Zaterdag 8 September I 906* |\0« Wm Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscli-Vlaanderen. F. DIELEMAX, Buitenland. FEUILLETON. teto Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrydagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vry dagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. Te Schneidemiihl (Pruisen) kan men het zwarte bord buiten aan het ge bouw van het Landgericht de volgende wenbare kennisgeving lezen.,In de talen, van het koninklijke O. M. hier er stede zijn op 27 Juni 1906 de vol lende voorwerpen in een boek uit de iibliotheek gevonden lo. een Duitsch iostzegel van 10 pf. en 2o. een Duitsch lostzegel van 5 pf. De rechthebbende ■Ordt bij dezen uitgenoodigd, binnen lier weken van heden af zijne eigen- ■bmsaansp raken bij den oppersecretaris lui het O. M. te laten gelden, daar Inders de genoemde gevonden voor werpen na afloop van den voornoemden ermijn in het openbaar geveild zullen trorden." De heilige Bureaucratius schijnt er ich niet om te bekommeren, of de, pbrengst van deze veiling de kosten rel dekken zal. FRANKRIJK. Een bejaard Pranschman, Elzasser ran oorsprong, Muller, zat rustig in eetzaal van een hotel te Interlaken Ie dejeuneeren en een krant te lezen, men een jonge dame aan een tafeltje k de buurt opstond en hem met zes fcvolverschoten achter,elkander doodde. De aanwezigen liepen verschrikt weg. Bedienden snelden op den neervallen- ten grijsaard toe. De jonge dame verliet lustig waardig de zaal, de revolver in Ie hand en zette zich in den tuin. I Ontwapend enondervraagd verklaarde I Daar was toch onder al die vroolijken !een enkele geweest, die deernis met dat [ongelukkige, en zoo weinig homogene jpaar had gevoeld, dezelfde jonge mensch pie op het bal zich had geërgerd over pentincks gelanteriën jegens zulk een lef meisje. Zijne eerste opwelling was teweest om. Alida voor te stellen, dat hij len man naar huis zou brengen, doch, jreezende daardoor nog maar meer op- chudding en gepraat te veroorzaken, jesloot hij liever mevrouw Valmer en Igoes op te zoeken, die toch zeker zoo eel ver nog niet vooruit konden zijn iet gelukte hem werkelijk de familje te [inden, en op hoffelijke wqze sprak hij tduard zoo wat ter zijde aan, waarop peu nu de achter geblevenen opzochten Ignes dan ook dadelijk de plaats van ilida innam. Nu nam het gezelschap fscheid van elkander en was het arme lachtoffer gered in zoo verre men et eene redding durft te noemen, als K duurzaamheid der straf is verkort, naar de schande op ons kleven blijft. I Wanneer we nu nog vermelden, dat lentinck zoo getroffen was door het lefderijk gedrag van Alida. dat hij, toen |lj er met Agnes over sprak, de tranen ze kalm, dat ze den last had den Rus- sischen ex-minister Doernow'o te ver moorden en dat ze gelukkig was zoo goed geslaagd te zijn. Met de grootste moeite overtuigde men haar, dat de ex-minister Doernowo reeds meer dan een week geleden Interlaken verlaten had en dat,ze een volkomen onschuldig Franschman ge dood had. Zij drukte hierover haar grooten spijt uit, er niettemin aan toevoegende, dat zulke ongelukkige vergissingen in een schrikkelijken tijd als waarin wij leven kunnen voorkomen, dat dit ongeluk in vergelijking met de ellenden die de voor vrijheid vechtende Russen door maken, niet heel groot isen dat noch Doernowo, noch de andere veroordeel den zullen ontsnappen daar, evenals zij, allen hun plicht zullen doe». Zie daar geruststellende opvattingen voor de gelukkige stervelingen die in dit heete zomerseizoen zich versterkende reizen, badkuren of luchtveranderingen kunnen betalen. Hebt ge het geluk terecht te komen in een van de be voorrechte oorden door Russische oud ministers, generaals of groot-hertogen bezocht, en heeft de natuur u boven dien een uiterlijk gegeven dat de distinc tie dezer heeren eenigszins nabijkomt, neemt'u dan in acht. Want de jopge dames, belast met het afmaken van deze personen, kijken niet zoo heel nauw. Het zal haar wel spijten als ze u bij vergissing zes kogels door het hoofd jagen of u met uwe familie in de lucht laten vliegen, maar er blijft de troostende gedachte dat, in verge in de oogen kreeg, dan hebben wij het belangrijkste van de wandeling verhaald. Voorzeker, die dankbaarheid van den ongelukkigen man was, om de gevolgen, niet zonder gewicht. Men kon hem, tot groote ergernis van velen, sinds dat noodlottige oogen blik, eiken dag voorbij het huis van mevrouw Valmer zien gaan. Was dat hem dan zoo kwalijk te nemen Dat hem niet getroffen had, hoezeer hij het meisje had op de spraak gebracht, ligt in de reden, want iemand die lijdt al is hij geen Rentinck heeft te veel met zich zei ven te doen om aan anderen te denken, en dat hij, na die bereidwillige dienst, behoefte had om zijn beschermengel te zien, wat was het anders dan de inspraak van zijn hart Dit is althans zeker, dat hij het als zoodanig beschouwde Evenwel gaf ook dit weder aanleiding tot recht vele onaangenaamheden, aange kweekt door de praatzucht der vreemden (die niet zelden weder voedsel ontving door de humeuren zoowel vau mevrouw Valmer als van haar zoon) eu maar al te dikwijls in juist niet altijd aangeuamen vorm door die beide personen aan haar overgebracht. Arme Alida! gewantrouwd door wie haar omgaven, gecompromiteerd door wien haar vereerde en even als toen zij kwam, beladen met een brief, die haar als lood op het harte woog, o, zij kon het hier niet langer uithouden zij moest, lijking met hetgeen er in Rusland ge beurt, uw ongeval hoogst onbelangrijk is en dat bovendieP de persoon voor wien de kogels of de bom bestemd waren, op den duur er toch ook aan zal moeten gelooven. ROEMENIE. Terwijl hij zat te dineeren in een restaurant te Constanza, hoorde de pre sident van den Roemeenschen Bond een kelner tegen een anderen bezoeker Hongaarsch praten. Hardop zei hij toen„In Roemenië moet men Roe- meensch spreken." Later ontmoette de meneer, wien de opmerking had gegolden en die de Oostenrijksch-Hongaarsche consul bleek te zijn, den president van den Roe meenschen Bond. De consul liet zich iets ontvallen, wat de Roemeniër be- leedigend vond, die daarop den Hongaar aanviel en afroste. Een groote menigte was getuige van het voorval, dat waar schijnlijk wel een tweegevecht tenge volge zal hebben. TURKIJE. Welke bekoorlijke toestanden er nog bij de Turksche posterijen bestaan eu tegelijk hoe broodnoodig is, dat de spoor wegen naar belangrijke centra als Bag dad e. d. gereed komen, bewijst een bericht van 6 Augustus vandaar, be helzende het volgend lakoniek com muniqué „De Europeesche mail, die daar 26 Juli moest aankomen, heeft Bagdad niet bereikt, daar de kameel van den postlooper er, naar men zegt, van door is gegaan, terwijl deze sliep, zij moest weg Ongelukkige Alida Zij ontving een brief uit Rotterdam. Van de hand harer tante Zij leest, en een straal van verrukking verspreidt zich over haar wezen God dank, zij wordt terug verwacht O, ook daar wachten haar onaangenaamheden, want tante heeft kort en onbeleefd ge schreven, en daar staan zelfs verwijtingen in dien brief waarvan zij niets begrijpt maar wat nood, dat alles zal zich wel ophelderen, eindelijk zal hare valsche positie, zal de onoprechtheid waartoe zij veroordeeld was, zullen die onophoude lijke vervolgingen een einde nemen, en vol blijdschap roept zij uil »God dank, God dank, eindelijk mag ik gaan Zij had moeite, toen zij de blijde boodschap aan de Valmers vertelde, hare vreugde te verbergen, en toch slaagde zij daarin even goed als haar nicht en veel beter dan Eduard. Nu had zij nog slechts ééne lastige taak te vervullen, de afscheidsvisite bij Agnes. Niet alleen toch, dat zij daar niet komen wilde, dan wanneer zij zeker wist Rentinck daar niet te zullen aantreffen, dat was, juist omdat deze zoo dikwijls voorbij kwam, nog te doen, maar ook, zij hoopte zóó zeer de gelegenheid te zullen vinden tot een vertrouwelijk gesprek met Agnes, want ach, even als de jonge aanbidders steeds in onrust werden gehouden door dat onbegrijpelijke meisje, werd ook Alida geslingerd, als zij uadacht over wat en vermoedelijk in de woestijn is om gekomen. De mail is dientengevolge verloren." ZUID-AFRIKA. Nadat de werving voor de Zuid- Afrikaansche politiemacht we be doelen de Constabulary eenige maan den geleden gesloten was en, als wij ons niet vergissen, een menigte alles zins betrouwbare en geschikte candi- daten uit de oude bevolking, met name gewezen artilleristen der Z u id-Afrikaan- sche republiek, was toegeroepenAf- geloopen 1 Te laat! wordt nu waarlijk de werving in eens hervatte Londen. Het departement van koloniën heeft besloten 300 recruten aan te doen wer ven en dienovereenkomstig aan majoor Maclaren, den voornaamsten werfoffi cier, instructies gegeven. De recruten moeten tusschen de 20 en 30 jaar zijn de verbintenis loopt drie jaar, gerekend van den dag der ontscheping in Z. A. De kroonagenten voor de Koloniën schieten de passagekosten voor, die in maandelijksche termijnen worden terug gevorderd. De reis van de kust naar de plaats van bestemming is vrij. De soldij is verhoogd met 90 cent per dag en loopt nu van f3.90 tot f6.90 per dag voor de minderen en onderofficieren, maar de konstabels moeten voortaan voor hun eigen kleeding en voeding zorgen. Meer dan 10 pet. der man schappen krijgt een extra-betaling van 30 cent tot fl.20 per dag. Dit is voor mannen, die aan 't hoofd van een post staan of die hoefsmeden, zadelmakers, ziekenverplegers, enz. zijn. Opklim- haar te doen stond met den brief, of het niet nog beter zoude zijn, hoezeer zij zich zelve daarmede ook kon compromi- teeren, om het half afgedane werk te staken, en die missive niet door üttewal naar Petersburg te doen verzeuden, dan wellicht bij Hugo, die daar toch waarlijk te eenvoudig en goed voor was, eene hoop aan te kweeken, die zou kunnen blijken ijdel te zijn. Zoo, met een bezwaard hart, ging zij naar Agnes en vond haar geheel alleen en in een goeden luim. Ze spraken eenigeu tijd vroolijk met elkander, en Agnes gaf, wel is waar half schertsende, maar toch wel gemeend te kennen, dat zij zoo had kunnen begrijpen hoe ver legen Alida dien Zondag in het bosch moest geweest zijn om in zulk eene foule met een gebrekkig man aan den arm te moeten loopen. Men keuvelde wel aardig, en Agnes was wel allerliefst, maar er kwam geene aanleiding om ernstiger punten te behandelen. Ook sprak juf frouw Rentinck geen woord over Hugo. Alleen toen Alida opstond om te ver trekken, zei Agnes»en nu, zoo als afgesproken, niet waar Je zendt toch mijn brief naar Hugo?... Nu?« Met een eenigszins zwaarmoedig gelaat keek Alida voor zich, zouder te ant woorden het gevolg was dat Agnes haar met verbaasde blikkeu aanstaarde, als vroeg ze: „hoe heb ik het met je? »Nu je me dat vraagt, Agnes, nu wil

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1