AANBESTEDING. JEIND GOED AL GOED. tweeden Ambtenaar ter Secretarie, So. 62. Zaterdag 10 November 14)06. 22e «la:ir^. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. ÜIFLFHVV, aanbesteden F EU 1 L L E TON. Buitenland. 4XELSCHE C01JR4NT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Ad verte ntiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Burgemeester en Wethouders van AXEL, zullen op Dinsdag den 20 November e. k., des voormiddags te 9 ure, op be^ Raadhuis, in het open baar het leveren en plaatsen van eene Rlü LEE RING door den Wal van Mevrouw de wed. Noske, op eene lengte van ongeveer 40 Meter voor uitloozing van de sloot, toebehoorende aan den heer Dijkwel en boven genoemde Mevrouw Noske. Bestek en voorwaarden dezer aan- l besteding liggen ter inzage ter secretarie, iederen dag, leeswerkdag van des voormiddags 9—12 en des namiddags van 24 uren. Alleen ingezetenen hebben het recht tot inschrijving. Axel, den 6 November 1906. Burgemeester en Wethouders van Axel, D. J. OGGEL. De Secretaris J. A. VAN VESSEM. op eene jaarwedde van f 150. De benoeming geschiedt slechts voor den tijd van twee jaren. Indiensttreding I Januari 1907. Op zegel geschreven verzoekschriften vóór 29 November e. k. in te zenden aan den Burgemeester. Burgemeester en Wethouders voornoemd. D. J. OGGEL. De Secretaris. J. A. VAN VESSEM. Burgemeester en Wethouders van AXEL, roepen op sollicitanten naar de: betrekking van Van Waren vertrok en dacht veel na over al wat hij gehoord had. Hoezeer was Bolck in zijne achting gestegen maar ook, hoe sterk was Stade gedaald Hij werd zelfs tamelijk opgewonden tggen dien man, dien hij zoo lang zijn vriend had genoemd hij maakte allerlei plannen om toch dien Stade te doen gevoelen wat er bij hem omging. Zoo, tamelijk opgewonden, naderde hij zijne woning. De portier verhaalde hem dat op zijne kamer een brief van Holland was nedergelegd. Snel werden de trappen opgehold. Het bleek een brief van Stade te zijn. Hoe blijde hij ook anders met een schrijven van zijn vriend wezen zou, thaus wa6 deze ontdekking eene ware teleurstelling, ja hij wist eerst niet of hij den brief reeds zoude openen of dit nog wilde uitstellen tot zijn kwade luim jegens den vriend wat gezakt zou zijn. Hij brak hem echter open en las de volgende regelen. Amicissimé 1 Sinds ik u de tijding zond van het overlijden mijns broeders, heb ik nog wel een paar brieven van u ontvangen, FRANKRIJK. De Siècle prijst de regeeringsverkla ring en vooral het deel, dat gewijd is aan de buitenlandsche staatkunde en de landsverdediging. Die besliste uit lating over de belangen der landsver dediging komt goed van pas, meent de Siècle, nu de socialisten te Limoges, op aanstoken van dien gruwelijken Hervé, besloten hebben op een oorlogs verklaring te antwoorden met een op stand. De Siècle overdrijft hier een beetje. De socialisten hebben niet besloten een opstand te beginnen als de oorlog was uitgebroken, maar zij hebben alle mid delen waaronder opstand dienstig geacht om aan te wenden ter voorkoming van den oorlog. De Journal des Débats viudt het op merkelijk, zoo koel als de Kamer de regeeringsverklaring ontvangen heeft. De voorlezing duurde te lang. Er zou den verscheiden ministeries noodig zijn om de helft van het aangekondigde waardoor gij mij meer vriendschap hebt bewezen dan ik verdien, want waarlijk gij moet wel deuken dat ik u geheel vergeet. De gansche inhoud van dezen moge mijne stilzwijgende verontschul diging zijn. Gij moet dan weten, dat ik korten tijd na het sterven van mijn broer Jacob, ook mijn vader verloren heb. 's Mans toestand was in de laatste weken van zijn leven, vooral na het overlijden van Jacob, te betreurenswaardig, dan dat ik dat afsterven als een ongeluk heb kunnen beschouwen. Het deed mij wezenlijk goed, dat ik hem in zijne laatste oogen- blikken heb kunnen bijstaan, ofschoon die dagen de moeielijkste gedurende mijn geheele leven zijn geweest. Zoo kort nou in het huis Stade werkzaam en reeds genoodzaakt de geheele zaak op mijne schouders te nemen, neen, wat meer zegt, doordien ik beginnen moest een bediende, die te lange vingers had, weg te zenden, zelfs kashouder geworden Kashouder, mijn waarde, ik kashouder en ziekentrooster te gelijkertijd! Zijn er twee betrekkingen in de wereld, die men slechter voor mij uitkiezen kon F En wilt ge toch wel gelooven, dat mij beiden nog al vrij goed afgingen F Maar het kost inspin ling, te zwire inspanning 1 Hoe het mij ook streelde rayn goede, dankbare vader (en waarvoor was hij dankbaar F) nog in zijne laatste uren te kunnen bijstaan het is maar zoo, uien programma uit te voeren. In dat op zicht lijkt Clemenceau wel op Sarrien. Die beloofde ook van alles, maar hij heeft niets tot stand gebracht. Als men 12 hervormingen tegelijk wil tot stand brengen, staat het een het ander in den weg. Aan het eind van de verklaring be looft het ministerie daden. Ligt daar niet in opgesloten, vraagt de Débats, dat al het voorafgaande maar woorden zij n Het blad hecht niet veel beteekenis aan die met zorg gekozen zinnen van gematigdheid, vrijheid, besliste toepas sing van de wet, welwillendheid en zoo zoo noodig strengheid. In de praktijk moet blijken, wat dat alles waard is. Het meest belangwekkende van dit ministerie noemt de Débats de figuur Clemenceau, maar deze figuur wekt niet alleen belangstelling maar ook on rust. De Débats is bang dat Clemenceau te veel zijn kracht naar links zal willen zoeken, bij Jaurès. RUSLAND. De krijgsraad te Sewastopol heeft Dinsdag behandeld de zaak van den bomaanslag op den vestingscommandant, generaal Neplioejef in Mei j.l. Als dader stond terecht de 16-jarige Make- rof, die uithoofde zijner minderjarigheid er met 12 jaar gevangenisstraf afkwam. Drie andere beklaagden werden van medeplichtigheid aan den aanslag vrij gesproken, maar kregen wegens hun lidmaatschap van de sociaal-revolutio naire partij onderscheidenlijk zeven en vier jaar dwangarbeid. moet voor zoo iets in de wieg gelegd zijn. Toch is het misschien nog gemak kelijker, dan om met die ellendige kas altijd uit te komen. Dat ik onder de omstandigheden eenig8zins gebukt ging, ligt in de reden. Ik wenschte dikwijls daarin verandering te brengen, en richtte eenmaal, dat papa nog al vrij wel te spreken was, het woord tot hem om een associé in de firma op te nemen. Wat ik er berouw van had! Ik deed er den man werkelijk verdriet mede 1 Waarom, dat werd mij niet duidelijk, maar ik moest den wil van den ouden man wel eerbiedigen. Nu is hij mij echter ontvallen. Kijk, toen ik daar in dat groote huis zoo alleen bleef staan, toen overviel mij een gevoel, dat ik nimmer van te voreu heb gekend Genoeg, want ik vind het bepaald onge past om iemand met het sterfbed bezig te houden van eeu persoon, dien hij nimmer heeft gezien. Daar ik bij mijne menigvuldige bezig heden van allerlei aard niet veel tijd heb, en u toch over veel moet schrijven, zal deze uitmunten in kortheid en onge regeldheid. De vorige keer schreef ik n, dat ik mejuffrouw Alida van Ulk heb ieeren kennen. Ik heb haar nu een paar maal meer ontmoet, en moet ver klaren, dat zij mij waarlijk niet tegenvalt. Hoe is het mogelijk, zou inau opper vlakkig denken, dat een jong mensch met zulk een meisje in één huis jaren Tengevolge van den partijhaat tus- scben socialisten en nationalisten zijn te Lodz-in zes dagen tijds 17 arbeiders gedood. In het district Samara hebben ge wapende roovers den boer Gratsjef in zijn huis vermoord, samen met zijn zuster, een herder en twee arbeiders. Gratsjefs vrouw en twee andere per sonen werden gewond. De roovers bevalen hun slachtoffers te knielen en doorboorden ze toen het hoofd met een bajonet. Een rooverbende heeft Zondagnacht het Loekianof-klooster bij Moskou over vallen. Zeven hunner, die maskers droegen en gewapend waren met re volvers, vermoordden den archiman driet, den prior en een monnik. Daarna plunderden zij de kapel, met welker kostbaarheden zij zich tegelijk een groote som geld medenemende, uit de voeten wisten te maken. Een romantisch verhaal komt uit St. Petersburg. De jonge en na tuurlijk -- schoone dochter van graaf K, die een hoogen post aan 't hof be kleedt, vertelde onlangs aan haar ouders dat zij in een klooster wilde gaan. Alle pogingen der ouders om haar van dit plan terug te brengen, waren vruchte loos en zoo berustten zij er in. Maar vóór zij den sluier aannam zei het meisje nog afscheid te willen gaan nemen van een paar nichtjes in het gouver nement Orel. De ouders vonden dit best, in stilte hopende, dat hun dochter onderweg zich nog eens zou bedenken over haar somber plan. heeft verkeerd,, en toch zijn heil elders heeft gezocht 't Is waar, ik heb nog vreerader zaken op het gebied der liefde ontmoet. Enfin, naar mijne meening is juffrouw van Ulk eene recht interessante figuur. Doch ik put dat alles uit mijne herinnering, want in den laatsten tijd heb ik haar niet gezien. Het is nog al aardig hoe ik, na mijn eerste bezoek, nader met haar in kennis ben gekomen. Haar broêr Willem is een allervlugste, aardige jongen. Hoe ik ook met dien heb kennis gemaakt, weet ge. Welnu\ op een zekeren dag komt hij bij mij fen vraagt mij of hij ook bij ons op het kantoor kon geplaatst worden. Ik had juist zoo'n jong kereltje noodig, en het bleek mij dan ook weldra, dat ik mij niet in hem had veigist. Ik houd van dien jongen, misschien omdat hij een recht brutale klant is. Hij was nog geen volle maand in mijn dienst toen hij mij verzocht te spreken. Als geëm ployeerden zoo geheimzinnig om een onderhoud verzoeken, is het gewoonlijk om verhooging van salaris, maar ik dacht toch dat dit een weinig al te vroeg 'zou zijn. Mijnheer,begon hij zonder de min3te verlegenheid, »ik vind dat mijn zusters thuis zulk een saai leven hebben, en ik heb al gedacht dat ik daarin, nu ik toch ben vooruitgegaan, wel eenige verandering zou kunnen brengen, maar ik wenschte daartoe uw raad wel te willen innemen. Ze hebben mij gezegd

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1