RIJWIELEN. E.Br^ndsm^ de Nederlandsche Briefsteller S Wtit l AOSE. Openbare Verpachting. verpaotLten KEURIG SMAKELIJK! de Firma P. H. YEENHUIZEN. Verkrijgbaar bij F. DIELEMAN te Axel: L. F. GEERLIMG, Zeeuwsche Brandwaarborg Maatschappij MIDDELEN V AN VERVOER. Stoombootdienst op de Wester-Sehelde. I November 1905 tot en met 28 Februari 1906. Lijn WalzoordenHansweert. De SUIKERBEETENBOND e Axel-Sassing stelt de con- tracten van af Zaterdag 17 Febr. verkrijgbaar by de commissie. Diegenen, welke nog wenschen toe te treden, worden daarvoor in de ge legenheid gesteld tot den dag van aanbesteding. De Commissie, L. DE REGT. A. RAMONDT. Axel, Februari 1906. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van het Bestuur van den polder BEOOSTENBLIJ BENOORDEN, in het logement „Het Gulden Vlies" aldaar, op ZATERDAG den 17 FEBRU ARI 1906, des namiddags ten 2 ure, voor den tyd van 7 jaren Het recht wan jacht op waterwild, in de kreeken en plassen van en in voornoemden polder; en bHet recht van visscherij, in de kreeken en plassen van den zelfden polder, voor zoover daartoe geschikt. Vooruitbetaling der pachtsommen. Onkosten 12% van den pachtprijs over één jaar, dadelijk te voldoen. LEKKER! zijn de Verkrijgbaar in fraai gedecoreerde bussen bij N B. Winkeliers en Wederverkoopers genieten rabat. alleen in verzegelde pakjes voor zien van bovenstaand gedepo neerd Handelsmerk ;in Zee u wsch Vlaanderen verkrijgbaar te Axel, F. Dieleman. Firma wed. H. Harinck, J. Bareman, Hulst, C. L. Du Cock-Sijlva, Ter Neuzen, P. van Arenthals, D. Herrebout, Gez. Meertens, Wed Klaassen Donze, A. van Overbeeke, Sas van Gent, J. T. de Smidt, Zaain- slag, Wed. J. de Vos, Wed. D. J. van Pienbroek, Axelschestraat. In 't bijzonder wordt de aan dacht gevestigd op SOUCHON No. 5. a 1,20 per KG'. FONG MAGAZIJN TE MIDDELBURG: LANGE DELFT 19. ROMANBIBLIOTHEEK voor iedereen. Koop! RU h Oenteri g Zijn verschenen: No. 1. Argusoogeo. No. 2. De vloek van den Leugen. No. 3. Licht en Scha duw. No. 4 Hilda Wad;. No. 5. Pension Volkerling. No. 7. Harry Sharpe, de agent der /geheime politie. No. 8. De Ware. No. 9. Het geheim van de Ba rones. No. .10. De Gouddelver-Millionair. No. 11. De Stille Getuige. No. 12. Het geheim van de gevouwén handen. No. 13. De Boer van den Dennenhof. No. 14. Oom Bernac. Een herinnering aan het keizerrijk van Napoleon I. No. 15. Getrouw tot in den Dood. No. 16. De Fransche Gouverneur. No. 17, De Strand- geest. No. 18. De Gevangene van Dart- moor. No. 19. Uit het leven van een Tooneelepeelster. No. 20. Een Liefds- diensC - No. 21. Hoog Spel. No. 22. De Koning der Wildernis. Verkrijgbaar aan het bureau van dit Blad in pakketten van IS stuks it f 1,80 of in losse nummers A 10 Cts. INHOUDENDE Brieven en andere Opstellen overde meeste Onderwerpen, die in het maatschappe lijk leven gemeenlijk voorkomen met voorafgaande Bepalingen over de geschiktste wijze van Samen stelling en Inrichting der Brie ven Betitelingen en Op schriften, benevens aller lei Koopmansbrieven. ALSMEDE Voorschriften bij Geboorten, Huwelijk en Overlijden Iets over Testamenten, Contracten van onderscheiden aard Minderjarigheid en Voogdij Borgtocht, Volmachten, Geldleeningen en Hypotheken, Wissels, Quitantiën Klachten, Verzoekschriften en Requesten Formulieren tot het inrichten van Schrijf boeken en Rekeningen 't Voornaamste uit de Postwet-; Een Handleiding ten gebruike bij de Wet op het Recht van Zegel Modellen voor Telegrammen, Iets over Levensverzekering. BENEVENS Eeu Lijst der meest voorkomende ver kortingen, Namen der Maten en Ge wichten inet verkorte Schrijfwijze en een tabellarische Herleiding van de Nederlaudsche munt in onder scheiden vreemde munten. ELFDE druk, herzien door SERVAAS DS BRUIN. TWAALFDE verbeterde en veel vermeerderde druk, herzien door W. CRAMER. F>ri]s f 1,23. OPGERICHT IN 1824 TE ZIERIKZEE, verzekert Onroerende en Roerende Goederen cegen eene vaste premie of onderling naar begeerte der deelnemers. A x e AGENT voor het 5de District van Zeeland: F. DIELEMAN. [(doend middel tegen bloedarmoede en zenuwziekten, Ook te A X E L verkrijgbaar bij Joz. DE FEIJTER. SPOORWEG TER NEUZEN- -MECHELEN. (Greenwichtijd.) van Ter Neuzen 7 Sluiskil 7 06 Axel 713 Kijkuit 7 21 Hulst 7 32 Clinge 7 49 aank. St. Nicolaas 8 10 8 22 aank. Mechelen 9 15 9 22 aank. Brussel N. 9 48 Spoorweg Ter NeuzenGent. 9 40 128 5 52 van Brussel N. 9 49 136 6 Mechelen 9 59 145 609 St. Nicolaas 10 06 153 617 Clinge 10 18 2 02 6 26 aank. Hulst 10 36 218 6 42 van 10 54 2 35 7 Kijkuit 10 57 3 05 714 Axel 1153 4 04 812 Sluiskil 12 03 415 816 aank. Ter Neuzen 12 29 4 56 8 56 Op Zon- en I 5 59 9 41 12 43 5 35* 6 38 10 28 125 6 03 7 50 1140 310 7 25 811 12 04 3 31 7 53 817 12 11 3 37 7 59 8 30 12 38 348 810 8 38 12 46 3 56 818 848 12 54 4 04 8 28 8 57 102 412 8 36 9 05 110 420 844 v. Ter Neuzen Sluiskil Sluiskil [brug] Philippine Sas van Gent c laank. Selzaete yertr^ sa. Gent [kl. st.p [&r- st- 9 20 8 31 8 35 8 46 8 50 911 941 9 56 f,11 5') 12 1201 12 08 1 17 12 21 12 33 5 10 5 20 524 5 26 5 36 5 42 5 52 15 5 38 Gent Gent Selzaete 7 45 7 55 7 57 8 04 8 13 8 18 8 50 9 26 9 30 5 02 514 5 47 6 615 6 23 6 35 6 40 6 50 f Vertrekt 's Woensdag om 12 uur. gr. st.] 5 25 8 19 fll 'kl. st.f 5 39 8 30 12 01 aank. 614 9 02 12 33 vertr. 6 16 9 07 12 37 v. Sas van Gent 6 33 9 20 12 50 Philippine 6 43 9 28 12 58 Sluiskil [br.] 6 47 9 32 102 Sluiskil 6 50 9 35 105 a. Ter Neuzen 6 E.8 9 43 1 13 Van St. Nicolaas naar Lokeren en Gent. v. St. Nicolaas naar Lokeren en Gent voorm. 4 48 62) 7 41 818 9 43 11 33 en nam. 1 05 2 47 3 57 5 5 7 09 8 2? v. Gent naar Lokeren en St. Nicolaas voorm. 4 42 6 33 7 40 9 02 10 36 en nam. 12 31 2 07c 4 17 16 6 10 7 42 8 42 De uren met een zijn treinen 1 en 2 klasse. 5 35 8 20 12 03 5 10 618 9 09 12 51 5 49 1O04 12 36 315 9 42 5 34 1018 207 6 19 9 09 12 51 6 8 55 9 43 1 25 6 50 9 35 Ter NeuzenBrussel over Lokeren. v. Ter Neuzen v. Selzaete a. Brussel v. Brussel v. Selzaete a. Ter Neuzen Van St. Nicolaas n. Beveren en Antw. v. St. Nicolaas naar Beveren en Antwerpen voorm. 4 50 5 40 7 43 8 23 9 56 li 42 en nam. 1 41 2 50 5 20 6 02 7 18 8 35 v. Antwerpen naar Beveren en St. Nicolaas voorm. 5 23 6 48 7 32 9 05 10 38 en nam. 12 12 2 06 304*514 616746822 Stoomtram HulstWalzoorden. v. Hulst, Station 4 45 7 40 10 25 2 15 5 20 05 a. Walz. Dijk 5 40 8 35 1120 3106 15 9 v. Walz. Dijk 6 20 9 10 11 45 3 35 6 30 9 10 a. Hulst, Station 7 15 10 05 12 35 4 30 7 25 10 Stoomtram Viissingcn—Middelburg. S T A D S T IJ D. v Vliss vm. 9 30 11 - 1140 nm. 12 30 110 2 - 2 45 3 30 4 15 5— 5 5 7 50 8 45 v Midd vm. 6 20 8 40 10151145 nm. 1235 120 2 05 2 50 3 35 4 20 5 05 5 55 Spoorweg VlissingenRoosendaal. v. Vliss. n. Roosendaal 6 07 7 9 12 35 5 6 45 6 58 7 35 UREN VAN VERTREK. WEST-EUROPEESCHE OF SPOORTIJD. DAGELIJKS I Van Vlissingen n. Breskens vm. 5,7,30 9,30 vm. 12,- a b nm. 3,23 e f 1 Breskens Vlissingen 5,30 8,10,nm. 12,25 a 3,50g nm, 155f Van Neuzen naar Vlissingen 5,7,30 d e 10,25 I VlissingenNeuzen 6,10 9,- e 11,50 b 3,23c Van Borsselen, d vertrekken de booten ongeveer 3 O minuten na het vertrek van Vlissingen of Neuzen. iirrvcxTQi-i a n I Van Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 7,50 WOENSDAG. Hoedekenskerke Neuzen 8,30 a Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. b Bij vertraging van trein 11,44 kan de boot naar Borsselen en Neuzen ten hoogste 5 minuten en die naar Breskens ten hoogste 20 minuten wachten, c Bij vertraging van trein 3,16 kan de boot naar Borsselen en Neuzen ten hoogste 15 minuten en die naar Breskens ten hoogste 30 minuten wachten, d Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. c Deze reizen worden des ZONDAGS en des WOENSDAGS niet gemaakt, f Bij vertraging van trein 1,25 te Neuzen kan de boot van 1,55 van Neuzen naar Borsselen en Vlissingen ten hoogste 20 minuten wachten. S Op deze reizen worden geen vrachtgoederen en vee vervoerd. Omnibus lussrhen de aanlegplaats der stoorn'iooten tn het spoorwegstation te Neuzen ad 15 cent per persoen en per rit. i October 1905 tot en met 30 April 1906. WEST-EUROPEESCHE OF SPOORTIJD. ninmriT/c! Van Walzoorden naar Hansweert vm. 5,45 8,45*, nam. 12,15, 3,50. DAGELIJKS: Hansweert Walzoorden 8,08*11,01 2,38, 5,38. Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. Voor het vervoer tusschen Hansweert en Vlake of omgekeerd zijn telkens twee omnibussen eik met twaalf plaatsen, beschikbaar. Van Vlake vertrekken de omnibussen naar Hansweert onmiddellijk na aankomst van den correspondeerenden trein. De booten uit Hansweert vertrekken, behoudens onvoorziene omstandigheden, na de aankomst dér omnibussen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 4