GEMEENTERAAD. AANBESTEDING. \o. 40. «laarir. Zaterdag Augustus 1006. #G>e 11 1 iJ lJ kl Nieuws- en Advertentieblad U \j u it n i i s voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELËMAN, FEUILLETON. aanbesteden: het leveren en plaatsen van een ijzeren HEK aan de algemeene be graafplaats. Buitenland. jm jat Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Gent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De BURGEMEESTER der gemeente Axel, maakt bekend, dat Openbare Ver gadering van den Gemeenteraad is be- l, tegen DINSDAG den 28 AUG. 1906, des voormiddags ten 9 !/4 ure, ten Raadhuize ter behandeling der-volgende zaken 1. Mededeeling ingekomen stukken. 2. Vaststellen Gemeente-rekening over 1905. 3. Vaststellen Begrooting Alg. Burg. Armb. voor 1907. 4. Aanbieding Gemeentebegrooting voor 1907. 5. Verzoekschrift van den heer D. Koster te Axel, om eene riooleering, tot behoorlijke af watering van zijn gierwater. 6. Alsvoren van D. C. Wolfert Jr. e. a. te Axel, om voldoende ver lichting in de Nieuwstraat. 7. Alsvoren van het Bestuur der Vereeniging „de Ambachts school voor Ter Neuzen en omstreken", om eene jaarlijk- sche bijdrage toe te staan ter tegemoetkoming in de kosten van oprichting en instandhou ding der school. 8. Opmaken voordracht Zetters. 9. Benoemen lid Alg. Burg. Armb. Axel, den 22 Aug. 1906. De Burgemeester voornoemd D. J. OGGEL. Niet waar, lezer, men heeft u veel te lang bezig gehouden in en bij Ruslands hoofdstad en het mag niemand verwon deren, wanneer ge verklaart, niet meer in uw eigen vaderland te huis te zijn. Zal de schrijver zich deswege veront schuldigen Ach zijn roman is gelijk het dagelijksch leven, waaruit die immers is geput. Zelfs zoo geene bekwame auteurs hem waren voorgegaan om het oord der handeling zóó vaak te ver plaatsen, als die handeling zelve vordert, de loop der wereldsche zaken, zou er hem toe genoodzaakt hebben. Acht de lezer het, om der geleidelijkheid wilde, minder aangenaam, hij zal evenwel moeten erkennen dat 's menschen lotge vallen niet, of althans hoogst zeldzaam aan eene enkele plaats gebonden zijn, hij zal zelfs toegeven dat, daar die lotge vallen met 's menschen ervaring, en die ervaring weder met zijne vorming in het nauwst verband staan, zoowel het ver laten van hetgeen ons dierbaar was, als het aan kweeken van nieuwe relatiën, het openen van nieuwe gezichtspunten een te grooten invloed op de menschelijke ziel uitoefenen, dan dat men gehouden Burgemeester en Wethouders van AXEL% zullen op Dinsdag den 4 September e. k., des voormiddags ten 9 ure, op het Raadhuis, in het openbaar Teekening en voorwaarden dezer aanbesteding liggen ter inzage ter Secretarie, iederen werkdag van des voormiddags 912 en des namiddags van 24 uren. Alleen ingezetenen hebben het recht tot inschrijven. Axel, den 16 Augustus 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd D. J. ÖGGEL. De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. zou zijn, om der geleidelijkheid wil, doch ten koste der veelzijdigheid, zich zeiven binnen een kleinen cirkel te bepalen. En gesteld eens dat werkelijk de Russi sche residentie, de Nederlandsche in die mate verdrongen heeft, dat het u moeie- lijk is, u thans in de Haagsche weder te bewegen, uit vreéze dat deze of gene, wien gij bij het ontmoeten een teeken van bekendheid moet geven, door u niet zoo dadelijk zal worden herkend de schrijver is immers daar, ja hij acht het %elfs tot zijne plichten te behooren, om u na deze vrij lange alwezigheid, weder eenigszins op de hoogte te brengen. Het is in zoo korte woorden te doen. Alida van Ulk, het nichtje van mevrouw Ottewal, de vriendin van dat huisgezin, ook van Hugo, die geen deel meer van dat gezin uitmaakt, is, ondersteund door de list van den makelaar, in den Haag- gekomen bij de levenslustige weduwe Valmer, met het bepaalde doel om bij gelegenheid aan Agnes Rentinck, die toch zeker nog niet vergeten is, evenmin als haar vader, hoe weinig die ook be- teekeuen moge, den brief van Hugo te overhandigen. Zij bespeurt echter spoedig dat nicht Valmers zoon Eduard, vues op Agues heeft, half en half tegen den zin zijner moederBehoef ik nog voort te gaan Gewis gij herinnert u de omstandigheden, waaronder Alida besluit, na veel strijd, het brieije aan Agnes te overhandigen, zoowel als de valsche DUITSCHLAND. De firma Krupp heeft voor hare verbruiksinrichtingen een bakkerij laten bouwen die 100 man in dienst heeft, van wie er 77 bakkers zijn. In 43 ovens worden dagelijks twee waggons meel van 10,000 K.G. elk verbakken en 80,000 tot 90,000 stuks broodjes en 10,000 tot 12,000 zwarte en witte brooden gebakken. De firma zal ook binnenkort voor hare fabrieken te Essen den eersten steen voor een nieuw bestuursgebouw laten leggen. Dit gebouw zal 5 millioen mk. kosten. ITALIË. Een Salomo's oordeel zou onlangs te Giorgia op Sicilië beproefd worden. Twee vrouwen twistten over het moeder schap over een tienjarig kind. De een beweerde, dat de andere het kind tegen betaling ter verpleging had en dat- zij het nu terug moest geven. De zaak kwam voor den rechter. Deze herin nerde zich de geschiedenis van Jeru zalem hij liet een bank halen en den gillenden kDaap ondanks alle tegen spartelen daarop vastbinden. Toen nam hij een mes en begon de kleeren van het jongetje door te snijden, zeggende „Ik zal de oorzaak van den twist ver- deelen en ieder der partijen de helft geven." Hij hoopte, dat de ware moeder zou opspringen en liever van haar kind zou afzien dan het onder het mes te zien bezwijken. Beide vrouwen riepen verhouding waarin de logé tegenover nicht Valmer en haar aan het spel ver slaafden zoon geraakt. En nu, men dringe door in alle moeie lijkheden, die Alida bij haar nicht onder vond, zoo al niet geheel buiten hare schuld, dan toch alleen omdat ze nog weinig ervaring en een zeer medelijdend hart bezat. Was Eduard dien avond zei ven te zeer vervuld van zijn onge lukkig spelen, den volgenden dag reeds deed hij zijn best om van Alida te weten te komen, of eu wat er over hem bij Rentinck gesproken zou zijn. Driemaal echter had hij dit reeds beproefd, drie maal waren ze verhinderd door het binnentreden van mevrouw Valmer, die nu haar best deed, geen vuurtje aan te stoken, dat ze in het hart van het nichtje had meenen te ontdekken. Toch gelukte het eindelijk om Alida eenige minuten zonder zijne moeder te zien. „Vertel mij eens, heb je me iets te zeggen, nichtje Niets,antwoordde zij. »Niets van Agnes riep hij driitig. »Neen, zij heeft mij geen boodschap medegegeven.* «Onbegrijpelijk!* mompelde Eduard, «Alida, dat geloof ik niet, dat is onmoge lijk riep hij plotseling heftig uit. «Waarlijk niet, ik geloof dat het zeer begrijpelijk is. Weet-je dan niet, welk een o ngel u k den heer Ren ti nek overkomen is toen zij zagen wat de rechter wilde doen als uit één mond„Als u het stuk snijdt dan kunt u het liever voor u zelf behouden, edelachtbare RUSLAND. De radicale Petersburgsche Towar- sjitsj meldtDe camorra der volks- wraak, die indertijd aan het Doemalid professor Herzeustein diens doodvonnis toezond, heeft nu aan zijn nagelaten betrekkingen den christelijken eisch gesteld binnen drie dagen 3000 roebel te storten voor de lieden te Sysran, wier huizen verbrand zijn, en 4000 roebel voor de gezinnen van vermoorde politiebeambten. Voorts moest de familie zich verplichten door middel van de pers de verklaring af te leggen, dat zij in 't vervolg niet meer zal behooren tot eenige politieke partij. Doet zij het niet dan worden zij vermoord en hun bezit vernield. Willekeur. Een teekenend staaltje van ver schrikkelijke willekeur die in Rusland blijft heerschen, is het verhaal van een zekeren Smirnof, een werkman, dat thans in de Petersburgsche pers de ronde doet. „Op 10 Augustus, vertelt Smirnof, was omstreeks elf uur een volksmenigte samengestroomd in de Sergefskystraat, op den hoek van de Drusienkystraat. Mijn zuster, juffrouw Ad. Smirnowa bevond zich er ook onder. Juist op dat oogenblik kwamen de soldaten van de garderuiterij voorbij met muziek; en gezang, vergezeld van een aantal officieren. Mijn zuster wendde zich tot «Neen.* Alida verhaalde in -korte trekken wat er gebeuld was. «Hm ja, dat komt er van een ellendige hebbelijkheid ik dien er van daag aau te gaan. Maar ik kan me toch niet begrijpen je bent den ganschen dag bij haar gebleven hoor eens, Alida, ik ben dol op die meid, ik moet haar hebben Mama zal wel toegeven, en Rentinck, die pauier-perce durft niets aan zijne dochter te weigeren. Maar je kunt me helpen, o ik verwacht van je vriendschap dat je me helpen zult.* «Hoor eens, Eduar-I, sprak Alida zacht, maar zeer ernstig, «verwacht van mijn vriendschap veel, maar dat niet.* «Waarom niet?* riep hij driftig. «Ik kan alle redenen onmogelijk op geven, maar gesteld eens dat liet, bij de stemming, die ik zoo dikwijls bij je maina heb meenen te ontdekken, en die immers hemelsbreed van de uwe verschilt, te pas kon komen, dat ik mij daarmede inliet, zou ik het mogen doen sinds gisteren «Sinds gisteren wat bedoel je zijn bloedrood gelaat getuigde van drift, eu schaamte beiden. «Vraag je, wat ik bedoel, neef?* «Ha ha, ik begrijp, maar wat doet dat in dezen af? Kon mama haar mond weer niet houden «Het ware woord, Eduard, nicht kon niet zwijgen, ze had te veel verdriet.* «Te veel verdriet hm ja, dat

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1