Landbouw. Gemengd Nieuws. (Ingezonden). Zyn lage, zure zandgronden dankbaar voor cene kalibemesting In de z. g. Vennen, de lage streek, die zich op ongeveer 10 min. ten Noor den van het dorp Koewacht en aan weerszijden van de Boschkreek uit strekt, werd dezen zomer door den heer Jos. Suij, leerling van den Landbouw- cursus te Koewacht (St. Andries) eene bemestingsproef genomen op aardap pelen. Het doel dier proef was, na te gaan, of op de lage, zure zandgronden der Vennen de aanwending van een kali- houdende meststof, met name patent kali, loonend is. Het proefveld was gelegen aan de Fragelstraat en in drie perceelen ver deeld, respectievelijk groot 35,7 en 64,5 G-entsche roeden. Perceel I ontving geen andere be mesting dan 112,5 K.G. stalmest, perceel II werd bemest met 225 K.G. stalmest en 10 K.G. ammoniak-superphosphaat (7 X 9) terwijl op perceel III werd aan gewend 2073 K.G. stalmest, 92 K.G. amm.-super. (7 X 9) en 57 K.G. patent kali. Per Gentsch gemet berekend, bedroe gen de verstrekte hoeveelheden mest stoffen voor perc. 19643 K.G. stalmest voor perc. II 9643 K.G. stalmest en 428 K.G. amm.-super (7 X 9) en voor perc. III 9643 K.G. stalmest, 428 K.G. amm.-super. (7X§) en 265 K.G. patent kali. Het jaar te voren was op het proef veld winterrogge verbouwd, die bemest geworden was met eene middelmatige gitt stalmest in het najaar en 100 K.G asch in dit voorjaar, in Maart. Eveneens per Gentsch gemet bere kend, brachten de drie perceelen respec tievelijk aan aardappelen op Perc. I 4543 K.G., perc. II 7715 K.G. en perc. III 9647 K.G. Vermeldenswaard zijn o. i. deze twee omstandigheden Op perc. Hl, het perceel dus, dat patent-kali ontvangen had, was het loof eer geel en vroeger rijp, terwijl de knollen gemiddeld iets kleiner waren dan op perc. II. De oorzaak van dat ver schijnsel kan o. i. geen ander zijn, dan deze de aardappelen op perc. III hebben te gauw gebrek gekregen aan opneembare stikstof. Immers, het proefveld had eene lage ligging de grond, waaruit het be staat, was eenigszins zuur. Laagge legen gronden blijven, zooals we allen weten, lang koud en wanneer zoodanige gronden daarbij nog een zure reactie vertoonen, kan het niet anders, of de aankomen en dat aan Stade had gemeld Eindelijk kwam hij tegen elf ure aan Men was reeds ver in de Meimaand gevorderd. Men weet welke geüsur peerde reputatie (althans in ons land) die maand geniet, alsof ze alles wat liefelijk geurt en kleurt en luidt mede zoude brengen. Koude noordewinden of plasregens, ziedaar hare atributen en zij ontving ook den vermoeiden reiziger, zoodra hij het gelaat uit het portier stak, met een voortgezweepten kletterregen Hugo keek eens rond of hij Stade ook zag, het kon immers zijn nu hij met den opgegeven trein niet aangekomen- was P Niemand die hij kende, vond hij. Met eenige moeite verkreeg hij zijne bagaadje en eene vigelante met welke hij naar Stades huis reed. De regen bleef kletteren tegen de raampjes, zoodat hij nauwelijks uit kon zien, hoe de voor hem geheel vreemde stad zich vertoonde, doch wat schaadde hem dat? Was hij niet veel te verheugd er eindelijk te zijn Stade zou hem met open armen verwachten, Stade zou hem honderde nieuwtjes kunnen verhalen van al wat hem dierbaar was waarom reed dan die koetsier zoo langzaam Wordt vervolgd.) omzetting van ammoniakale stikstof (de vorm, waarin de stikstof in amm.- super. aanwezig is en waarin de stikstof uit de stalmest komt na volkomen verrotting of ontleding dezer mestsoort) tot salpeterzure of nitraatstikstof begint niet vroeg en heeft slechts langzaam plaats. Het groeiproces der aardappelen op perceel III door de aanwending der patent kali sterker zijnde dan op perceel 11, was oorzaak, dat de aardappelen te vroeg gebrek aan opneembare stikstof kregen, daardoor vóór den tijd rijp werden en dus niet in staat waren zulke groote knollen te vormen, als de aardappelen op perceel II. Dewijl het aantal knollen, dat op perc. III aan de struiken hing, aanzienlijk grooter was, dan op perc. II, gaf toch eerstgenoemd perceel per Gentsch gemet 9647 K.G. -7795 K.G. 1952 K.G.'aard- appelen meer dan het laatstgenoemde. Had evenwel de proefnemer deze beide perceelen ook nog wat Chilisal- peter gegeven (b. v. 75 a 100 K.G. per Gentsch gemet), zoodat dan waarschijn lijk op perc. III de stikstof niet in het minimum gekomen zou zijn, dan had, naar onze vaste overtuiging, de kali- houdende meststof nog een veel grootere meer-opbrengst gegeven. Nu bedroeg, zooals wij reeds zeiden, die meer-opbrengst toch nog 1932 K.G. per Gentsch gemet. Verbouwd werd eene roode variëteit comsumptie aardappels, die lekker van smaak blijken te zijn en waarvan de waarde per 100 K.G. zeker op f2,35 mag gesteld worden. Door de aanwending van 265 K.G. patent-kali per Gentsch gemet heeft men dus eene meer-opbrengst bekomen ter waarde van 19,32 X f 2.35 f45,40. De patent-kali, per Gentsch gemet uit gestrooid, had een waarde van 2,65 X f6.50 f17.225. Door de aanwending van de kalihoudende mest3totpatent- kali is op de lage, zure zandgronden der Vennen, onder de gemeente Koe wacht dus een voordeel behaald van f 45,40— f 17,225 f 18,175 per Gentsch gemet. REMERY, Landbou wonderwijzer. AXEL, 20 November 1906 St. Nicolaas-cadeaux per post. In het belang van onze lezers vestigen we de aandacht op de volgende kennis geving voorkomende in de St. Ct. De directeur-generaal der posterijen en telegraphie brengt ter algemeene kennis Bij gelegenheid van het aanstaande Sint Nicolaasfeest wordt de vergunning, om meerdere pakketten aan hetzelfde adres van slechts een enkele adreskaart te doen vergezeld gaan, voor den tijd van 3 tot en met 7 December inge trokken en zal derhalve, bij elk gedu rende dat tijdvak ter verzending aan geboden pakket, eene adreskaart be- hooren, te zjjn gevoegd. Voorts wordt ter verzekering van eene goede over komst van de pakketten, aanbevolen 1". zorg te dragen voor eene doel matige en stevige verpakking van de te verzenden voorwerpen, in dier voege, dat deze op afdoende wijze tegen breken of beschadigen verzekerd zijn 2 zoo mogelijk de adressen op den omslag van de pakketten te schrijven en, waar opplakking of aanhechting van een adres onvermijdelijk is, dit zóódanig vast te hechten, dat voor het verloren gaan daarvan, tijdens het vervoer, geen vrees behoef t te bestaan 3°. in de pakketten een tweede, los adres te sluiten. Heden had van wege het Dag. Best. alhier ten raadhuize de aanbeste ding plaats voor het leveren en plaatsen van eene rioleering door den wal van mevr. de wed. Noske te Middelburg op eene lengte van ongeveer 40 meter voor uitloozjng van de sloot, toebe- lioorende aan dhr. Dijkwel, onderwijzer alhier en mevr. Noske voornoemd. Alleen ingezeten hadden het recht tot inschrijving J. Wieles voor 180, J. M. van der Velden voor 160, C. J. Martin voor 157,50, M. Mieras voor 156,50, en F. van Tatenhove voor Ï2t),65. Aan den laagsten inschrijver is het werk gegund. Toen Zondagavond een sleepboot met een kast en een waalschip (beide lange binnenvaartuigen zonder zeilver- mogen) achter zich de spoorbrug te Sluiskil passeerde, stiet de kast met den voorsteven tegen het zuideinde der spoorbrug, waardoor deze begon te draaien, met het gevolg, dat het noord einde in de kast drong, aan boord een hevige paniek veroorzakende. De kast bleef vastzitten en versperde het waal schip den doortocht, zoodat dit op den achtersteven der kast inliep. Wonder boven wonder liep alles in de duisternis zonder persoonlijke ongelukken af. Men slaagde er in de brug weer geheel open te draaien, zoodat de doorvaart weder vrij werd. Ook de trein, die om halfzes uit Neuzen vertrekt, kon met drie kwartier vertraging zijne reis naar Gent voort zetten. Met ingang van 1 December a. s. is de gemeente-veldwachter P. Buise te Hontenisse uit bedoelde betrekking door den Commissaris derKoüinginontsl&gen. De echtelieden J. de Bakker te Boschkapelle ontvingen Zaterdag het treurige bericht, dat hun 22-jarig eenig kind, schippersknecht van beroep, te Rheiuhausen in Duitschland over boord is gevallen en verdronken. De ongelukkige was de steun zijner bejaarde ouders. De sedert 4 dezer vermiste R. de C. van Graauw is dan eindelijk gevonden Donderdagmorgen gingen haarzwager D. Stobbelaar en J. d'Haens met dreggen de Vlaamsche kreek nogmaals onder zoeken en mocht het hun gelukken, nabij den Steenen beer, haar lijk boven water te halen. Per kar is het lijk naar het dooden huisje op het kerkhof aldaar vervoerd, waar, daar het nog niet in ontbinding was, het is afgelegd, en des avond3 gekist. Donderdagmorgen 7^2 uur werd de doode naar de kerk gedragen, en had er eene uitvaartdienst plaats, waarna zij is ter aarde besteld. Algemeen is de overtuiging, dat het ongeluk haar overkomen, aan een zieke- lijken geestestoestand is te wijten. (B.bld.) Naar men uit Clinge meldt hebben vele visschers een verzoekschrift ge richt, aan het bestuur der visscherijen op de Schelde en de Zeeuwsche stroo men, om de mosselbanken dit jaar langer op te houden dan verleden jaar, daar zij daar voordeel in zien voor hun bedrijf. Door de politie te Middelburg is. gearresteerd de 19-jarige dienstbode E. S. B. en de 51-jarige baker dejwed. M. A. geb. F. C. C. A., verdacht van diefstal van een hanglamp, beelden, portretlijsten, klokken en andere groo tere en kleinere voorwerpen, ten na- deele van den winkelier S. aldaar. Alle ontvreemde voorwerpen zijn opgespoord en door de politie in beslag genomen. De diefstal moet gepleegd zijn terwijl de patroon voor zaken af wezig was en diens echtgenoote zich in het kraambed bevond, en het toe zicht op den winkel aan genoemde dienstbode was opgedragen. De verdachten hebben een volledige bekentenis afgelegd. M. Ct. - Een 30-jarige ongehuwde ran geerder van de H. IJ. S. M. te Aihersfoort, begaf zich Donderdagavond even na zessen van zijn kosthuis aan den Soesterstraatweg naar den wacht post bij de electrische centrale en de machineloods op het stationsterrein, doch is daar niet aangekomen. Te zeven uur zond men naar zijn huis om te informeeren waarom hij niet op zijn j post was. Vrijdagochtend vonden van hun werk naar huis terugkeerende machinisten zijn lijk met ingeslagen 1 schedel op het voetpad, dat van zijn huis naar zijn post leidt. De zaak is in onderzoek. Het is nog niet uit te maken of moord dan wel zware mis handeling met doodelijken afloop heeft plaats gehad. De rangeerder stond niet ongunstig bekend en aan een vrouwen- quaestie schijnt niet gedacht te moeten j worden. Omtrent den afschuwelijken moord wordt nog nader medegedeeld, dat de justitie den ganschen dag het onderzoek in deze duistere geschiedenis heeft voortgezet. Acht personen zijn gehoord. De officier van justitie, uit Utrecht over gekomen, heeft persoonlijk de plaats van het misdrijf bezocht. De vermoorde, die geboren is te Amerongen, had de gewoonte dikwijls een aanzienlijk bedrag in papier geld bij zich te dragen. Nadat de familie van een en ander in kennis was ge steld, zijn de vader en broeder van den verslagene overgekomén. Het lijk is daarna naar het militair hospitaal overgebracht, alwaar het door twee doctoren, in tegenwoordigheid van den officier van justitie is geschouwd. Vooraf was het gefotografeerd. Nader meldt men Dat de rangeerder vermoord is, staat vast. Met een bijl of met een stuk spoorrail, in ieder geval met een zwaar voorwerp, is de hersenkas van den ongelukkige ingeslagen. Vermoed wordt, dat hier wraak in 'tspel is. Vijf per sonen zijn in verhoor genomen. De dader werd evenwel niet gevonden. De verslagene scheen er iets van te weten, dat men het op zijn leven ge munt had. Men beweert, dat hij bij G. dezer dagen zijn revolver in repa ratie had gegeven, met verzoek deze spoedig terug te mogen ontvangen, want, moet hij gezegd hebben: ze loeren op me. NR. Ct.) 1 Ook in Engeland heeft het Don derdagavond gestormd Uit Belfast word gemeld dat een visschersvaartuig uit Donaghadee is vergaan. Drie mannen verloren het leven. In het Mersey Kanaal kwam' een lichter in gevaar en de reddings boot van Hoylake liep uit om hulp te verleenen. Er kwamen echter zulke hooge zeeën dat een der leden van de bemanning der reddingsboot, zekere John. Roberts, overboord werd geslagen 1 en anderen werden gekneusd. Men slaagde er ten slotte in drie mannen van den lichter te redden. Het lijk van Roberts spoelde kort daarna aan land. Door den kapitein van de Volunteer werd op de Maplin Sands een vaartuig ontdekt. Toen men dichter bij kwam zag men dat er in het want nog vier menschen zaten. Zij werden door een sloep afgehaald en later te Southend geland. Het schip zal waarschijnlijk geheel uit elkaar slaan. Bom in de Pieterskerk. Zondagmiddag om twaalf uur heeft er een ontploffing plaats gehad in de St. Pieterskerk te Rome, nabij het altaar van de Navitella. Er is geen schade i aangericht, maar er ontstond natuurlijk een paniek onder de kerkgangers en geestelijken, onder welke kardinaal Rampoila, aartspriester van de basiliek, i Een toegesnelde commissaris van politie en zijn agenten vonden een blikken doos met ijzerdraad omwonden. Deze bleek buskruit en spijkers van verschillende afmetingen te bevatten en geplaatst te zijn op een stelling, die was opgericht om herstellingen aan het plafond der kerk te doen. Het openbaar ministerie was aan stonds ter plaatse. Men heeft niemand zien vluchten. r

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 2