een (linke Dienstbode. VOOR SLECHTS 35 GILDEN. E.Br^ndsm^ de Nederlandsck Briefsteller NOG ALTIJD Afdeeling AXEL Mil tot bey- yan Landb. en Yeet. in Zeeland Jonge FOK-VA Voorhanden: Openbare Verkooping. 2%heet. ERWTEN en ruim 3 GERST. en het GRAS in de Kanten en ïliet, Openbare Verkooping. CONCORDIA. Verkrijgbaar bij F, DIELEMAN te Axel L. F. GEESLING. Prijs fi,as lever ik u een gewaste Beddetijk, Peluw en 2 Kussens (gevuld met 55 pond veeren) een gestikten Deken, witten wollen en molton-Deken en een Stroomatras lllïa BB MMTÏ31L MIDDELEN VAN VERVOER. Stoombootdienst op de Wester-Schelde. 1 Maart tot en met 31 October 1906'. Lijii WalzoordenHansweert. VAN DE Door bovengen, afd. zal op Dinsdag 10 Juli e. k., in vereeniging met leerlingen en oud- leerlingen van landbouwcursuasen en hun onderwijzers een rijtoer gehou den worden naar de op 12 Maart over stroomde polders in 't land van Hulst. Afrit van Axel om zeven en van Hulst 0111 aclit uur 's morgens. Te Graauw koffiedrinken, en dineeren té Hontenisse. Leden van gen. afd., die hiervan ge bruik wenschen te maken ook van koffiedrinken ot dineeren, gelieven hier van opgave te doen bij een der be stuursleden van de afd. vóór of op 5 Juli a. s. Leden in 't bezit van paard en rijtuig worden beleefd verzocht dit beschikbaar te stellen. Namens de afd. Axel, PH. J. VAN DIXHOORN, Voorz. W. DIELEMAN Pz., Secr. (Tolbloed Yorkshire ras) bij PH. J. VAN DIXHOORN, Looze's hof, Axel. Axol. D. J. OGGEL. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van de Weduwe en Erven van JAN RIEMENS VAN LAARE, overleden te Zaamslag, op Woensdag den II Juli 1906, des namiddagsten 3 ure, verkoopen alles op landen in den Zaamslag- polder, gemeente Zaamslag. Ver deeld in koopen. Te vergaderen tegen de hofstede van en bewoond door G. Dees Pz., nabij den Reuzenhoek. De Notarissen Dumoleyn te Honte nisse en Vermeulen te Moerbeke, zullen in het openbaar verkoopen op Donderdag 5 Juli 1906, des namiddags één uur. ten verzoeke van de Familie BURM te Axel 2 hectaren vroege GERST, 4 VLAS. en 4 ERWTEN, wassende in de polders Beoosten- bley Bewesten en Benoorden, ge meente Axel, te beginnen aan de Gerst, naby Kyknit, polder Be- oostenbleij Bewesten. ~fc>. Na afloop daarvan circa 3 uur, ten verzoeke van Mejuffr. de Weduwe D. F. DIELEMAN te Axel, Drie Schouwen, 5 hectaren GERST, en 3l/a ROGGE, wassende onder de gemeenten Axel en Koewacht. Te vergaderen bij Eduard Valent. In dit gezelschap kunnen enkele werkende leden worden aange nomen. Zich aan te melden bij den Directeur C. P. MINJON. 1 Juli Mevrouw SPRUITENBURG te Ter Néuzen, vraagt met alleen in verzegelde pakjes voor zien van bovenstaand gedepo neerd Handelsmerk ;in Zeeu wsch Vlaanderen verkrijgbaar .te Axel, F. Dieleman, Erven H. Harinck, J. Bareman, J. H. v. Dixhoorn, P. Buijze, Hulst, C. L. Du Cock- Sijlva, Ter Neuzen, P. van Arent- hals, D. Herrebout, Gez. Meer- tens, Wed. KlaassenDonze, A. van Overbeeke, Sas van Gent, J. T. de Smidt, Zaamslag, J. M. de Vos, Wed. D. J. van Pien- broek, Axelschestraat. In 't bijzonder wordt de aan dacht gevestigd op SOUCHON No. 5. a 1,20 per 1j.2 KG. INHOUDENDE Brieven en andere Opstellen over de meeste Onderwerpen, die in het maatschappe lijk leven gemeenlijk voorkomen met voorafgaande Bepalingen over de geschiktste wijze van Samen stelling en Inrichting der Brie ven Betitelingen en Op schriften, benevens aller lei Koopmansbrieven. ALSMEDE Voorschriften bij Geboorten, Huwelijk en Overlijden Iets over Testamenten, Contracten van onderscheiden aard Minderjarigheid en Voogdij Borgtocht, Volmachten, Geldleeningen en Hypotheken, Wissels, Quitantiën Klachten, Verzoekschriften en Requesten Formulieren tot het inrichten van Schrijf boeken en Rekeningen 't Voornaamste uit de Postwet Een Handleiding ten gebruike bij de Wet op het Recht van Zegel Modellen voor Telegrammen, Iets over Levensverzekering. BENEVENS Een Lijst der meest voorkomende ver kortingen, Namen der Maten en Ge wichten met verkorte Schrijfwijze en een tabellarische Herleiding van de Nederlandsche munt in onder scheiden vreemde munten. ELFDE druk, herzien door SERVAAS DE BRUIN. TWAALFDE verbeterde en veel vermeerderde druk, herzien door W. CRAMER. MECHELEN. (Greenwichtijd.) SPOORWEG TER NEUZEN Ter Neuzen 7 - 9 40 1 28 5 52 «815 Sluiskil 7 07 9 48 135 6— 8 24 Axel 7 14 9 57 144 6 09 8 31 Kijkuit 7 22 10 06 1 52 6 17 Hulst M 6 52 7 32 10 18 2 02 6 26 8 45 Clinge 7 09 7 49 10 36 2 18 6 42 8 59 i. St. Nic. 7 32 810 10 54 2 35 7 02 9 12 r 8 22 10 57 3 05 7 14 9 17 i. Mechelen 915 1153 4 04 812 1014 f 9-23 11 57 415 816 10 26 i. Brussel N. 9 49 12 23 4 56 8 56 11 05 Rijdt op de marktdagen te St. Nicolaas. Rijdt alleen 's Zondags te beginnen van dagen 4 Juni en 15 Aug. Des Zondags om 5 16 u. Brussel N. 5 59 «)6 53 9 42 12 43 Mechelen 6 38 7 53 10 28 1 25 St. Nic. »)6 15 7 50 8 46 11 40 3 08 Clinge 6 35 810 9 02 12 04 3 30 a. Hulst 6 42 8 16 9 08 12 11 3 36 jv. 8 22 913 12 38 3 42 Kijkuit 8 30 12 46 3 50 L Axel 8 38 12 54 3 58 L Sluiskil 8 46 - 102 406 a. Ter Neuzen 8 54 9 38 1 10 412 ,5 35 6 03 7 25 7 05 7 56 8 02 8 10 817 8 25 8 33 Spoorweg Ter Neuzen—Gent. v. Ter Neuzen Sluiskil Sluiskil [brug] Philippine Sas van Gent a. Gent [kl. st.l [gr. st| 5 35 8 20 all 50 5 10 5 43 8 28 11 59 5 20 5 45 8 31 5 49 8 35 6— 846 6 08 8 51 6 20 9 07 6 52 9 39 7 08 9 52 12 03 5 23 12 08 5 28 12 17 5 37 12 21 5 42 12 38 5 52 0 120 6 36 a. Vertrekt 's Woensdags om 12 03 uur. 5 23 819 11 50 '5 04 5 31 8 30 12 01 515 6 07 9 01 12 32 5 46 v. Gent - Gent Selzaete st;] kl. st.] aank. vertr. v. Sas van Gent Philippine Sluiskil [br.] Sluiskil a. Ter Neuzen 6 16 907 12 43 6 33 9 20 12 57 6 15 6 43 9 28 1 05 6 28 6 47 9 32 109 6 35 6 50 9 35 112 6 0 6 58 9 43 1 20 6 50 8 05 813 815 8 20 8 29 8 34 8 50 922 931 7 56 8 07 8 39 8 50 9 05 913 918 9 22 9 30 Stoomtram Hulst—Walzoorden. 3 Juni tot en met 2 Sept. en ook op de feest- Van St. Nicolaas naar Lokeren en Gent. ;v. St. Nicolaas naar Lokeren en Gent voorm. 4 48 6 20 7 42 818 9 43 1133 en nam. 1 05 2 49 3 57 5 55 7 09 8 27 v. Gent naar Lokeren en St. Nicolaas voorm. 4 42 6 35 7 40 9 02 10 36 en nam. 12 31 2 07 417 i 16 6 09 7 42 8 42 De uren met een zijn treinen 1 en 2 klasse Stoomtram VlissingenMiddelburg. S T A D S T IJ D. v. Vliss.vm. 9 30 11 - 1140 nm. 12 30 115 2 2 45 3 30 4 15 5 5 55 7 50 8 45 ■v. Midd.vm. 6 20 8 40 10 15 1145 nm. 1230 1 20 2 05 2 50 3 35 4 20 5 05 5 55 Spoorweg VlissingenRoosendaal. v. Vliss. n. Roosendaal 6 07 7 9 12 35 5 6 45 658 7 35 Ter Neuzen —Brussel over Lokeren. v. Hulst, Station 4 45 7 40 Rustwat 5 7 55 Terhole 5 05 8 Hoefkensdijk 5 13 8 08 Kuitaart (Tol) 5 18 8 13 „Kloosterz.(dorp)529 8 24 a. Walz. (Dijk) 5 40 8 35 v. Walz. (Dijk) 6 20 9 10 „Kloosterz.(dorp)(i 31 9 21 Knitaart (Tol) 6 42 9 32 Hoefkensdijk 6 47 9 37 Terhole 6 55 9 15 Rustwat 7 9 60 a. Hulst, Station 7 15 10 05 10 25 2 15 10 40 2 30 10 45 2 35 1053 2 43 10 58 2 48 1109 2 59 1120 310 11 45 3 35 11 55 3 4ii 12 05 3 57 12 10 402 1217 4 10 12 21 4 15 12 35 4 30 5 20 8 05 5 35 8 20 5 40 8 25 5 48 8 33 5 53 8 38 6 >4 849 6-15 9 6 30 9 10 6 41 9 20 6 52 9 30 6 57 9 35 7 0 9 12 7 10 9 46 7 25 10- v. Ter Neuzen 5 35 8 20 12 00 5 10 v. Selzaete 618 9 09 12 51 5 49 a. Brussel 10 04 12 36 3 15 9 42 v. Brussel 5 34 1018 2 07 6 19 v. Selzaete 9 09 12 47 6 8 55 a. Ter Neuzen 9 43 1 25 650 9 30 Van St. Nicolaas n. Beveren en Antw. v. St. Nicolaas naar Beveren en Antwerpen voorm. 4 50 5 40 7 43 8 23 1 56 11 42 en nam. 141 2 50 5 20 6 02 7 16 8 35 v. Antwerpen naar Beveren en St. Nicolaas voorm. 5 23 6 48 7 32 9 <>5 10 38 en nam. 12 12 2 06 304 5 14 617 746822 UREN VAN VERTREK. WEST-EUROPEESCHE OF SPOORTIJD. Van Vlissingen n. Breskens vm. 5,— 7,30 9,30 11,50» b nm. 3,23® en 6,10 DAGELIJKS- Breskens Vlissingen 5,30 8,10, nm. 12,15» 3,50g 6,40c. j Van Neuzen naar Vlissingen 5,—7,30U e 10,25 nm. 1,55 m en 4,15 f Vlissingen Neuzen 6,10 9,- e ll,50»b 3,23 6,10e f. Van Borsselen, (1 en f vertrekken de booten ongeveer 30 minuten na hot vertrek van Vlissingen of Neuzen. WOENSDAG- I ^an Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 7,50 I Hoedekenskerke Neuzen 8,30 Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt b Bij vertraging van trein 11,44 kunnen de booten naar Breskens Borsselen en Neuzen ten hoogste 5 minuten wachten. c Bij vertraging van trein 6,04 wachten de booten naar Breskens Borsselen en Neuzen ten hoogste 20 minuten. d Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. e Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. f Deze boot legt te Borsselen alleen aan op de WEEKdagen van 16 April tot en met 31 Aug. 5 Op deze reizen worden geen goederen vervoerd. Omnibus tusschen de aanlegpaats der stoombooten en het- spoorwegstation te Neuzen ad 15 cent ver persoon en p«r rit. DAGELIJKS i Van Walzoorden naar Hansweert vm. 5,45, 8,45*, 11,50, nam. 3,25. V Hansweert Walzoorden 8,08*, 11,01, nam. 2,38, 5,38. Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. Voor het vervoer tusschen Hansweert en Vlake of omgekeerd zijn telkens twee omnibussen elk met twaalf plaatsen, beschikbaar. Van Vlake vertrekken de omnibussen naar Hansweert onmiddellijk na aankomst van den correspondeerenden trein. De booten uit Hansweert vertrekken, behoudens onvoorziene omstandigheden, na de aankomst der omnibussen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 4