Arm en Rijt Oud eu Jong Burgerlijke Stand. Marktberichten. Advertentiën. A. KOLFER, K. YZ E BOUT, ontzaglijke mensobenmassa bewoog zich in de Molenstraat, waardoor de ellen deling werd geleid, doch niet het minste trekje op zijn gelaat verried eenige ontroering, evenmin als toen hij na de confrontatie, die slechts zeer kort du arde, weer naar den amigo werd terugge voerd. Een dame, die onbekend wenscht te blijven, overtuigd van de heilzame pioreele werking van een dag in de vrije natuur, wil ouders met hunne kinderen helpen dat droombeeld te ver wezenlijken. Zij zal daartoe in de maanden Juni,en AugustuselkenZondag dit jaar te beginnén op 8 Juli zes extra-trams van Amsterdam naar Zandvoort laten loopen. Zoo kunnen dan op één Zondag 700 personen, groot en klein, van de stad naar strand en duinen vervoerd worden, 's morgens 8 uren uit Amsterdam^ 's avonds half 8 teru^. Als bijdrage wordt niet meer gevorderd dan tien cents per persoon, Deze reisgelegenheid is bestemd voor kinderen van openbare scholen le klasse en daarmeê gelijkstaande bij zondere scholen met hunne ouders. Mocht op grond van de weerkundige waarnemingen bepaald slecht weer te wachten zijn, dan wordt den avond te voren kenbaar gemaakt dat de tocht niet doorgaat. ONWEER. 't Is wel liet weertje voor Juni Nauwelijks is 't een paar dagen droo! warm en geen Noordenwind of er komt onweer, storm of kletterende regen, maar onweer toch 't meest. Opmerke lijk veel ongelukken gebeuren daardoor dit jaar. Zoo is te Eindhoven een 18-jarig meisje door den bliksem getroffen en kort daarop gestorven. Te Wagéningen wérd een blok van 7 arbeiderswoningen door den bliksem getroffen. Twee woningen bleven vrij terwijl in de 5 andere eenige schade werd aangericht. In hoofdzaak bepaalt zich die tot het vernielen van een klok en het schroeien van een peluw ook enkele muren werden geraakt Hoewel alle bewoners thuis waren, is niemand getroffen, alleen viel een vrouw door den schrik bewusteloos neer. Te Ulft werd een 6-jarig jongetje door den bliksem gedood en een ander kind werd gewond. Te Swalmen is de ongeveer 50-jarige P. door den bliksem getroffen en gedood. Zijn vrouw, die naast hem stond, werd tegen den grond geslagenzij kreeg evenwel geen letsel. In verschillende huizen te Swalmen werden ruiten ver brijzeld en er zijn verscheidene hoornen getroffen. De hofstede van den heer R. van Sijll te Ingen (Geld.), het zoogen. „Het Hof," werd Donderdagnacht door den bliksem getroffen. Ze biedt gelegenheid tot pension. Twintig logeergasten waren aanwezig. Alleen de meid was op, toen tegen 3 uur de bliksem in het achter huis sloeg. De meeste gasten moesten met achterlating van alles vluchten. Daar het huis op ruim een half uur van het dorp staat, was het grootendeels verbrand, toen de spuit op het terrein kwam. Te Varik is een huis door den bliksem getroffen en afgebrand. Te Dodetvaard werd een koe doodelyk door den bliksem getroffen, evenals te Hei en Boecoop en te Weesp. .Ook te Culemborg vielen zooveel hagelsteenen, dat de straten wit waren en de jongens ze tot ballen samen pakten een vleeschhouwer vulde er zijn ijskast mee. Donderdagavond ontlastte zich te Zwijndrecht tijdens een donderbui een geweldige hagelslag. Steenen tot onge veer 41/2 c.M. doorsnede en 10 gram wegende, suisden door de lucht, alles vernielende, waar ze neerploften. Glazen dakramen sloegen stuk, waardoor water in de huizen kwamen. Broeiramen werden stuk geslagen. Bij I Een treurige misdaad is Woensdag- dr. Ramberg zijn ruim 250 ruiten van j avond te Fresnes gebeurd. Een jon- broeikas en broeiramen vernield, bij A. d. Berg 12 van de 48 ramen, bij j véle tuinlui is groote schade geconsta teerd aardbeien lagen naast de planten, veel aardappelloof is geknakt. Opmerkelijk zeker is dat te Papen- drecht van de hagelbui niets is gemerkt. Het Onweer in 't Buitenland. Zoowel in België als in Engeland is het Donderdagavond en nacht ver schrikkelijk weer geweest. In beide' landen heeft men echter minder geweten van den bliksem dan wel van den ontzettenden regenval die tal van overstroomingen heeft veroor zaakt. Verscheidene deelen van Londen liepen onder. Het spoorwegverkeer was Vrijdagmorgen op verscheidene plaatsen gestremd en degenen die trachtten te voet naar hun kantoor te komen waren letterlijk nog verder van huis. Tal van kelders zijn ondergeloopen. Te Finchley is een blok van zestig in aanbouw zijnde huizen zoodanig onder- spoeld dat de muren instortten. Door den hevigen Noord-Oosten storm werd veel schade toegebracht aan de vruchten te velde en aan de boomen. In België ging op verscheidene plaatsen de regen vergezeld van hagel buien die 0. a. in de omgeving van Charleroi ontzettende schade aan de oogst deden en bijna alle serres ver nielden. Ook andere ruiten werden trouwens ingeslagen door de hagel steenen, die zoo groot waren als duiven eieren. Te Gent was het onweer van Donder dagavond kort maar hevig. De bliksem sloeg er verscheidene plaatsen in de stad neer zonder echter schade te doen. Vrijdagmorgen begon het er weer, Uit St. Nicolaas wordt gemeld dat alle straten onder stonden door de ontzettende plasregens. Het Hand. v. Antwerpen schrijft dat Donderdagavond in die stad tegen half negen de regenvlaag veranderde, niet in een stortvlaag, maar in een waterhoos. Het viel niet met stroomen, het viel omlaag zooals het water aan de Niagara moet naaF beneden storten. Binnen de tien minuten dat deze waterhoos duurde, is er 11 Mm. 4 water méér gevallen dan er gevallen was op 12 regendagen tusschen 2 en 28 Juni. voor welke een totaal van 11 Mm. was aangestipt. Bijna in heel de stad konden riolen noch goten de massa water slikkenen waren kelders, en binnenplaatsen binnen enkele minuten onder water geloopen. Na afloop van die zeldzaam geziene regenvlaag, zette iedereen zich aan den arbeid om kelder en hof leeg te pompen en meende daarna in een degelijke nachtrust een belooning voor zijn moeite te krijgen, toen tegen half drie Vrijdagmorgen een nieuw, geweldig onweer boven de stad losbarstte. Ditmaal waren de ratelende donder slagen veel geweldiger dan bij hét eerste onweer, doch de regenbui, alhoe wel nog zeer hevig, was niet meer zoo geweldig als die van den vorigen avond Gedurende dat onweer 's nachts zijn er plafonds ingevallen in twee huizen der Deurnestraat. De bewoners moesten ongekleed hun huis ontvluchten. De storm van Vrijdagmiddag heeft zich natuurlijk ook op de Belgische kust doen gevoelen. Hij kwam plot seling op. Door den zwaren wind werden de voorzijden van tal van koffiehuizen op den dyk van Ostende en in de stad vernield. De schade is aanzienlijk, alle tuinen zijn vernield het zeewater stroomde over het strand, een schippersboot werd voor Ostende op de kust geworpen, doch de zeelieden konden al zwemmend zich redden. Ook uit Berlijn, Weenen, Parijs en Madrid luiden berichten van zware onweers met overstrooming. geling van 15 jaar, woedend omdat zijn ader hem berispte, heeft een geweer gegrepen en hem doodgeschoten. De adermoordenaar heelt zich vervolgens zich recht gedaan door zich drie kogels in de borst te lossen. Woensdagavond reed een auto mobiel in volle vaart uit België de Fransche grenzen over. De voerder weigerde te stoppen op de vordering der douanen, die moesten wegspringen, om niet overreden te worden. De douanen losten verscheidene revolverschoten op den auto, en dat had den gewenschten uitslag, namelijk dat een band doorgeschoten werd. De auto reed echter in volle vaart door tot in Roubaix. achterna gezet dobr de douanen per fiets. Te Roubaix waren de berijders ver plicht den band te laten herstellen, en dat gaf den douanen gelegenheid hen te ontdekken. De twee automobilisten konden ont vluchten dank zij de duisternis, toen zij de douanen zagen komen. Een der smokkelaars vluchtte door de huifcep en over muren en daken. De automobiel is 8000 fr. waard eh bevatte voor 6000 fr. tabak en sigaren. Zondagmorgen is nabij Salisbury de sneltrein ontspoord van Devenport naar Londen, grootendeels bezet met passagiers die met de Amerikaansche booten waren aangekomen. lp volle vaart liep de locomotief bij een bocht plotseling te pletter tegen den pijler van èen brug. De drie volgende personenwagens en een eetwagen werden ineengedrukt en in stukken :eslagen. Er zatèn in het geheel 43 passagiers ti. Daarvan zijn er 26 dood en 11 ernstig gewond. Van die 26 dooden zijn 23 Amerikanen die den vorigen avond waren aangekomen. Onder de negen geredden is ook een jonge vrouw, die op de huwelijksreis was. Haar man is gedood. Men vreest voor haar verstand. Drie treinbeambten zijn in het vuur van de locomotief geslingerd en ver brand. De meeste lijkenzynafschuwe lijk verminkt. D. W. C. d. Neuzen, ter1 êuk' herhalingtot if Vrijgesproken Sélzabte, ter zai ne openbare v ergunning.v Van 16 tot en met 30 Juni. Axel. Huwelijks-aangiften. 22. Adri- aan Dobbelaar, 21 j., jm. en Alida Tanneke Ortelëe, 20 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 21. Cornelis Jan van de Velde, 24 j., jm. en Elisabeth Wolfert, 27 j., jd. Eranyois Dieleman, 28 j., jm. en Franyoise Schuitvlot, .24'j-, jd. 27. Hippolytus Willebrordus de Möor (van Zaamslag), 35 j., jm. en Celestina Virginia Juliana Amelia de VleeSschauwer, 29 j., wed. 28. Jacobus Daniël van Drongelen, 25 j., jm. en Elisabeth van Doeselaar, 23 j., jd. Jacobus Dieleman, 18 j., jm. en Levina Jansen, 20 j., jd. Geboorten. 21. Antje, d. van Jan Goossen en Adriana van Langevelde. 30. Pieter Johannes, z. van Jan Fran cois Verlinde en Hendrina Smies. Kantongerecht te Ter Neuzen. Zitting van 28 Juni 1906. Veroordeeld zijn P. J. K., bierhuis houder te Sas van Gent, ter zake van (het geven van eene openbare vèrmake- lijkheid zonder vergunningtot eene boete van 2,—subsidiair 2 dagen hechtenis. J. v. W., zonder beroep te Hoek, ter zake van overtreding der Motor- en Rij wiel wet; tot eene boete van ƒ2,50, •subs. 3 dagen hecht. M. F., vrachtrijdersknecht te Ter ■Neuzen, ter zake van het berijden van een bermtot eene boete van 1, subs, tot plaatsing in een tuchtschool voor den tijd van een week. D. S.-, poelier te St. Jansteen, ter zake van het onbeheerd laten staan van trekhonden tót eene boete van j 0,50. subs. 1 dag hecht. J. S'., aroeider te Zaamslag, ter zake van overtreding def Leerplichtwet bij herhalingtot eene böete van 4,— subs. 4 dagen hecdit. J. C. R., stroodekker te Hoek, ter zake van in dronkenschap de orde ver fetoren tot eene boete van j 4,-—, subs, 4 dagen hecht. H. U., bootwerker te Mechelen, ter zake van openbare dronkenschaptot eene boete van 0,50, subs. 1 dag hecht, P. S., bootwerkerJ. B. F. d. G schippersknecht, beiden te Ter Neuzen, ter zake als voren ieder tot eene boete van 2,-, subs. 2 dagen hecht. A. S., timmerman en A. V., timmer mansknecht, beiden te Ter Neuzen, ter zake van openbare dronkenschap ieder tot eene boete van ƒ6,—, subs, dagen hecht. •T.,. bootwerker- te Ter afs vóreh bij tweede icht. van 7 dagen. P. A. C., arbeider te, e van het geVen 'van 'makplijkheid zonder HULST, 2 Juli. Ter Graanmarkt van heden (Dinsdag) waren de prijzen als volgt Tarwe 8,30 Rogge f 7,50, Win- tergerst 0,Zomergerst 0,Haver 8,75 Erwten f 10,— Paardenboonen f 9,Duiven boog en. 0)/- Witte- boonen f 0,Bruineboonen 11, Boekweit 0,- Lijnzaad 0,— Aard appels f 3,50 Koolzaad per zak van 106 liters f 0,— Boter per kilo/ 1,10 Eieren per 26 stuks ƒ0,90. Er waren ter weekmarkt te koop ge steld: 12 stuks hoornvee, 32 varkens, 37 paarden, 0 schaap, verkocht5 stuks hoornvpe', f<£ varkens, 0 paarden en 0 schapen. kunnen zich de weelde en het gemak veroorloven van een Naaimachine door den concurreerenden, prijs en gemakkelijke constructie. Verkrijgbaar bij Handel in Naaimachines, Axel. Sigarenfabrikant, KOEWACHT HULST. Nérgens voórdeeliger adres voor SIGAREN, zonder inlandsch. Vertegenwoordigen de heer G J. GAST, Axel. Voor de oprichting eener fabriek van Wagensmeer, Ledersmcer, Hoefsmeer, enz. enz., annek handel in diverse Olieën voor machines, landbouwwerktuigen, ontroo- imers, enz. enz. te AXEL wordt ge zocht als medewerkend vennoot, iemand bekend met de landbouwers, liefst iemand welke alle landbouwers in hetgeheele Ve district geregeld bezoekt of daartoe bereid is. Bij voor keur iemand beschikkende bVer'gëbotiw, geschikt voor Inrichting, werkplaats met bergruimte, in de nabijheid van 't spoor of de haven en in staat borg te stellen in evenredigheid de waarde welke wordt toevertrouwd. Vakkennis bnnoodig. Adres tot wien zich te wondén ver strekt de uitgever dezer c urant uit sluitend aan personen welke geacht worden aan de gestelde, eischen te, voldoen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 3