F UUUII 15. VIoensdag 12 September 11106. ^2<i oliiarir. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAX, Buitenland. FEUILLETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Pe» 3 Maanden 50 Cent; franco pèr post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKERUITGEVER AXEL. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. In het eerste halve jaar van 1906 is in Duitschland ingevoerd aan runderen voor 61,435,000 mk. en aan varkens voor 5,562,000 mk. De waarde van het ingevoerde versche vleesch bedroeg 21,168,000 mk., die van verduurzaamd vleesch 16,236,000 mk. Aan reuzel werd voor 47,181,000 mk. ingevoerd. De geheele invoer aan vleesch en vet had dus over de eerste helft van 1906 een waarde van ongeveer 152 millioen mk.dat is 31 millioen mk. meer dan over de helft van het vorige jaar. Aan geslacht werd alleen voor 20 millioen mk. meer, aan reuzel voor 8 millioen mk. meer ingevoerd. Men weet dat dö plattelandsschool meesters in Mecklenburg alleen behoor lijk aan den kost kunnen komen, door landbouw uit te oefenen op de tot de scholen behoorende landerijen. Hun traktement op zichzelf is te klein om een gezin te onderhouden. Naar uit Mecklenburg-Schwerin wordt gemeld, zal daar nu verandering in komen. De regeering is van zins, alle school- landerijen op de domeinen te verkoopen en de rente van het geld dat het land opbrengt, aan de schoolmeesters uit te keeren. Voor sommige onderwijzers zou dat een schadepost van 500 tot 600 mk. in het jaar beteekenen, daar zij dan hun eigen werkkracht en die van hun gezin niet meer voor de uit oefening van het landbouwbedrijf kun nen gebruiken. Men begrijpt dat de »Luister. Ik heb je niet beloofd dat ik den brief verzenden zou, heb ik wel Althans zeker niet toen ik hein van je kreeg Deen, dat was onmogelijk want je waart we waren te druk in gesprek met de Valmers.* »Htn, hm, nous-y voila U sprak Agnes met een sarcastisch glimlachje, en ze zette zich achterover in de leuning van haar stoel. »Ach, Agnes, geloof nu toch waarlijk niet, dat ik de minste arrière-pensée in deze zaak heb. Het is mij reeds hinder lijk, dat ik elders zoo dikwijls in een geheel verkeerd licht verschijn, zonder dat ik er iets aan veranderen kan.* >Maar, hoe wil ik anders, als je me met een ernst iets zie behandelen, wat immers toch waarlijk zooveel beweging niet waard is? Is het daD iets zoo bij zonders om dien brief voor me meê te nemen? Wel, mijn lieve Alida, ik zou het immers niet van je gevergd hebben, als je niet zelve bij mij gekomen waart.« »Ja, ik geloof wel Agnes, dat we beiden die zaak niet ernstig genoeg hebben ge acht, maar mij heeft de ondervinding wel geleerd, dat wij ongelijk hadden. onderwijzers in Mecklenburg de toe komst nu nog veel donkerder inzien. De Vossische Ztg. verklaart dat zij de aangekondigde hervorming zeer zou betreuren. Het doet er niet toe, merkt zij op, hoe de onderwijzers daarginds aan den kost komen. Wie geen rente nier is, moet nu eenmaal dag in dag uit op de een of andere wijze voor zijn brood werken. De meeste plattelands gemeenten zijn niet in staat, behoorlijke bezoldigingen in contanten te betalen waarvan de onderwijzers als staats ambtenaren zouden kunnen leven. Willen de onderwijzers dus rondkomen, dan moeten zij bijwerk zoeken, en dat is in dit geval de landbouw. Het is overal eender in de landbouwende staten, in de kleine zoo goed als de groote. Het zal nooit anders worden en daarom zou de verandering in Mecklenburg te betreuren zijn. De plattelandsschoolmeesterkan en mag niet van den landbouw gescheiden worden. In September 1895 deed een arme oude vrouw te Berlijn een poging, om zich in een kanaal te verdrinken. Toen zij gered werd, verzette zij zich met handen en voeten onder den uitroep „Ik wil in Berlijn sterven". Het bleek een armlastige vrouw te zijn, die de overheid naar haren stiefzoon te Han nover wilde zenden, omdat die volgens de wet verplicht was, voor haar onder houd te zorgen. Nadat het bericht in de krant gestaan had, verklaarde een rijke dame zich bereid, om de vrouw op hare kosten te onderhouden. Elk Zie, het op mij nemen om u Hugo's letteren te overhandigen was een loutere vriendschapsdienst, want ik mocht den jongen gaarne lijden »Zoo, zoo »Neen, Agnes, spreek nu niet meer op dien toon! Het is zoo moeielijk, zoo vervelend wanDeer wij nooit meteenige achting over een jong mensch spreken mogen, of het heet dadelijk dat wij ver liefd zijn. In de wereld is dat nu een maal zoo, maar wij meisjes moesten elkander toch beter begrijpen. Ik hield wel veel van Hugo want hij was een goede, beste jongen, of liever hij zal dat zeker nog wel zijn, en dan daarbij, hij was niet gelukkig, en ook al uit mede lijden wilde ik hem niet voor het hoofd stooten. Toen nam ik de commissie op mij, dat ik evenwel nimmer had moeten doen.* »En waarom dan toch niet, beste meid?* »0, om vele redenen, maar wat het ergste is, om zijnentwil had ik het moeten weigeren.* »Om zijnentwil en dat waarom »Agnes, zeg mij toch openhartig, en geloof nu niet, dat ik het voor mij zelve vraag, hebt ge Hugo Van Waren oprecht lief „Welk 'n vraag Alida, en zou ik dan >Beleedigt u mijn vraag?* »Maar is men dan gewoon brieven te schrijven aan een jong mensch dien men niet lief heeft? Foei, hoe durf je dat te vragen jaar betaalde die weldoenster de daar voor benoodigde 600 mk. De vrouw is nu op 98-jarigen leeftijd gestorven. Tot kort voor haren dood was zij goed gezond gebleven en had zij levendige belangstelling behouden in den bloei van de stad die haar zoo na aan het hart lag. Tot het laatst van haar leven had zij ook een grooten eetlust en een onverwoestbaren levensmoed bezeten. ENGELAND. In Keusal Rise, bij Londen, waar de twee „koffertragedies" hebben plaats gehad, is Vrijdagochtend om 5 uur weer een verschrikkelijk drama afgespeeld. De 38-jarige behanger Rogers heelt er met een scheermes zijn dertien- en negenjarige dochters den hals afge sneden vervolgens zijn vrouw vrij erg aan den hals gewond en een driejarig dochtertje. Ten slotte zeer zwaar ge wond zijn broer van 33, die op het gegil der vrouw toesnelde. Rogers tobde over zijn zaken en meenende, dat hij met de zijnen tot armoede zou vervallen, besloot hij ze allen met hem te laten sterven. Rogers heeft ook zichzelf een ernstige wond aan den hals toegebracht. Dr. Danysz, van het Instituut-Pasteur te Parijs, die naar Australië is gegaan om te trachten, de konijnen te ver delgen door onder hen een epidemie van haemorrhagische septichaemie te verwekken, heeft geen steun bij de federale regeering ontvangen. Deze heeft zelfs verboden, de microben in te voeren, tenzij de voorwerpen, waarin zij zijn verpakt, ongeopend worden ter »Goed, het doet me genoegen, dat je boos op me wordtNeen, ik had bet niet moeten vragen, o ik zou het zoo vreeselijk vinden als ik, door mijn vriend schap, dien goeden jongen had in het ongeluk gestort, maar nu ben ik gerust, want nu heeft een ander zijn plaats nog niet ingenomen. Je begrijpt toch zeker wel wie ik meen, Agnes?.... Ach neen, geloof mij toch, ik voel voor dien jongen mensch werkelijk niets, hoege naamd niets.* »Nu dan, beste meid, geloof mij ook gerust, ik evenmin.* »Men zegt het toch wel,* zei Alida wat verwijtend. »En men zegt het ook van u,« ant woordde Agnes ondeugend glimlachende. „Nu, wat men zegt doet er ook minder toe, maar stellig kan ik er op aan dat Hugo »De eerste vokaal bij mij is.« »Niet genoeg de eeuige.* »Ja, ja, wantrouwend ding, ja Geloof me dat ik mijn hand niet licht weg schenken zou aau een speler zooals Edu- ard Valmeral wou papa het graag hebben, heel wat zou er moeten gebeuren eer ik het deed.* >Hoor eeus, ik heb dien naam nog □iet genoemd, veel minder heb ik iets kwaads van hem gezegd. Al wist ik liet, ik mocht het immers toch niet doen. Waarlijk ik heb reeds genoeg tegen de gastvrijheid gezondigd." hand gesteld aan den staatsbacterioloog van N. Z. Wales en door dezen onge bruikt worden bewaard, totdat de re geering verlof geeft, ze te gebruiken. Enkel laboratoriumproeven mogen plaats hebben. ZUID-AFRIKA. Mjongo en twee andere kaffers zijn schuldig bevonden aan moord op den inspecteur Hunt en den soldaat Arm strong te Richmond in Natal, de eerste slachtoffers van den opstand der Zoeloes. Alle drie zijn ter dood veroordeeld. Generaal Dartnell heeft als zijn mee ning te kennen gegeven, dat de opstand nu voor goed onderdrukt is. Maar de kaffers zijn nog lang niet weer kalm er valt niets over den toekomstigen loop der dingen te zeggen. AMERIKA. De Amerikaansche politici maken zich nu warm over de vraag of, indien president Roosevelt herkozen wordt, hij voor de tweede of voor de derde keer het presidentschap bekleedt. Mau rice Low zegt in een artikel in de National Review, dat er veel conserva tisme ligt in het Amerikaansche karak ter en dat het voor het gros van het Amerikaansche volk zou strijden met de overlevering als iemand voor de derde maal het presidentschap bekleed de, hoewel de grondwet dat rechtstreeks noch zijdelings verbiedt. Maar het zou door velen opgevat worden als een aantasting der grondslagen waarop de staatsinstellingen berusten. Roosevelt's vrienden voeren hier tegen aan, dat hy wel feitelijk een »Kijk wat een opiecht gezicht!* riep Agnes wezenlijk opgetogen. »Wie moet haar niet gelooveu nu, beste meid, be zwaar je geweten maar niet, ik heb ook oprecht gesproken, hoorHet doet me veel genoegen dat we met elkander in kennis zijn gekomen, en als je in den Haag komt, vergeet me dan ook niet* en na een hartelijk afscheid vertrok Alida. Een paar dagen later verliet zij nicht Valmer, en kwam bij haar oom Ottewal in Rotterdam terug, alwaar zij door hem met veel hartelijkheid, door zijne gade echter met terugstootende koelheid ont vangen werd, hetgeen haar nog al hin derde, te meer daar de logés nog niet vertrokken waren. Zij troostte zich echter met de gedachte, dat zij althans uit den chaos, waariu zij zich te 's Gravenhage had bevonden, eindelijk was gered en dat zij met een gerust gemoed, want ook zij vertrouwde op Agnes, den brief ter insluiting aan Ottewal geven kon, die zich dan ook volgaarne daarmede belastte. Niet lang na hare komst vertrokken de logeergasten, en zij hoopte en vreesde ze wist het zelve niet rechtj wat meer te zullen vernemen van de oorzaak van tantes onaangenameu toon, immers van de massa onsamenhangende, krenkende uitingen, haar nu en dan naar het hoofd geworpen, had zij niets kunnen begrijpen. En toen nu die gasten weg waren, toen hoorde zij wel is waar veel meerdat

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1