JIND &0EDAL Xo. 20. Zaterdag 16 1006. Jaarir. n Nieuws- en Advertentieblad voor Z e e u vv s c li - V1 a a n d e r e n. F. DIELEMAX, Buitenland. FEU1LLETON. AXELSCHE COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag;- en Yrydagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER A X' E L ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrydagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. De vergrooting van de waterver plaatsing van de Duitsche slagschepen zal een verbreeding van het Noord- Oostzeekanaal noodig maken. Aanvan kelijk was het plan alleen, om de sluizen en de wisselplaatsen breeder te maken, maar een marinecommissie heeft nu aanbevolen het geheele kanaal te ver- breedenden bodem tot 40 M., den waterspiegel tot 1Ó7 M. Ongeveer 7 KM. of ï/13 van het kanaal heeft deze breedte reeds ten naaste bij. Het heet dat men de kosten van het werk op 200 millioen mk. raamt. Koch, de hoofdman van de Duitsche reddingsploeg die te Courrières is ge weest, is tot officier yan het Pransche eerelegioen benoemd. Het nieuwe Duitsche toltarief heft, zooals men weet, een lager invoerrecht van gerst die voor veevoeder bestemd is, dan van gerst voor de mouterijen enz. Om zeker te zijn dat de gerst die het laagste recht betaalt, later niet voor het mouten wordt gebruikt, wordt de voedergerst aan de grens stuk ge- stooten. Te Emden geschiedt dit op het oogenblik met twee werktuigen. In het eene worden de korrels stukge- stooten, in het andere fijngesneden, doorstoken of opengescheurd. Beide werktuigen worden door een electri- schen stroom gedreven. Bij de behandelingen van een straf- Het is vreemd dat in een stad, waar gedurende een groot gedeelte van het jaar zoo hevige koude heerscht, in den regel geene andere huurrijtuigen ge vonden worden dan droschkies, dat wil zeggen, zeer kleine open rijtuigjes. Onze vrienden verkozen dan ook, bij den guren nachtwind, naar huis te wandelen. »En hoe bevalt je het leven hier nu vroeg Stade. »Het valt nog rnoeielijk te zeggen. De conversatie schijnt nog al zeer aardig te zijn, maai overigens »Men moet zich gewennen aan eenige zaken, maar dan is het best uit te houden, de menschen zijn overal even goed, of even kwaad, als je wilt, maar overal hetzelfde, ik ben kijkviel hij zich zelf lachende in de reden, en dicht bij hen was een breed geschouderde, dik gebaarde Rus plat op de straat gevallen. Hugo was reeds naar den gevallene toegevlogen. »Laat liggen, en ga je wegriep Stade, maar Hugo luisterde daarnaar niet en richtte den man op. Stade liet den jongen begaan en bleef zaak voor de rechtbank te Dusseldorp heeft dr. Eschweiier, een gevangenis dokter, verklaard dat onder de ge vangenen die in voorloopige hechtenis zitten, de neiging om krankzinnigheid te veinzen hoe langer hoe meer toenam. In de gevangenis te Dusseldorp waar enkele bekende veinzaards het voor beeld hebben gegeven, is het misbruik tegenwoordig sterk in zwang. Het is nu zoover gekomen dat sommige ge vangenen die het beneden hun waar digheid achten om aan dergelijke kuren mee te doen, hun komediespelende kameraden helpen ontmaskeren. Niet temin is soms nauwlettende en lang durige waarneming noodig geweest om de geveinsde van de werkelijke krank zinnigen te scheiden. Uit het Westen van Pruisen wordt weer een belangrijke stijging van den prijs van het varkensvleesch gemeld. De bladen verlangen dat de regeering eindelyk maatregelen zal nemen, om den invoer uit het buitenland niet meer te belemmeren. ENGELAND. Dinsdag hebben een aantal oorlogs schepen, die aan de vlootoefening deel zullen nemen, zee gekozen. Dinsdag avond zou de oorlog tusschen de twee af deelingen verklaard worden. Ook de marinewerven zullen bij deze gelegen heid beproefd worden. Het werkvolk moet zich dag en nacht klaar houden voor spoedherstellingen aan schepen. Aan alle kustforten en batterijen moet de bediening naast de kanonnen slapen. De torpedobooten en onderzeeërs moeten op een kleinen afstand het schouwspel aanstaren. Van Waren bespeurde zeer spoedig, dat de last die hij in zijn arm had ge nomen, dronken was, en torschte hem met moeite naar de granieten leuning, die men aan de oevers der Neva overal aantreft, ten einde hem daartegen als het ware vast te zetten. Daarmede echter was nog weinig gewonnen, want hem hier te laten staan ging toch niet, en hóe te vernemen, -vaar de man heen moest? Reeds was van Waren veront waardigd, dat zijn vriend hem zoo in de verleger heid kon laten, niettegenstaande hij van tijd tot tijd met smart naar hem had omgekeken. Hugo begon Duitsch te spreken, het hielp niet, Fransch evenmin. Stade kon nog niet besluiten te naderen, hij had er te veel plezier in. De dronken Rus, die wat meer tot be zinning kwam, begon nu ook van Hugo's gebarenspel iets te begrnpen, en wees dat hij de Izaaksbrug over moest. Dit was echter onmogelijk, want die brug was juist geopend voor de scheepvaart, en hoe onze Hollander dit ook wilde beduiden, de beschonkene kon het maar niet begrijpen. Eindelijk scheen Stade's deernis toch te zijn opgewekt, hij naderde, sprak een paar woorden met den Rus, zoo lang dat er eenige anderen bij kwamen, en maakte toen van de gelegenheid gebruik om met van Waren zijn weg te vervolgen. ook op hun hoede zijn voor een over valling. De hoofdstrijd zal eerst in de volgende week beginnen. Iets nieuws is, dat verschillende officieren van het leger op het vlaggeschip van Lord Charles Beresford de vlootoefening zullen meemaken. BELGIE. Een van de oudste Belgische diplo maten is overleden, baron d'Anethan. Meer dan een halve eeuw heeft hij zijn vaderland gediend als diplomatiek ambtenaar. In 1853 begon hij zyn loopbaan in het buitenland als gezant schapssecretaris te Madrid, in 1904 legde hij zijn laatste betrekking, gezant te Parijs, neer. Te Parijs is hij blijven wonen, en daar is hij nu ook overleden. Als gezantschapssecretaris heeft d'Anethan gewerkt te Frankfort, te Rome, Turijn, Weenen, Den Haag(1862). Tijdens zijn verblyf in Den Haag werd hij gezantschapsraad en als zoodanig werd hij verplaatst naar Parijs in 1864. In Den Haag is d'Anethan een be kende figuur geweest. Daar kwam hij in 1881 terug, nu als gezant. Dertien jaren heeft hij de Belgische regeering in ons land vertegenwoordigd, en on verdroten was hij in dien tijd werkzaam voor het aanhalen van de betrekkingen tusschen Nederland en België. In 1894 verliet hij Den Haag. Als gezant te Parijs is hij daarna nog 10 jaren werkzaam geweest. RUSLAND. Eensluidend met den correspondent Van de Times heeft ook de Magdeb. »'t Was waarlyk al te komiek, om niet een oogenblik spectateur te blij ven, hernam Stade lachende. »Dat scheen mij ook toe,« klonk het antwoord wat gepiqueerd. »Neen maar amice, bemoei je hier nooit op straat met iemand die je niet aangaat. De Russen zijn aartsliefhebbers van spiritus, ze drinken zoo lang dat ze buiten zich zeiven als bandrekels neer vallen, wat is er billijker dan ze te laten liggen tot ze weer opstaan 's Zomers zijn de nachten hier zoo helder als de dagen en de straten zijn te breed dan dat ze overreden zullen worden. Je denkt misschien dat ik je in den steek liet? Waarachtig niet vriend, ik deed terwijl een nuttig werk »Wat dan vroeg Hugo in de uiterste verbazing. »Ik keek rond of de politie ook kwam.« „De politie? Wat zou ik daarvan te vreezen hebben Jij alles, hij niets. De politie is hier lastig, niet zoo zeer voor dronken kerels, die voor je voeten vallen, als wel voor iedereen die een goede rok aan heeft. Daarom, wat je ook ziet op straat, laat passeeren en ga stil weg.» »En met zulk een land zou ik inge nomen zijn riep Hugo opgewonden. >On doit s'accoutumer cela Geloof mij, het kan zijn voordeel ook hebben, als men met geld wat gedaan kan krijgen. Alles heeft zijn voor eu tegen op de Ztg. een bericht, dat Witte op Peterhof en in 't algemeen in de reactionaire kringen als de bonte hond wordt be schouwd, in verband met de houding der Doema. Hij is volkairien in onge nade gevallen bij den Tsaar, omdat h}j de geestelijke vader van den oekas van 17/30 October is. Ook deze correspondent seint, dat men ten höve de Doema als een revo lutionair lichaam beschouwt. Het schijnt twijfelachtig of 2ij na de verdaging wel ooit weer bijeen zal komen en de Tsaar zou niet van plan zijn ook maar één besluit der volksvertegenwoordiging te bekrachtigen. Verschillende Duitsche bladen be vestigen eveneens de berichten over toenemende beweging onder de boeren. Op verschillende plaatsen hebben zy besloten de recruteering met geweld te beletten als de besluiten der Doema over de verdeeling van land niet worden uitgevoerd. De regeering trekt alom troepen tezamen. De regeering zal 20 millioen desjati- nen grond beschikbaar stellen voor de boeren, die geen land bezitten. De keizerlijke domeinen zullen daarvoor 6 millioen en de staatbosschen 31/2 milli oen afstaan, vooral in Wolhynië en Podolië. Den Kalmukken zullen 4 millioen desjatinen, desnoods meer, ont nomen worden. Door de Landbouwbank zullen 3 millioen desjatinen van parti culieren worden aangekocht. ZUID-AFRIKA. In het groote gevecht van Zondag hebben de Zoeloes, naar 't heet, meer wereld, en, enfin, au fond zijn de m en- schen overal hetzelfde. »Maar,« ging van Waren opgewondener voort, naarmate de andere hem meer hinderde door een zekere lichtzinnigheid in zijn toon, waaraan Hugo weinig ge woon was, »een ding zal u mij toch toe moeten geven, dat in ons land de amb tenaren althans niet zoo bedorven zijn als hier, dat de brooddronkenheid en praalzucht er niet zulke enorme vorde ringen heeft gemaakt en dat het ten minste nog niet de gewoonte is bij de lagere volksklasse om als zwijnen op den openbaren weg neer te vallen." ^Nationaliteit aan een zij als je blieft, hernam de andere dood kalm, »willen we de waarheid, dan alle toevallige antipathiën en sympathiën verwijderd. Au fond zijn ae bij ons niet beter dan hiér, en hier weer niet beter dau ergens anders, dat houd ik vol, al spreekt het zich op een andere wijs uit. Fooien die hen niet toekomen pemen de ambtenaars overal aan, zelfs iu het eerlijke Nederland. Bij iuschrijvingeu wordt overal geknoeid, zelfs in het voorbeeldige vaderlandje, hier stelen ze meer dan ergens anders, omdat ze hier slechter betaald worden, voila tout. Het volk valt bij ons niet als zwijnen op de straat, maar ze brullen een taal uit, dat men er naar zou kunnen verlangen om varkensmuziek te hooren - zoo hier een voordeel bestaat is het aan den kant van de Russen. Wat nu

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1