De overstroomiiip in Zeeland. Dotter J. MDE CALSEIJOE, Binnenland. üitslaitelijk raadplegingen yoor keel-, neus- en oorziekten Gemengd Nieuws. pd. st. aan biljetten en goud uit. De mannen lieten een helsch toestel achter, dat het heele gebouw had kunnen ver nielen. Troepen bezetten de bank en laten niemand binnen, zelfs de direc teuren niet. De beambten der bank, eerst in hechtenis genomen, zijn weer losgelaten. De politie is volkomen on kundig wie den roof bedreven hebben. SPANJE. De Neue Freie Presse verneemt tele grafisch uit Parijs en Berlijn, dat men te Algecirai bijna eens is geworden over een vergelijk op den grondslag van een gewijzigd voorstel van Oosten rijk. Duitschland zou van Casablanca afzien en Frankrijk zich met een ge ringere deelneming aan de bank tevre den stellen. De inspecteur-generaal der politie zou te Tandzjer wonen en daar bij het diplomatieke korps worden ge voegd. Duitschland zou nieuwe waar borgen voor het inspectoraat-generaal krijgen. De commissie van redactie heeft zich bezig gehouden met de politie- kwestie, in 't bizonder met de rol der officieren, de bevoegdheden der inspec teurs en de soldij. De kwestie betreffende Casablanca en de verblijfplaats van den inspecteur- generaal werden voor later bewaard. Er was geen sprake van de indeeling der havens. De zitting van de com missie laat een goeden indruk na. De wensch om een vergelijk te vinden, schijnt te overheerschen. Het vorsteiyk bezoek aan Tholen. Dinsdag hebben H. M. de Koningin en Prins Hendrik een bezoek gebracht aan Tholen om er de ramp te aanschou wen. Het bezoek was strikt incognito. Aan het station te Bergen-op-Zoom was niemand voor de officieele ontvangst aanwezig. De Prins, in politiek, een pelsjas aan, stapte uit, daarna de Koningin, dragende een bonten mantel. H. M. zag er zeer goed uit. Het weder, dat toen de vorstelijke bezoekers van Bergen-op-Zoom afreden goed was, werd tijdens het bezoek aan Oud-Vossemeer zeer slecht; een gure wind joeg over de vlakte en er viel een doordringende stofregen. Bij aankomst te Oud-Vossemeer wer den de hooge bezoekers alleen officieel ontvangen door jhr. mr. E. A. O. de Casembroot, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, die toevallig in Tholen vertoefde tot bewoning van eene ver gadering van polderbesturen en door den Commissaris der Koningin verzocht was de Koningin en den Prins tot gids te willen strekken. Ook was aanwezig de ontvanger griffier van den polder, de heer J. M. de Graafif. De Koningin heeft daarna de ver woesting aanschouwd. Bij 't huisje van den arbeider De Jagt, aan den afrit van den dijk naar het dorp, begaven zich de hooge be zoekers met gevolg in een roeiboot om het overstroomde dorp te zien. De Koningin bezocht het huisje van de weduwe Jacob van der Klooster, waar het wachthuis der politie is. sponde met een zachten, hemelschen gloed mocht verlichten, opdat ook de natuur er op wijzen mocht, dat er gemeenschap bestaat tusschen ginds en hier. En nu Agnes juist voor een paar weken verdwenen, zijne moeder, eerst beterende doch plotseling in één gezakt, zoodanig zelfs op dezen dag, dat die mond gesloten moest blijven, niemand, niemand daar om hem te ondersteunen, geen ander geluid als vreeselijk stormgebrul. o, wanneer wij 's jongelings inborst in aan merking nemen, ook wij zouden in staat zijn, te vragen was het niet te veel Wordt vervolgd.) De wed. Van der Klooster kwam naar buiten en de eenvoudige ziel zeide tegen de Koningin Juffrouw, zou je nie in uus komme." H. M. gaf aan die uit- noodiging gevolg en heeft eenige oogen- blikken op een der in die vuile kamer van de arbeiderswoning staande stoelen gezeten. Door de overstroomde dorpsstraat roeide men tot de Vogelenzang, waar H. M. alles bezichtigde, en naar het Raadhuis in het dorp, waar nog een kamer droog staat. Hare majesteit werd daar ontvangen door jhr. Vredenburg van Tholen en den burgemeester van Oud-Vossemeer, den heer De Graaf. Geruimen tijd werd door de Koningin alles bezichtigd overal liet zij zich in lichten en herhaaldelijk gaf H. M. de verzekering van de innige deernis, die zij gevoelde met de zoo diep getroffen bevolking. Meer dan drie kwartier heeft de tocht geduurd en toen de Koningin en de Prins bij den hoogen dijk weder aan wal stapten op het nauwe vlondertje achter de huizen en het glibberige pad weder opgegaan waren, om door dikke lagen modder wadende, weder te komen tot het wachtende rijtuig, toen hebben de bewoners van Oud-Vossemeer, de weinigen, die er nog toeven, het Vor stelijk echtpaar toegejuicht met innig heid, met hartelijkheid. Na een kort onderhoud met de auto riteiten, reden de Koningin en de Prins op een open brik met gevolg en jhr. De Casembroot naar Tholen terug, waar zij te ongeveer half een aankwamen. In Tholen vonden de bezoekers een enthousiaste ontvangst. In Non Semper, dat door H. M. be zocht werd, ging zij langs alle bedden en met al de dertig verpleegden heeft zij een hartelijk woord gewisseld en van de meegebrachte versnaperingen, sinaasappelen en chocolade uitgedeeld met milde hand, en toen zij het zieken huis verliet, heeft H. M. warme hulde en dank toegebracht aan mevr. Pot voor al hetgeen deze doet ten bate dier ongelukkigen. En te ongeveer half twee hebben de Koningin en de Prins onder eenguren wind en regenvlagen Tholen verlaten, en tot bij het veer juichte de menigte hen dankbaar toe. De heeren De Casem broot en Van Stapele geleidden hen op de pont tot het op den Noord-Brabant- schen oever wachtende rijtuig, waar mede zij naar Bergen-op-Zoom terug keerden. Van daar ging de reis per trein naar de residentie, waar het vorstelijk echt paar te half vijf aankwam. Voor een deel is het vorenstaande aan het Hbld. ontleend. Uit Tholen wordt nog aan de M. Crt. gemeld Donder lag kwam alhier een beambte van het Hot, om namens H. M. de Koningin een krans te overhandigen aan de familieleden van het oude vrouwtje, dat gestorven is gedurende het oogenblik dat H. M. vertoefde in de zaal van de sociteit Non Semperde ziekezaal voor de noodlijdenden. De krans bestond uit witte Seringen, Theerozen en Aronskelken, terwijl de twee wit zijden linten de letters W. en H. bevatten. De beambte met zijn echtgenoote, de familieleden en enkele heeren van het comité gingen samen naar het graf, waar een half uur geleden de een-en- negentig-jarige was bijgezet. Een hartelijk woord van dankzegging voor de innige belangstelling van H. M. werd gesproken door mr Plet, voor zitter van het comité, en den heer Wiskerke, vertegenwoordigende de in gezetenen van Oud-Vossemeer. AXEL, 23 Maart 1906. Gehoor gevende aan de uitnoodiging van onzen burgemeester vergaderden gisteren alhier op de raadzaal ruim een 30 tal ingezetenen om een commissie te vormen tot inzameling van gelden voor de slachtoffers van den watersnood in Zeeland. In deze vergadering werd reeds ge- teekend voor f322,50. Heden is reeds een begin gemaakt met het bezoeken der huizen. Mogen de giften ruim vloeien, want er is veel noodig. Wij twijfelen niet, of ook Axel zal met een flink bedrag voorkomen op de lijst der giften die bij het Provinciaal Comité te Middelburg zullen inkomen. In de bijz. school in de Molenstraat alhier is onder de leerlingen een collecte gehouden voor den watersnood. De heden door Burgemeester en Wethouders vastgestelde kiezerslijst be vat 776 kiezers voor de Tweede Kamer, 776 voor de Provinciale Staten en 730 voor den Gemeenteraad. Naar uit Kloosterzande wordt ge meld, is men begonnen het gat te dichten in den scheidingsdijk tusschen den Wilhelmus- en den Zandepolder. Het waterschap Hengst- en Ruimensdijk heeft den dijk tusschen den Zande- en Schapenpolder opgehoogd en versterkt. De dichting van het gat in den zee dijk van den Van A/steiapolder, ter lengte van ongeveer 100 Meter, is op gedragen aan den aannemer L. Kalis te Sliedrecht voor eene som van f 108.000. De dijk zal aldaar worden opgewerkt tot 6.30 M. boven peil met een beloop van 4 op 1 en met een buitenberm van 4 M. boven peil. Dit werk moet binnen 8 weken wor den opgeleverd. Het verhoogen van den 1200 M. langen zeedijk zal later worden besteed. De Steenenbeer is thans voldoende verzekerd. De zuiger is opgezocht en dichtgemaakt. Men meldt aan de N. R. Crt. De heer van Eeghen heeft vanwege het Algemeen Watersnoodfonds f 1000 aan het gemeentebestuur van Hontenisse gezonden, om in den eersten nood te voorzien. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld (zegt de Vliss. Ct.) dat het fonds van de Watersnood-commissie (te Amsterdam) de beschikking heeft over een bedrag van f 440,000. Naar men aan de N. R. Crt.. meldt, heeft de gisteren te Goes gehouden watersnood-collecte ruim f5000 opge bracht. Heden werd te Goes door een zich voor dat doel gevormd hebben comité, met 3 wagens, die door de stalhouders aldaar met paarden en knechts gratis waren beschikbaar gesteld, een rond gang door de stad gedaan, tot het inzamelen van kleederen, linnengoed, meubelen enz. voor de slachtoffers van den watersnood. De watersnood-collecte, te Middelburg gehouden, heef t opgebracht f9050, waar onder eene gift van f3000. De opbrengst n de buitenwijken is hieronder niet begrepen. Een watersnood-collecte, te Krabben- dijke gehouden, heeft f 1160 opgebracht te Kruiningen f 676 en te St. Philipsland en Anna Jacobapolder ruim f 1000. Uit Ierseke Dinsdagavond is hier een watersnood comité gevórmd, dat zich op uitnoodiging der comité's te Rilland en Krabbendijke met die comités in contact zal stellen, om tot de vorming van een centraal comité voor Oostelijk Zuid-Beveland te geraken. Voor Rilland en Oud-Vossemeer zijn zeer veel kleedingstukken ingezameld, waartoe algemeen is bijgedragen. De commissie te Rilland verzoekt geen voedingsmiddelen of kleedingstukken meer te zenden. Te Lekkerkerk werd voor de nood lijdenden in Zeeland door de ingezetenen met veel animo bijeengebracht f454.10, waaronder f 12.15 door schoolkinderen. Het bedrag wordt overgemaakt aan het provinciaal comité te Middelburg. Naar de M. Crt. verneemt, zal de eerste voorstelling, die de heer Oscar Carré op het Molenwater te Middelburg geeft op Zaterdag 7 April, voor een groot deel ten goede komen aan de slachtoffers van den watersnood in i Zeeland. In de eerste dagen van April zal in den Haag door officieren en de onder- officiersvereeniging Door Eendracht I bloeiend, van het regiment grenadiers 1 en jagers, een liefdadigheidsuitvoering worden gegeven ten bate van de nood lijdenden van den watersnood inZeeland. Dinsdag vergaderden te Middel burg, in het Gouvernementsgebouw de hoofdinspecteur en de inspecteurs van de volksgezondheid van Zuid-Holland en Zeeland met de voorzitters der gezondheidscommissies in Zeeland, ter bespreking der sanitaire maatregelen, te nemen tegen de gevolgen der over stroomingen voor de volksgezondheid. PREDIKBEURTEN TE AXEL. Voorm. 91/» are Nam 2 ure Zondag 85 maart lOOtt. Ned. Herv. Kerk. Ds. J. R. T. Hugenholtz. Ds. J. B. T. Hugenholtz. C Bi dat. gewas.) Gereformeerde Kerken. Kerk A. Voorm. 9 ure Ds. Volten, Nam. 2 ure Ds. Volten, (van Tienhoven). Kerk B. Voorm. 9 ure Ds. R v. d. Kamp. Nam 2 ure Ds. R. v. d Kamp. Gereformeerde Kerk. (Lauge Weststraat). Voorm. 9 ure Dhr. P. Engelse, Nam. 2 ure Dhr. P. Engelse, 's avonds 5'/t ure Dhr. P. Engelse, (van Middelburg) den Maandag en Donderdag van 8 tot j 1 U/2 uren voormiddag. Specialist voor Keel Neus- en Oorziekten. No. 109 Statiestraat, No. 109. St JSTikolaas (Waas) België. Uit Maasland meldt men aan de N.R.Ct. In den nacht van Maandag op Dinsdag is alhier bij twee boeren ingebroken. Bij den een is een rijwiel gestolenbij den ander heeft men uit de Zondagsche kleeren der knechts een horloge en een porterqonnaie met geld ontvreemd. De dief van het rij wiel is heden te Dordrecht aangehouden. Blijkens een bericht van de Dordr. Ct. is deze dief de 27-jarige J. d. O., van beroep timmerman, wonende te Rotterdam. Hij had te Dordrecht ge tracht de fiets te gelde te maken. Nadat er een rechercheur uit Rotterdam, die hem kende, was overgekomen, legde hij al gauw een volledige bekentenis af. Maandagochtend)) was hij naar den Haag vertrokken om werk te zoeken, maar had dat niet gevonden. Hij was toen te voet naar Rotterdam terugge keerd, maar toen het donker begon te worden een openstaande schuur te Maas land binnengegaan om te overnachten. Toegedekt met eenige koedekken sliep hij weldra in. Gisterochtend te 4 uur ontwakend, zag hij in de schuur twee rijwielen staan en toen bekroop hem de begeerte er een van weg te nemen. Hij heeft reeds een gevangenisstraf van 6 maanden ondergaan ter zake van diefstal en een van 1 maand ter zake van poging tot diefstal, terwijl uit het verder onderzoek bleek, dat hij nog van verschillende dierstallen in de buitengemeenten van Rotterdam ver dacht wordt. Er is op hem ook een nieuw nikkelen horloge gevonden.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 2