u. Water. Water. MERINOS Menschen HELPT!! C\LÖUEER-LmE^ een flinke Dienstbode RIJWIELEN. SA.! E'l. t.Br^ndsm^ firma jt. Veeniwizeti tc Axel. De Goedkoope Winkel -Axel Communie-kerkboekjes, Neen, JAVA-KOFFIE OPRUIMEN! puike PLANTAARDAPPELEN moet je drinkenOverheerlijk Eéns geproefd, is ze Onmisbaar Axel, Firma P, H. VEENHUIZEN. L J. /vAN DALEM, Ontvangen Rozenkransen en Rozenkransen- ttoi's, alsmede Jt Beelden, Stolpen met voeten, Kruisbeelden en Uittrekkaarten. Voorhemden on Teekenpapier op rollen. Tegen hoog loon GOEDE RAAD die groote voorraad VloerzeilKarpetten, Tapijten, Gang- en Deurmatten, Blezen- en Blokjesmatten groote Alle bovengenoemde artikelen zijn in verscheidenheid voorhanden hij de MIDDELEN VAN VERVOER. Stoombootdienst op de Wester-Schelde. 1 Maart tot en met 31 October 1906. Lijn WalzoordenHans weert. Axel. (Rijsselaars) bij L. WIEMES, Stalhouder. EENE RUIME SORTEERING in alle soorten en prijzen. ALSOOK Ziet prijzen alvorens uwe inkoopen te doen. P. J. MEIJER. F. DIELEMAN, Boekh Axel. tu iiaOi. STEEDS HET NIEUWSTE ONTVANGEN Vazen, Schenkbladen, Brieven hangers, Bloempotten, Waterstellen, Serviezen, Waschstellen, Zeeuwsche Borden, Ta bakspotten, Likeurstellen, Karaffen, Wijn-, Bier-, Punch- en Likeurglazen, Messen, Vorken, Lepels, Scharen, Kistjes van 25, 50 en 100 Sigaren. Kassier en Commissionair in effecten houdt eiken Maandag zitting te Hulst in het Hötel „Boute Hert" bij den Heer Brand. Coupons en vreemd geld worden steeds tegen de hoogste koersen in gewisseld. Belast zich verder met alles wat tot het Kassiers- en effectenvak behoort. gevraagd, zich aan te melden „Hötel de Wiranda", Lange Noordstraat C 20, Middelburg. is iederen Zaterdag van 10.30 tot 12.30 te consulteeren bij den Heer J. VERSTRATEN, Lange Weststraat, alhier. FOÜÊERS MAGAZIJN TE MIDDELBURG: LANGE DELFT 19. Wenscht men sterke, zachte, goed van kleur blijvende kousen, gebruik dan x rauouidi.» alleen in verzegelde pakjes voor zien van bovenstaand gedepo neerd Handelsmerk ;in Zee u wsch - Vlaanderen verkrijgbaar te Axel, P. Dieleman, Erven H. Harinck, J. Bareman, J. H. v. Dixhoorn, P. Buijze, Hulst, C. L. Du Cock- Sijlva, Ter Neuzen, P. van Arent- hals, D. Herrebout, Gez. Meer- tens, Wed. KlaassenDonze, A. van Overbeeke, Sas van Gent, J. T. de Smidt, Zaamslag, J. M. de Vos, Wed. D. J. van Pien- broek, xelschestraat. In i lijzonder wordt de aan dacht gevestigd op SOUCHON Nö. 5. a 1,20 per 1/2 KG. mmmmm N. B. ÜAMES, kiest U een prachtig Velvet- of Fantasie- T A TC"F1"FK"T />bTQT) pit. TT zag-ze nooit mooier SPOORWEG TER NEUZEN—MECHELEN. (Greenwichtijd. van Ter Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst Clinge aank. St. Nicolaas van aauk. Mechelen van aank. Brussel N. 7 9 40 128 5 52 van Brussel N. 7 06 9 49 136 6 Mechelen 7 13 9 59 145 6 09 St. Nicolaas 7 21 10 06 153 617 Clinge 7 32 10 18 2 02 6 26 aank. Hulst 7 49 10 36 218 6 42 van 810 10 54 2 35 7 Kijkuit 8 22 10 57 305 7 14 Axel 9 15 1153 4 04 812 Sluiskil 9 22 12 03 415 816 aank. Ter Neuzen 948 12 29 4 56 8 5Ö Op Zon- en I 5 59 6 38 7 50 811 8 17 8 30 8 38 8 48 8 57 9 41 10 28 1140 12 04 12 11 12 38 12 46 12 54 102 1 10 12 43 125 310 3 31 3 37 348 3 56 4 04 412 420 5 35* 6 03 7 25 7 53 7 59 8 lp 8 18 8 28 8 36 8 44 Spoorweg Ter Neuzen—Gent. v. Ter Neuzen Sluislnl Sluiskil [brug] Philippine Sas van Gent Maant 8 20 til' 50 Selzaete I jVertr. a. Gent [kl. st.] V [gr- st. t Vertrekt 's Woensdag om 12 5 25 819 8 28 8 31 8 35 8 46 850 911 9 41 9 56 12 120' 12.08 1 17 12 21 12 33 5 10 5 20 521 5 26 5 36 5 12 5 52 v. Gent [gr. st.] Gent fkl. st.] Selzaete] v. Sas van Gent Philippine Sluiskil [br.] Sluiskil a. Ter Neuzen 5 39 614 6 16 6 33 6 43 6 47 6 50 6 58 8 31) 9 02 9 07 9 20 9 28 9 32 9 35 9 43 uur. tH 12 01 12 .13 1237 12 nO 12 58 102 105 1 13 7 45 7 55 7 57 8 04 8 13 8 18 8 50 9 26 9 3) 502 5 14 5 47 6 615 6 28 6 35 6 40 6 50 Van St. Nicolaas naar Lokeren en Gent. v. St. Nicolaas naar Lokeren en Gent voorin. 1 48 6 2 7 4 i 8 18 9 43 1133 en nam. 1 05 2 47 3 7 5 5 7 09 8 21 v. Gent naar Lokeren en St. Nicolaas voorm. 4 42 6 33 7 40 9 02 10 36 en nhm. 1231 2 ')7c 417 16 6 10 7 42 8 12 De uren met een zijn treinen 1 en 2 klasse. Ter Neuzen v. Ter Neuzen v. Selzaete a. Brussel v. Brussel v. Selzaete a. Ter Neuzen -Brussel over Lokeren. 5 35 6 18 10 04 5 34 9 09 9 43 8 20 9 09 12 36 10 18 1251 1 25 12 03 12 51 315 2 07 6 650 5 10 5 49 9 42 6 19 8 55 9 35 Van St. Nicolaas n. Beveren en Antw. v. St. Nicolaas naar Beveren en Antwerpen voorm. 4 50 5 40 7 43 8 23 9 56 l 42 en nam. 1 41 2 50 5 20 6 <>2 7 18 8 35 v. Antwerpen naar Beveren en St. Nicolaas voorm. 5 23 6 48 7 32 9 05 10 38 en nam. 12 12 2 06 3 04 5 14 6 16 7 46 8 22 Stoomtram HulstWalzoorden. v. Hulst, Station 4 45 40 10 25 215 5 20 05 a. Walz. Dijk 5 40 8 35 1120 31 >6 15 9 v. Walz. Dijk 6 20 9 D' 11 4. 3 35 6 30 9 10 a. Hulst, Station 715 1005 12 35 4 30 7 2510 Stoomtram Viissingen—Middelburg. STADS TIJD. v. Vliss.vm. 9 30 11 1140 nm. lv 30 110 2 - 245 3 30 415 5 5 5 7 50 8 45 v. Midd.vm. 6 20 8 40 10 151145 nm. 1235 1 20 205 2 0 3 35 4 20 5 05 5 56 Spoorweg Viissingen—Roosendaal. v. Vliss. n. Roosendaal 6 07 7 9 12 35 5 *6 45 6 58 7 35 UREN VAN VERTREK. WEST-EURO PEESCHE OF SPOORTIJD. DAGELIJKS i Van Viissingen n. Breskens vm. 5,7,30 9,30 11,50» b nm. 3,23* en 6,10 c Breskens Viissingen 5,30 8,10,nm. 12,15» 3,50g 6,40. i Van Neuzen naar Viissingen 5,7,30«1 e 10,25 nm. 1,55 en 4,45 Viissingen, Neuzen 6,10 9,- e ll,50»b 3,23 6,10e f. Van Borsselen, d en t vertrekken de booten ongeveer 30 minuten na het vertrek van Viissingen of Neuzen. Van Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 7,50 Hoedekenskerke Neuzen 8,30 WOENSDAG Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trein 11,44 kunnen de booten naar Breskens Borsselen en Neuzen ten hoogste 5 minuten wachten. Bij vertraging van trein 6,04 wachten de booten naar Breskens Borsselen en Neuzen ten hoogste 20 minuten. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. Deze boot legt te Borsselen alleen aan op de WEEKdagen van 16 April tot en met 31 Aug. Op deze reizen worden geen goederen vervoerd. Omnibm Inssrhen de aanleg pants der stoonebooten en het spoorwegstation te Nemen ad 15 cent per persoon en per rit. i Octuer 1905 tot ea met 30 April 1906. WEST - -EUROPEESCHE OF SPOORTIJD. r»AnirTTTi7< Van Walzoorden naar Hftnsweert vm. 5,45 8,45*, nam, 12,15, 3,50. L)AlxLLiJK5>Hansweert Walzoorden 8,08*11,01 2,38, 5,38. Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. Voor het vervoer tusschen Hansweert en Vlake of omgekeerd zijn telkens twee omnibussen elk met twaalf plaatsen, beschikbaar. Van Vlake vertrokken de omnibussen naar Hansweert onmiddellijk na aankomst van den conv.spon l "-renden trein. De booten uit Hansweert vertrekken, behoudens onvoorziene omstandigheden, na de aankomst der omnibussen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 4