\o. 89. 2ie Janrg. Woensdag 14 Februari 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. 1HELEMAX, Buitenland. Binnenland. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; tranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. De Vossische Ztg. komt in een hoofd artikel onder het opschrift„Indien de conferentie mislukt" tot deze slotsom De zwartgallige opvatting dat een mislukking van de beraadslagingen van de conferentie te Algeciras zeker is en tot een oorlog zal leiden, mist allen grond. Duitschland zal den oorlog niet beginnen, en wij zijn overtuigd dat Frankrijk dat evenmin zal doen. En moet men, wat nog niet vaststaat, de oplossing van het complex van vraag stukken welke men alle te zamen de Marokkaansche kwestie noemt, grooten- deels uitstellen, dan is dat evenmin een ongeluk voor Europa als voor Frankrijk. Het zal blijken, wat men toch al wist, dat Delcassé's politiek door en door verkeerd was. Maar is de kalmte .terug gekeerd en het tijdelijke wantrouwen weggenomen dan zullen er ook middelen en wregen te vinden zijn, om een volledige overeenstemming tusschen Duitschland en Frankrijk over het Sjeriflaansche rijk tot stand te brengen. FR4NKRIJK. De verdedigers van de Saint-Sympho- rien, te Versailles hebben, al enkele uren nadat zij overmeesterd waren, voor den rechter gestaan. Zes van hen zijn meteen veroordeeld. Zij moeten hun onbezonnenheid wel zwaar boeten. Een meneer Bosquet du Hamel heeft 2 jaren gevangenis en 500 frank boete gekregen, Bernard de Vezin dit is de man, die, volgens eigen bekentenis, den prefect van Seine-et-Oise met een stoel tegen het hoofd heeft geraakt ook 2 jaren gevangenis en 500 frank boete. Pierre Marchand een jaar ge vangenis en 500 frank boete, Benjamin Toulaz en Pierre Maistre, beiden zes maanden gevangenis en 200 frank boete. Henri Brière ten slotte, de geestelijke die aan deze woeste betooging heeft meegedaan, een maand gevangenis en 200 frank boete. De betoogers stonden op de gaanderij, die om het orgel loopt en van daar uit hebben zij Donderdag de politie bestookt, die de kerk binnenkwam. De politie agenten waren aanvankelijk natuurlijk in zeer ongunstige positie tegenover de „geloovigen" in hun hooge schans. Zoolang er geen vuurwapenen worden gebruikt heeft het veel voor, hooger te staan dan zijn tegenstander in het gevecht. Met hun sabels konden de agenten niets tegen de steenen en stoelen uitrichten, waarmee zij van boven werden bestookt. De agenten hebben ten slotte overwonnen, door zich van dezelfde wapenen te bedienen als hun vijanden. Zij hebben stoelen ge nomen. Een stoel was het meest ge schikte wapen. Het is tegelijkertijd aanvals- en verdedigingswapen. Stoelen en steenen die van boven kwamen vliegen stuitten op de zitting en de pooten van den opgeheVen stoel af, als op een „taaie schilt". Zoo gewapend waren de agenten onverwinnelijk. Toch hebben acht agenten bij het bestormen van de orgelgaanderij nog wonden op- geloopen. Om in de geschiedenis voorbeelden te vinden van een reeks gewelddadige tooneelen juist in katholieke kerken, moet men teruggaan tot den beelden storm. Toen waren het de verklaarde vijanden der katholieke kerk die den inboedel kwamen verqielen, deze maal smijten de verklaarde vrienden van de katholieke kerk den inboedel stuk. Men is bang dat de boedelbeschrij ving van de Saint-Louis, een andere Roomsche kerk in Versailles, evenmin zonder vechten zal kunnen plaats hebben. Van de vonnissen, die tegen de betoogers van de Saint-Symphorieu zijn uitge sproken, verwacht men dus geen in voldoende mate afschrikkende werking. Men heeft gelijk te Versailles geen hooge verwachtingen te hebben van die afschrikwekkende werking. Immers, er zijn nu al ettelijke dozijnen betoogers naar de gevangenis verwezen en de berichten van gewelddadige verovering der kerken door de politie blijven aan houden. Hier en daar is het verzet zoo hardnekkig, dat het er naar lijkt, of de straffen, uitgesproken tegen de betoogers, hun geloofsgenooten nog aan moedigen. Die straffen geven iets ernstigs, iets voornaams aan het geval Het is per slot schaamachtig, natge spoten of op zij geworpen te worden door de dienaren der wet, maar om der wille van het geloof van zijne vrijheid beroofd worden, dat is ernst. Men staat hier voor een moeilijke vraag van strafrecht. Straffen hebben vaak een averechtsche werking, waar de gestraften zich diep verongelijkt achten als hief. Wat dan Geen of lage straffen toedienen uit politieke overwegingen, dat zou toch ook be denkelijk zijn. In Frankrijk vindt men er nog al eens op, dat de wetgever een algemeene amnestie verleent voor een bepaalde groep van veroordeelden, maar dat leidt toch ook weer totschromelijkewillekeur. Moraal: politieke ij veraars moeten zorgen dat zij niet voor den strafrechter komen. SPANJE. Uit Algeciras niet veel nieuws. Wij hebben eenige vrije dagen, seint de correspondent van de Temps. Aller aandacht is gericht op Berlijn in af wachting, dat men daar spreken zal Deze correspondent heeft het over de Marokkaansche afgezanten. Die heeren hebben over economische zaken begrippen die ver van de in Europa gangbare opvatting afwijken. Zoo b.v. dat sterke verzet tegen de verlaging van het uitvoerrecht op landbouwpro ducten. Het kost de afgezanten van de andere landen de grootste moeite de Mooren aan het verstand te brengen dat de schatkist er bij gebaat zou zijn. als het uitvoerrecht op voortbrengselen van den landbouw werd verlaagd. Gronden, die nu ongebruikt moeten blijven, omdat de uitvoerrechten zoo hoog zijn, zouden ontgonnen worden en belastbaar worden. De toeneming van den uitvoer zou vergoeden, wat de fiscus moet missen door de verlaging van het uitvoerrecht. Van dergelijke redeneeringen hebben de Marokkanen nooit gehoord. En gelukt het nog, hen et overtuigen, dan is men vaak niet veel verder. De Marokkanen ter con ferentie voelen zich niet onafhankelijk. Zij maken den indruk van bevreesd te zijn voor kuiperijen aan het hof. Vandaar dat zij uiterst nauwgezet aan de gegeven orders vasthouden. Wij zijn gekomen om te handelen over verhooging der belastingen, niet over verlaging, dus geen verlaging van het bestaande uitvoerrecht, al zou dat op den duur den fiscus ook voordeelig zijn. Tegen zulk een redeneering is geen vertoog opgewassen. De houding van een der Russische afgezanten in de vergadering van Woensdag, ten aanzien van het uitvoer recht op graan, is niet geschikt om een hoogen dunk te geven van de belange loosheid der Russische regeering. Niet, dat andere regeeringen zoo belangeloos zijn, maar dit is toch wel wat plat De Russische afgezant kon als vertegen woordiger van een land dat op groote schaal graan uitvoert, geen goedkeuring hechten aan een plan om de uitvoer rechten op graan van Marokko te verlagen. Als de hervorming van Marokko slaagt, wordt het een mededinger op de wereldmarkt, dat is niet anders. Vreest men in Europa die mededinging, dan is het beter het land stil over te laten aan den Sultan en zijn oproerige onderdanen. Komt elke mogendheid, zooals Rusland nu, met zulke bijzondere belangen aandragen, dan is het vooraf zeker, dat er nooit iets van de her vorming van Marokko terecht kan komen. RUSLAND. Een telegram van Linjewitsj meldt Den 2den werden te Tsjita 81 soldaten van een spoorwegbataljon, die zich bij de oproerlingen hadden aangesloten, in hechtenis genomen. In den tijd van 3—5 dezer leverden de bewoners der stad en spoorwegbeambten groote menig ten wapenen in. In de spoorwegwerk- plaatsen vonden de troepen blanke wapens en schiettuig van allerlei aard, voorts bommen van verschillenden vorm, helsche machines en honderd pond schietkatoen. Twintig leiders der op standelingen zijn in hechtenis genomen. De rust is te Tsjita zonder bloedver gieten hersteld. Admiraal Tsjoeknin, opperbevelheb ber der Zwarte Zee-vloot, is in zijn bureau door een onbekende vrouw met vier schoten zwaar gewond. De daderes werd door den schildwacht gedood. besluit van 1 April 1905, worden onder scheidene bepalingen van dit laatste verzacht. De voornaamste daarvan zijn de volgende De eisch, dat een localiteit met ver gunning een oppervlak moet hebben van ten minste 25 M;. wordt voor localiteiten in huizen, gebouwd vóór de inwerking treding van het kon. besluit, verlaagd tot 20 M2. Vervallen is voor de vergunning lokalen en voor de bierhuizen de be paling, dat, als er maar één buitenwand is met lichtramen ot glazen deuren, de diepte van de localiteit niet meer dan tweemaal de lengte van dien wand mag bedragen. Indien een vergunninglokaal of een lokaal van een bierhuis twee of meer buitenwanden aan den openbaren weg heeft, behoeven nietlanger twee wanden, maar slechts een van lichtramen of glazen deuren voorzien te zijn. Vervallen is eveneens, zoowel voor de vergunninglokalen als voor de bier huizen, de bepaling, dat het glas van lichtramen en deuren des Ndaags niet mag bedekt worden dan met een stof, welke het daglicht niet belet binnen te treden. De bepaling betreffende de ventilatie is voor de lokalen met vergunning lichter en voor de bierhuizen veel lichter gesteld en verlof tot afwijking er van is mogelijk gemaakt. De eisch betreffende de hoogte van de localiteit van bierhuizen is verlaagd tot 2.65 M. Dr. Kuyper eischte 3 M. en voor huizen, vóór 1 Mei 1905 ge bouwd, 2.80 M. De eisch voor de oppervlakte van het glas van lichtramen of glazen deuren is voor de bierhuizen verlaagd en gelijk gesteld met dien voor localiteiten met vergunning. (M R. Ct.) De Drankwet. In het kon. besluit tot nadere uit voering van de artikelen 6, le lid, en 35, le lid van de Drankwet, dat in de plaats treedt van het door Dr. Kuyper als Minister gecontrasigneerde kon. Jacht en Visscherjj. De Commissaris der Koningin in Zeeland maakt bekenddat de jacht op houtsnippen 1 Maart, die op water wild 31 Maart en die op watersnippen 16 April a. s. gesloten wordt en het weispel op kwartelen van 2 Mei tot 14 Juli geoorloofd zal zijn. De kooi eenden moeten opgesloten of gehokt worden van 1 tot en met 30 April en van 1 Juli tot de opening der jacht op het waterwild. De visscherij zal gesloten zijn met kruisnet en hengel van 16 Maart tot 15 April, met zegen of sleepnet van 16 Maart tot 15 Mei. Gedurende dezen tijd zal alleen met aalkorven of dobber met aalhaak naar paling mogen gevischt worden. Als liefhebber voor de betrekking van Commissaris der Koningin in Zee land noemt de Ai. Ct. jhr. mr. J. H. J. Quarles van Ufford, referendaris aan het Ministerie van Buitenlandsche Zaken. De heer Quarles van Ufford was van 1886—1890 burgemeester van Axel en in 1889—1890 lid der Prov. Staten van Zeeland.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1