Jaarg. llilJiMill I'J Woensdag 21 November 1006. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. IMI LI HW, Buitenland. FEUILLETON. iO. ASt <£*i COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 69 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke N03. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. Een van de middelen om het verzet van de Polen in het onderwijsvraagstuk te breken is dat men de kinderen die staken, na hun 14de jaar, den leeftijd waarop de leerplicht eindigt, op school houdt. Om nu de ouders weer in hun verzet te stijven hebben, volgens een bericht uit Posen, een aantal Poolsche landheeren beloofd dat zij de ouders schadeloos zullen stellen voor het loon dat zij ten gevolge van het schoolbezoek van hun kinderen na hun 14de jaar moeten derven. De strafkamer te Poseh heeft twee Poolsche dagbladschrijvers die in arti kelen de schoolstaking hadden aange prezen, wegens opruiing tot 200 mk. boete veroordeeld. Maar een ander, Switala van de Praca, kreeg om dezelfde reden een maand gevangenisstraf. De Praca is een van de Poolsche bladen waarvan de helft van de redactie ge woonlijk gevangen zit of vervolgd wordt. De vicaris Skowronski van de dom kerk te Posen, een jongeman van om streeks dertig jaar, ondernam, naar de Tagl. Rundschau meldt, een aantal weken geleden een vacantiereis. Daar Skowronski maar niet terugkwam, kreeg men argwaan en toen kwam uit dat hij met achterlating van 18,000 mk. schuld de wijk had genomen. Van Zwitserland uit had hij zich naar Oosten rijk begeven, waar hij in gezelschap van een jonge dame gezien is. Het heet dat hij nu naar Amerika doorge- De dag van vertrek was aangebroken. Bolck kwam toch Van Waren nog even voor het bepaalde uur bezoeken. »Doe mij één genoegen mijnheer Van Waren, sta me dien hond af,« en de man zette een paar oogen op, alsof hij voortaan zelfs Ami niet veilig meer achtte ouder Van Waren's bescherming. »Waarom, mijn vriend? Zal hij het niet goed bij mij hebben." »Ach, ik wil er u meer voor geven dan hij u gekost heeft.* »Neen,« riep Hugo, »dat zelfde mormel is mij een waar vriend geworden, daar is een tijd geweest dat hij mijn eenige was, hem moet ik bij mij houden.* Verder spraken de vrienden bijna niets meer, al bracht Bolck den audereu ook naar het stoomschip, en bij het vaD wal zetten scheen Bolck Ami nog deelnemen- der na te kijken dan Hugo. Was die laatste visite ook aan den hond gericht Voorzeker daar had bij het afscheid wel het een en ander plaats gehad, dat in staat zou geweest zijn hem onaan genaam te stemmen, wanneer niet alles óverstemd werd, door het enkele gevoel van naar huis, naar haar Niemand kan reisd is. De menschen die door Sko wronski benadeeld zijn, zijn eensdeels Polen, anderdeels joodsche kooplui. Zijn schamele boeltje is in het open baar verkocht. RUSLAND. De Rossija betoogt in een hoofdartikel, getiteldOp weg naar de oplossing van het Jodenvraagstuk, dat de geweld dadige samenpersing van de vijfmillioen Joden in West-Rusland van dit gebied een soort revolutionairen accumulator heeft gemaakt, waarin zich de revolu tionaire kracht der Joodsche armoede ontwikkelt. Waar de honger begint, houdt de eerbied voor de wet op. Als er sprake is van de schadelijkheid der Joden in Rusland, dan moet eerst worden vastgesteld, wie gevaarlijker zijn, de vijf millioen in westelijk Rusland of de 207,000 in het binnenland. Voor het oogenblik kan van een volledige gelijk stelling der Joden geen sprake zijn, maar toch moet vóór het bijeenkomen van de Rijksdoema het voor de Joden bestaande verbod om in het omliggend gebied der steden en vlekken te wonen, worden opgeheven. En evenzeer moet het recht der Joden om in midden- Rusland te vertoeven, gewijzigd worden in overeenstemming met de bestaande wetten. De toestand der Joden in westelijk Rusland eischt, dat de ver- eischte maatregelen zonder verwijl tot stand komen. Een door den procureur van den Pinschen Senaat naar Björneborg ge zonden ambtenaar heeft ongeveer 100 geweren en een groote menigte patronen dan ook zijn blijdschap beschrijven, toen hij per Lubecker boot van wal stevende Weldra zou de wereldstad, waar hij zooveel geleerd en ondervonden had, voor zijn oogen verdwenen zijn. Nagenoeg drie jaren had hij er doorgebracht, drie zeer gewichtige jaren. Ofschoon het vaartuig vol stond met passagiers, hij had geen lust bij een enkelen zich aan te sluiten. Hij had behoefte te herdenken wat hij verliet, zich voor te spiegelen wat hij vinden zou, o hij had te veel te doen met zich zeiven om zich nog met anderen in te laten. Wat was hij veranderd sedert hij met oom Ottewal zijn Bosch-en-beek verlaten had Was hij beter geworden Wellicht had hij meer gezien van de wereld, en toch wie waren in de groote Rus sische stad zijne meest vertrouwde vrienden geweest? Jan Stade en Cat- hinka misdadigers tegen de heilige instelling van het huwelijk. En hij, wien door zijne moeder de zuiverste grond beginselen waren ingeprent, hij zou voor zeker in zijn dorp dergelijken omgang geschuwd, en nimmer gezocht hebben. Maar toch, niettegenstaande die zware zonde, hoeveel had daar tegenover ge staan O, hoe stond het hem thans voor den geest, hoe die krachtige figuur zich dorst te wagen in een ranke schuit, hoe hij de woeste golven en de dreigende stormen had durven braveeren om natuur- genooten te redden. En moest Cathinka ontdekt en in beslag genomen. Men vermoedt, dat deze afkomstig zijn van de leiders van de thans verboden ver- eeniging Moina. TURKIJE. Een ooggetuige van den moord te Kara Keuy heeft bizonderheden verteld aan den gouverneur van Serres, die op grond daarvan bij den wali Raoef- pasja een verslag heeft ingediend. Woensdagochtend tegen vier uur kwam, zegt het relaas, een troep van acht tot tien personen, die onder elkaar een overeengekomen taal spraken, het dorp binnen. Op 't oogenblik, dat ik mij naar een groepje van vier personen wilde begeven, klonk er een verschrik kelijke ontploffing, gevolgd door een hevig geschreeuw, komende van den kant der Bulgaarsche wijk. Een blok van vier huizen was in de lucht gevlo gen. Op eenige meters van mij af poogde een komitadsji met een kit petroleum het huis van den moechtar in brand te steken. Ik loste een revol verschot op hem zonder hem evenwel te raken. Terstond daarop kreeg ik een vreeselijke slag op mijn hoofd en viel bewusteloos neer. Toen ik bijkwam, zag ik, dat de ge- heele Bulgaarsche wijk één geweldige vlammenzee was. Vlammen en rook bedekten tweederden van het dorp. De bloederige, gekorven lijken lagen mid den op straat. Daar waren kleine kin deren, vrouwen, grysaards, met open gereten buik, onthoofd of anderszins verschrikkelijk vermipkt. Ik begaf mij door de puinhoopen naar mijn huis. niet de vrouw zijn naar Stade's hart? Had hij beiden lief gehad, o hij had ook beiden beklaagd. Ziet het kwam hem voor alsof die hooggeroemde zuiverheid van zeden waarmede hij als knaap zoo dweepte, nauwelijks eenigen lof waardig was. Hoe velen van die eenvoudigen zouden vallen bij den eersten strijd, terwijl ze thans alleen blijven staan omdat ze geen hinderpalen hebben ontmoet op het effen levenspad. Zeker, zich zuiver te houden ook te middeu van vurigen, krachtigen hartstocht, ook te midden van de misdaad wekkende omstandigheden om het hart rein te bewaren waar de geest en met den geest ook de wil en de kracht zich ontwikkelen, voorzeker dat mag men een ideaal noemen, maar daarvan heeft hij slechts begrip gekregen toen hij uiede op het slagveld stond. Neen, hij behoefde zich niet te schamen, vrienden te hebben die aan dat ideaal niet beantwoordden. Waarin hij ook achteruit gegaan mocht zijn, in recht vaardigheid, in liefde voor den even- mensch had hij vorderingen gemaakt. Met vreugde ging hij dan ook den vriend, den edelen vrieud te gemoet, want edel, zou hij hem blijven noemen, niettegen staande zijne grove, ja bedroevende ge breken. Naar huis dan, naar huis Ook zijn ideaal, reeds in Bosch-en-beek en thans op nieuw zijn ideaal, zou daar te vinden zijn Agnes, AgnesHad hij niet met eigen oogen aanschouwd hoe De deur was gesloten, wat mij een goed teeken leek. Maar welk een ontgooche ling Toen ik binnenkwam in mijn kamer zag ik een vreeselijk schouwspel. Mijn vrouw lag naast haar bed met zes dolksteken in de borst, het hoofd met een bijl gekloofd. Mijn twee arme kinderen, een jongen Nico, van 7 jaar, en een meisje Cattina van 21, lagen, ook opengesneden, naast het bloederige lijk van hun ongelukkige moeder.'' Bovenstaand rapport is uitgebracht en geteekend door Ano, den pazwan (nachtwacht) van Kara Keuy. Een enkel maal is het wel goed er aan te herinneren, dat het in Macedonië nog altijd ongehoord barbaarsch toegaat, al heeft zich op het gebied van gruwelen Rusland de laatste twee jaren op den voorgrond geplaatst. ZUID-AFRIKA. Reuter's Agentschap deelde mede, dat de Kaapsche agent generaal te Londen van zijn regeering het volgende tele'- gram had gekregen „Wij hebben van Perreira's troep vier man gepakt en hopen de anderen in enkele dagen te hebben. Zijn bende is nu tot twaalf verminderd." Vier afdeelingen troepen vervolgen nu Perreiraeen patroe lj e onder den onder-inspecteur Adams, een sterke patroelje van bereden jagers onder kapitein Grant, 100 man bereden politie onder majoor Halse en 25 vrijwilligers uit Grikwastad. Aan de Duitsche grens hebben de wachtposten bevel gekregen al le Boeren, die de grens over willen naar Engelsch gebied, te ontwapenen. zeer verleidingen van allerlei aard haar omringden Eu toch had zij hare zuivere, hare eerste liefde bewaard, toch was zij hem trouw gebleven jaren achtereen. Hoe hoorbaar klopte zijn harte bij de enkele gedachteO hoe kroop dat stoomschip door de golven Naar haar, naar haar Ware hij, even als toen hij naar Petersburg ging, als passagier alleen geweest, hij zou schreien van vieugde bij het denkbeeld alleen. De brieven vau Stade, hoewel hij ze reeds van buiten kende, werden gelezen er herlezen. In den laatsten .was hem voorgesteld om dadelijk na arrivement te Amsterdam naar zijn huis te rijden. Goed, dat zou hij doen. O wat hij verlangde den vriend te zien Was hij reeds daar, was hij reeds daar De tocht naar Lubeck was voorspoedig afgelegd, en, daar het o'ns doel volstrekt niet is om reisbeschrijvingen te geven maar wij uitsluitend de tafereelen ge schilderd hebben, die indruk op Hugo maken moesten, kunnen wij thans vol staan met te melden, dat hij de reis over land per sneltrein, zonder rusten aflegde, en dus de steden en streken die hij thans doortrok slechts weinig indruk op hem maken konden. Alleen te Oberhausen werd hij, door een toevallige belemmering van den weg eenige uren opgehouden, hetwelk te meer zijn ongeduld opwekte, daar hij haarklein uitgecijferd had tegen welk uur hij te Amsterdam zou

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1