\o. 25. Woensdag 4 1906. «Inarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Z e e u w s c h - V1 a a 11 d e r e 11. F. DIELEM Buitenland. FEUILLETON. RANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vi-ydagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER A XEL. AD VERTE NTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3 2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. In de 4 eerste maanden van 1906 zijn in Pruisen 1270 ziekte- en 565 sterfgevalten aan hersenvlies-rugge- mergontsteking aangegeven, waarvan onderscheidenlijk 771 en 342 in de pro vincie Silezië en 179 en 101 in de Rijn provincie. In Silezië zijn in de drie eerste weken vau Mei nog 63 ziekte en 39 sterfgevallen aangegeven. FRANKRIJK. De Senaat heeft Vrijdag het ontwerp op den wekelijkschen rustdag behandeld. De bepaling, dat die rust des Zondags moet zijn, is aangenomen. Met 253 tegen 43 is goedgevonden, dat deze rust aan het gansche personeel van een instelling, hetzij altijd, hetzij op zekere tijden van het jaar, op een anderen dag kan worden gegeven. Ook artikel drie betreffende het schenken van Zondagsrust volgens rooster, is goedge keurd. RUSLAND. De regeering schijnt geen pogingen meer te doen om het bestaan van mili taire opstootjes te ontkennen. Trouwens de revolutionaire beweging breidt zich als een epidemie uit; elk uur bijna komen er berichten van nieuwe mui terijen. De petitie van het Preobrazjensky- regiment, die te Peterhof werd aange boden namens de manschappen en die leidde tot de verplaatsing van het eerste Had juffrouw van Ulk de uitnoodiging op haar kamer gekregen, en zoodanig dat ze er over had kunnen nadenken, wij staan er niet voor in dat ze die had aangenomen maar juffrouw van Ulk kreeg die vlak over mevrouw Valmer, en ze had heel goed bespeurd dat nicht in het vermoeden verkeerde, dat ze doodelijk van Eduard was, dat ze buiten dien nog niet bijzonder ingenomen met Agnes scheen, hetwelk immers, hoe kon het anders, aan jaloezij geweten werd, Het oogenblik van verwarring veroorzaakt door het briefje, trok reeds dadelijk de zoo scherpziende opmerkzaamheid der hospita, wat schoot haar dan over, dan om maar fikschweg aan te nemen, en al de moeielijkheden, die zich bij de valsche positie, waarin zij zich bevond, konden voordoen dus zelfs de walgelijke vervolgingen van een Rentinck, te trot seeren. Te laat Alida, hoe spoedig ge ook gedecideerd hebt, toch reeds te laat Eerst een blosje en toen alweder een blosje en toen een kleinigheid slechts iets wat al te gedecideerds in uw toon dat bewees dat gij een overwinningtje bataljon naar Nofgorod, begon aldus Aan onzen kameraad van het Preo- brazjensky-regiment, Z. E. generaal Oserof." De brengers der petitie, een sergeant en een militair beambte werden onmiddeUijk opgepakt. Generaal Oserof liet daarop door een sterke afdeeling garde-ulanen uit Krasnoje Selo de ka zerne van het bataljon omsingelen en daarna alle wapens uit de kazerne weghalen. De ulanen kampeerden op straat. Inmiddels kwatnen er onophou delijk versterkingen aan uit Petersburg grenadiers, dragonders, en het regiment Ismaïlofsky met artillerie en mitrail leuses. Ook onder de uit Mantsjoerije in Si berië teruggekeerde troepen is het woe lig en heerscht een oproerige geest. Er vallen tooneelen voor al« verleden jaar in Wladiwostok. Te Krasnojarsk was het gedrag van officieren ook weer de aanleiding. De Doema schrijft er het volgende over. Kolonel Tsjoerin, van het 118de regiment van Tsjoeïsk, liep dronken op straat toen hem een com pagnie van het 25ste regiment tirailleurs tegenkwam. Woedend over het gelach, dat er uit dien troep opsteeg, wierp de kolonel zich op een soldaat en ver wondde dien zwaar. Een ander soldaat greep daarop een stok en sloeg Tsjoerin daar tot driemaal mee op 't hoofd. Een soldaat van de 7e comp. van het regi ment, verdacht dp dader te zijn, werd gevangen gezet en daar begon de mui terij. Kapitein Kosmin van de 16e comp. van hetzelfde regiment trok op de muiters loshij wondde twee hunner en viel toen zelf, doodelijk gewond door een soldaat van zijn eigen compagnie, neer. Ook Kosmin was smoordronken. Eindelijk gelukte het de muiters dé baas te worden, die nu hun straf niet ohtloopen zullen. Maar het geval heef t de regeering nog meer beducht gemaakt voor den terugkeer van al die troepen naar Rusland ze houdt ze daarom zoo lang mogelijk in Krasnojarsk en andëre Siberische steden. EGYPTE. Een Reuter-telegram uit Kaïro geeft verslag van de terechtstelling der Fel lahs van Densjawi op Donderdag, 's Och tends vroeg werden de slachtoffers in karren van Sjibin-el-Kom naar Densjawi gebracht. Daar kwamen ze om 7.40 aan. Toen werd, iets verder, de plek uitgékozen waar de terechtstelling zoü jeschieden en het schavot opgericht. Om half twee waren de slachtoffers ter plaatse, en om half vijf was alles af- geloopen. Drie uur heeft het dus gè- duurd. Eerst werd er een gehangen en terwijl hij hing, werden twee anderen gegeeseld. Toen werd er weef een gehangen, en weer werden er twee gegeeseld en zoo voorts. In een wijden kring stonden de dorpelingen er om heen en zagen het aan. „De vrouwen jammerden erbarmelijk terwijl het gee- selen gebeurde en de gevangenen ge hangen werden. Al de veroordeelden gingen kalm den dood in maar het geeselen ontlokte de toeschouwende in boorlingen gegrom en kreten." De laatste woorden, van „maar het geeselen ontlokte" tot het slot vindt men in de meeste Ehgelsche bladen op u zelve had behaald, deze geringe zaken waren genoeg om door de ge oefende arendsblikken van mevrouw Valmer te worden opgemerkt. De uit- noodiging was aangenomen en toen de dag gekomen was, maakte zij zich met een beklemd gemoed gereed om naar de Rentincks te gaan. Haar oog viel op den brief van Hugo. Wat zou zij doen P Ofschoon zij tot geene beslissing komen kon, of zij al dan niet die letteren zou overhandigen, begreep zij toch den brief te kunnen medenemen, verder zou zij zich dan door de omstandigheden laten leiden. Op de wandeling naar Rentincks woning', dacht zij over het een en ander nog eens na. Nog altijd zag zij op tegen de moeielijkheden, die haar ginds wachten zouden. Toch moest zij erkennen, dat één klip reeds zonder de minste moeite ontzeild was. Zij had gevreesd dat Eduard, zoodra hij dé invitatie zou ver nomen hebben, zijne pogingen met kracht zou hebben vernieuwd om haar in den arm te nemen, en ziet, de jonge man had geen stap daartoe gedaan zeker zeer gemakkelijk en toch vreemd wat kon daarvan de reden zijnWellicht politiek maar dan had htiar neef kwaliteiten die zij hem niet had toege kend, en terwijl ze daarover mijmerde, deed haar eensklaps een onbestemd, maar vrij onstuimig geluid den blik /enden naar de zijde van waai- het kwam. Zij zag uit een koffiehuis Eduard met-hevige gebaren, gebalde vuisten en vonkelende oogep naar buiten stormen. Hij had eene hand aan het gevest van zijn degen, die reeds half uit de schede was ge trokken, doch hij werd door drie andere officieren met kracht tegen gehouden, en met geweld weder naar binnen, als hét ware, gedrongen. Dit alles was slechts het werk van een oogenblik, zoodat Alida weinig anders hooren kon dan Èduards vloeken en uitdagingen jegens iemand, die zich binnen 's huis moest bevinden. Ook liep het meisje, zoo snel zij slechts kon, voort, want hoe kort het schouwspel ook geduurd had, lang genoeg om een groot aantal toeschouwers, of liever aangapers, want er viel niets meer te kijken, vóór het koffiehuis te verzamelen. Intusschen maakte dit alles op haar een zeer onaangenamen indruk. Was haar neef door den drank bevangen Zij had niet alleèn nooit iets van deze hebbelijk heid bespeurd, maar daarbij was het nog te vroeg om aan zoo iets te kuuuen denken, ja, zij vond het zelfs erg genoeg, dat zij Eduard nu reeds uit een koffiehuis, (het was nauwelijks 's middags half een ure) komen zag. Zij kende dau ook alleen die maatschappelijke kringen, waarin men te veel te doen althans zeker te gezetten arbeid heeft, om tegen dat uur reeds koffiehuizen te bezoeken Maar, was beschonkenheid nauwelijks deuk baai-, wat kon dau anders de reden niet; alleen een paar liberale bladen vermelden ze. De Daily News zegt, dat zij 't verzoek heeft gekregen, ze weg te laten. Het zou belangwekkend zijn te hooren, van wie dat verzoek uitging. Van de regeering Waarom echter juist die woorden? Mocht niet blijken, dat er woede onder de Egyptenaren was Eigenaardig ook, dat alle impe rialistische bladen (de Daily Chronicië inbegrepen) aan 't verzoek gehoorgaven. De Daily News achtte 't echter haar plicht, het telegram aan haar lezers voor te leggen, zooals het oorspronkelijk luidde. Het blad spreekt met schaamte over het afschuwelijke tooneel" te Densjawi. Het verkleint het misdrijf der dorpelin gen tegen de officieren niet, maar pro testeert tegen „de barbaarschheid van deze wraak", en het blad vraagt„Is het noodig, dat Engelands macht in 't licht gesteld moet worden met een wreedheid, waarvan wij niet zonder rilling kunnen lezen Teekenen wij uit minister Grej's rechtvaardiging van de vonnissen nog aan, dat het duivenschieten door officie ren van het bezettingsleger in Egypte éenigen tijd geleden al verboden is. De officieren te Densjawi overtraden dus 't gebod. Het verbod zou nu herhaald worden. De correspondent van de Daily Tele graph te Kaïro seint, dat sommige bladen „op overdreven manier" over dé terecht stelling schrijven de Egypte, een „licht bewogen krant", in 't Fransch geschre ven, maakt „anglophobe opmerkingen." Ja, 't is te denken dat er te Kaïro éenige zijn van zulk een schandelijk en opspraak- verwekkend gedragstond daarmede wellicht in verband de vreemde houding van den laatstee tijd tegenover haar en zijne moeder, die hem ook tegenwoordig zoo zelden zag? Was hij welliéht op den verkeerden weg Zou Agnes mis schien daarvan de oorzaak kunnen zijn O Eduard, die schoone, die vlugge, vroolijke jongeling, de oogappel zijner moeder, verongelukt zij sidderde bij dit denkbeeld voor de arme mevrouw Valmer Alida werd door Agnes waarlijk aller liefst gerecepieerd. Het scheen dat juffrouw Rentinck heden alle zeilen bij wilde zetten om beminnelijk te zijn, of liever ze was misschien juist te be- minnelyker, naarmate minder uitkwam, dat ze moeite deed om het te zijn. Was Alida bevreesd geweest voor deze samen- komst, het duurde nauwelijks een half uur, dat zij reeds geheel gewonnen was. Zoowel de uaïve geestigheid als aé ongekunstelde goedheid van Agues boeide haar zeer, en het kwam haar voor als was mejuffrouw Rentinck in haarvaders huis eene geheel andere dan op de bals. Zelfs in den omgang met de booien was zóóveel bonhominie en zij hal zooveel takt om de punten op Intapijt te brengen, die haar gasi moesten boeien met één woord, zij bevestigde ten volle de eerste opwelling, toen Alida haar op het bal komen zag en haai' eeu

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1