelijken zin en zijn zuiver heid in de leer vielen geen aanmerkin gen te maken, de Synode heeft hem nu echter getroffen .wegens beschim ping van den bestaanden regeerings- vorm en het breken van zijn belofte den bittersteu tegenspoed tot schertsen gereed. De dames en nog wel van de allereerste uit de residentie zouden, met verlof gezegd, elkaar om den schoonen kapitein Van Liehtveldt de oogen hebben uitgekrabd. Ik hoorde dat later van officieren die in de groote wereld kwamen, maar 't was of niemand daarin iets buiten gewoons vond, en of geen enkele hem dien voorspoed beuijdde. Toeo hij mij nu van zijne verliefdheid sprak, die hem in 't Bosch was aangewaaid, vroeg ik »Is u dat ernst, of niet, Kapitein »Wal wis-en-zeker, is 't mij ernst,* zeide hij, »en ik ben van plan haar te vragen. Ik reken op je, oudejongen, want je zult me bij haar familie introduceeren.* »En dat zal ik niet,* zeide ik op mijn beurt. »Ik bedank er voor. Zoek maar geruit een ander, Kapitein, om je dien ondienst te bewijzen. Ik breng mijn vrienden niet aan de galg veel minder in de hel.* »Je bent een jaloersche, zelfzuchtige kerel,* zei hij lachend; maar ernstig liet hij er op volgen Heb-je zelf plan op de mooie Hermance en denk je haar te trouwen als je officier bent zeg het dan eerlijk, en ik ben een schelm, als ik nog naar haar kijk, al was er buiten haar geen vrouw meer op (ie wereld.* >Ik weet niet waarom ik loog, maar ik deed het; ix dicit: als iemand haar hebben moet, dan hoop ik dat gij haar krijgt, dan heeft zij ten minste een braven, flinken man, en als gij er uw zinnen op gezet hebt, wil ik mijn best doen je te helpen, zooveel ik kan. Ik lachte dus zoo hartelijk als mij mogelijk was en ik zeide iets wat naar een eed geleek, om te bewijzen, dat Hermance mij even onverschillig was als de vrouw van den keizer van Japan, en dat een arme duivel ais ik, die nogopdeluitenants- epanlet wachtte, wel iets anders te doen had dan aan trouwen te denken.* »Nu, dat wist ik ook wel,* zei de Kapiieiu lachend, »want je bent de on verschilligste kerel op het punt van vrouwen, dien ik ooit heb gezien. Je hebt gelijk, oude jongen, want ze brouwen ons meer kwaads dan goeds. Dus van middag reken ik op je. Ik zal mijn beste been vóórzetten, want Hermance wordt mijn vrouw, of ik heet geen Liehtveldt.* Reken er maar niet te vast op,« zei ik ernstig»Hermance is een juweel van een meisje, maar ze schittert voor iedereen.* »De Kapitein lachte in stilte en ant woordde: »Nu, Hork, tot van-middag En daarmee stapte hij heen.* »Ik stelde Van Liehtveldt aan de ouders van Hermance voor, en hoe het eigenlijk in zijn werk ging weet ik niet, en ik, heb 't ook altijd als een mirakel beschouwd, maar een maand later was Hermance de bruid van den om geen politieke brochurei meer te schrijven of te publiceeren". Men zegt nu, dat ah de Doema het wetsontwerp tot herbouw van de vloot goedkeurt, de Senaat het toch zal ver werpen. De reactie is in den Senaat nog sterker dan in de Doema en zou Stolypin graag ten val brengen, om de baan vry te maken voor een ministe rie van de uiterste rechterzijde. Het publiek schijnt overigens tamelijk on verschillig tegenover het doen en laten der Doemaniemand stelt zich voor dat er van de 511 wetsontwerpen, die aanhangig zijn, veel zal terechtkomen. Men zal zich herinneren, dat de wed. van den te Port Arthur gesneuvelden kapitein Roaski indertijd bij haar ver trek uit Port Arthur twee koeien ter beschikking van mevrouw Stössel heeft gelaten tenminste zoo gaat het ver haal om de melk voor zieken en gewonden te gebruiken, doch dat mevr. St. de melk ten eigen bate voor 1 roebel per flesch verkocht had. Het heet nu, dat mevrouw Roeski een klacht zal indienen tegen mevrouw Stössel. Dinsdagmiddag werden te Helsingfors twee stationsbeambten, die een paar kisten met geld vervoerden, door vier gewapende roovers overvallen. De roovers doodden een der beambten, maakten zich meester van een kist en ontkwamen. Volgens de laatste berichten is de Tsaritsa lijdende aan zenuwkrampen. De Tsaar is er sterk voor, dat zijn ge malin naar een zachter klimaat ver trekt, maar zij weigert. kapitein van Liehtveldt. Ik was getuige bij hun huwelijk, en nog zie ik beiden vóór mij, toen ze elkaar belofte van trouw en liefde deden. Het was het schoonste paar dat de goede God in honderd jaren bij elkander bad gebracht, daar wil ik op zweren. Ik kon mijne oogen niet van hen afhouden, en toen ik 's avonds naar mijn kamer terug keerde, was 'tof ik hen steeds gearmd vóór mij uit zag gaan, zij met haar koninginnen-houdiug, schitterend witten hals, zoo buigzaam als die van een zwaan, hij met zijn ongedwongen, fermen tred en zijn blond krulhaar, haar hartstochte lijke woorden in 't oor fluisterend Zij waren gelukkig, en ikik gevoelde mij diep ongelukkig, eu toch was ik verheugd dat Van Liehtveldt Hermance tot vrouw had gekregen Hork zweeg en liet het hoofd ep de borst zinken. De Generaal beschouwde hem een oogenblik, drukte vluchtig zyne hand en zeide»Ga voort, Hork, ge zijt bijna aan het einde, dat voorzie ik.« >Ja, ik ben bijna aan het einde,* zei Hork, zonder op te zien»de oorlog brak uit. We marcheerden naar Rusland. Ik hoorde niets meer van den Kapitein, tot het toe vel mij bij den opmar3ch naar België in 1815 bij bet bataillou van den overste Van Liehtveldt bracht. Als een broeder drukte hij mij in zijne armen, verhaalde mij van zijn vrouw en zijn kind en scheen de gelukkigste sterveling

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1