S9DEI PLATA MAÏS IVA HUM en PUTTEN. Vereenigde Zeepfabrieken Zeer puik bakkende Blom. Amerikaansche Blom 3©a, vaan. Advertentiën. Openbare Vergadering Gezondheidscommissie Marktberichten. Ontvangen eene ruime sorteering Axel. J. PLATTEEUW. Openbare Verpachting. 3000 gevelde Sparren, 1000 Boonpersen, 3000 zwaren Snoei ROGGESTROO ROTTERDAM. VOORHANDEN: Ook Prima en puike aan concurreerende prijzen. AXEL. D. J. OGGEL. voor het reinigen van vloerzeil, linoleum en parketvloeren. Door liet voortdurend gebruik dezer 1 VA I VA IV A blijft het linoleum en vloerzeil zijnen nieuwen glans behouden, is duurzaam en verschiet niet. Verkrijgbaar bij: de Firma P. H. VEENHUiZEN. - op liet Leven en tegen Invaliditeit AJLJLLf hoof Plot! hoofddeksel praktisch was bij het werk. Plotseling wierp hij zijn buis uit en sprong door het open venster op de binnenplaats. Sedert heeft men hem niet meer in die buurt gezien. Wel heeft men Dinsdagmiddag nog een spoor van Hennig gevonden, tien minuten verder, in de Swinemiinder Strasse, waar een man in hemdsmouwen een glas bier had gedronken. Vandaar heeft hij zich, naar men vermoedt, naar de beruchte wijk Gesundbrunnen begeven. De politie had vergeefs een groot cordon om de huizen waar hij zijn vlucht begon, getrokken. Alle in- en uitgangen werden bewaakt, duizenden nieuwsgierigen hielpen mee opletten, maar de vogel was gevlogen. Daar Hennig zich echter op de een of andere manier een jas moet verschaffen, houdt de politie het oog op alle winkels van oude-kleerkoopen, in de hoop hem zoo doende nog te kunnen ontdekken. Ofschoon de politie en het publiek te Berlijn zich de grootste moeite geven, om Hennig in handen te krijgen, was dat gisteren nog niet gelukt. Donder dag ontving de politie in het geheel 150 berichten van menschen die hem in allerlei wijken gezien meenden te hebben. De politie is er intusschen achter gekomen dat hij op zeven ver schillende plaatsen gewoond heeft. Hij bleef overal maar twee of drie dagen, kwam 's avonds laat thuis en ging pas 's middags weer uit, om met allerlei oplichterijen aan den kost te komen. Tegen de twee agenten die Hennig hebben laten ontsnappen, is een ver volging ingesteld. Op het laten ont vluchten van een gevangene op wien men moet letten of dien men moet vergezellen, staat een boete, tot 300 mk. toe. Zij hadden hem niet geboeid, omdat hun chef hen niet had gewaar schuwd dat zij met zulk een gevaarlijk individu te doen hadden. Dat komt ervan als men de menschen „humaan wil behandelen, merkten zij later mees muilend op. De klopjacht in de tuinhuiskolonies heeft ook al niets opgeleverd. Wel heeft de politie daarbij allerlei andere ongerechtigheden ontdekt. Er bleek veel te doen voor de zedenpolitie. Sommige tuinhuizen waren vol meisjes van verdachte zeden. Het is uitgekomen dat Hennig in den laatsten tijd in de voorsteden vele menschen heeft opgelicht, door zich voor een belastinginner uit te geven. Een groote map die hij onder den arm droeg, versterkte het vertrouwen in hem bij zijne slachtoffers. Ook van Hamburg uit is een mandaat tot zijn inhechtenisneming uitgevaar digd. Hij heeft daar gewerkt met valsche lommerdbriefjes. Eene 40jarige vrouw te Brussel had Woensdag haar kinderen te bed gelegd. Toen zij beneden kwam, ont plofte de petroleumlamp, welke zij in de hand droeg. In een oogwenk was de vrouw door de vlammen omringd. Een buur heeft de kleederen van het slachtoffer afgerukt. Het huis raakte in brand en het duurde een uur eer het vuur uitgedoofd kon worden. Men had de grootste moeite om de kinderen te redden. De vrouw is, naeenvreese- lijken doodstrijd, overleden. Te Trier is een afschuwelijke misdaad uitgekomen. Het dienstmeisje van Oberregierungsrat Seidel heeft voor den rechter van instructie bekend, dat zjj het eenige kind van haar meester met zoutzuur vergiftigd had omdat zij met Kerstmis geen vrij-af had kunnen krijgen. 10,Paardenboonen /O,k Duivenboonen 0,a 0,Witte boonen 0,h 0,Bruineboonen 0,a 0,Boekweit 0,èi 0,Lijnzaad 12,S, 13,Aard appels 0,h 0,Koolzaad per zak van 106 liters 0, HULST, 12 Febr. Ter Graanmarkt van heden (Maandag) waren de prijzen als volgt: Tarwe 8,50 Rogge 7,50, Win- tergerst 8,50 Zomergerst 0,Haver f 7,75 Erwten 10,Paardenboonen 8,75 Duivenboonen 0,Witte- boonen ƒ14,Bruineboonen 10, Boekweit 0,-- Lijnzaad 12,Aard appels 4,25 Koolzaad per zak van 106 liters 0,Boter per kilo 1,25 Eieren per 26 stuks ƒ0,95. Er waren ter weekmarkt te koop ge steld: 26 stuks hoornvee, 29 varkens, 16 paarden, 0 schaap, verkocht: 17 stuks hoornvee, 13 varkens, 0 paarden en 0 schapen. VAN DE voor de vereeniging van gemeenten, welke haar zetel te NEUZEN heeft, op Donderdag 22 Februari 1906, des namiddags te 3l/2 uur, in het „Hotel Centeaal" (bovenzaal) bij Chr. F. Keersemakek te Ter Neuzen. J. WISSE, Voorzitter. JAC. VAN DE REE, Secretaris. AXEL, 10 Febr. Ter Graanmarkt van heden (Zaterdag) waren de prijzen als volgt: Tarwe 8,10 k 8,40 Rogge 7,50 èi 7,75 Wintergerst 8,30 j 8,60 Zomergerst 0,h 0.Haver 7,75 k f 8,20 Erwten 9,75 De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van het Bestuur van den COEGORSPOLDER c. a., in het hótel Het Gulden Vlies" bij Mej. de Wed Rolff te Axel, op Vrijdag den 2 Maart 1906, des namiddags ten 2 ure, voor den tfjd van 7 jaren, ver pachten: 1De DIJKEN van genoemdei polder, ter begrazing in perceelen en 2. Het VISCHRECHT en JACHTRECHT in en op de wateren in ge melden polder liggende, ieder 2 pereeelen. te Zuiddorpe, Oude Polder. De Notarissen P. Dregmans te Axel en H. Vreriueersch te Ertvelde, zullen ten verzoeke van de heeren VAN IIOOREBEKE en DE PAEPE, Maandag 19 Februari 1906, om 9 ure, verkoopen dienstig voor hoppe-, schelf- en vermaakpersen en fasseel. Vergadering in de herbergen der Oudenburgsche Sluis. te koop 15 cent per bos bij Axel. L. WOLFERT Op elk Pakje staat met flinke letters Let hier op anders komt ge bedrogen uit. Alleen indien er IB Q D E X op staat garandeeren wij de onschadelijkheid en zuiverheid. Voor de Wascb I en huishouding lonmisbaar. W 1V A gevestigd te 'sGrït A XT E "N" EL A O E, (Directeuren: Jhr. Mr W. Six., Oud-Min. van Binneol. Zaken; Mr. H. Goeman Bor- gesius. Oud-Min. van Binuenl. Zaken; Mr. Dr. W. P. J. Bok, Oud-Secretaris v/d. Pensioenraad voor Burgerl Ambtenaren en van den Militairen Pensioenraad sluit volgens zeer gunstige voorwaarden en tarieven en tegen billijke premiën verzekering van Kapitaal bij Overlijden en bij Leven, Spaarverzekering, Studiebeurzen, Lijfrente en Pensioenfonds Inlichtingen worden gaarne gratis verstrekt, door den Vertegen woordiger voor Axel en Omstreken,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 3