luStiiity B9iD AL BOBD. 48. Zaterdag 22 September UKH» l[ Nieuws- en Advertentieblad i If U 1 Bt voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Buitenland. F. DIELEMAN, FEUILLETON. jfM jmt "P 'i m Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrij lagivond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; tranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. Hoezeer de Duitsche vloot zich in de laatste jaren heeft uitgebreid, blijkt uit de volgende opgaaf naar aanleiding van de omstandigheid dat 's Keizers broeder prins Hendrik nu voor de tweede maal het opperbevel aanvaardt over de slagvloot in de Europeesche wateren. Toen de prins zes jaren ge leden, op 23 September 1900, het bevel kreeg over het eerste smaldeel, de eenige vloot die toen als eenheid be schikbaar was, was dat een macht van zeer bescheiden omvang. De schepen telden gezamenlijk 51,320 ton, 192 stukken geschut en 3224 koppen. ''Thans bestaat de actieve slagvloot uit 16 linieschepen en 11 kruisers, met een waterverplaatsing vaii 241,400 ton, 936 kanonnen en een bemanning van 14,174 koppen. ENGELAND. De Birmingham Daily Mail heeft een mededeeling gebracht, die verscheiden Engelschen met groote ergernis vervult. Een tijdje geleden werden er contracten Igezocht voor de levering van 500 motor omnibussen voor Londen, en hoewel verscheiden Engelsche firma's mee dongen ging de bestelling ten slotte naar de Argus Motorbus-Mij. te Berlijn. Daar elke wagen f 7800 kost, vloeien er merkt een blad spijtig op 3,900,000 in de zakken van den buitenlandschen fabrikant en werk- Zoo moest Hugo wel de verttouwde van Cathinka worden, want hij bracht Stades tijdingen niet meer over zooals weleer, met open vizier, dat immers was niet meer mogelijk. Zij echter was ook niet dezelfde van voorheen. Had zij luimen van haar ontevreden echtgenoot te verdragen, maar al te goed gevoelde zij hare schuld, en het gewone gevolg als men volstrekt, niet van plan is, die schuld te bekennen, nog veel minder zijn leven te beteren zij werd er wrevelig tegen in, en begon nu den man, die zij vroeger zeer goed dulden kon, als een waren lastpost te beschouwen, en dat te meer daar Stade, aan wie zij zich sterker dan ooit verkleefd gevoelde, haar ge durende de wintermaanden al zeer weinig had bezocht, waarschijnlijk ten gevolge van Weiszbluts malle grillen, meende zij, ofschoon ze toch dacht dat hij er de man niet naar was, om zich daardoor uit het veld te laten sUan. Maar, er kon ook een ander motif bestaan. Het was haar bekend, al ging zij niet met de fatnilje Schölle om,< hoe Stade Elise het hof kon maken. Constance, de onbe vallige, ijverzuchtige Constance, die wij RUSLAND. De Stem der Waarheid, een Russisch blad, heeft uitgerekend, dat er van midden tot einde Juli van dit jaar 143 moordaanslagen zijn gedaan, waarvan er 12 mislukten. Daarbij kwamen 65 menschen om het leven, terwijl er 66 gewond werden. Van midden tot einde Augustus (waar blijft het tijdvak 1—15 Augustus?) kwamen 470 moordaan slagen voor, van welke er 26 mislukten. Daarby kwamen 179 personen om het leven en werden er 265 verwond. In de beide laatste weken van Juli no teerde men 115 roofaanvallen, waarvan er 8 mislukten, maar 30 de roovers een bedrag van 151,319 roebel opleverden. In 78 gevallen kon men het verlies niet bepalen. In de laatste helft van Augustus was het aantal 164 met 23 mislukkingen. Maar 90 aanvallen le verden de roovers 340,893 roebel op in 51 gevallen bleef de geroofde som onbekend. De statistiek is onvolledig, maar toch teekenend genoeg. Doernowo, op wien Tatjana Leontief het te Interlaken eigenlijk had voorzien, is verleden Woensdagavond heel heime lijk in Petersburg teruggekomen of schoon zijn vrienden hem hadden ge raden buitenslands te blyven. Maar hij voelde zichzelf toch nog veiliger in Rusland dan erbuiten. Met den avond- trein reizende liet hij dezen eenige kilometers voor het Warschausche station stoppen en reed naar Petersburg per rijtuig met een sterk militair ge leide. Het plotselinge stilstaan van den immers vroeger daar ook reeds ontmoet hebben, was de dochter van een koopman, aan wien Weiszblut vroeger vee^ had verdiend, doch die later ongelukkig was geworden. Van daar dat de goed hartige man, uit erkentenis, gaarne zijn huis voor Constance openzette, en ook de door de hulp van anderen stil levende ex-koopman nam de beleefdheden dank baar aan van iemand, met wien hij vroeger waarschijnlijk niet gaarne zou hebben geconverseerd. Ook bij Schölle werd Constance nog al dikwijls gevraagd, ook daar ontmoette zij Stade van tijd tot tijd, ook daar, ja meer nog dan elders, werd baar hart van een gereten door ijverzucht, als zij den aangebeden man aan Elise het hof zag maken, zonder nauwelijks iets anders dan eeu mede lijdend woord voor haar over te hebben. Wat zou zij niet doen om dat hart te vermeesterenMaar wat kon zij verrichten Schoonheid noch geest bezat zij. Niets schoot haar over dan om wraak te nemen op anderen. Daartoe ontbrak haar de gelegenheid waarlijk nietZij had slechts Elise en Cathinka goed op de hoogte te houden, en zij deed het met ijver. Evenwel, ofschoon Cathinka ijver zuchtig werd op de schoonheid, die zij nimmer had gezien, mistrouwde zij Constance toch te zeer om alleen daarop te bouwen. Zij moest meer van Stade te weten komen, en wie was beter iq trein verwekte groote agitatie onder de overige reizigers. Woensdagochtend zijn krachtens von nis van den krijgsraad 17 matrozen van de Sveaborgsche marinecompagnie doodgeschoten. Van de overige aan geklaagden zijn er 80 tot dwangarbeid van verschillenden duur en plaatsing bij strafbataljons veroordeeld. Vrijge sproken zijn er 11. ZÜID-AFRIKA. De autoriteiten te Kaapstad hebben een slechte reputatie als houders van toezicht op handel in vuurwapenen. Jarenlang lieten ze toe dat het werkvolk op de diamantvelden betaald werd met geweren Rhodes zond, toen hy Premier der Kaapkolonie was, ongestraft vuur wapenen aan Lobengula, aan Gungun- hana en aan Johburgsche opstande lingen. En nu lezen-we in een Engel sche koerant hoe de vertegenwoordiger eener Birminghamsche geweren-fabriek, kalmweg als volgt zeide „De Z.-Atri- kaansche handel in vuurwapenen werd heelemaal gedemoraliseerd door 'tfeit, dat de Kaapsche regeering sedert eeni- gen tijd oude Martini's voor 2 pd. st. per stuk aan Jan-en-alleman had ver kocht". Dit werd gezegd naar aan leiding van de recente ervaring, in Natal opgedaan, toen gebleken was, dat de oproerige Zoeloes buiten weten der hooge overheid over vuurwapenen be schikten. En aangezien sinds geruimen tijd vlak aan de grens van de Kaap kolonie door de Hottentotten tegen het Duifsche gezag wordt gevochten, kan de gedragslijn der Kaapsche regeering staat haar in te lichten, dan Hugo de inti'me vriend Het is waar, deze zou nimmer iets getuigen wat ten nadeele kon strekken van Stade, doch zij zorgde er wel voor altijd zeer gewone, onschul dige vragen tot hem te richten. Van Waren kende nu toch eenmaal de betrekking welke tusschen haar en Stade bestond, ze kon dus gerust ver trouwelijk met hem omgaan. En zie daar Hugo de vertrouweling van alle partijen. Het huis van Weiszblut was niet meei' voor hem een oord van uitspanning, het was een doolhof geworden vol voetangels en klemmen, waarin hij bij eiken voetstap die hij deed, zich zeiven lot voorzichtig heid aanmaande; waarin hij gevaar liep personen die hem lief waren te kwetsen, ja zijn eigen karakter in den klem te laten. En waarom vraagt mij de lezer wellicht, waarom dan dat oord niet ontweken in plaats van opgezocht Stel u eens voor, dat ge buiten uw vaderlaud, te midden van geheel vreemde gewoonten en zeden verkeert en dat er dan één huis is waar ge niet met beleefdheid, maar met ingenomenheid en achting, met gemak kelijkheid, als waart ge eeu broeder, ontvangen wordt, denkt gij dat gij spoedig besluiten zoudt zulk eene plaats te out vlieden P Geloof mij, Hugo heeft zich zeiven meermalen de vraag, die gij deedt, voorgelegd. Steeds vond hij reden tot een ontkennend antwoord. Neen, hij indien de Birminghamsche deskun dige werkelijk de waarheid heeft ge sproken alles behalve oordeelkundig genoemd worden. Daar komt nog bij, dat Zuid-Afrika's belang niet toelaat, dat de regeering van de eene kolonie vuurwapenen verkoopt aan Jan-en-alle man, terwijl de regeering van andere kolonies de meerderheid der blanke be volking stelselmatig ongewapend houdt. Hebben de menschen, die hun handen bezoedelen met lichtzinnigen handel in geweren, dan geen besef van de on heilen welke daaruit voor de perma nente Afrikaansche belangen moeten voortvloeien Volksstem.) CUBA. Volgens den correspondent van de American te Havana zou, gelijk gemeld, in een bijeenkomst van opstandelingen te Bejucal, na heftige beraadslagingen besloten zijn, de vredesvoorstellen van de regeering te verwerpen. Het bericht komt niet uit zekere bron, en berust misschien slechts op geruchten naar aanleiding van de tegen voorstellen der opstandelingen vermeld. Ook klopt niet met het bovenstaande, dat, naar het oordeel van de meeste correspondenten op Cuba, regeering en oppositie geneigd zijn hun veeten te vergeten en hun huis in orde te brengen voor het bezoek van minister Taf t, den bijzonderen commissaris der Ameri- kaansche regeering. Te Havana loopt het gerucht dat president Palma binnenkort buitenge wone verkiezingen zal uitschrijven, in de hoop, aldus de crisis te bezweren. moest daar komen, wellicht kon hij nog op den een of den ander nuttig werken. Dat eeu ouweder zich boven dat huis samentrok, werd hem duidelijk, hoe, wist hij zelf nog niet, maar dit stond vast, dat, zoo hij als bliksemafleider goede diensten zou kunnen doen, hij er stellig toe bereid, zou zijn. Hij kon daar noodig zijn, meende hij of maakte hij zich zeiven diets kortom hij vond rede nen, althans voorwendselen om te blijven in eene familje, waarin men hem als lid had opgenomen. Op de reünies bij Schölle troffen de beide vrienden, sinds eenigen tijd, steeds een jongen Duitscher aan, van een vrij gunstig voorkomen, die Elise althans niet minder het hof maakte dan Stade, zoodat Hugo op zekeren dag zeide »Wel Jan, als je nu nog aan Elise denkt, draal dan niet langer. Er zijn kapers langs de kust.« »Laat ze kapen was het korte ant woord. «Maar, amice, dat is nu alles goed, maar waarom blijf-je toch, als je er vol strekt niet meer aan denkt om je hier te vestigen »En waarom blijf-jij dan Je denkt je toch ook 'niet hier te etablisseeren." »Ik? Je gevoelt zelf wel dat er een hemelsbreed onderscheid bestaat. Die geld bezit, vestigt zich waar hij wil, die het niet heeft, doet het zoo goed mogelijk en waar hij slechts kan

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1