The J>faf Jtaai-, Um$ Borduurmachiiie, St. Nicolaas 5t. fticolaasMdeaox. E.Br^ndsm^ JQC Rookers heele en gedeelten van Loten, leder verdiept zich Mi» J.- A. DE, WILDE,, Burgerlijke Stand. Marktberichten. Advertentiën. ANTON C. BOOGAERT, Afd. „Axel" van djMaatsch. tot bev. van Candb. en Veeteelt in Zeeland. Openbare Verknoping. Huishoudelijke Goederen, Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. 21 Canadaboomen, 5 Olmen- en 5 Esschenboomen, 2 Wilgenboomen en 91 dito Tronken, nit ROLLER'S Naaimachinehandel, AXEL. is gearriveerd Axel. L. B. A. ROLFF Lz, Gebruikt uitsluitend Prima kwaliteit Prachtige cadeaux. Firma P. H. VEENHUIZEN J. H. v. Dixhoorn. Advocaat en Procureur Van 115 November 1906. Axel. Huwelijks-aang. 1. GerardusMa- rinus Stouthamer (van Terneuzen), 21 j., jm. en Adriana Paulina Wiest, 19 j., jd. 9. Jacobus de Klerk, 31 j., Weduwn. en Jacomina Wolfert, 26 j., jd. 9. Jacobus van Cadsand, 21 j., jm. en Jacomina Sara de Putter, 20 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 15. Gerar- dus Marinus Stouthamer (van Ter- neuzen), 21 j., jm. en Adriana Paulina Wiest, 19 j., jd. t Geboorten. 1. Francoise, d. van Willem Reminsen en Levina van Doeselaar. 1Louis, z. van Cornelis van den Berge en Levina de Regt. 3. Johannes Abraham, z. van Anthonij Pieter Butler en Debora Maria van der Wiele. 3. Hubertus Josephus Ferdi- nandus, z. van Honoré Dellaert en Emma Maria de Vrieze. 5. Suzanna Janna, d. van Pieter Brandes en Cat- harina Adriana Bakker. 13. Jannetje, d. van Abraham Moes en Aagtje Debora Naeije. 14. Pieternella Jacoba, d. van Jacobus Leunis en Neeltje Martha van Bendegem. Overlijden. 12. Pieter Johannes Verlinde, 4 m., z. van Jan Francois en Hendrina Smies. 11. Gerrit Jan Vrielink, 81 j., echtg. van Geertruij van Dixhoorn. Hulst. Huwelijks-voltrekkingen. 14. Petrus Fredericus Verstraeten, 37 j., jm. en Philomena Vioen, 36 j., jd. Geboorten. 2. Margriet Coleta Pieter nella, d. van Carolus Christiaan van Gijsel en Maria van Damme. 5. Margriet, d. van Franciscus Haulez en Francisca de Kraker. Fidelis Cornelis-, z. van Jacobus der Weduwe en Angelina Philomena Vermeulen. 6. Leonie Marie, d. van Gustaaf de Bruijn en Johanna Maria Philippina Boel. 13. Apolonia Augusta, d. van Johannes Asselman en Mathilda Rosalia de Thevje. Overlijden. 2. Pieter Pauwels, 69 j., echtg. van Dorothea Voet. René Philemon Baart, 11 m., z. van Jacobus Francies en Anna Catharina Jeannetta Bonte. 8. Emanuel Janssens, 31 j., z. van Josephus Paulus en Anna Maria Pica vet, (beiden overleden). 13. Maria Anna Saman, 3 m., d. van Alphonsius en Blondina Maria Strijdonck. Hoek. Huwelijks-aangiften. 15. Lein Puijpe, 39 j., weduwn. en Maria Diele- man, 36 j., wed. Geboorten. 6. Johanna, d. van Levinus Platteeuw en Jannetje Klaeij- sen. 7. Pieter Jacobus, z. van Anthouie Johanneg Klaassen en Anna Maria Platteeuw. 12. Jozias, z. van Petrus de Kraker en Janneke de Graaf. 15. Tanneke, d. van Cornelis de Witte en Tanneke Vèrcouteren. Koewacht. Huwelijks-aangiften. -- 2. August Francois van Renterghem, 25 j., jm. en Mathilda Maria van der- Goore, 22 j-, jd. Geboorten. 4. Emile Arthur, z. van Henderikus de Vliegher en Eugenia Sinack. 9. Margaretha Maria Anthonia, d. van Aloisius Pijl en Stephanie van Mossevelde. 10. Irma Maria, d. van Camile de Caluwe en Eulalia Plerwegh. 11. Maria Philomena, d. van Petrus p «ielleit en Renilda E. Suij- Overlijden. 3. Leonie van Damme, 34 j., echtg. van Franciscus.Dom. de Potter. 7. Seraphinus van Remoortere, 71 j„ weduwn. van Seraphina Swar- telé. 12. Maria Antoinette van Bunderen, 77 j., wed. van Pieter Fr. de Block. Zaamslag. Huwelijks-aangiften. Cornelis Kaijser, 22 j.. jm. en Frangoise Cornelia Westerweel, 22 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 15. Cornelis Kaijser, 22 j.,jm. en Fran^oisp Cornelia Westerweel, 22 j., jd. Geboorten. 2. Martha, d. van Jacobus Bieleman en Cornelia Bolleman. 4. Janna Geertruida, d. van Cornelis de Feijter en Geertruida Janna Verpoorte. Levina, d. van Jan Abraham Scheele en Elizabeth Catharina Dekker. Overlijden. 14. Janneke de Koeijer, 64 j., echtg. van Marinus Herrebout. Zulddorpe. Geboorten. 8. Germania Anna, d. van Alphonsius van de Vijver en Hortentia Poppe. Overlijden. 15. Alina Maria Delphina Herman, 7 m., d. van Edmundus en Maria Francina de Block. AXEL, 17 Nov. Ter Graanmarkt van heden Zaterdag) waren de prijzen als volgt: Tarwe f 8,25 a f 8,50 Rogge 7, k f 7,25 Wintergerst f 8,75 k J 9,— Zomergerst t 0,èi 0.Haver /'6,50 a f 6,75 Erwten 10,50 k f 11,Paarden boorren f 0,k f 0, Duivenboonen 0,k f 0,Witte- boonen f 0,k 0,— Bruineboouen k f 0,Boekweit 0,k 0,Lijnzaad 0,k 0,Aard appels f 0,k f 0,Koolzaad per zak van 106 liters HULST, 19 Nov. Ter Graanmarkt van heden (Maandag) waren de prijzen als volgt: Tarwe f 8,75 Rogge f 7,50, Win tergerst f 9,Zomergerst ƒ0,Haver 6,75, Erwten 10,75, Paardenboonen f 0,Duivenboonen f 0,Witte- boonen f 14,50, Bruineboonen f 10,50, Boekweit f 0,Lijnzaad f0,-Aard appels f 2,50, Koolzaad per zak van 106 liters 0,--, Boter per kilo ƒ1,10 Eieren per 26 stuks 1,40. Er waren ter weekmarkt te koop- ge steld: 32 stuks hoornvee, 40 varkens, 0 paarden, 0 schaap, verkocht: 14 stuks hoornvee, 19 varkens, 0 paarden en 0 schapen. Heden 'ontvingen wij het treurig bericht, dat op 10 October te Bandjermassin, plotseling, in den ouderdom van ruim 37 jaren, is overleden, onze geliefde Broe der en Behuwd broeder, de Heer in leven le machinist der Kon. Ned. Pakketvaart-Maatü. Uit aller naam, L. BOOGAERT. Axel, 16 November 1906. Voor de vele blijken van deelneming in het treurig verlies door ons geleden, betuigen wij onzen hartelijken dank. Wed. G. J. VRIELINK— Vax Dixhoorn en Kinderen. VERGADERING op Woensdag 28 Mow. '06, des nam. een ure, bjj C. F. Keersemaker te Ter Neuzen. Voor het Lidmaatschap kan men zich aanmelden bij het Bestuur. Het Bestuur, PH. J. VAN DIXHOORN, Voorz. W. DIELEMAN Pz., Secr. De ondörgeteekende koopt HUIDEN en HELLEN, aan den prijs van 63 et. voor ossen- en vaarzen- en 57 et. voor stierenhuiden. Wed. M. A. SMIES, Axel. De Notaris P. Drogmans te Axel, zal ten verzoeke van den WelEd.Gestr. Heer Mr. J. ADRIAANSE, Advocaat en Procureur te Middelburg, curator in het faillissement van JAN VAN LANGÈ- VELDE te Axel, Spui, op het erf van laatstgemelden aldaar, op Vrijdag den 30 November I90S, des voormid dags ten II ure, vërkoopen 2 Paarden, 1 i Koe, 2 Kalvers, I 2 Varkens, 50 Kippen en 1 Haan, Wagen, Kar» Dogcart, Kruiwagen, Windmolen, Wiedmachine, Rolblok, Ploegen, Eggen, Peemolen, Bascule, Rieken, Vorken, Schoppen, Paardentuig en verder landbouwgereedschap. VOORTS: Aardappelen, eene partij Vlas, Hooi, Stroo, Hooizaad, Kaf, enz. als: Kasten, Tafels, Stoelen, Kachels, Spiegels, Lampen, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Wasch-, Keuken- en Séhuurgerief én 1 Rijwiel en wat meer zal worden geveild. Koopen tot en met f 3 kontant, Het overige op 3 maanden. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van den heer CYR. DEL LAERT—KERCKHAERT, op de door hem bewoonde hofstede nabij de Pas- sluis, gemeente Westdorpe op Maan dag den 26 November I9G6, des namiddags ten 1 ure, verkoopen in koopen van 50 bos, liggende op' voormelde hofstede alwaar te ver gaderen. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal op Donderdag den 6 December 1906, des voormiddags ten 11 ure, verkoopen metende 1,30 M. tot 2,30 M. in de koord, geschikt voor alle werken. waaronder 1 Esch metende 1,70 M. in de koord, geschikt voor Wagenmakersgerief. waaronder geschikt voorKlompen- makersgërief, alles op de hotstede bewoond door Henri Govaert in de gemeente Westdorpe, alwaar te vergaderen. Wat zal ik haar geven voör het aanstaande feest Geen praktischer en nuttiger St. Nicolaas-Cadeau is er denkbaar, dan &e voortreffelijk werkende N.B. Elke kooper krijgt een prachtig stuk Borduurwerk cadeau, naar keuze. met een mooie keuze Aanbevelend alleen in verzegelde pakjes voor zien van bovenstaand gedepo neerd Handelsmerk ;inZeeuwsch Vlaanderen verkrijgbaar te Axel, E. Dieleman, Erven H. Ilarinck, J. Baremau, J. H. v. Dixhoorn, P. Buijze, Hulst, O. Ij. Du Cock- Sijlva, Ter Neuzen, P. van Arent- hals, D. Herrebout, Gez. Meer- tens, Wed. KlaaienDonze, A. van Overbeeke, Sas van Gent, J. T. de Smidt, Zaamslag. J. M. de Vos, Wed. D. J. van Pien- broek, Axelschestraat. In 't bijzonder wordt de aan dacht gevestigd op SOUCHON No. 5. A 1,20 per L's KG. in prijzen van 15, 20 en 25 ct. per 1li pond. Alleen verkrijgbaar bjj en Wederwerkoopers. is te AXEL steeds versch verkrijgbaar bij te GOES, is eiken eersten en der den Zaterdag van federe maand te AXEL, ten huize van dhr. H. Hoebè Korte Weststraat 6. Bij den ondergeteekende zijn van af heden weder te bekomen voor bovengenoemde loterij, aan f3,50 voor V20 voor alle klassen. Axel. J. K. VINK, Debitant.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 3