i\u ij i3 u lI U EINEBOED AL GOED. No. 95. Woensdag 7 Maart 1906. 21 e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMM, Buitenland. FEÜ1LLET O N._ i i i l Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Ad verten tiön worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. FRANKRIJK. Uit het departement van de Boven- Loire komen weer berichten van on lusten bij de boedelbeschrijvingen. Te Saint-Maurice-de-Lignon was de weg versperd met groote boomen, de gen darmes werden met steenen ontvangen en de ambtenaren hebben voor den regen van steenen moeten wijken. Te Cussac werden het rijtuig van den ontvanger der registratie en de gendarmes staande gehouden en met groote hoeveelheden asch bemorst. Te Présailles werd de ontvanger aangevallen door een troep wilde be- toogers onder aanvoering van twee geestelijken. Met moeite hebben de gendarmes hem bevrijd. Te Recharinges gelukte het een bende van een paarhonderd man, met knup pels en hooivorken gewapend, onder aanvoering ook hier van twee geestelij ken, den ontvanger der registratie en de gendarmes door hun dreigende hou ding buiten het dorp te houden. Te Morfitiers in Ardèche is de ont vanger gevaarlijk aan het hoofd gewond met een steen. De burgemeester, die hem te hulp kwam, is ook gewond. Te Marseille en omstreken zou 1 Maart de boedelbeschrijving aanvangen, maar de ambtenaren moesten overal onverrichterzake terugkeeren. Men kan zich hier dus voorbereid houden op vele belegeringen van kerken in de komende dagen. Het verzet tegen de boedelbeschrij- 6) Het was alsof het weemoedige gevoel weldadig op hem werkte, thans toch werd elk plekje opgezocht, waar hij met haar had gewandeld, elk boompje, elk hutje waarover zij te zamen hadden gekeuveld. Hij gevoelde zich zóó een zaam, alsof Agues reeds was vertrokken. Weder verviel hij in zijne overpeinzingen, toen hij eensklaps getroffen werd door hare gestalte Droomde hij of waakte hij.Neen zij was het wel, wandelende met haar vader. Wonder was het zeker niet, want hij wist dat zij zouden gaan wandelen, maar hij had zoo weinig gedachte dit paar thans hier te zien, dat hij werkelijk geschrokken was. Wat zou hij doen Naar hen toe gaan Waarom niet Was hij niet altijd even vriendelijk door beiden ont vangen geworden Wat kon hem dan toch terughouden Zij naderden hem, doch, doordien hij onder de schaft w der eiken zat, en vader en dochter druk in gesprek waren, viel hij minder in het oog. Zij waren vroolijk en het hinderde hem. Rentincks schaterlach weêrgalmde door de bosschen. Het was een wanklank in Hugo's oor. Nimmer heeft de toon van ving is niet minder hevig in denkleine plaatsen dan te Parijs. Koning Alfonso wordt in de komende week te Versailles verwacht, waar Ena van Battenberg ook komt. Zoo zouden koning Eduard en Alfonso tegelijkertijd in Frankrijk vertoeven en het heet, dat Alfonso den koning van Engeland persoonlijk om de hand van zijn nicht zal komen vragen. Daarna zou de overgang van kerk naar kerk van de prinses plaats hebben. ENGELAND. Van de plannen van koning Eduard, die nu al in Frankrijk is,, heet't verder, dat hij denkelijk een maand te Biarritz blijft en dan nog een maand op de Middellandsche Zee varen gaat. Op dien kruistocht, vermoedt men, zal hij keizer Wilhelm ontmoeten. Naar het heet, is er over den over gang van prinses Ena van Battenberg naar de R. K. kerk verschil van meening tusschen den koning van Engeland en de koningin-moeder van Spanje. Deze wenscht, dat 't voor het huwelijk zal gebeuren, koning Eduard er na. Een nieuwe kruiser, die voor de Spaansche vloot gebouwd wordt, zal Reina Ena heeten. SPANJE. De Magyar Nemzet, een blad van Boedapest, dat in nauwe verstandhou ding staat tot de Oostenrijksche regee ring, maakt melding van de stappen die aan Oostenrijk worden toegeschre ven ten aanzien van de Marokkaansche dien man hem zoo plat toegeschenen als nu. Zij schijnen het heuveltje, waarop hij gezeten is, te willen beklimmen. Wat doet de jongeling? Wachten tot dat zij zich op dezelfde bank zullen nederzetten Neen daar is eene inwen dige stem die hem toeroept//vertoon u thans niet aan haar, uw somber gelaat zou al te sterk contrasteeren tegen hare levenslustige blikkenhijsluiptzachtkens door het dikke woud naar beneden, om niet gezien te worden. Zijn hart trekt naar zijne moeder, hij ijlt naar haar Wij zullen, alvorens hem daar te volgen, een weinig van het gesprek opvangen, dat tusschen de personen, die thans het tooneel op den heuvel hebben betreden, wordt gevoerd. Rentinck had eerst tot zijn leedwezen bespeurd, dat Agnes stil en afgetrokken was, hij had daarop alle moeite gedaan om haar op te vroolijken, en veel verhaald van de vermakelijkheden, die de Hofstad oplevert. Zij had daar wel ooren' naar, maar toch de bedenking gemaakt, dat, daar zij in al dien tijd dat men in Bosch- en-beek had gewoond, den Haag nog nooit eens had bezocht, het meer dan waarschijnlijk was, dat, als men eenmaal daar woonde, het dorpje -vel geheel zou worden vergeten, en toen de vader daarop antwoordde, //dat het wel mogelijk was, daar men in 's Hage werkelijk om een gat als Bosch-en beek moeielijk denken kon, toen sprak het meisje op gevoelvollen kwestie. Het blad zegt, dat Oostenrijk- Hongarije inderdaad bij de Duitsehe regeering heeft aangeklopt en zijn be middeling heeft aangeboden om Duitsch- land en Frankrijk nader bij elkaar te brengen. De Magyar Nemzet noemt het bericht van de Aurore over Oosten- rijk's tusschenkomst onjuist. De Aurore zeide, dat Oostenrijk het gevoelen van Frankrijk deelt en dat het voorstel, door Oostenrijk aan Duitschland gedaan, afgewezen zou zijn. Integendeel, zegt het Pester blad, het is niet onmogelijk, dat Duitschland de voorstellen, die Oostenrijk in samenwerking met een derde macht te Algeciras heeft uitge werkt, maakt tot een voorwerp van ernstige overweging, verondersteld al tijd, dat deze voorstellen voor Frankrijk geen monopolie vestigen en dat zij niet in strijd komen met het beginsel der gelijkheid van elke mogendheid in Marokko, en met het beginsel van de open deur. ZUID-AFRIKA. Op een feestmaal te Johannesburg heeft Lord Selborne de Boeren geprezen. Zij dragen hun kostbare karakterschat- ten aan het Britsche Rijk by, nl. ge duld en eenheid. De Engelschen moesten van de boeren leeren, dat eenheid een volk groot maakt. Door een mengeling van de deugden van Boeren en Britten zou er nog eens een grootsch volk van Zuid-Afrika ontstaan. Dat is de taal, die de Boeren liever zullen hooren dan den bitteren aanval vanLordMilner. De Afrikaanders in de Kaapkolonie doen moeite de rebellen, die op het toon, //dat zy zeker wist nimmer dat lieve plekje, waar zoo velen wonen die haar dierbaar zijn, te kunnen vergeten maar hij had daarover heen geschertst, van de Haagsche jongelingen beschrij vingen gegeven, die wel niet hare sym pathie, maar toch haar lachlust opwekten, en zoo had het gesprek een tamelijk luidruchtig karakter aangenomen, toen ze zóó zeer het poëtische zitje waren genaderd, dat Hugo meende de vlucht te moeten nemen. Voor Rentinck had er altijd een gegronde reden bestaan, waarom hij in vele jaren zijne familie in de Residentie niet had bezocht. Hij wachtte steeds op eene invitatie en die uitnoodiging was nimmer verschenen. Stelselmatig had men dit vermeden, immers men vreesde altijd te zeer, van het lastige lid iets minder aangenaams te zullen vernemen, om zijn gezelschap juist te zoeken. Bij Agnes, voor wie alles wat zij zien zou, nieuw was, had hij dus het veld ruim, om haar een fraai verschiet voor te spiegelen. //Kijkriep de vader, wijzende op het schilderachtige meertje, //verbeeld-je dat wij in het Haagsche bosch zijn. De heuvel waarop wij zitten, is de tent, dat wil zeggen dat in plaats dat wij er alleen zijn, honderde jonge dames en dus natuurlijk ook honderde jonge heeren om ons heen krioelen. De muziek van de grenadiers, het beroemdste corps van eind van 1902 voor vijf jaar van hun kiesrecht beroofd werden, vóór het verstrijken van dien tijd op de kiezers lijsten te brengen. De lyst wordt nl. eens om de twee jaar opgemaakt, en dat gebeurt in het begin van 1907. Zij zouden dus moeten wachten tot 1909. Aangezien er intusschen een verkiezing valt, zouden de rebellen feitelijk tien, in plaats van vijf jaar geen kiesrecht hebben. RUSLAND. Admiraal Nebogatof heeft in de Russische pers een uitvoerig verhaal gegeven van zijn nederlaag bij Tsoes- jima en in verband daarmee van de uitrusting zijner vloot. In Januari 1905 wees admiraal Birilef er in een bijeenkomst van marine-des kundigen op, dat er versterkingen moesten worden gezonden aan Noboga- tofs eskader, omdat de Japansche ar tillerie toen in een zeer slechten toe stand verkeerdeals Rozjestwensky zulke versterking kreeg, kon hij de Japansche vloot met alle kans op succes aanvallen. Behalve dit derde eskader zou er een vierde worden uitgezonden, bestaande uit de kruisers Pamyat Azowa en Admiraal Kornilof. Eerstgenoemd schip was niets waardhet is een vaartuig van 6000 ton uit het jaar 1888 en zonder dubbele bodem. Ad miraal Nebogatof had geen keus ten aanzien van zijn officieren en equipages; over de benoemingen der officieren gingen drie afzonderlijke lichamen en het gebeurde vaak, dat een officier op twee schepen tegelijk werd benoemd. ons heele land, laat zich hooren. Dat. watertje daar voor ons, is een groote vijver, en overal in de ronde ziet men tusschen de boomen de prachtigste toiletten uitkomen. Dat 's anders dan hier, hé, kindzeg niet dat je zoo'n leven niet bevallen zou, waarachtig Bosch-en-beek was vergeten in minder dan een etmaal nu, kijk niet zoo ongelukkig senti menteel, je weet immers wel, dat ik je zoo gaarne met vroolijke kijkers zie; enfin, ook dat zal anders worden, als we daar zijn 1 Ja, kind, dan zal ik eerst in staat zijn alles voor je te doen 's morgens als ik maar tijd heb, in het bosch of naar Scheveuingen, 's avonds naar de opera of naar een bal, zeg dat je er niet naar verlangen zou Kindlief, als je er werkelyk tegen zoudt hebben, ik bleef hier, maar je kunt er niet tegen hebben, het leven is er al te goed!" Werkelijk was Agnes reeds overspannen door de overstelpende welsprekendheid van Rentinck. De treurigheid, bij de gedachte van haar dorpje te moeten verlaten, had reeds plaats gemaakt voor een gevoel van onweerstaanbaar verlangen naar de nieuwe woonplaats. Zij wilde die wereld kennenzij wilde meer, zij had eene geheime hoop daarin te zullen schitteren. Een koortsige gloed overdekte hare wangen, misschien te sterker aange blazen door den strijd, die toch in haar binnenste woelde, bij de gedachte aan Hugo en al wat zij lief had.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1