Binnenland. Gemengd Nieuws. kranten zijn, die niet vriendelijk over de zaak schrijven. Maar, vervolgt de correspondent, „in 't algemeen gespro ken zal het geval een goede uitwerking hebben, en men geeft toe, dat de les wel streng, maar noodig was." De vraag is wie die men zijn Engelschen waarschijnlijk. Voor de Egyptenaren is er kans, dat Densjawi zal worden wat Slachtersnek voor de Boeren is, het verschil tusschen de gebeurtenissen daargelaten. De Apeldoornsche correspondent van De Avondp. schryft In verband met de berichten over den gezondheidstoestand der Koningin, die er op wijzen dat H. M. in blijde verwachting verkeert, kan met zeker heid worden gemeld, dat de verpleegster, die hiervoor is aangewezen, bericht heeft ontvangen zich in de maand September gereed te houden om op Het Loo aanwezig te zijn. Binnenkort zal op officieele wijze mededeeling worden gedaan van de te verwachten gebeurtenis. AXEL, 3 Juli 1906. Aan de alhier Vrijdag gehouden schieting door de Handboogschuttery „Ons Vermaak" namen deel 44 schutters De Hoogvogel werd geschoten door den heer Aug. Ysebaert van Koewacht. De zij vogels door de heeren Aug. Baes van Koewacht en Aug. van Dorselaer van Axelterwijl dezelfde heeren de beide kallen schoten. Op de voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan school J te Middelburg komt als no 2 voor de heer L. B. A. Rolff te Axel. In de Donderdag gehouden straf zitting van het kantongerecht te Hulst, werd door den kantonrechter aan den heer Mr. J. Adriaanse, die als deur waarder bij dat kantongerecht aftrad dank betuigd voor zijn ijver en trouwe plichtsbetrachting gedurende zijn loop baan. Tevens wenschte hij den nieuw benoemden deurwaarder, den heer A C. M. Poppe geluk met zijn benoeming en hij hoopte, dat hij de voetstappen van zyn voorganger zou drukken. De ambterihar van het openbaar mi nisterie vereenigde zich met de woorden van den kantonrechter, zoowel wat be treft die gesproken tot den nieuw be noemden deurwaarder. engel noemde. Ze hadden een uurtje gekeuveld, toeD Rentinck binnenkwam. Zijn gelaat was, valer dan ooit, en hij had iets in zijn gang gekregen, alsof de beenen met draadjes waren vastgehecht. Hij groette de beide dames zeer beleefd, inaar zijne verschiining maakte op Alida zulk een ongunstigen indruk, dat zij moeite had zijn hoffelijkheid te reciproseeren. Geheel anders met Agnes. Zij was bij haars vaders binnenkomst recht hartelijk naar hem toegekomen, en vroeg met meêwarigheid, of hij zich nu wat beter gevoelde, en ook door dit bewijs van liefde voor haren vader tastte zij dieper in het hart van haar gast. Rentinck gaf te kennen, dat hij zich beroerde voelde, en »het land« had terwijl hij er niet aan scheen te denken dat vooral deze laatste getuigenis niet gracieus te noemen was, tegenover de jeugdige gast zijner dochter. Men geloove althans niet, dat hij haar opzettelijk onbeleefd zou kunnen behandelen, neen mocht het ook al minder aangenaam zijn dat onze vriend, niettegenstaande hij zoodra hij binnengekomen was, reed had gezegd zeer spoedig weder te zullen vertrekken, tot in het oneindige heen en weder bleef draaien en de grijze oogeri altijd op haar gevestigd hield, hij deed het waai lijk niet om blijk le geven van zijn antipathie. En terwijl hij daar zoo doelloos rondliep, moest hij dan toch - Vrijdag sloeg te Overslag het on weer in een boom. Toevallig was het juist een boom, waaraan een ijzerdraad zat, die naar een vlasschuurtje liep, (voor de wasch) en nu dienst deed als bliksemafleider. Want van den boom werd debliksem langs de draad geleid naar het schuurtje, dat daardoor in brand vloog. Een partij vlas ter waarde vanpl. m. 500 frank en een paar hooioppers wer den eveneens door de vlammen vernield. - Vrijdag werd ditmaal niet be gunstigd door mooi „fietsweer" te Hoek het internationale wiel rij dersfeest ge houden. Gure, stormachtig met regen gepaard gaande wind, was dan ook oorzaak, dat het feest niet zoo goed slaagde als men mocht verwachten. Evenwel was er nog vrij wat volk bijeen. Ruim 400 deelnemers luisterden het feest dat uitging van de wielerclub „Nooit Genoeg", op. Het muziekgezelschap „Elk naar zijn krachten" verleende hare medewerking door een uitvoering te geven op een daartoe getimmerde kiosk en een mu zikale wandeling over het dorp. De regen en wind konden echter niet verhinderen, dat met veel belang stelling en ijver de wedstrijden werden gehouden in vogelpik, plank- en bel- rijden en ringrijden, waarvan we de uitslag hier laten volgen Vogelpik. le prijs A. Rottier te Kiel- drecht, 2e J. Bruinings te Sas van Gent, 3e R. de Bont te Hoek, 4e A. Ysebaert te Westdorpe. Ringsteken, le prijs J. Hermans te Stoppeldijk, 2e P. Gelderland teBosch- kapelle, 3e Em. van Haelst te Kiel- drecht, 4e P. Geirnaerdt te Sas van Gent. Plank- en belrijden. ie prijs J. G. Bosschaart te Hoek, 2e J. Bruinings te Sas van Gent, 3e A. Boogaard te Kiel- drecht, 4e A. Modde te Hulst. Van vorenstaande wedstryden be droeg de le prijs 7,50, 2e prijs 5,—, 3e prijs 3,—, 4e prijs 2,—. Van enveloppentrekken voor dames was de uitslag als volgt: le prijs mej. S. de Vlieger te Hoek, 2e mej. Sliedrecht te Sluiskil, 3e mej. Fermont te Sluiskil, 4e mej. W. Rip- meester te Hoek, 5e mej. N. Bareman te Hoek, 6e mej. Geelhoedt, Hoek. Ook voor den kamp der dames, die met belangstelling gevolgd werd, was het weer niet gunstig, daar de wind de enveloppen hevig heen en weer slin gerde en het niet gemakkelijk maakte deze te bemachtigen. eenig pretext tot blijven hebben, zoodat hij de toevlucht nam tot het vertellen van eenige aardigheden, waarbij Agnes nog al scheen te genieten, maar die Alida verlegen maakten omdat zij er volstrekt niet om lachen kon. »Weet u wat,« zei Agnes, »papa is nu juist hier en ik laat u dus niet alleen. Ik wil even mijn nieuwe japon van boven halen. Het scheen er op aangelegd te worden om haar verlegen te maken. Met dien man alleen, nooitdacht Alida en snel viel zij in, terwijl zij Agnes, die al gereed was te vertrekken, reeds volgde »o neen, dan ga ik met u meê, als ik mag.« De greep was nog al stout. Vooreerst was het verre van beleefd tegenover Rentinck en vervolgens zou men ook niet kunnen beweren, dat de intimiteit tusschen de dames reeds genoeg gevestigd was om, zonder daartoe geïnviteerd te zijn, een bezoek op de slaapkamer te wettigen. »Wel,« zei Agnes lachende, toen zij de trappen opwipte, »ik vind het heel gul van u dat u meê gaat naar boven, maar weet u waarom ik het eigenlijk zoo administreerde? Ik plaag er papa altijd meê, dat zijne oogen veel grooter worden, zoodra hij u ziet. Parole d'honneur, 'tis waar. Hij wil het na tuurlijk nooit erkennen, maar'tis zoo.« ^Gekheid zei Alida, maar ze dacht aan de ernst die onder al die gekheid Deze wedstrijd werd opgeluisterd door het muziekgezelschap. In de openbare school werden de prijzen van dezen wedstrijd uitgereikt. Daarvoor waren uitgeloofd verschillen de kunstvoorwerpen, waaruit de win naars, in de volgorde waarin zij voor een prijs in aanmerking kwamen, eene keuze deden. Wegens te geringe opgaaf van deel nemers had de wedstrijd in kunstrijden niet plaats. Daarna had in het café van den heer C. Bakker de uitreiking der geldprijzen plaats en de verloting van een fraai heerenrijwiel. Dit viel ten deel aan Jac. Hermans, van Boschkapelle. De premie's ad 10, voor de grootste en voor de verstkomende club, werden behaald door „Excelsior" van Sluiskil met 24 personen en door „De Zwaluw" van Kieldrecht. Het was hoogst jammer dat het weer zoo tegenliep, want, had de Hoeksche wielerclub nu reeds niet over belang stelling te klagen, bij gunstig weder zou de opkomst nog grooter geweest zijn. Thans werd deelgenomen door de volgende clubs „Voorwaarts" van Sas van Gent, „De Musch" van West dorpe, „Excelsior" van Sluiskil, „Zee meeuw" van Philippine, „Grensbroe- ders" van Assenede, „Zwaluw" van Boschkapelle, „Voorwaarts" van Clinge en „Zwaluw" van Kieldrecht Er heerschte over het algemeen nog wel een opgewekte stemming, maar het genot werd toch veel vergald. Na afloop der wedstrijden werd in de verschillende café's druk gedanst. Te Boschkapelle zag een land bouwer een rat onder eene oude eend kruipen en met een kuikentje wegvluch ten. De oude eend meende zeker dat de laugstaait een harer kleinen was. De landbouwer wist nu ook, waar zijne eendjes bleven, die hy vermiste. Met ingang van 1 J uli is de com mies 3e kl. bij 's Rijks belastingen J. Quist te Sas van Gent (tijdelijk) verplaatst naar Philippine. De verplaatsing naar laatstgenoemd stationnement van den commies 2e kl. A. J. W. van de Wiel te Sas van Gent is ingetrokken. Vrijdag had te Gent de openbare behandeling plaats der rechtbank be treffende de doodelijke verwonding van Ad. R. van Moerbeke (Pereboom), ge pleegd 16 October jl. De een paar verborgen lag, en ze liet er op volgen »als het waar was, zou ik u verzoeken moeten, om ons liever niet alleen te laten. Agnes keek haar verbaasd aan, en toen zij opmerkte, dat die laatste woorden wel degelijk gemeend waren, sprak ze eenigszins gepiqueerd»Als papa een jongen van 20 jaar was, lietik 't gelden. »Ik ontken het niet, het mag wel wat overdreven zijn.« »Neen maar, dat gaat toch wezenlijk te ver, om te gelooven dat papa zoo weinig zijn wereld zou kennen, om een meisje, dat bij mij te visite is Agnes gelaat, anders zoo bleek, werd bloedrood, zij emporteerde zich. »Nu juffrouw Renting, nu Dat was de bedoeling niet. Ik sprak meer al gemeen, en heb immers reeds gezegd dat ik niet geloofde zulk een oog ver grootende macht op mijnheer uw vader te kunnen uitoefenen. Mijn hand er op: dat liet onmogelijk mijn bedoeling kou zijn uw vader of u in het minst te kren ken.« Alida had het zwakke punt aangeraakt, Agnes zon boos geworden zijn, bij de allerkleinste aanmerking op haarvader; daar zij echter van nature te goedhartig was om lang te kunnen boudeeren, was de vrede weldra weder geteekend en amuseerde zij Alida niet weinig door hare levendige verhalen uit eene wereld, die voor de gast nog bijna geheel vreemd was. Wordt vervolgd.) maanden in voorloopige hechtenis ge houden Ch. v. d. V. van Koewacht (Moerbeke) is veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. De gendarmen van Moerbeke kwamen hem op telegrafisch bevel Vrijdagmiddag in hechtenis ne men, maar de vogel was gevlogen. Donderdag had V. d. V., wellicht niet veel goeds in de zaak ziende, de wijk genomen naar Duitschlandde politie beambten doorzochten van boven tot 1 onder de woning, doch tevergeefs. Men meldt uit Breskens aan de M. Ct. Vrijdag woei een frissche westen tot zuid-westenwind, die na den middag naar het noordwesten liep en aangroeide tot een storm. Gelukkig waren de meeste schippers binnen, op vijf hoogaartsen na. Deze, op weg naar huis, hadden het zwaar te verantwoorden. Een liep er aan de Nieuwe sluis binnen en twee vluchtten in de Cad- zandsche haven. Een der laatste leed bijna schipbreuk, wijl het scheepje over de bermen heengeworpen werdhet bleet echter behouden. Nog een der schippers wist zijn scheepje naar den dijk te richten en redde zoo zijn vaartuig met de manschap. Een der hoogaartsen is echter ge bleven, nl. de B R 17, schipper A. van de Sande. Huiswaarts zeilend wilde men terug- keeren naar de haven van Cadzand, maar de hooggaande golven stroomden in het vaartuigje en wierpen het om. De bemanning, uit drie man bestaande, poogde door zwemmen het leven te redden, doch slechts een, Van Nieuwen- huize, die een plank had gegrepen, kon na lang worstelen, dank zij de j hulp van een anderen visscher, den wal bereiken. Hij werd door den sluis wachter der Wielingen opgenomen. Zijn kameraden lieten het leven op zeede schipper nalatende een vrouw en een kind, de knecht, H. de Munck, gehuwd en vader van vier jeugdige kinderen. Het is de derde maal dat dit jaar dezelfde hoogaarts in nood verkeerde. Op 12 Maart vreesde men dat het scheepje op zee blijven zou en later dacht men dat het op een zandbank zou vernield worden. Zondag herdacht de heer H. J. G. Hartman, hoofdcommies ter provinciale griffie van Zeeland te Middelburg, den dag waarop hij vóór vijf en twintig jaren, benoemd werd tot len klerk op die griffie. Van den Commissaris der Koningin, de leden van het Gedeputeerd college en den Griffier der Staten ontving hij op zijn feestdag een bewijs van waar- deering. C Zondagmiddag schrok, ter hoogte van „Westhove", tusschen Oostkapelle en Domburg een paard, gespannen voor een tweewielig rijtuig, van een voorbij rijdende stoomfiets zoo, dat paard en rijtuig met de vier inzittende personen uit Middelburg in een diepe sloot vielen. De passagiers kwamen met een nat pak en den schrik vrijhet paard werd vrij gemakkelijk uit de sloot gered, terwijl aan het rijtuig eenige schade was. Volgens een andere lezing was de rem van de motorfiets, doordat die een oogenblik te voren door een velocipedist was aangereden, defect gemaakt, zoodat zij minder goed werkte. Daardoor kon de berijder niet tijdig stoppen bij het voorbij rijden van het schichtige paard. Uit Helmond wordt gemeld In het begin dezer week werd de vrouw van den vischhindelaar H. D., in de Heistraat zoo deerlijk door haar j man mishandeld, dat zij Donderdag morgen naar het gasthuis moest worden overgebracht, waar zij reeds denzelfden avond overleed. Vrijdag arriveerde het parket uit Roermond, de man werd I toen met 'tlijk geconfronteerd. Een ontz in delii trek ontr coni wee voei

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 2