Zaterdag ^2!) September 1*106. «laar;. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, f. Buitenland. FEUILLETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrij dagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken, regel meer 5. Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiön worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrydagnamiddag TWEE uren. ENGELAND. Als men de Londensche tribune ge- koven mag, is het plan betreffende den aanleg van een tunnel door het Kanaal Al een heel eind opgeschoten, n Sir Douglas Pox, de uitnemende bouw meester van de Simplex-tunnel, is op 4it oogenblik te Parijs druk bezig om plannen voor te bereiden die in Novem ber op het kantoor voor initiatiefvoor stellen ingediend zullen worden. In den loop van de kamende zitting ver wacht men dan de indiening van het daarop betrekking hebbende wetsvoor stel. Zoodra het wetsvoorstel aange nomen is, zou van weerskanten het werk onverwijld beginnen. De Pransche regeering heeft alvergunning gegeven voor de exploitatie van een onderzee-, 'schen spoorweg, die in het plan opge nomen is. De mannen, die zich voor de zaak hebben gespannen, hebben reeds te kennen gegeven, dat zij bereid zijn, tunnel te Dover te laten uitmonden op een plaats waar de militaire bezet ting haar kan beheerschen, en inrich tingen te maken, die de ihilitaire over heid te Dover in staat zullen stellen de tunnel in tijden van gevaar vol tej laten loopen of aan den ingang in de lucht te laten springen. Aan Frankrijk zullen dergelijke waar borgen worden aangeboden. DUITSCHLAND. Prins Joachim Albert van Pruisen, Op zekeren dag verzocht Schölle hem eren alleen te spreken. »Mijn lieve Stade,begon de Duitscher op zijne eigene gevallige wijze »ge zijt te lang in mijn huis werkzaam geweest, ja, ik mag er bijvoegen, ge hebt te groote diensten aan mijne firma bewezen ik heb ook te vele jaren met uwen heer vader in alleraangenaamste relatie ge staan, dan dat ik u onkundig zou laten van een zeer gewichtig plan dat ik heb, een plan hetwelk eene groote wijziging aan de .geheele richting onzer zaken zou 'kunnen geven, en hetwelk mij althans zeer na ter harte gaat. Ik hecht evenwel zooveel aan uw oordeel, dat ik, alvorens tot iets te besluiten, allereerst uw raad iwensch in te nemen.* i >Eh bien, parlez, mijnheer Schölle,* antwoordde Stade eenigszins ongeduldig. »De jonge vriend uit mijne vaderstad, die ge hier van tijd lot tijd aantreft, heeft aanzoek gedaan om de hand mijner dochter Elise De Duitscher keek Stade met groote oogen aan, als wilde hij tot in het diepst van zijn hart lezen. Na een lange [pauseering, waarbij de jonge man zeer de zoon van wijlen prins Albert en de neef van den Duitschen Keizer, zal, naar te Berlijn verteld wordt, gaan trouwen met de Duitsche tooneelspeel- ster Marie Sulzer die in de laatste jaren aan den Trianon-schouwburg verbonden is geweest. De prins is 30 jaar en is majoor bij het 1ste regiment garde grenadiers hij heeft muzikalen aanleg en verschillende kleine operetten ge schreven. Marie Sulzer is ongeveer 10 jaar ouder, niet bijzonder knap en evenmin buitengewoon talentvol. Zij is de gescheiden vrouw van eenen baron Liebenberg. De prins schijnt al lang genegenheid voor haar gekoesterd te hebben, maar zoo lang zijn vader leefde om dezen te sparen, niet aan een huwelijk gedacht te hebben. Men zegt echter dat zijn vader van zijn plannen moet afgeweten hebben en hem daarom het kleinste erfdeel, dat hij hem volgens de Prui sische wet moest nalaten, heeft ver maakt. In plaats van 13 millioen, erft hij „maar 9 millioen". Wegens de ongelijkheid in stand zal het huwelijk natuurlijk met de linker hand moeten gesloten worden en daar enboven staat den prins nog de onge nade des keizers te wachten. Naar het heet zal het huwelijk op 28 October buitenslands voltrokken worden. Wegens de hooge vleeschprijzen heeft de gemeente Solingen, evenals verleden winter, maatregelen getroffen, om gere geld groote hoeveelheden versche visch aldaar aangevoerd te krijgen. onverschillig voor zich keek, brak Jan eindelijk de stilte af meteen eenvoudig »nu »Wat dunkt u van dat huwelijk?* Wel, mijnheer, dat weet ik niet, hoe deukt zij er over? dat doet er meer toe.* »Hm, ja, ik geloof dat de beide jonge lieden het vrij wel eens kunnen worden, ofschoon Stade keek even onverschillig voor zich. Schölle draaide wat heen en weder en werd er verlegen onder, want hij had een gansch andere uitkomst verlangd. »Men moet echter goed weten aan wien men zijn dochter geeft, vind u niet, mijnheer Stade?" »Maar dat spreekt als een petje, mijn heer Schölle. »Juist, maar kent u hem ook?* »Zeker, u hebt me met hem in kennis gebracht.* »Dus anders keet u hem niet?* »Neen.« »Zou-je me niet de dienst willen doen, eens naar hem te informeeren Waartoe De stad waar hij van daan komt is uwe vaderstad, en ik ben er weinig bekend. Weet u naar wien ik het eerst heen zou gaan, als ik informaties van hem hebben wilde Naar u 1 Kom, kom, mijnheer Schölle, u, met zoo vele dochters, u had hem waarlijk niet zoo dikwijls aan uw disch ontvangen, als u niet precies wist wat vleesch u in de kuip haddaarvoor ken ik u als een Uit verschillende plaatsen komen be richten over het sluiten van den bier- vrede. Ook te Hannover is de bier oorlog geëindigd met de onderwerping van de groote brouwerijen. Het bier is van 20 tot 18 mark in prijs ver- De sociaal-democratische vereeniging van bierhuishouders en de vakvereeni- gingen hebben nu den ban opgeheven. RUSLAND. Bij de politiekazerne te Helzingfors heeft Dinsdagnacht een ontploffing plaats gehad. Een politiebeambte werd licht gewond. Van de daders geen spoor. Volgens Aftonbladet (Stockholm) heb ben twee Russische oorlogschepen nabij Bornholm aangehouden de stoomboot Scandinavië en de lading onderzocht. Men vond 30C0 geweren en een massa munitie. Schip en lading zijn ia beslag genomen. Aftonbladet zegt, dat er een Noorsch schip van dien naam bestaat. AMERIKA. Volgens de laatste berichten uit Atlanta, in Georgia, blijven dp ge moederen daar nog altijd opgewonden. De negers zouden een wraakoefening voorbereiden en zich in stilte wapenen. John Temple Graves, een bekend journalist uit het Zuiden, tracht de lynchpartij te vergoelijken, door te verwijzen naar de voortdurend toe nemende aanrandingen van blanke vrouwen door negers. Er zijn, zeide hij, elf geweldplegingen in zeven weken geweest, en zeven van de boosdoeners veel te voorzichtig koopman.* »Nu ja, dat spreekt, antwoordde Schölle, die begreep dat hij, om zich te redden, eene wending maken moest, *ik meen ook niet wat zijn moreel betreft, ik weet dat daarop hoegenaamd niets aan te merken is, maar ziet ge, ik word al wat bejaard, althans gemakkelijk genoeg om, als ik er lust toe gevoel, 's zomers met mijne famielje naar de badplaatsen te willen gaan, maar daarvoor moet ik iemand hebben, aan wien ik het over kan laten iemand »Een compagnon,* viel Stade snel in de reden. „Juist, en nu denk ik er over waDt weetje, hij is wel een solide partij, maar als men niet wat om handen heeft »U wil mijn oordeel weten Welnu, ik keur het plan goed. Hé, weet u wel, mijnheer,* ging hy met eene verrassende brutaliteit voort: «weet u wel, dat u er wel eens over gedacht heeft, om mij in uw kantoor op te nemen »0 ja, zeker, en nog, gesteld dat ik bespeurde dat u die plaats wilde in nemen Welke plaats?* vroeg hy onbarm hartig. De plaats van hem begrijpt u me niet van hem om mijn associé te worden. »Mijnheer Schölle, nog eens, u wilt mijn oordeel weten, parole d honneur, loopen nog vrij rond. De laatste zes weken hebben de vrouwen in Georgia onder een schrikbewind geleefd. Geen blanke vrouw in Atlanta heeft een dag of nacht rust gehad. Zij waren sidde rende gevangenen in haar huis. Weinig mannen durfden hun gezinnen 's avonds alleen laten. Wat Zaterdag voor is gevallen, moge een schande voor de beschaving schynen die iedereen moet betreuren en veroordeelen, maar wie ook maar een week lang gezien heeft, hoe de vrouwen van zijn gezin onder de schaduw van de zwarte verschrik king geleefd hebben, zal het gebeurde begrijpelijk vinden. In Atlanta en den omtrek duurt de rassenstrijd voort. Er zijn meer dan 300 negers in hechtenis genomen. Het aantal dooden en gewonden is zeer groot. De New York Herald vraagt in een hoofdartikel, hóe de Amerikanen de moordpartijen van Kisjinef kunnen ver oordeelen, wanneer in bloeiende Ame- rikaansche steden zulke gruwelen mo gelijk zijn. Een later bericht meldtDinsdag zyn twintig politie-agenten uit een hin derlaag aangevallen, vermoedelijk door zwarte studenten. De secretaris van de universiteit en een officier van de politie werden gedood en 4 agenten Zes negers werden gegrepen. Twee hunner pas nadat een volksmenigte hen op de vlucht half dood geslagen had. De correspondent te Atlanta van de ik vind er niets tegen. Het zal een knap paartje zijn, en, misschien doet dat evenveel af in dezen, als dat hij een knap associé wezeu zal, waar ik trouwens niets van weet en waar ik du8 geen oordeel over uitspreken mag.* »De gang, die ons onderhoud neemt, is juist die, welke ik verwacht had,* veinsde Schölle, »maar nog zijn we niet van elkander af. Ik hoop toch vooral niet, dat u in de komst van den nieuwen associé, die natuurlijk eerst een weinig als bediende werken moet, eene aan leiding zult vinden, een post te verlaten, waar ge zoo geheel op uw plaats zijt.* »Hoor eens, mynheer, mijne positie iu de wereld is God dank zoo, dat ik noch van u, noch van uw associé, noch van iemand behoef af te hangen. Nooit of nimmer heb ik mij willen verbinden om een bepaalden tijd, hetzy dan langer of korter, bij iemand te blijven. Daarom hebt u ook heel goed gedaan met een ander tot compagnon te kiezen. Ik ben voor langdurige verbindtenissen minder geschikt. Of ik nog lang hier werken zal of niet, hangt van eenige omstandig heden af. Overigens kan ik wel niets tegen den man hebben, om de goede reden dat ik hem niet ken. En nu ge loof ik, dat we met elkander in 's Reine zijn, en daar het wat laat is om nog te blijven keuvelen, wensch ik u veel geluk met uw plan, en heb de eer uw dienaar te zijn.*

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1