MD QQED AL GOED. *0. 27. Woensdag 11 22° rfaara, Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAX, Buitenland. FEUILLETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrydagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER -UITGEVER AXEL. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterl^k tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. Een eerste crediet van een millioen Mk. is door de Tweede Kamer van het Groothertogdom Baden toegestaan voor de regeling van den Bovenrijn, tusschen Sondernheim en Straatsburg. Men zal zoo spoedig mogelijk beginnen met het werk, dat in Baden veel sympathie vindt. RUSLAND. Professor Sjtsjepkin heeft Vrijdag in de Doema bij het uitbrengen van het verslag over de gebeurtenissen van Bjelostok nog een hartig woord ten beste gegeven. Ook hij beweerde, dat politie en troépen werkeloos hadden toegezieneen deel der politie had zelfs meegedaan aan de pogrom en de troepen waren eerst te hulp gekomen toen de Joden zich goed begonnen te verdedigen. De verslagen der politie en de militaire overheid noemde Sjtsjepkin onwaar. De hoofdoorzaak van de pogrom was, dat men in regeeriugskringen de Joden met de anarchisten en elke poging tot verdediging met oproer gelijk stelde. Het is de plicht der. Doema, zei spr., een militie te organiseeren om in 't ver volg pogrom's te verhinderen en bij de wet te bepalen, dat soldaten kenne lijk onwettige bevelen hunner meerde ren mogen weigeren uit te voeren, Als de Doema machteloos blijft zal Rusland aan tusschenkomst der Europeesche mogendheden bloot staan, niet om re denen van menscheiykheid, maar om financieele. De Russische regeering herhaalt de politiek der Turksche en 36) Zij werd gestoord in hare overden kingen door de binnenkomst van Agnes, die in veel opgeruimder stemming was, daar de heelmeester er geen werkelijk gevaar in zag. Slechts het rechterbeen was wat ontwricht, en het eerste wat de patient, nu, daar het verband gelegd was, noodig had was rust. Daarom kon het dochtertje hem na eenigen tijd verlaten, en, in plaats van Alida nog aan te sporen om heen te gaan, animeerde zij zeer,om te blijven, en deed wat zij kon om het door het langdurig uitstelleu zoo ver ongelukte middagmaal, althans dragelijk te maken. Zulk een dag was wel in staat om de beide meisjes tot vertrouwelijke vrien- dinuen te hervormen. Agnes, die zich nu gevoelde alsof er een centenaarslast van haar hart was gewenteld, was zeer spraakzaam, geestig, ja dartel zelfs, zoodat Alida niet zelden de duidelijkste blijken van pleizier gaf. »Ja,« zei Agues goed hartig«ik mag je dan toch ook eindelijk wel wat amuseeren niet waai- Zoo als ze levendig was in al hare uitingen kon ze dan ook, somtijds vrij abrupt, hare zorg te kennen geven over voert een onzinnige binnenlandsche po litiek, zoodat zij onder curateele moet worden gesteld. Rusland wordt daar door niet vernederd, want het Russische volk heeft niets gemeen met een re geering, die het vertrouwen der Doema niet bezit. (Toejuichingen.) De afgevaardigde Jakubson verklaar de daar niet veel aan toe te voegen te hebben. Men had hem in Bjelostok gesmeekt de Doema van het vreeselijk lijden der Joden te vertellen. De po litiek der regeering was duidelijkzy wilde de vrijheidsbeweging in het bloed der zwakste nationaliteit smoren. De priester Afanasief hield een korte, vooral door centrum en linkerzijde sterk toegejuichte rede, waarin hij o. m. verklaarde, dat God in de harten der Russische gouverneurs dood waszij hadden het Christendom vergeten en baadden zich als Herodes in het bloed der Joden. De Doema heeft het bok gehad over de leniging van den hongersnood, waar voor de minister van financiën 50 mil lioen roebels wil beschikbaar stellen. Professor Herzenstein, de rapporteur der begrootingscommissie, deelde mee, hoe de minister zelf verklaard, had, dat de toestand der Russische financiën bedenkelijk was en daarom voor dit jaar een leening wilde aangaan om in 1907 met een zorgvuldiger behandeling der begrooting te beginnen. Spr. ver wierp het regeeringsvoorstel en stelde namens de begrootingscommissie voor 15 millioen door schrapping op andere posten te krijgen en de rest op de haar vader en het was voor Alida somtijds moeielijk te ontdekken of ze ernstig sprak of schertste. «Arme oude heer riep ze uit, »als jij maar voor hem uit had ge- loopen, dan had hij zijn oogen wel beter open gezet, ja, ja, het zijn altijd zijn kippige oogen, die hebben hem al meer parten gespeeld,* en, alsof ze bang was dat haar gast die aanleidiug betwijfelde, zinspeelde ze meer dan eens op de oogen baars vaders. En Alida hoorde dat aan, zonder iets daartegen in te brengen niet alleen, maar zij ontzag zich wel, zelfs door een glimlachje, eeuig ongeloof aan den dag te leggen, zij toch waardeerde de misschien juist voor den menschen- kenner wel wat compromiteereude zor^ om ongevraagd de onschuld des vaders aan te toonen. Toen men gegeten had, ging Agnes nog even naar boven, doch kwam dadelijk terug met de tijding dat de patiënt rustig sliep. Daarop vroeg Alida «dus kan ik nog eenige oogen blikken blijven zonder je te hinderen «O, met pleizier, heel graag, het zou anders een saaien avond voor mij worden. Ik zit niet graag 's avonds alleen thuis. Ik doe het ook nooit. Als papa niet met mij uitgaat, ga ik op mijn eigen hand.« «Ik wou je een gulle vraag doen, maar die moei je dan ook gul beantwoorden. Denk je nog wel eens aan Bosch-en-beek Alida bloosde een weinig Agues sterker. komende begrooting te brengen. Hij was overtuigd, dat de minister de uit gaven voor het loopende jaar bekrimpen konhij noemde dien weg den eenig juisten, dien de Doema kon gaan. (Toe juichingen.) De minister verdedigde zijn leenings- voorstel en beloofde volkomen in over leg met de Doema te handelen. Maar hij kon voor dit jaar de uitgaven niet verminderen. Professor Herzenstein gaf daarop een ironische kritiek. Roditsjef zei, dat aftreden van het ministerie het beste middel was- om het Russische crediet omhoog te bren gen elk ontslag van een kabinet deed de Europeesche beurzen naar boven gaan. Na een kort antwoord verliet de minister de zaal. Van de uiterste lin- kerbanken volgde het gewone uitge leide„Weg met de regeering!" Admiraal Rozjestwensky heeft voor den krijgsraad schuld beleden en de gebeele verantwoordelijkheid voor de overgave van de torpedoboot Bedowy, waarop hij was overgebracht na het zinken van de Knjas Soewarof, zijn vlaggeschip, in den slag bij Tsoesjima, op zich genomen. Hij verzocht den krijgsraad om de zwaarste strafden dood. TURKIJE. De Turken gaan voort op de Per zische grens zich aan gewelddadigheden schuldig te maken terwijl de grens- commissies op het punt staan hun werk «Wel zeker,* klonk het antwoord, met geveinsde onverschilligheid, «een heel lief dorpje.* «Met heele lieve menschen P1* Alida glimlachte ondeugend. Agnes keek zoo wat voor zich. Ze wist Dog niet welke rol hier te spelen, ze moest de kat uit den boom. kijken, toch brandde zij in wendig van nieuwsgierigheid. «Vertrouw mij gerust hoor!* hernam Alida, »j'ai été dans^ ses confidences. »Vau Hugo van Waren riep Agnes driftig. '»0 ik heb pleizierige dagen met ■dien jongen doorgebracht.® Hij hield ook bijzonder veel van je. «Ja vroeger hielden we veel van elkaar, maar nu, als je zin in hem hebt, geneer je niet, ik sta je niet in den weg.® «Zoo, zoo, ontrouwe die je bent «Ik ontrouw ik weet niet in hoeveel tijd jk niets van hem heb gehoord. Kom,, kom, c'était dans le temps de mon enfance Hij is een moscoviet, en ik ben hègsch geworden." «Eu als hij je nu eens trouw gebleven was. «Nous voila dans le roman.* «En als hij je nu eens een brief ge schreven had.....* «En als, zoo kunnen we voortgaan.* «En als ik dien brief eens in mijn handen had. «Die brief wat brief maar Reeds hield Alida het papier in de hoogte en snel, als de kat naar haar prooi, te beginnen. Dezer dagen is een Turksch kolonel met 300 man geregelde cavale rie en 700 bereden Arabieren het Per zische district Seife Melhetave, zuid van Passowah, gaan bezetten. Hij werd daar aangevallen door den gouverneur van Poesjt-ikoeh, die hem met groot verlies terugsloeg. In den ministerraad te Konstantinopel is besloten om Zekki-pasja, den nieuwen opperbevelhebber, die thans te Mossoel is, te gelasten de vooruitgeschoven troepen terug te trekken om te voor komen, dat Perzië de betrekkingen af breekt. AMERIKA. In geen land ter wereld worden vaker klachten gehoord over menschen die op staatskosten allerlei voordeelen krij gen dan in Amerika. Daar tegenover staan dan merkwaardige voorbeelden van puritanisme en republikeinsche strengheid van zeden. Zoo is er al aanmerking gemaakt op de omstandig heden waaronder Root, de minister van oorlog, zyn reis gaat maken naar Zuid- Amerikamen gaf te kennen dat hij eigenlijk met familie en gevolg voor 's lands rekening op prinselijkeu voet reisde. Root's vrienden verwerpen die be schuldiging met verontwaardiging, 't Is waar dat de minister van oorlog de reis zal maken met een Amerikaanschen kruiser, en dat hij zijn zoon en dochter meeneemtook een aantal secretarissen. Maar op het oorlogsschip betaalt hij zijn eigen voeding, en ook die van zijn medereizigers. griste Agnes het haar af. Haar geheele gelaat drukte verrukking uit, zoodat de geefster in alle opzichten voldoening had. Ja dat bleek wel duidelijk, Agnes be minde hem nog. «Mag ik.mag ik riep ze, terwijl ze zenuwachtig het cachet losbrak, en toen ze las, trilden hare vingeren, en werden h&re oogen vochtig. Het was werkelijk een aandoenlijk schouwspel. Ook las zij daarin zooveel wat haar aan vroeger tijden herinnerde ook was de toon diens briefs, zoo wel gemeend, zoo innig en hartelijk, ook en dit vooral niet te vergeten ook las zij die letteren juist op een dag, waarop haar ziel ïeeds door zoo verschillende gewaar wordingen was aangedaan Toen zij haar lektuur geëindigd had, kuste zij dien brief hartstochtelijk en riep zij uit«ja, ja, wel is hij mij trouw gebleven. O hij was een beste jongen Nu dan, kijk eens ahn, het is alsof je er ook aandoenlijk van geworden benten waarlijk Alida, ook Alida had hare tranen niet kunnen weerhouden. Ze was zoo innig voldaan dat zij hare belofte had mogen houden, zonder haar geweten te bezwaren, want, meende zij, dkt bleek wel duidelijk, Agnes beminde toch eigenlijk alleen Hugo van Waren. En nu werd er nog veel gekeuveld en afgesproken, dat Agnes een brief voor Hugo zou klaar maken, en dat Alida maken zou dat die verder kwam, eut

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1