T EIND GOED AL GOED. Xo. 67. Woensdag 28 November 1006. 22e .laar»-. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEHA\, Buitenland. FE UI LLETON. WILSON! COLHAM. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrydagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrydagnainiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. Maximilian Harden deelt in zijn Zukunft een pikant verhaal mee over de wijze waarop keizer Wilhelm op zijn jacht voor Bergen, in Noorwegen, ver nam dat hem een kleinzoon geboren was. Dr. Stiibel, de nieuwe gezant in Noorwegen, was aan boord gekomen en plaatste in zijn gesprek met den Keizer een opmerking over de snelheid waarmee de bevolking van Bergen voor 's Keizers kleinzoon de vlag had uitge stoken. Een kleinzoon, wat? voegde de Keizer die nog van niets wist, hem toe. Aan den wal lagen al honderden telegrammen van gelukwensch, die welhaast door een sloep aan boord werden gebracht. Op dat oogenblik was het telegram van den vader aan den grootvader echter nog niet aange komen. De Keizer zag rood en vroeg te midden van een pijnlijke stilte papier om te schrijven. En hij schreef aan den Kroonprins „Ik verneem zooeven door den Sultan van Turkije dat jou een zoon geboren is. Wilhelm." De verantwoordelijkheid voor de juist heid van de geschiedenis blijft voor Harden's rekening. FRANKRIJK. Er komen uit enkele plaatsen berich ten van vrij ernstige ongeregeldheden bij de boedelbeschrijvingen. Zoo heb ben genietroepen te Issarlès bij Privas veel moeite gehad, de kerkdeur open te krijgen. Er stonden wel 500 menschen, met stokken gewapend, op het kerkplein. Zoo stonden de zaken, toen Willem van Ulk het advies van* Stade inwon over het lid worden in eene sociëteit. In die collegietuin kwam Alida nog al eens, en dit gaf aanleiding dat de vluchtige kennismaking met Stade werd versterkt, en het groote punt van aan raking moest wel beider vriend van Waren zijn. Lag het daarin of wel in Alida's beminnelijkheid, dat Stade vee) meer dan vroeger de collegietuin bezocht Hoe het zij, altijd werd er beraadslaagd of er dan niet een middel zou zijn, orn Hugo te laten wederkeeren. Daartoe stond een weg open, een weg waarmede niet alleen de vriend, maar ook hy zelf zou geholpen zijn, het zou wezen om Hugo, die toch, dit had hij in Petersburg zoo goed kunnen nagaan, zoo vele bruikbare eigenschappen had, als associé in het handelshuis op te nemen, doch daartoe was de toestemming van den Senior noodig en deze kon er niet toe besluiten, waarschijnlijk omdat hij huiverig was om iemand in de firma op te nemen, die hij niet kende, terwijl hi; ook misschien op dat punt zijn zoon niet voldoende vertrouwde. Jan moest Boven uit den klokketoren wierpen mannen en vrouwen met steenen op de soldaten. Er werd gevochten tus- schen betoogers en infanteristen. In de meeste plaatsen bepaalde zich het verzet tot weigering om deuren open te doen. ENGELAND. Het Heilsleger schijnt naar de lauwe ren van de kiesrecht-betoogsters te dingen. Te Widnes houdt het op een plein godsdienstoefeningen tegen het verbod der politie. Twaalf officieren van het Leger des Heils zijn daarom veroordeeld tot 10 shillings en de kosten of 14 dagen gevangenis. Zij verkiezen de gevangenis en de oefeningen op het plein worden voortgezet. Een stuk braakliggend land, het Leger aangebo den, is niet naar hun zin. ITALIË. In Undine, Monza en Turijn hebben een aantal fabrieken moeten sluiten wegens gebrek aan grondstoffen en steenkolen, die wel in de haven zijn aangekomen, maar door de staatsspoor- wiegen niet kunnen worden vervoerd. Talrijke fabrieken in Piemont en Lom- barije hebben eenzelfden maatregel aan gekondigd. Te Ravenna hebben koop lieden en arbeiders wegens de over- stopping in de dokken het werk moeten staken. Te Genua wil men dat voorbeeld volgeneen vergadering zou daar over beslissen. De Engelsche reeders hebben de vrachtprijzen naar Genua met 1 shilling de ton verhoogd wegens de langzaamheid der lossing. nu wel geduld hebben, hoewel het hem, voornamelijk voor zijn vriend, moeite kostte, immers zijn beginsel waarlijk niet het beginsel van alle Nederlanders wasil faut battre le fer pendant qu'il est rouge. Hij had zich echter vast voorgenomen om, na zijn vaders dood (hetgeen bij 's mans verzwakking en ouderdom niet lang meer duren zou) het oogenblikkelijk aan Hugo voor te stellen. Wij weten hoe hij zijn voor nemen heeft ten uitvoer gebracht, en hoe het voorstel is opgenomen. Na den dood der ouders gaf het geen pas om in deu eersten tijd, op die uren dat daar nog al publiek aanwezig was, den collegietuin te bezoeken, en, daar Stade toch aan Alida kennis wilde geven van hetgeen hij had geschreven en welk antwoord van Hugo was ontvangen, ging hij haar bezoeken. Alida keurde alles wel zeer goed, doch haar vreugde was zeer getemperd door dien zij in de laatste weken hoegenaamd niets meer van Agnes vernomen had. Dit gaf echter weder aanleiding om eens naar den Haag te schrijven en Stade kwam van tijd tot tijd eens informeeren of er eenig antwoord gekomen was. 't Is waar hij bezocht de familie van Ulk niet vaak, maar toch meer dan de moeder zou geduld hebben, als zij niet nog al opzag tegen zulk een groot heer, bij wien buitendien haar zoon in betrekking was. Intusschen bleven voortdurend de antwoorden weg, zoodat RUSLAND. De monarchistische partijen dreigen met pogroms als de regeering conces sies aan de Joden doet. Als men dezen toestaat zich in het Don-gebied te vesti gen dan zal de regeering moeten kiezen tusschen de Joden en de kozakken. Het regent nog steeds telegrammen aan den Tsaar en aan Stolypin, waarin wordt gevraagd de boeren te redden van de „Joodsche slavernij." Een gewapende bende heeft Donder dagavond het postkantoor te Poeltoeksk in het gebied van Irkoetsk overrompeld. Zij roofden 1400 roebel, maar later werden er zes gepakt, bij wie een deel vau het geld teruggevonden werd. De studenten te Odessa hebben met groote meerderheid van stemmen aan genomen, waarin zij zeggen, dat als de aanslagen voortduren, die ten doel heb ben een pogrom te verwekken, de be volking schrik aan te jagen en de ver kiezing te doen mislukken, zij desnoods met de wapens zullen antwoorden. Zestig professoren hebben de houding der studenten goedgekeurd. Generaal Kaulbars heeft vry dreigend op dat besluit geantwoord. De studenten zen den een deputatie naar Petersburg. Aangezien de overheid geen maatrege len tegen de rooverijen neemt, zouden de studenten van de wapenen gebruik maken. AMERIKA. De Times verneemt uit New-York, dat Schmitz, de burgemeester van San Francisco, te New-York bij zijn aan- zoowel Stade als Alida ongerust werden. Laat ons eens in 's Hage gaan onder zoeken of daartoe werkelijk grond bestond. Wordt de fortuin vergeleken bij een draaiend rad - - niemand voorzeker kan de juistheid van dat beeld beter waar- deeren, dan de speler. Eduard Valmer had geruimen tijd onder aan gehangen, maar ziet, op eenmaal draait het rad, en voert hem naar boven Had hij er reeds zóó zeer onder gezeten, dat het hem zelfs met de hulp zijner moeder bezwaarlijk zou hebben gevallen, de speelschuld te voldoen, zoodat de eischers tevreden moesten zijn met een schuldbekentenis speculatie op den dood der moeder des te meer reden had Eduard om er alles ja veel meer dan alles op te zetten om zich te redden. Het was Cesar ou rien, óf er geheel weder boven op, óf wel in stilte den Haag en het vaderland verlaten om elders te zien of de fortuin hem gunstiger zou zijn. Het is waar, hij deed het met een bloedend hart, bij de gedachte aan Agnes en zijne moeder, maar in zijn wrevel gaf hij der laatste de schuld van alles. Door hare oppositie had hij zich v.an het meisje verwijderd en aan het spel verslaafd. Hij won echter en betaalde oogenblik kelijk al zijne belangrijke schulden het geen niet weinig fureur maakte. Aauge- moedigd door zijn succes, ging hij voort met spelen en had binnen korten tijd een aardig vermogen bij elkaar. De komst uit Europa door politie ontvangen is. Zij zeiden hem, dat zij hem niet gevangen zouden nemen voor hij weer in San Francisco was, als hij gewillig met de mannen meeging. Aan Schmitz en Ruif, een politieken boss, wordt ten laste gelegd, dat zij van koffiehuizen sommen van duizend dollar of meer eischten onder bedreiging, dat anders hun vergunning ingetrokken zou wor den. Men beschuldigt verder den heelen gemeenteraad, dat hij de eigenaar is van een koffiehuis, dat bezocht wordt door een heirleger onzedelijke vrouwen en waarin grove winsten worden ge maakt. Andere inrichtingen van dien aard werden gesloten. MAROKKO. Over Marokko weer een handvol berichten die niet alle geloofwaardig lijken, omdat van Fransche en Spaan- sche zijde plotseling om staatkundige redenen overdreven ophef gemaakt schijnt te worden van de regeering- loosheid in het Sultanaat. Raisoeli zou, volgens te Madrid ont vangen berichten, vele zijner vroegere vijanden om zich heen verzameld heb ben, ten einde met vereende krachten de inrichting van de Fransch-Spaansche politie tegen te werken. De Londensche Standard verneemt uit Tandzjer dat hij naar de stammen in de bergen afgezanten heeft gezonden, hen aanradende om zich bij de ver schijning van vreemde troepen onver wijld te weer te stellen. Aan El Torres zou hij kanonnen gevraagd hebben tegen den stam der Sahels. heele stad sprak van het smaakvolle rijtuig, dat luitenant Valmer had aange schaft. Toen Rentinck met zijne dochter weder eens het Haagsche theater bezocht, ge voelde hij zich vereerd toen hij bespeurde dat Eduard op nieuw veel werk van Agnes maakte. Wat wonder, hij had immers ook het pas aangeschafte rijtuig gezien, en beschouwde het als een bewijs van groot vermogen, en dan o, het was zoo noodzakelijk gewoiden, dat de dochter een heele goede partij deed Het gevolg werd dan ook dat Agnes weêr veel meer in gezelschap met den luitenant werd gezien. Stade, voor wien dat geen geheim bleef, verbeidde met smart van Warens komst. Die naderde met rasse schreden. Reeds lang had Hugo kennis van den ver- moedelijken tijd der overkomst gegeven, en den dag van te voren ging Stade de heuchelijke tijding aan Alida brengen. Nadat het drama, naar men hoopte, weldra zijne ontknooping zou naderen, had Alida gemeend ook hare moeder deelgenoot van Hugo's geheim te moeten maken, immers ze zou toch op den duur moeielijk den heer Stade alleen kunnen ontvangen. De weduwe van Ulk had het wel niet goed gevonden dat hare dochter zich met dergelijke zaken had bemoeid, maar nam verder weinig deel aan de discussiën. Toen Stade binnén trad was de overige familje afwezig.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1