ElI&ÏEDALGOED. Ao. 47. Woensdag 19 September 1906. «l;uu*<r. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMA3, Buitenland. FEUIL L ETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Yrtydagarond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKERUITGEVER AXEL. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. ENGELAND. De Engelsche bladen gewagen van een buitengewone levendigheid die in alle takken van de Engelsche nijverheid op dit oogenblik is waar te nemen. Vooral de ijzer- en staalnijverheid zijn met bestellingen overkropt. Een firma maakt voor 1,200,000 gulden bommen voor de Italiaansche regeering, een andere bouwt 200 spoorrijtuigen voor Zuid-Amerika, die f720,000 zullen kosten; weer een andere heeft van de Argentijnsche regeering duizend spoor- rijtuigen besteld gekregen. De ketelfabrieken en scheepsbouw- werven bloeien in dezelfde mate en de werklui vragen algemeen om meer loon. Ambtelijk wordt medegedeeld dat in de laatste weken 77,000 arbeiders in verschillende bedrijven, o. w. 38,000 mijnwerkers, loonsverhooging hebben gekregen. De werkloonen van de kantwerksters in Nottingham zijn van f 15 tot f 18 gestegen. Er schijnt buitengewoon veel vraag naar kant te zijn voor het op maken van blouses. In sommige districten van Lancashire hebben zoovele werklieden bij de ka toennijverheid werk gevonden, dat er woningen te weinig zijn. In Coventry werken 5000 werklieden meer dan in denzelfden tijd van het vorige jaar en in enkele fabrieken is dan ook een be denkelijke opeenhooping van arbeiders iü te kleine ruimten De automobiel van de hertogin van 54) »En in dien tusschentijd, je hebt het zelf gezegd, heeft Elise een goed deel van haar fraicheur verloren.* »0, daar is compensatie in alles. Zou-je dan denken, dat ik het hier zoolang uitgehouden had, als Elise de eenige was geweest, die mij aan Petersburg boeide f Nu, zie mij maar zoo pijnlijk glimlachende niet aan, alsof elk woord wat ik spreek, je toeschijnt door Belzebub zelf mij ingeblazen te zijn! Ik wil je niet lastig vallen met de massa tijdkortingen van allerlei aard, die ik hier gevonden heb. Elders heb ik daaraan ook nooit gebrek •vaar ik ook gewerkt heb, nergens met zooveel succes en ambitie als hier. Waar ligt het hem iu P In het meer periodieke, zoodat voor mijn rusteloozen geest, als ik bij het einde van den winter geblaseerd ben van de uitspanningen, de zomer- inspanningen mij tot uitspanning dienen Of moet men het daarin toeschrijven dat ik hier niet alleen behoef om te gaan met kooplieden, dikwijls menschen zonder smaak of geest? Hoe het zij, dat is zeker, dat Schölle niet meer aan mij hebben kon, al was ik zijn associé ge worden.* Connaught, waarin behalve deze gezeten waren haar dochter prinses Patricia en het Zweedsche kroonprinselijk paar, heeft Donderdag bij Hounslow aan den weg van Bagshot naar Londen een jongen van een jaar of twaalf overreden. De hertogin van Connaught tilde den zwaargewonden knaap zelf in den wagen en gelastte den chauffeur zoo snel mogelijk naar het ziekenhuis te Hounslow te rijden. Zij hielp daar den jongen te bed leggen en bleef bijna een uur. De toestand van den ongelukkigen scholier is volgens de laatste berichten hopeloos. BELGIE. In het Handelsbl. van Antwerpen lezen wij het volgende zonderlinge bericht In Duitschland worstelt men ook tegen de crisis, die ons druktde schaarschte der varkens. Doch daar heeft men ten minste een middel gevonden om de prijzen koopelijk te maken. Het gouvernement heeft namelijk de douaniers op de grenzen last gegeven', bij het smokkelen van Belgische var kens de oogen te sluiten en de beesten, wier invoer in gewone tijden streng verboden is, vrij binnen te laten. En om aan die smokkelarij eenen schijn van gemakkelijkheid te geven, maakt men de beesten bij middel van alcool dronken, om ze het schreeuwen te belettenmet heele kudden worden de Belgische varkens over de grenzen gebracht en dan worden zij verkocht aan fr. 2.50 tot 3 fr. per kilo. „En was er niet nog iets, wat je aan Petersburg boeide en van Elise terug hield vroeg Hugo een weinig on deugend. »Ja nog iets, en waar ik zelf wel aan gekomen zou zijn, als je me had laten praten. Nog iets, wat ik te lang naar je zin verzwegen heb. Ik houd veel van Cathinka, ik houd waarachtig veel van haar, of ik evenwel meer van haar houden zou dan van Elise als de kansen gelijk stonden, weet ik niet. Maar de eene werd mij aangebodenik heb maar een vraagteeken te schrijven, en weet zeker dat er een groot uitroepingsteeken op volgt de andere heeft voor mij alle charmes van le fruit défendu. 't Staat immers niet gelijk. Eva had nog op lange na niet alle vruchten van het weelderig Eden geproefd, maar wat gaf zij om die andere, de verboden appel trok haar aan met onweerstaanbare krachtEn toch, hoogst waarschijnlijk ware dat alles nog niet voldoende geweest om mij zoo lang let welik spreek van een tijdsverloop van vier volle jaren aan deze plaats te boeien. Dit is althans zeker, dat ik, de valsche ver houding jegens Elise zoowel als die jegens Cathinka eindelijk moede, misschien ook uit een oogpunt van vroomheid, als ik dat woord naast zulk een-onbedorven jongen als gij zijt van mij zeiven ge bruiken mag, dat ik, zeg ik, vast van n was, van hier te gaan, zoo er niet Op die manier zullen wij iu België nooit aan goedkoop varkensvleesch ge raken, zegt een correspondent. Dat is nu wel waarmaar de boeren, de leveranciers, die met deze gewilde smokkelarij een goeden stuiver winnen, zullen er niet kwaad om zijn. Des eenen dood is des anderen brood. ITALIË. Over de aardschokken op Sicilië «eldt een telegram uit Palermo van Donder dag aan de Eclair Tegelijkertijd dat de vuurspuwende berg Stromboli in beroering kwam, zijn te Palermo en over geheel Sicilië aard bevingen gevoeld. Te Bagheria Termini en andere plaat sen veroorzaakten de schokken een onbeschrijfelijke verwarring. De men schen renden uit hun huizen en zochten een wijkplaats in open ruimten. Vele gebouwen waren zwaar beschadigd. Te Trabia scheurden de muren van alle huizen en sommige stortten in. Te Balmonte nam de verschrikte bevolking het schrijn van de heilige Rosalia in haar midden en droeg het in optocht door de stad. Te Palermo komen treinen vol vluch telingen uit de omliggende districten aan. Uit den onmiddellijken omtrek van de stad zjjn ruim 10,000 menschen de stad binnengekomen. Te Palermo zelf is de angst algemeen en worden godsdienstige ommegangen op touw gezet. Twee kerken, waarvan de deuren toe waren, zijn door de op gewonden menigte opengebroken, die daarna naar binnen stroomde. nog iets bij gekomen ware, dat mij op nieuw tot andere gedachten bracht.* Stade hield plotseling op. »En wat was het dan vroeg Hugo. »Nu dan, openhartig gesproken, al vind ik het zelf kinderachtig van mij, dat was, uw komst. Hoor eens mijn beste jongen, lachen moet ik dikwijls om je, eu wij zijn het vaak oneens, maar honderde malen zou ik wenschen te kunnen zijn als gij Ik heb veel gees tiger, veel genialer menschen ontmoet, en ik kan maar zelden rechtaf plezier tnit je hebben, maar wanneer ik met je omga, dan is het mij alsof ik weêr in een verleden tijd verplaatst ben, in dien tijd toen ik nog, in de volheid mijner eigen onbedorvenheid, aan de illusies van menschenadel gelooven kou. O, ik heb veel verkregen wat je niet hebt, vriend, maar ik weet niet, of ik niet nog meer verloren heb, van hetgeen gij behouden hebt.* Stade scheen werkelijk getroffen en ook Hugo had te veel na te denken om in de ear3te oogenblikken te spreken. Toch zei de laatste eindelijk: wat je me daar gezegd hebt zou mij onuit sprekelijk gelukkig maken, als niet. »Nu wees openhartig, ik ben het immers ook geweest.* »Goed, maar in 's hemels naam nu niet lacheu.* »Ik beloof het je.« »Als je me niet gezegd had, dat ik RUSLAND. De veldkrijgsraad te Moskou heeft Donderdag den revolutionair Masoerin, gewezen student, ter dood veroordeeld wegens gewapend verzet, gepleegd in een tramwagen, waarin men hem poogde te arresteeren. Het vonnis is Vrijdag ochtend voltrokken. Masoerin ging door voor den hoofd aanvoerder der revolutionaire strijdor ganisatie hij moet ook de leider ge weest zijn van den aanval op de Mos- kousche Onderlinge credietbank, waar aan ook de befaamde Bjelentsof, welbe kend door zijn ontsnapping uit den trein, toen hij door Zwitserland was uitgeleverd, deel had. Masoerin stond voorts onder verdenking de moordenaar te zijn van het in December j.l. ver moorde hoofd der geheime politie Wo- losjnikof en andere personen. Met Masoerin is nog een revolutionair, een zekere Andrejef, gevangen genomen, maar deze werd vrijgesproken. De terechtstelling geschiedde door middel van den strop. Tatjana Leontjef moet reeds het vorig jaar plan gehad hebben in Rusland een aanslag op Trepof te plegen. Op verzoek van den generaal liet de justitie de zaak rusten, naar men zegt omdat zij, een nicht van Trepof is. Juffrouw Leontjef trok toen naar Zwitserland. Voor den rechter van instructie te Interlaken heeft de moordenares ver klaard, te behooren tot de sociaal-revo lutionaire partij in Rusland en opdracht te hebben ontvangen om het door de strijdorganisatie over Doernowo gevelde doodvonnis te voltrekken. de oorzaak ben van je hier blijven." »Hoe zoo „Ik kan het moeielijk verdragen, dat je zonder mij, wellicht een einde had gemaakt aan een relatie, die mij zoo diep bedroeft »Bon enfant,meesmuilde Stade en er speelde een flauwe glimlach om zijn lippen, terwijl toch zijn oog niet geheel droog was. Het behoeft nauwelijks betoog, dat de beide vrienden na dergelijke gesprekken steeds nauwer aan elkander verbonden werden. Daarentegen had er in de ver houding tusschen hem en de familje Weiszblut een groote verandering plaats. Ofschoon ze daar nog dikwijls kwamen, zou een goed opmerker duidelijk be speuren dat zoowel Weiszblut als zijne gade, sinds wij de vrienden daar liet laatst zagen, niet meer zoo vertrouwelijk met Jan Stade omgingen. Daarentegen bleek het dat Hugo zeer in de achting gestegen was. Ook tusschen man en vrouw ging het niet altijd meer zoo vreedzaam toe. Cathinka scheen bitter in hare uitvallen te zijn, of wel Weiszblut was beter op de hoogte gekomen en kon daarom minder verdragen. Mocht voor velen dat alles een raadsel zijn, van Waren w^s tamelijk goed op de hoogte, hij toch werd zoo wel de vertrouwde van den man als van de vrouw, en daar tevens Stade hem jmet zijn vertrouwe vereerde, werd zijn toestand zoo moeielij

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1