i ati L al m Ao. 28. Zaterdag I I I15(1(1, 22c Jttarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscli-Vlaanderen. F. DIELËMAA, Yerlegging gedeelte hulpweg bij de halte Sluiskil (brug.) Buitenland. FEU1LLETON Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag;- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKERUITGEVER AXEL. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De BURGEMEESTER van AXEL, brengt, ter voldoening aan het schrijven van den Commissaris der Koningin in Zeeland, dd. 10 Juli 1906, A No. 848, 2e. Afd., ter kennis van de ingezetenen, dat de noordelijke helft van den hulp- weg nabij de spoorweghalte Sluiskil (brug) aan de westzijde van het kanaal van Neuzen, op 12 dezer verlegd wordt van het stationsempla- cement naar den westelijken kanaaldijk. Axel, den 11 Juli 1906. De Burgemeester voornoemd D. J. O G G E L DUITSCHLAND. Morenga, de opstandeling uit Duitsch Zuidwest-Afrika, die, op Engelsch ge bied uitgeweken, door de Kaapsche politie gevangen genomen is, heeft zich aan een interview onderworpen. De correspondent van de Cape Times te Prieska heett een half uur lang met den inboorling gesproken. Het gesprek werd in 'tHollandsch gevoerd. Morenga zeide eerst dat hij met zijn mannen ongewapend op Engelschgebied gekomen was, om de vrouwen en kin deren in veiligheid te brengen bij hun gevangenneming moesten de Hot- tentotten 27 geweren inleverendit is XII. Waar de trotsche Nevastroom zich in tweeën deelt en het eiland Wassilie vormt, verheft zich, wij weten het reeds, als waardig monument om dit schilder achtige punt op te luisteren, de Peters- burgsche handelsbeurs. Daar achter schuilt een nederig, maar niet te min zeer uitgestrekt en belangrijk gebouw, naar de eene zijde uitziende op de Groote naar den anderen kant op de Kleine Neva, terwijl de beurs en eene druk bezochte markt verder de grenzen bepalen. Nadert gij het van de zijde der kleine Neva, hoe treft u de onophoudelijke drukte, het laden en lossen der schepen, die aan de kaai of dicht tegen elkander opgesloten liggen, het wegen der ladingen, het bergeu in de uitgebreide magazijnen, het heen en weder loopen van menschen in allerhande kleedingen en uniformen hier de matroos in zijn rood boezeroen, ginds de ambtenaar in zijn grijzen kapotjas met groece omslagen, oi ook wel eens een rok die aan hooger rang denken doet, en in dat geval gewoonlijk met een vrij groot koralen ridderkruis versierd, dan weder de gemeene Rus in dus niet waar en dat hij nog de sporen droeg van zijn verwonding. Dan vertelt hij het volgende Ik heb twee jaar en vijf maanden gevochten. Wij moesten leven van de proviand die we op de Duitschers buit maken, maar dat was genoeg. Met mijn gevangenneming is de oorlog niet uitdeze wordt voortgezet door mijn zoon Petrus Morenga. Wij zouden ons overgeven als de Engelschen ons land wilden overnemen, maar aan de Duit schers nooit. Wij zullen ons nog liever doodvechten. Wat Morenga dacht, dat de andere kapiteins doen zouden vroeg de be richtgever. Jonathan en Christiaan en een andere kapitein zullen zich zeker niet aan de Duitschers overgeven, maar doorvech ten, antwoordde de Hottentot. En hij was er zeker van, dat de vijandelijk heden nog zeer lang zouden duren. Toen men hem vroeg of hij dan niet wist, dat Duitschland de sterkste mili taire mogendheid ter wereld was, gaf hij ten.antwoord Ja, dat weet ik, maar zij hebben geen begrip van den oorlog in ons land. Zij weten de bronnen niet te vinden en zijn niet ervaren in de guerrilla. De opstand was ontstaan omdat de Duitschers de inboorlingen ruw en wreed behandelden, en men liever in den strijd sneuvelde, dan dat nog langer te verdragen. Vóór den oorlog had Morenga een poos lang in de koper mijnen te Ookiep (Namakwa-land) ge werkt. Hij was door een zendeling opgevoed en had een reis van anderhalf den wijden versleten bruinen tabbaard, daar naast de scheepskapitein of koopman in zwarten rok gedoscht. Treedt gij den breeden hoofdingang in, voeren u de ruime, doch tamelijk afgesleten trappen naar een zeer lange gang, en zijt gij een paar ruime vertrekken, waarvan het eene een uitgestrekt kantoor het andere een receptiekamer gelijkt, voorbij, hebt gij ook het oog gevestigd naar een kleiner vertrek, dat u, door de massa fleschjes en potjes,, doet denken aan een apotheek, doch waar men monsters bewaart, dan aanschouwt ge een, men zou haast ge- looven talloos aantal kleine kantoren, alleu gemeubeld met lange lessenaars, door houten schotten afgedeeld, terwijl elke dier afdeelingen haar eigen nommer draagt. Voor de meeste afgeschoten gedeelten staat een man te werken, en overal heerscht groote orde, diepe stilte. Ofschoon het door den langen gang drukker is dan in menige straat, staat het u niet vrij in dit, men zou haast gelooven moeten heilig gebouw^ den hoed op het hoofd te houden. Dat komt omdat een ambtenaar hier bevel voert, en elke ambtenaar draagt hier de uniform, is militair, staat ouder en handhaaft de discipline. Wij komen eindelijk aan de andere zijde van dit veelomvattend huis. Een minder aanzienlijke trap voert ons naar eene soort van binnenplaats, van nauwe, vooral niet schoone, maar veeleer morsige colouades omringd. Terwijl wij jaar door Duitschland met hem ge maakt. FRANKRIJK. De Kamer heeft de wet op de Zon dagsrust aangenomen zooals die van den Senaat was teruggekomen. De voor naamste bepalingen van deze wet zijn artikel 1, waarbij verboden wordt, een- zelfden bediende of werkman in een inrichting van handel of nijverheid meer dan 6 dagen in de week te laten arbeiden en waarbij bepaald wordt dat de wekelijksche rusttijd op zijn minst 24 uren achtereen duren moet. Artikel 2 bepaalt, dat de rustdag op Zondag moet vallen. Dat is de regel. Maar van dien regel kan worden af geweken voor inrichtingen waar de Zondagsrust tegelijkertijd van het gan- sche personeel den geregelden gang van het bedrijf schade zou doen. Voor die inrichtingen mag de rustdag worden gesteld op een anderen da.; voor het geheele personeel, of van Zondag 12 uur tot Maandag 12 uur, of alleen Zon dagmiddag vrij en om de 14 dagen een heele werkdag vrij, en wel voor het heele personeel of voor een gedeelte van het personeel. Sommige inrichtingen behoeven geen verlof te vragen om af te wijken van den regel dat de Zondag de rustdag is. Zoo b. v. hotels, restaurants en drank huizen, bloemenwinkels, hospitalen apo theken, badinrichtingen, dagbladen, ver huurders van rijtuigen en fietsen en dan een paar algemeene categorieën van bedrijven, die bij algemeenen maat regel van bestuur nader zullen worden verder gaan, voert de eene binnenplaats naar de andere, en ofschoon het hier doodsch en stil is, bespeuren wij toch, dat wij ons ook hier midden in de magazijnen, vooral wijnpakhuizen, be rinden, getuigen de diepe donkere holen, die wij door de geopende deuren begluren kunnen, en die zoo goed overeenstemmen met de somber gewelfde overdekte gangen, waar hier en daar een smerige, sterk gebaarde Rug tegen een ellendig schilderijtje van dezen ot' genen heilige, waarmede een muur of een pilaar is beklad, allerhande bewegingen maakt, ten bewijze zijner kinderlijke liever kindsche - vromigheid. Hier doet dat onregelmatige en toch zoo eentoonige, onvriendelijke gebouw, u denken aan een doolhof, en dankbaar zijt gij al3 ge weder de frissche Neva voor u ziet, ten blijke dat gij het hol ontvlucht zijt. Dit gebouw is het groote entrepot van St. Petersburg, van daar die magazijnen, van daar die druk bezochte kaaien met kranen en weegschalen. Dit gebouw is het douanenhuis, van daar die aange- kleede mannen, van daar die stijve, militaire houding. Dit gebouw is eindelijk het bureau voor eiken konvooilooper der groote, handeldrijvende stad, van daar die massa kantoren, waar een ieder zijn lessenaar, met eigen nummer voorzien, heeft moeten huren, en, om tegen de wellicht indiscrete oogen van zijn con current gewaarborgd te zijn, zelf tusschen opgegeven. Deze nader aan te duiden groepen omvatten de bedrijven waar bederfelijke waren worden behandeld en fabrieken, die niet telkens kunnen stilstaan zonder dat ze ernstige schade lijden. Er zal ook een afzonderlijke regeling gemaakt worden voor inrich tingen waar vuren moeten worden aan gehouden des Zondags, als hoogovens. Verder wordt er natunrlijk gelegen heid gegeven, af te wijken van den Zondag als rustdag, in geval van zeer dringende werkzaamheden, reparatiën die geen uitstel kunnen lijden en der gelijke meer. DENEMARKEN. De dreigende werkstaking van tim merlieden in het scheepsbedrijf en de groote uitsluiting, die er op gevolgd zou zijn, is afgewend. Patroons en werk lieden zijn tot een vergelijk gekomen. Aan twee werven hielden de timmerlui zich echter niet aan de afspraak, maar staakten Maandag. Door bemiddeling van het bestuur der vakvereeniging gingen zij gisteren echter weer te werk. NOORWEGEN. Politiken verneemt uit Drontheim, dat keizer Wilhelm's toost een bizonder goeden indruk heeft gemaakten in zekere kringen ook zijn mildheid met ridderorden. Hij heeft er mee gegooid, en koning Haakon niet minder. Deze echter alleen aan Duitsche officieren en anderen uit keizer Wilhelm's gevolg. De Noren hebben geen Olaforde ge kregen. Dat is de schuld van minister Michelsen, die vond dat men die orde twee plankeu zit. Die kouvooiloopers (ik noem ze zoo, omdat ik er geen anderen naam voor weet te vinden, maar hunne betrekking verschilt veel, van wat wij hier daaronder verstaan) houden daar niet alleen hun kantoor, maar blijven er ook den ganschen dag ter dispositie van hunne principalen, de kooplieden, die dus niet door hen worden opgezocht, maar zeiven een bediende moeten zenden als zij althans met hunne orders niet kunnen wachten tot beurstijd, alwaar de konvooilooper met zijn petje op, zich gewoonlijk even bij de patroons komt vertoonen. Hoe toch het denkbeeld over wat gepast of ongepast is verschilt. Aan de Amsterdamsche beurs wordt afwijking van een deftige kleeding den makelaar of anderen dienaar nog wel eens kwalijk genomen en de koopman beschouwt zich vrijer daarin aan de Petersburgsche beurs staat de handelaar met den ronden hoed op het hoofd en zedig aangekleed, en de dienaar verschijnt er met zijn pet en kantoorplunje. Dit huis moest door Hugo van Waren, zoodra hij bij den heer Schölle werkzaam was, bijna dagelijks worden bezocht, én Jan Stade was alweder de man, die hem daar eerst den weg wijzen moest. Zeker was daar niemand beter toe be rekend, want zoowel de lagere als hooger - ambtenaren, zoowel de zeelieden als kruiers, allen keken den vluggenjo n man naar de oogen, en hij had er den

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1