22e Jaarg. \o. 74. Zaterdag 22 December 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEHiV, Buitenland. FEUILLETON. 4VELSCIIE COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Wegens het Kerstfeest zal aanstaanden Dinsdag de Axelsche Courant niet ver schijnen. BELGIE. Men meldt uit Brussel Dinsdag 18 dezer 'heeft de Neder- landsche Vereeniging van Weldadigheid te Brussel een opera-voorstelling in het Grand Thé&tre de la Monnaie ten voor- deele harer armen gegeven. Lakmé en het ballet Les deux Pigeons werden vertoond. Hoewel de eigenaardige medewerking van den Hollaudschen zanger Alberts, die zich tegenwoordig in Duitschland laat hooren, moest ge mist worden, was de zaal goed bezet. De Hollandsche kolonie te Brussel was natuurlijk talrijk vertegenwoordigd onder de aanwezigen merkte men op den Nederlandschen gezant jhr. nir. van der Staal van Piershil en de leden der legatie, alsmede het personeel van het consulaat, terwijl tevens vele Bel gische autoriteiten aanwezig waren. Men denkt dat ongeveer 1500 franken als zuivere winst voor de armen zal overblijven. FRANKRIJK. Kapitein Magniez van het 8ste regi ment infanterie, die 20 November jl. geweigerd heeft aan zijn soldaten bevel te geven de deur der kerk te Saint- Jeau-Cappel open te bteken, heeft Dins- De bewijzen van waarachtige vriend schap, die hij van Jan Stade ondervond, hadden eene zeer weldadige uitwerking op zijn zielstoestand en dus ook op zijne gezondheid. Het wanbegrip alsof hij van de geheele wereld slechts haat of onver schilligheid ondervond, week daardoor. Het duurde dan ook niet lang of hij kon weder uitgaan. Een zijner eerste be zoeken was natuurlijk aan Alida, en deze goede Fee wist zelfs bij hem te bewerken dat hij, met een brief, de beleediging, die hij zijn oom Ottewal had aangedaan, weder goed maakte. Ottewal, die zich zeiven ook nog al wat te verwijten had, was met die letteren recht in zijn schik, en zond den neef een antwoord, meldende, dat hij Hugo van harte vergaf, want dat hij het van den beginne niet anders beschouwd had dan als in ijlende koorts gezegd. Hngo moest hem eens komen bezoeken, enz. enz. Het ligt wel in de reden, dat een man als onze makelaar evenmin nu als ooit erkende de ver wijtingen verdiend te hebben. Evenwel, naarmate nu Hugo weder geheel verzoend werd met zoo velen die h\j min of meer had miskend, werd het dag voor den krijgsraad te Ryssel terechtgestaan wegens weigering van gehoorzaamheid aan een militair bevel. De regeeringscommissaris hield de schuld staande, er op wijzende, dat de wet duidelijk is en deze moet worden gehoorzaamd. De verdediger bepleitte beklaagde's onschuld door te beweren, dat deze niet had geweigerd te gehoorzamen aan een militair bevel, maar aan een ver langen der burgerlijke overheid. Na dertig minuten beraadslagens sprak de krijgsraad het schuldig uit met alge- meene stemmen. Evenzoo gaf hij als vonnis ontslag uit den militairen dienst. ITALIË. Over de erfenis, die den Paus ten deel is gevallen, vinden wij, dat de erflater Adami aartsbisschop van Cesarea was. Deze had zich tegenover Leo XIII dikwijls al heel vrijgevig betoondaan Pius X, van wien Adami het purper verwachtte, schonk hij een kostbaar bisschopskruis ter waarde van 64,000 lire. Maar de kardinaalshoed bleef uit. Tijdens zijn ziekte had Adami twee geheimschrijvers van den Paus bij zich te zijner verpleging, daartoe bizonderlijk door Pius X gezonden, die nu 4,000,000 lire heeft geërfd. RUSLAND. Voor de tweede keer in dit jaar is een aanslag op 't leven van admiraal Doebassof mislukt. Wanneer ik me niet vergis is het in 't geheel de derde hem duidelijker dat de eenige, die hem waarlijk mishandeld had, Agnes was. Toen hij nog ziekelijk was, trachtte hij door allerhande drogredenen, de schuld die alleen op haar kleefde, op anderen over te planten. Dat was echter grove onrechtvaardigheid. Neen, zij, de valsche die kort te voren nog minnebrieven schrijft en toch de hand van een ander heelt aangenomen, zij is het die louter uit misdadige coquetterie, hem opzettelijk in den afgrond heeft gestortO, de bitterheid was nog niet uit zijn hart, maar nu geconcentreerd op die enkele figuur, die vroeger zooveel gloed had geschonken aan datzelfde gemoed Gelukkig dat Van Waren een vriend als Jan Stade bij zich had. Deze toch, hoewel hij het in dat karakter zeer natuurlijk vond, merkte met eenige zorg op, hoezeer Hngo's liefde in haat was verkeerd, en hoe vast die haat zich bij hem nestelde. Veel daartegen te rede neeren ging niet, maar een beter middel lag voor de hand. Hugo moest afleiding hebben, hij moest werken. Wel aan dan, de compagnieschap tot stand ge bracht. Ofschoon Van Waren in den beginne verklaarde dat hij, de geknakte, die ook zelfs om te arbeiden de stimu- lance verloren had, zich nog niet in staat gevoelde een werkelijk nuttig compagnon te zijn Stade volhardde in het te kennen geven zijner begeerte en het kon hem in dezen niet veel moeite kosten maalheel veel vroeger, toen hij nog als marineofficier voer, heeft een matroos hem eens willen doodsteken. In het begin van dit jaar was het, dat er een bom onder zyn rijtuig gegooid werd door een als zeeofficier verkleed revolutionair. Dat was in Moskou, toen hij daar gouverneur-generaal was, kort na het onderdrukken van het December-oproer. De adjudant die naast hem in 'trijtuig zat, werd gedood; hij zelf kwam er met lichte kwetsuren en den schrik af. De moordenaar zelf werd bij de ontploffing ook gedood. Doebassof, die algemeen steeds voor een man met stalen zenuwen werd gehouden, bleek na den aanslag echter een gebroken man te zijn zijn zenuw gestel was dermate geschokt, dat hij spoedig zijn ontslag nam en voor langen tyd tot herstel zijner gezondheid naar 't buitenland vertrok. Nog niet lang geleden v/as hij nu naar Rusland terug gekeerd en leefde hier in Petersburg kalmpjes en teruggetrokken, als een gepensioneerd officier, ofschoon hij zijn betrekking aan het ministerie van marine, als president van de technische scheepsbouwcommissie nog niet officieel had opgegeven. Wonende in de deftige wijk bij het Taurische paleis, placht hij zijn morgen wandeling te doen in den mooien ouden tuin van 't paleis, een park, dat voor 't publiek toegankelijk is. Het was 15 dezer tegen half één, dat hij op zijn wandeling in den tuin door twee revo lutionairen werd aangevallen, zonder dat de agenten der geheime politie, die den admiraal vergezelden, dat konden om den vriend over te halen, zoodat korten tijd daarna de Auisterdamsche beurs wist, dat ook Hugo Van Waren, Stade Comp. zou teekenen. XX. Daar is niets, immers wanneer wij zooveel in ons is, ons eigen lot willen verzekeren, datr is niets wat voor een man noodzakelijker, maar tegelijkertijd moeielijker is, dan zijne zelfstandigheid te bewaren. Dit is niet alleen in de maatschappij dit is ook waar in den huiselijken kling. Menigvuldig zijn de aardigheden welke men verneemt, als zoudeu de vrouwen in den regel exigent zijn, en de mannen steeds beantwoorden aan die hoog gespannen eischen. Ik geloof het niet, ik geloof waarlijk dat de mannen vaak veel ontevredener en exi- genter zijn dan het zwakke geslacht, maar daarmede wil ik volstrekt niet be weren dat er hoegenaamd geene aan leiding voor het vrij algemeene wanbegrip is aan te wijzen. Neen, niet zelden is slimheid het eigendom van de zwakkere, door welke enkele eigenschap ze zelfs wel eens de sterkere wordt. Zij wacht een gunstig tijdstip af, en ziet, de man geeft toe op zoodanige zaken, waarvan men het vroeger nimmer zou hebben gedacht. Dat is niet altijd af te keuren, dat kan integendeel zeer gunstige resultaten peevloern. De vrouw heeft te dikwijls hinderen. De revolutionairen, waarvan de een er als een student, de ander als een werkman uitzag, wierpen een paar bommen, die echter weinig uit werking hadden. De admiraal viel neer, en werd licht gekwetst, maar had toch nog de tegenwoordigheid van geest zijn revolver tegen de aanvallers te richten. Hij schoot echter mis. De geheime agenten grepen de beide kerels aan, die nu met Browning-revolvers begonnen te schieten, zonder evenwel iemand te treffen. Zij schoten ook op den admiraal, die nog op den grond lag, doch ook hem troffen zij niet. Aan ontkomen viel voor de aanvallers, die inmiddels op de vlucht waren ge gaan en door verschillende personen, tuinwachters enz. werden vervolgd, niet te denken. Men had hen spoedig te pakken, en nu werden zij onbarmhartig afgeranseld, totdat er politie op kwam dagen, die zich verder met de zorg voor de arrestanten belastte. Doebassof ging zelf nog eens naar de kerels toe, nadat zij gevangen waren genomen, schold hen uit en vroeg waarom zij hem hadden aangevallen. „Jullie zult opgehangen wordenschréeuwde de admiraal hen toe. Bij het eerste verhoor in het politiebureau weigerden de beide misdadigers hun namen te noemen. Later moet hun identiteit op 't bureau van de geheime politie toch zijn vastgesteld geworden. In den nacht van den 15den op den 16den December zou het standrechtelijke vonnis nog worden geveld, en zeer zeker zijn de misdadigers nu reeds opgehangen. een weldadigen invloed op 's mans karakter uitgeoefend, ze is te dikwijls in verscheiden opzichten zijn meerdere, om haar eens vooral slechts eene onder worpen rol op te leggen. Ik kan mij zelfs moeielijk een gelukkig huwelijk denken, zonder dat de vrouw het karakter en de zienswyze van den echt genoot min of meer wijzigt. Dit echter sluit niet uit, dat hij in alle omstandig heden des levens zijne zelfstandigheid dient te bewaren, dat wil zeggen, hij moge toegeven, zelfs somtijds zonder overtuigd te zijn, maar hij bezitte on wrikbare grondbeginselen en beware die als een heiligen schat, waaraan niemand, zelfs het voorwerp zijner liefde niet, het minste mag afbreken. Dat wordt uit het oog verloren en zietdaar eene voorname oorzaak van vele onaangenaamheden. Niet hij, die vroeg te huis komt omdat zijne gade het gaarne wil, zit onder de pantoffel, maar alleen hij, die op haar verlangen zich terug laat houden om dakr te komen waar hij, uit plichtbesef of wel om zijne maat schappelijke toestand, eigenlijk begrijpt te moeten zijn. Ik noem slechts eene kleinigheid, maar eene uit het leven gegrepen, en waarlijk men mag vragen, hangt ons geheele leven en voornamelijk ons huwelijksgeluk niat grootendeels af van dergelijke kleinigheden Wanneer wij echter tot den oorsprong opklimmen, dan zullen wij dikwijls be-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1