T 72. Zaterdag 15 December 1906. /luuuull Ij 22e Jaaru;. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMA.V, Buitenland. FEUILLETON. O, COt'R AI\T. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrydagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER A XiSL. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrydagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. De regeering heeft een vei ordening uitgevaardigd, volgens welke aan in richtingen van voortgezet en hooger onderwijs geen leerlingen worden aan genomen uit gezinnen die aan de Pool- sche schoolstaking meedo'en en geen beurzen aan zulke leerlingen worden verleend. FRANKRIJK. De Romeinsche correspondent van de Temps heeft een onderhoud gehad met een kardinaal. De kardinaal zeide, dat de Paus zeker niet op de genomen beslissingen zou terugkomen, en dat het nu de beurt was van de Pransche regeering om te spreken. De journalist zeide, dat de Fransche regeering een- voudig de wet zou toepassen. Dat zal toch bezwaarlijk gaan, zeide de kardi naal, acht-en dertig-duizend geestelijken gevangen zetten De correspondent van de Temps had gedacht, dat de laatste voorschriften van minister Briand een gunstigen indruk gemaakt hadden op het Vatikaan en daarom verbaasde hij zich over de laatste beslissing. Dat is een vergissing, aldus de kar dinaal, dat hebben de kranten gezegd. In waarheid is men op het Vatikaan geheel ontevreden geweest over het laatste rondschrijven des ministers en het verbod van den Paus om de wette' lyke verklaring af te leggen is het antwoord op dat rondschrijven des ministers. Ottewal kwam bij Stade terug en ver haalde verward wat hem wedervaren was. Jan begreep dat Hugo waarschijn lijk aan het ijlen was geraakt, liet den makelaar, die den patiënt zoo had kunnen achterlaten, en die hij daarom minachtte, aan zijn lot over en ging zelf Hugo weder opzoeken. Hij vond Hugo nog altijd eenigszins opgewonden, en plaatste zich voor het ledikant, terwijl hij op zaclden toon begon vertel mij toch eens Hugo, heb-je oom Ottewal slecht ontvangen Ik meende dat je blijde zou zijn hem te zien. Heb ik dat. mis gehad Mij dunkt toch dat je nu geen koorts hebt en Ottewal kwam verschrikt binnen, terwijl hij mij dingen vertelde, waaruit ik meende te moeten opmaken dat je geijld had.* >'t Was wezenlijk beter geweest als ik hem nimmer had gezien riep Van Waren »weet-je dan niet dat die man de schuld van alles draagt zoo die niet gezegd had mij op zijn kantoor te nemen »Zoois het zoo gelegen. Nu dan doet het mij leed, arme drommel, dat ik juist dien man hierheen heb geroepen. Ook van elders vinden wij telkens die voorstelling bevestigd. De Paus wil niet dat de geestelijken gehoorzaam zijn aan de voorschriften van den minister van eeredienst, omdat die voorschriften den geestelijke niet mees ter maken van de kerk, maar hem er slechts toelaten. Die voorschriften zijn vrijwel dezelfde als gelden voor alle vergaderingen. Als er herrie komt dan zal de politie de vergadering kunnen opheffen en dergelijke. In het afleggen der vereischte verklaring door de geeste- ly ken ziet de Paus een daad van onder werping aan die politie voorschriften en daar hij die politie voorschriften af keurt mag ook de verklaring niet worden afgelegd. Maar ondanks de nalatigheid in 't afleggen der verklaring moeten de priesters voortgaan met den eeredienst. ENGELAND. Dr. Hazel, een liberaal, vroeg in het Lagerhuis den minister van financiën of hij niet een flinke belasting van erfelijke adellijke titels zou heffen, stijgend met den rang, en met een toeslag voor de leden van het Hooger- huis. De minister van financiën ant woordde, dat hij dat denkbeeld gelijk alle andere, die hem nieuwe bronnen van inkomsten openen, gaarne zou overwegen. SPANJE. Paus Pius heeft een zware taak. Terwijl Frankrijk al zijn aandacht en zijn zorgen vraagt, komt men hem telkens er aan herinneren, dat nog een ander katholiek land, een veel katho- Ik meende goed te doen, want je noemde zijn naam toen je ijlende waart. »Dat komt juist omdat ik hem in mijne ziekte altijd voor mij zag, altijd Ik weet niet, maar ik geloof dat ik dien man haat.* »Maar zoo heb-je immers nooit over hem gesproken te Petersburg. Hoe kon ik weten »Toen meende ik hem nog lief te hebben. Men is gehecht aan familje als men in den vreemde is, maar vreem den hebben mij nooit zooveel kwaad gedaan als die man, daarom haat ik hem. »Goede Hugo, ge hebt toch groot ongelijk, zoo weinig vertrouwelijk met mij om te gaan.c »Mijn vertrouwen, alles wat er nog goeds in mij school, is geschokt, ja vernield.* »Ik geloof het, en ik neem het je ook niet kwalijk, ik heb immers van te voren gezegd, hoezeer een dergelijke teleurstelling u treffen moest, maar ik meen toch wel uw vertrouwen waardig te zijn gebleven.* »Ach ja, dat is wel zoo, maar dat heb ik vau die anderen ook gedacht.* >Zoo ge mij vertrouwd hadt, ja uw geheele hart voor mij hadt uitgestort, dan toch ware die smartelijke ontmoeting je bespaard, arme jongeu.« »En waarom was die outmoeting zoo smartelijk Heb ik hem de waarheid niet kunnen zeggen!* lieker land, dat Spanje de klooster orden aan banden wil leggen. Daar is in Frankrijk de anti-clericale politiek ook mee begonnen, met de wet van 1901 op de vereenigingen, door Wal deck Rousseau tot stand gebracht. Het heet nu, dat de minister-president Vega de Armijo met Moret en Canalejas zou hebben afgesproken, den Paus onder hands te laten polsen over het Spaan- sche wetsontwerp op de vereenigingen. Mocht de Paus zekere bepalingen anders willen zien, dan zou de regeering be reid zijn veranderingen aan te brengen als het zonder schending van het be- giusel van het ontwerp zou gaan. Maar keurt de Paus onvoorwaardelijk het ontwerp af, dan zal de regeering het handhaven zooals het nu luidt. Men dient dit bericht aan te nemen onder voorbehoud. Onwaarschijnlijk klinkt het niet. ITALIË. De koude is in Italië ongewoon vroeg opgetreden van't jaar. Na afwisselend wind en regen was het te Rome een prachtig heldere dag met vinnigen noord oostenwind. De geheele keten van de Sabijnsche bergen schitterde ondereen sneeuwdek als een Alpenpanorama. Ook de hoogste punten van het Alba- nische gebergte zijn met sneeuw bedekt. ZUID-AFRIKA. Er is weer een schip met duizend Chineezen voor den Rand op weg naar Zuid-Afrika. Zijn de 16,000 Chineezen, waarvoor de vorige Eugelsche regeering nog net voor haar aftreden het verlof »Ge hebt je zelf meer kwaad gedaan dan hem. Uwe eenige behoefte is rust, kalmte, alle sterke emotiën zetten je achteruit. Neen waarlijk het was te wenschen geweest dat deze ontmoeting niet had plaats gehad. Mijn goede jongen, we hebben elkander te veel vriendschap bewezen, om geene onderlinge ver trouwelijkheid te mogen vergen. Ik doe dat, ik weet wat den vriend toekomt, ik verg die van je, omdat ik geloof dat er niets verderfelijker voor je is dan alles in je binnenste te versmooren. 8preek open en vrij met mij, zeg mij alles wat u op het hart ligt, en ik zal wat ik kan aanwenden om uw toestand dragelijk te maken. Dat heb ik immers wel aan je verdiend. Beloof-je het mij dan Hugo knikte toestemmend en barstte eensklaps in tranen uit. Stade zag het met veel genoegen en liet aan deze ont boezeming van smart den vrijen loop. Van dien oogenblik werd de toestand van Van Waren althans dragelijk. Daar was weder een klein plantje komen groeien op den schijnbaar-dorren grond zijns harten. Hij klemde zich vaster dan ooit aan Stade, en hij was nog nimmei- zoo afhankelijk van dieu edelen vriend geweest. Hoe vaak kwamen dan Ottewal, Ren- tinck, ja zelfs Alida ter sprake! Wel overdreven werden vaak die personen vau liefdeloosheid jegens hem beschul digd. Met zeer veel tact sprak dan niet om ze aan te voeren had gegeven en die de tegenwoordige regeering daarom niet weren kon, niet reeds in Zuid- Afrika aangekomen vroeg de liberaal Greenwood Maandag in het Lagerhuis aan den ondersecretaris van koloniën. Churchill antwoordde, dat het bericht van het vertrek van dat schip met Chineezen in elk geval 't laatste, want de consulaire machtiging tot wer ven en inschepen in China is den 30en November ingetrokken hem verrast had. Hij dacht ook, dat de 16,000 er al waren. Zult gij dat nader onderzoeken vroeg de liberaal majoor Seely daarop. En als het blijkt, dat deze duizend niet in die zestienduizend begrepen zijn, zal de regeering dan stappen nemen om te beletten, dat zij in Zuid-Afrika voet aan wal zetten Churchill erkende, dat dat dan zeker gebeuren moest, maar hij twijfelde of 't wel het geval is. In het Natalsche district Vrijheid is op de plaats van een Afrikaanschén boer een pasgeboren kind vermoord. De ongehuwde moeder (een dochter van den boer), haar zuster en de Engelsche onderwijzer van de particuliere school op de plaats, zijn gevangen genomen, Iemand, die met al de personen van het treurspel bekend is, schrijft naar aanleiding van dit geval een waar schuwing in de Volkstem. Waarom nemen tegenwoordig Boeren telkens een Engelschman als onderwijzer aan vraagt hij. In de Afrikaner, van Pieter- maritzburg, is onlangs de verklaring zelden Stade hem tegen. Deze toch be greep, en wel terecht, dat de bitterheid uit het gemoed des armen vriends moest worden gebannen. Hoewel Ottewal vol strekt de man niet was om in Stade's smaak te vallen, begreep Jan, en wist dat gevoelen allengs bij den vriend over te planten, dat het eenzijdig, ja onrecht vaardig was nu den makelaar, om die- enkele daad meer van zwakheid dan van liefdeloosheid van alles den schuld te geven. Rentinck vrij te pleiten gir g nog veel gemakkelijker, te meer daar hij dien man persoonlijk in het geheel niet kende. Wanneer echter Alidgdoor Hugo werd aangevallen, dan vooral werd Jan Stade welsprekend, dan was het niet meer het gevoel van wenschelijkheid om Van Waren's denkbeeld te wijzigen, neen don sprak de gloed der innigste over tuiging bij hem, dan verdedigde hij haar met vollen nadruk, ja zelfs dan vergat hij wel eens de zorgvuldigheid, die hij anders tegenover den herstellende in acht natn. Hij had daartoe dan ook wel de bouw stoffen verkregen. De treurige toestand van Hugb had aanleiding gegeven dat de verhouding tusschen Stade en Alida in timer was geworden dan weleer, want wij behoeven niet te zeggen, hoe groot belang het meisje daarin stelde. Zij had zicli zelve beschuldigd van mede gewerkt te hebben tot Van Waren's treurigen toestand, doch

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1