5tierenfcnrittp. L. DEIJ, Axel. De Huishoudelijke Goederen, als: 50 koppen van Olmenboamen, Pt Advertentiën. Voor den Schoonmaak Ontvangen r Voorkeuring Kringkeuring voor- en achteruit. A. KOLFER, Agent, Axel. Superfosfaat. Kunstmest. Cl ulisal peter. AxelD. J. QGGEL. ONTVANGEN: Firma Jt. V«?nhuiz«n. Dinsdag 24 April 190(1. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Land hou wgereedschap HUISHOUDELIJK GOED, Openbar- Verkooping. HERBERGGERIEF, Timmergereedschappen, Openbare Verkoopi ng. Openbare Verkooping. a. des voor middags 10 ure, Maandagnamiddag van 12 dezer, den dag der dijkbreuken, was vóór den Sint-Annalandschen wal een scheepje in nood. De predikant der N. H. G. aldaar zocht mannen, die hem bij zijne pogingen tot redding zouden helpen. Ten slotte, na verschillende vergeefsche dringende uitnoodigingen, was een schippersknecht bereid met hem mee, te gaan. Met eene roeiboot werd naar het scheepje geroeid, en zoo werden de opvarenden van een aqders wissen dood gered. Dat noemen wij terecht een man van de daad (A'. R. Cl.) De overstroomingen in België. In het overstroomde gedeelte van België langs de Schelde is de toestand niet minder erg dan in onze provincie. T® Moerzeke zijn meer dan 1500 menschen zonder dak en reeds zijn vier huizen ingestort. De toestand is er bedroevend. Zondag was het volk zonder eten en men heeft naar het ministerie van oorlog moeten telegrafeeren om voedsel, verhaalt de Etoile. In dat dorp was een huisje dat aan het oog der redders ontsnapt is. Zater dag ging men er binnen. Op den zolder zat een huisgezin van vijf personen, vader, moeder en drie kinderen, allen ten prooi aan koude en hevigen honger. Immers men zat daar reeds van Maan dagavond zonder vuur of levensmid delen. Te Melsele is het nog erger geworden. De tweede dijk is doorgebroken, en tot Verrebroek is het nu één zee. De in woners van het lager gedeelte, die op genomen waren door de buren, tot hiertoe van overstroomingen bevrijd, zijn wederom zonder schuilplaats, daar hun beschermers op hun beurt de vlucht hebben moeten nemen. Naar aanleiding van een bericht uit de Chronique des Travaux Publics, volgens hetwelk de kaaien te Antwerpen zoo veel zouden geleden hebben, dat men een groot deel van de werken zal moeten herbeginnen, heeft het Hand van Antw. inlichtingen ingewonnen bij personen, die dagelijks met het toezicht der kaaien bezig zijn en die in staat zijn inlich tingen te geven. Die inlichtingen be- wijzen dat daar niets van aan is. Drie dagen na de overstrooming waren de ondergespoelde werken weer geheel drooggelegd en alles gaat weer zijn gewonen gang. Het gerucht liep nu ook weer dat er andermaal beweging kwam in den nieuwen kaaimuur en wel op verschil lende plaatsen, en dat er een groote ramp te wachten stond. Allemaal verzinsels van klapzieke personen, zegt het A., die er maar behagen schijnen in te scheppen, kwaad van onze haven te vertellen. Niettegenstaande de nauwkeurigste en zorgvuldigste opmetingen der in genieurs, na de overstroomingen, is er niet de minste beweging in eenigen kaaimuur geconstateerd geworden. Niets doet ook op dezen oogenblik voorzien, dat er nog een schuiving zal plaats hebben. De inzakkingen achter den kaaimuur hebben niets te beteekenen en allen zijn reeds aangevuld. Deze zijn alleen veroorzaakt, doordat het aangespotene zand, waaruit de grond bestaat, door het overstroomde Scheldewater zich opeenpakte en ook dat er een deel van het zand door den bricaillon zijpelde, die achter den kaaimuur aangebracht is. Weer heeft een tornado een deel der Vereenigde Staten bezocht, ditmaal de Missisippivallei. Er werd een dorp vernield. Alle gebouwen werden let terlijk met den grond gelijk gemaakt. Verscheidene personen werden gedood en het omringend land is voorloopig in een woestijn veranderd. Er hebben in andere deelen der staten zware sneeuwbuien gewoed, en in Denver, Colorado, zijn door lawines te Catnp Bird 32 mijnwerkers omgekomen, terwijl 500 anderen zijn afgesneden. eene ruime sorteerïng Blokjes- en Biezen-Matten, Chineesche- en Coeosmatten (groote en kleine, in verschillende afmetingen), Gang-, Deur en Kamermatjes. VOORTS allerhande Borstelwerk, Zeemen-Lappen, Sponzen, Dyreilen, enz. Onder minzame aanbeveling Axel HUBERTUS HARINCK Koestraat. N.B. Winkeliers genieten rabat. Door den waterstand zijn de Keu ringen te HONtENÏSSE en KLOOSTER- ZAXDE vervallen, en zullen die wTorden gehouden als volgt Dinsdag 27 Maart, 3' u., te Stoppeldijk. Vrijdag 30 Maart, 31 u., eveneens te Stoppeldijk. De Seer. Afd,. Z. v. h. N. R. St. te Goes, W. KAKEBEEKE. De MACHINES van de nieuwste verbeteringen met buitengewoon lichten en vluggen gang, zijn steeds voorhanden in den prijs van f 40, bij Gebruikte Machines worden ingeruild. een ruime sorteering Daar gaat-ie weer voor niks DICHTE KAFTEN ..Nieuwste Dessins.. Zoo juist ontvangen. De openbare verkoop van den kapi talen Boereninspan van Mej. de wed. ED. KERCKHAERT—VERVAET, op de door haar nog bewoonde hofstede te Westdorpe (dorp), is bepaald op Nader en breeder te annon ceeren. Notaris DREGMANS. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van C. F. DIELEMAN, landbouwer aldaar, aan zijne schuur binnen Axel, op Donderdag den 19 April 1906, des voormiddags ten 10 ure, verkoopen DE VOLGENDE als1 zeem Merrie- paard (dik van Veulen) oud 9 jaar, 1 grijze Dito oud 3 jaar, 3 bekalfde Koeien, 1 bekalfde en 1 onbekalfde Vaars, 1 één jarige Vaars, 1 Os oud ll/2 jaar, 1 Vaars en 1 Stierkalf, 2 Men- wagens, 1 zware Vrachtwagen, 1 Driewielskar, 1 Vrachtkar, 1 Storte- kar, 2 Draagkussens met vdito Riemen, Gareelen, Voorstel vooreen Driewielskar, 1 Waalsche Ploeg, 1 Zeeuwsche éénpaards- ploeg, 1 Aardappel- ploeg, Lamoen, Zeel, Beer bak, Slepers, Zw in- gen en Aanschynen, Mestplanken, Touwen, Stalgerief, Schoppen, Houweelen, Pikken, Zeisen, 2 Fornuispotten, Teeltuin, Baktrog, Melkton, groote Meelkist, eene partij groene Muts aard, droog Brandhout, Balken, Planken, Oudijzer, enz., enz. Koopen tot en met f3,kontant. Het overige op tijd van betaling onder borgtocht dèsgevorderd. Kettingen, Catrollen, De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van P. GYSEL, vroeger gemeente-veld wachter thans zonder beroep te Koewacht, aan het door hem bewoonde perceel te Koewacht, wijk Oudemolen, op Dinsdag 10 April 1903, des middags 12 ure, verkoopen 1 Merriepaard, 2 be- kalfde Koeien, 2 bekalfde Vaarzen, 3 eenjarige Run- ders en 1 Zeugvarken. Treemkar, Drie wielkar, 1 ijzeren- en 2 houten Ploegen, 1 ijzeren- en 1 hou- Sleper, Windmolen, Raapmolen, Snijpaard, Vlasreep, Haudrolblok, Bascule met Gewich ten, Beerbak, Fornuis, Rijbeugels met toebehooren, Varkensbakken, Zeil, Zakken, Balen, Rieken, Vor ken, Houweelen, Mesthaken en Kuipen en 2 Kaarns met toebe hooren. VOORTS: Gerst-, Haver-, Tarwe- Rogge- en Erwtenstroo en 6 a 7000 K.G. Voederbeeten. alsTafels, Stoelen, Banken, 2 Kachels, Schilderijen, Geleierd- Glas- en Aardewerk, Haard-, Wasch en Schuurgerief, enz. enz. Koopen tot en met f3,kontant. Het overige op crediet onder borgtocht dèsgevorderd. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal op Woensdag <len II April 1906, des voormiddags ten 10 ure, verkoopen bestaande hoofdzakelijk in als Buffet, Toonbank, Tafeltjes, Banken met ijzeren Pooten en Glaswerk. Kleerkasten, klein Kastje, Uur werken in soort, Tafels, Stoelen, Collistafel, Schilderijen, Beelden, Spiegels, Koper-, Blik-, IJzer-, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Haard-, Wasch-, Keuken- en Schuurgerief. VOORTS: als3 Schaafbanken, Kelder- wind of Vijs, Vloerdrijver, Nagels. Verfpotten, Reep van 40 M. lengte, enz. enz. Te vergaderen op het erf van L. Steppe te Westdorpe. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van zijn principaal op Maandag den 26 Maart 1906. des voormiddags ten 11 ure verkoopen op de weide der hofstede bewoond door PIETER DE BRUIJNE, in den polder Beoostenblij benoorden ge meente Axel, nabij de Kijkuit. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van den WelEd. Gestr. heer Mr. J. F. VAN DEINSE, Advokaat- Prokureur te Middelburg als curator in het faillissement van JOSEPHUS DE ROECK te Sas van Gent, op Don derdag 29 Maart 1906, in na gemeld perceel verkoopen en AANHOORIGHEDEN en het RECHT VAN ERFPACHT tot don 30 Juni 1932 op den daarbij behoo renden GROND, eigendom van don heer Mr. Lud. Stevens en Cons., alles te Sas van Gent, kadastraal aldaar bekend in sectie D. nummer 708 als WEILAND, groot 2 aren 77 centiaren. Jaarlijksche erfpacht f41,55 valdag 1 Juli. Te aanvaarden op 1 Mei 1906. en b. DADELIJK IHARNA de in voormeld perceel aanwezige ROE RENDE GOEDEREN hoofdzakelijk be staande in Paard met tuig, 2 Varkens, 5 Ko nijnen, Kar op veeren, Bascule, Kruiwagen, Trekslede, 2 Zadels, Zakken, Mest, Klompen, enz. VOORTS: HUISHOUDELIJKE GOE DEREN alsLinnenkast, Tafels, Stoelen, Uurwer- ken, HERBERG- GERIEF, alsKof- fiehuistafeltjes, Toonbank met Buffet, Spoelbak, Telbonl, Lamp en Glaswerk, Vulkachel, Kóper-, Blik-, IJzer-, Glas-, Geleier l- en Aardewerk, Haard-, Wasch- Ken- ken- en Schuurgerief en verder ROERENDE GOEDEREN. Koopen tot en met f3,kontam.,' Het overige op 3 maanden crediet onder borgtocht dèsgevorderd.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 3