T MD GOEHL GOED. 70. Zaterdag 8 December 1006. Jaa O. Nieuws- en Advertentieblad «e|A voor Zeeuwscli-Vlaanderen. F. DIELEM W, Buitenland. FEUILLETON. n AXELSCHE COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrjjdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. De Bondsraad zal in den loop van deze week over de middelen tot leniging van de vleeschschaarschte beraadslagen. Komende week zal dan in den Rijksdag van regeeringswege de interpellatie over deze aangelegenheid beantwoord worden. De heer en mevrouw Krupp v. Bohle- nund Halbach hebben 20,000 mk. ge geven voor de slachtoffers van de ont ploffing te Annen en Witten. De fabriek van Krupp te Annen heeft dezelfde som geschonken. De Hamburg-Amerika-lijn heeft twee voor de Morgan-trust bij Harland en Wolff gebouwde stoomschepen gekocht. Het zyn de grootste koopvaardijschepen die nog gebouwd zijn. Zij kunnen 20,000 ton zware goederen laden en krijgen inrichtingen voor 5000 personen. Zij zullen de namen Berlin en Chicago voeren en zoo noodig als transportsche pen voor troepen dienst doen. De twee stoomschepen kunnen met een vaart van 14—15 knoopen löopen, zij krijgen zes masten en zullen tusschen Hamburg en New York varen. De Berlin wordt reeds met Maart in de vaart gebracht. LUXEMBURG. Ook in het groothertogdom is mond en klauwzeer onder het rundvee uit gebroken. Vee van daar mag zonder voorafgaand onderzoek niet binnen het Duitsche tolgebied vervoerd worden. Toen Eduard, nadat zijn engagement publiek was, in zijn sociëteit kwam, werd hij met veel uitbundigheid ont vangen en geluk gewenscht. Hij had het groote lot getrokken, daar kon een fijne flesch op staan, hij moest trakteeren. Hij was volstrekt de man niet om zich daaraan te laten kennen, en recht fideel was men aan het toasten uitslaan tot zeer laat in den nacht. „Hij kan nu nog eens vroolijk wezen met de vrijgezellen,* riep er een, »als hij getrouwd is, neemt het nachtbraken een einde.* >0, ik wed dat hij ons niet verlaat, ik beschouw hem als een onzer ge- trouwste makkers,* riep een tweede. »In het nachtbraken,* vulde weder een derde aan. »Dat is zeker,* riep hij, »dat ik niet denk onder de pantoffel van mijn vrouw te komen, daar kan je vast op aan.* »Dat zeggen ze allen, dat zullen we later zien,* klonk het antwoord. »Och,« hernam weder een, »spreek maar niet te bont, trouwen en onder de pantoffel komen is synoniem. Als je maar voor één ding zorgt, dat je dien OÖSTENRIJK-IIONGARIJE. Het Oostenrijksche Heerenhuis zal de kieswet stellig ongewijzigd goedkeu ren. De Keizer heeft duidelijk zijn wil te kennen gegeven en er helpt nu toch niets meer aan. Men dacht dat het Heerenhuis nog zou trachten op de kwestie van het meervoudig stem recht terug te komen, in de meening, dat de Keizer daar wel voor was, maar de heeren zijn nu beter ingelicht. Vermoedelijk zal echter tydens de beraadslagingen de regeering aan het Huis mededeelen, dat zij den numerus clausus zal waarborgen voor de toe komst, m. a. w. dat de Kroon geen gebruik meer zal maken van haar recht om steeds door benoemde leden het Huis te vergrooten, waardoor zij soms heel willekeurig een meerderheid ver plaatsen kon. Er s<?hijnt zelfs sprake te zijn dit te vervangen door een kies college bestaande uit de hoogstaange slagenen, dat een aantal gekozen leden naar het Hoogerhuis zou zenden om dit nieuw bloed te geven en tegelijker tijd er het conservatieve element van het onroerend bezit sterk te houden. De Poolsche afgevaardigden hebben plan in de Oostenrijksche delegatie de maatregelen der Pruisische regeering tegen de Polen in de provincie Posen ter sprake te brengen. Dé oogenschijn- Iijke bemoeizucht met de binnenland- sche aangelegenheden van een bevriend land rechtvaardigen de Oostenrijksche Polen door te beweren, dat, als het in Duitschland zoo voort gaat, zij het voor hun nationaal geweten niet kunnen strompelpoot niet in je huis haalt, want dan is je leed niet te overzien.* »Ik Rentinck in mijn huis halen Geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt.* »Ja maar hoe denken haar haren er over, dat zal wat meer afdoen.* Wel ik geloof toch ook nog een wil te hebben, niet waar »Neen, je wil breng je ten offer op het altaar der liefde.* >Mijnheer wordt poëtisch,* klonk het van een anderen kant. »Nu als ik Rentinck moest slikken, wilde ik zelfs Agnes niet hebben,* riep er een. »En ik wil haar toch niet hebben,* fluisterde diens buurman. „Maar dat zou ik toch eens willen zienschreeuwde Eduard vrij opge wonden, »wie drommel zal meester wezen in mijn huis? Ben ik dan getrouwd met den vader als ik de dochter neem »Ja, ja, ja, dit ben je! Dacht je van neen riepen ze allen door elkander. »Nu, en ik zeg je dan,* bulderde hij, »dat je me een driedubbelen ezel mag noemen, als ik ooit dien vent bij mij aan huis neem Niettegenstaande deze stellige ver zekering die trouwens een paar dagen daarna door hem zeiven reeds weder vergeten was werd een paar maanden later, op eeue confidentiële avondwande ling (het was even voor het huwelijk zou verantwoorden het Drievoudig Verbond nog langer te steunen. RUSLAND. De Simbirski Westnik en andere bladen uit het Wolga-gebled hangen droevige tooneelen op van den hongers nood in die streken. Het heette eenigen tijd geleden, dat die zelfs zoo erg was, dat de boeren hun dochters verkochten. Onlangs werd dit tegengesproken, maar nu wordt het andermaal staande ge houden. In en om Simbirski leven tallooze gezinnen bij niets anders dan aardap pelen, alle vee is verkocht en koren is met 40 cent het poed (ongeveer 16 K.G.) gestegen. De Tataren aan den buitenkant zijn er zoo mogelijk nog erger aan toe. In hét district Tetyoesji moet het nu gebeurd zijn, dat jonge meisjes aan slavenhandelaars uit den Kaukasus zyn verkocht tegen prijzen wisselende van 127.50 tot bijna 200 dezen slavenhandelaars gebeurt het niet alle dag, dat zij op blanke koopwaar de hand kunnen leggen. De ouders verontschuldigen zich met te wijzen op den honger hunner andere kinderen en van zichzelven. Erger gaat het nog toe onder boeren nabij Astrakan, die hun vrouwen dwingen de verdachte huizen in die stad binnen te gaan, waarvoor de echtgenoot een schande- loon van 25 roebels ontvangt. Ook Samara lijdt bitter onder de ge volgen van misoogstin het geheele gouvernement woedt dan ook hongers nood. Als wij ons niet vergissen was vooral voor deze provincie een groot voltrokken worden) aan Agnes beloofd, dat hij Rentinck bij zich aan huis zou nemen. Het is waar dat daartoe eene aanleiding was geweest. Rentinck, die zeer tegen de verwijdering van zijne dochter opzag, had dienzelfden dag op zijne declaratie aan Alida (aan wie hij geschreven had zonder Agnes er in te kennen) een waigerend antwoord be komen, en toen eerst in eene vlaag van neêrslachligheid bij zijne dochter zijn hart uitgestort. Of anders Eduard er zoo spoedig toe besloten zou hebben, is de vraag, want al wenschte Agnes het reeds van den aanvang, mevrouw Valmer had al het mogelijke gedaan om het te ver hinderen, en waarlijk zijne moeder bezat vrij wat welsprekendheid. Zij had echter te strijden niet alleen tegen eene jeugdige geliefde, maar zelfs tegen eene, die ge woon was met ongeveinsden ijver de zaak haars vaders te bepleiten. Het gaf aanleiding tot oneenigheid en mevrouw Valmer delfde het onderspit niet dan na een hevigen strijd. Die vrouw had ook in vele opzichten gelijk. Niet alleen toch dat zij nu in het huisgezin van haar eenig kind slechts weinig invloed uit oefenen kon, maar zij moest zelfs het veld ruimen voor iemand die misschien het slechtste gezelschap voor hem was, wat zij zich denken kon. Het wekte haren wrevel op en dit veroorzaakte verwijdering tusschen de jonge lieden en haar. De goede vrouw had wezenlijk deel van Lydwall's befaamd geworden graan bestemd. Het is in Rusland toch een eigen aardige rechtspleging. Duizenden bur gers staan elk jaar wegens de meest uiteenloopende vergrijpen voor militaire rechters terecht, zóó, dat wij ons haast niet kunnen voorstellen, dat de bur gerlijke strafrechter er nog iets van beteekenis te doen heeft. Nu is er volgens den Petersburgschen correspondent van de Globe besloten, dat Stoessel zal terechtstaan voor de overgave van Port Arthur aan de Ja panners. En wat gebeurt er thans Deze generaal zal zijn in vollen oorlog begane handeling niet voor een krijgs raad hebben te rechtvaardigen, maar voor het gewone Hooggerechtshof Wonderlijke stelsels. PERZIE. Over den toestand van den Sjah zijn nog geen nadere betrouwbare berichten ontvangen. De New York Herald ver nam d.d. Maandag dat de toestand bepaald hopeloos is. De lijder ligt op sterven, en de waterzucht is zoo toe genomen, dat zelfs aan het hoofd zwel lingen beginnen op te treden. De Sjah ligt in een bijna onafgebroken bezwij ming, en wordt met kamfer-inspuitingen in het leven gehouden. Toevalligerwijs komt juist uit Teheran bericht van een bomaanslag, te Ker- mansjhah. Dë eigenaar van de huizen, die door de ontploffing werden bescha digd, kwam daarbij om het leven. By een nauwkeurig onderzoek werden 30 verdriet en zag de toekomst met zorg te gemoet. Toch werd het huwelijk met veel feestelijkheid en prachtvertoon ge vierd. Mevrouw Valmer was niet gewoon aan de wereld te toonen hoe zij werkelijk dacht. Zij zou feest vieren opdat men denken mocht, dat ze oprecht ingenomen was met iets, wat zij immers toch niet meer kon veranderen, en de wereld liet zich nu eens beet nemen (het was reeds ontelbare malen geschied) en hield de decoratie voor de natuur zelve. Zeer kort voor de festijnscène had er nog een vrij hevig tooneel plaats gehad tusschen Rentinck en haar, omdat alle kosten door haar alleen moesten gedragen worden, maar dat nam volstrekt niet weg dat het feest, volgens ieders getuigenis, vroolijk en prachtig mocht worden genoemd. Bruigom'8 moeder begon zelve te ge- looven dat ze zich gelukkig gevoelde. XIX. Wij lieten onzen armen Hugo Van Waren tot krankheid toe bedroefd over aan zijn vriend Jan Stade. O hij had zulk een welwillenden en krachtigen steun noodig, want hij was diep ramp zalig. Die slag kwam waarlijk al te fel, en daarbij te plotseliug aan. Daar toch het engagement publiek was, had men zich genoodzaakt gezien, zonder veel omwegen de vreeselijke waarheid ken baar te maken. Stade had eenmaal beweerd dat eene

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1