\o. m. DESTINS VOERST. Zaterdag 3 Februari 1006. 21e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELHMAN, Buitenland. FEUILLETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrydagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. In het stadje Vallendar heerschten, volgens een bericht uit Keulen, onge- loofelijke toestanden, over welke in een vergadering van burgers zes uur lang beraadslaagd is. Sedert de tegen woordige burgemeester zijn ambt be kleedt, is de schuld van de gemeente met 400,000 mk. vermeerderd. Er moeten van 1896 af valsche begroo tingen zijn opgemaakt én de kas moet in geen jaren opgenomen zijn. De burgerij heeft nu besloten de regeering te verzoeken, om den ge meenteraad te ontbinden, en een klacht in te dienen tegen den vroegeren ge meenteontvanger. Verder zal men ver langen dat de verantwoordelijke amb tenaren en raadsleden aangesproken worden, om de schade te vergoeden. Te Berlijn hield sedert November vooral in de Leipziger Strasse een man huis, die er op uit was, aan jonge vrouwen en meisjes de haarvlecht af te snijden. Nu pas is de politie erin geslaagd, hem voor de Opera op heeter daad te betrappen en aan te houden. Het is een student van de technische hoogeschool, zoon van een geachte familie te Hamburg. Hij bekende dat zijne zonderlinge hebbelijkheid het ge volg was van een sexueele afwijking. Bij een huiszoeking bij hem heeft de politie 31 haarstaarten en een aantal haarlokken gevonden. De staarten lagen netjes in zijn schrijftafel gerangschikt en werden af Historisch Romantisch Tafereel, uit de Zwolsche Geschiedenis (1326). 135) Willibald, die zich voorgesteld had, dat hij voor den bissehop was geroepen om zich over het vroeger voorgevallene te verantwoorden, was diep ontsteld toen hij den maiskramer in het oog kreeg, die hem met trotsche en triomfeerende blikken aanstaarde, doch naardien het hem onbewust was, wat er in deze oogenblikken was geschied, herstelde hij zich spoedig en eene rustige houding aannemende, vertoonde hij uitwendig de meeste kalmte en bedaardheid, terwijl in zijn binnenste angst en vertwijfeling den vreeselijksten kampstrijd voerden. Johan van Arkel zette Arnold op zijnen zetel neder, en zich toen tot de wachten keerende, die den monnik bewaakten, zeide hij met eenen gestrengen blik „voert den booswicht tot mij Willibald stond nu voor den bisschop van Utrecht, doch de kalmte, waarachter hij eenige oogenblikken vroeger nog zijne onrust kunstmatig had verborgen gehou den, verliet hem geheel toen van Arkel hem de strenge taal toesprak „Uwe verraderijen van voorheen wil ik dit en toe óvergevlochten, om elk ervan was een lintje gebonden en daarop was de datum van het afsnijden aan- geteekend. Het is nog een moeielijke rechtsvraag, of voor elk strafbaar feit de man moet vervolgd worden. Het is voor de politie gebracht wegens belee- diging door daden, gepaard gaande met het toebrengen van lichamelijk letsel. En dit zal hem misschien ook voor den rechter ten laste gelegd worden, daar een man van gezag als prof. Liszt verklaart, dat zoodanig letsel ook wordt toegebracht, als iemand, zonder pijn te lijden, nadeel aan den lijve ondervindt, doordat het een of andere deel van zijn lichaam in zijn groei wordt be lemmerd. Anderen vinden dat hij ook wegens diefstal terecht moet staan. ENGELAND. Als de vier verkiezingen, die Dinsdag nog onbeslist waren, geen verandering in de afvaardiging van die districten brengen en dus drie conservatieven en een liberaal gekozen worden, staan de partijen zoo 377 liberalen, 53 arbeiders, 157 unionisten (van wie 7 vrijhande laars) en 83 conservatieven. De Daily Chronicle splitst de 53 arbeiders als volgt12 vertegenwoordigers van libe ralen en arbeiders12 van mijnwer kers en 29 van de onafhankelijke ar beiders. De eerste twaalf, mannen als Burns, kan men veilig bij de liberalen rekenen. De twaalf mijnwerkersafge vaardigden staan op zich zelt, maar zijn niet de verbintenis aangegaan zich bij 'geen van de twee groote poli tieke partijen aan te sluiten. Ook bij oogenblik vergeten het is over eene nieuwe gruweldaad dat ik zal spreken Gij hebt uw leven aan de dienst van God gewijd, gij hebt gezworen zijne heilige geboden te zullen onderhouden, gij hebt die geboden geschonden, gij hebt uwen eed gebroken, de straf van den meineedige wacht u." Willibald riep alle zijne zielskracht te hulp, en het gelukte hem met eenige bedaardheid te vragen „Wie is het,die mij beticht van de misdaad, die uw hoog waarde mij op nieuw te laste legt „Daar staat uw beschuldiger," ant woordde van Arkel op Rocko wijzende. Willibald verbleekte, toen de mars kramer op hem toetrad en spottend zeide „Heer paterik ben in de noodzakelijk heid geweest het voorval aan het Salcker- veer eenigszins omstandig aan het heilige oor van den bisschop te openbaren, en gaarne had ik. „Hoe," riep Willibald, terwijl er weder eene vonk van nieuwe hoop uit zijn oog blonk, „wordt er aan de woorden van eenen vreemden bedrieger zoo veel geloof gehecht, dat op zijne betichting een dienaar der heilige moederkerk wordt beschuldigd van verleiding eu „Hou op viel Rocko lachend in de rede, „in het vuur uwer verontwaardiging vergeet gij het immers dat gij iets her haalt, hetgeen ik reeds met de noodige ldeureu en verwen aan den bisschop heb medegedeeld." hen kan de regeering dus op steun rekenen, zij 't niet van allen. Blijven de 29 onafhankelijken, die de regeering alleen aan hare zijde zal zien, wanneer zij in sociale aangelegenheden het hun naar den zin maakt. SPANJE. De tochten, die koning Alfonso dezer dagen onderneemt om zijn beminde Ena te bezoeken in Biarritz, worden begunstigd door prachtig weer. Was Alfonso eenige eeuwen vroeger geboren, dan zou hij zijn bruid misschien mee voeren achterop zijn strydros. Gelukkig voor Ena en gelukkig ook voor het strijdros is de automobiel het voertuig bij uitnemendheid bij deze koninklijke vrijerij, en soms neemt Alfonso zijn bruid naast zich op de bank en dan tuffen ze voort door veld en wegen. Wie het paar tegen zijn gekomen, ge tuigen, dat de geliefden stralen van geluk. Ook wandelen zij dikwijls samen in de lanen van het park van Mouriscot. Aan den oever van het meer, dat door het park omsloten wordt, hebben Ena en Alfonso twee boompjes geplant, twee sparreboomen. Zij stampten de aarde er om vast en begoten de jonge planten met een gieter. Wie zou Alfonso deze dagen niet gunnen Er is een, die het hem blijk baar niet gunt, en dat is Moret, presi dent van den ministerraad. Die man met een hart van steen is naar San Sebastean gespoord, om den koning over staatszaken te spreken. Hij had liever een Ovidius moeten meenemen Willibald sidderde; hij had zichzelven verradenmaar nog eenmaal herstelde hij zich en met eene trotsche stem riep hij „Ik loochen alles wat deze schurk heeft verklaard dat hij zijnen laster met bewijzen stave „Hier is mijn getuige;" antwoordde Rocko zegevierend, op Arnold wijzende. /(Pater Willibaldde zoon dien gij in ontucht hebt geteeld, de zoon die door mijne handen moest vallen, leeft! daar zit hij, die jongeling is uw zoon Johan! Arnold hief langzaam het neergezonken hoofd op en staarde zijnen vader met een mengsel van afkeer en kinderliefde aan, doch zijne tong weigerde hem hare dienstgeen woord kwam over zijne be storven lippen. Ook Willibald zweeg; ook hij hield zijnen blik op den jongeling gevestigd, wiens schoon en open gelaat de stem der vaderliefde in zijn ijskoud, hardvochtig gemoed weder opwekte. Snel schoot hem eene gedachte door de ziel, die hem het middel aan de hand gaf om zich te redden. Hij naderde Arnold, en hem bij de hand vattende knielde hij neder, en sprak zacht en met gevoel „Kan de zoon de dwaling van zijnen vader vergeven „De zoon moge den vader vergiffenis schenken, de vorst der kerk kan eenen meineedigen priester niet vergeven uwe straf blijft bepaald, welke ook de uit spraak van uwen zoon zij antwoordde van Arkel onverbiddelijk. en over de geschiedenis van Philemon en Baucis komen spreken. De Daily Chronicle verneemt uit AlgecirasDe behandeling van de visscherij kwestie toont aan, dat men geen verandering in Marokkaansche verdragen kan verwachten, zoodat de indruk versterkt wordt, dat het congres tot geen uitkomst zal leiden. De ver tegenwoordigers van Engeland, Duitscli- land en Spanje lijken in dien indruk te deelen, daar zij waarde hechten aan de vertdaring van de Moorsche afgè- vaardigden, dat zij geen besluit van het congres kunnen erkennen zonder goedkeuring van den sultan eu de notabelen. Om deze houding van de Mooren zal het congres eerder misluk ken dan tengevolge van strijd tusschen de Europeesehe mogendheden- De correspondent van de Times te Algeciras heeft er ook weinig moed op, en wel wegens Duitschlands dub belzinnige houding. Hij gelooft, dat het congres alleen in ondergeschikte zaken eenig lapwerk kan verrichten, maar de hoofdzaken niet zal aanroeren. De behandeling hiervan zou ook den vrede van Europa kunnen bedreigen. DENEMARKEN. De toespraak, die koning Frederik Dinsdag van het balcon van Amalien- borg gehouden heef t, nadat Christensen, de minister-president, zijn: Koning Christiaan IX is dood. Leve koning Frederik VIII" uitgeroepen had, luidde als volgt„Onze oude Koning, mijn zeer geliefde vader heeft de oogen ge sloten. Zacht en kalm sli<?p hij in, Willibald rees op, zijne vorige zwak heid had hem geheel veriaten. Hij stond daar weer in de volle trotsche stoutheid die hem als aangeboren scheen, en zijne stem tot die vastheid en fierheid verhef fende, die hij zoo gemakkelijk koude aannemen, zeide hij „Bisschop van Utrechtvóór ik uw dienaar werd was ik u in rang en aanzien gelijk. Mijne dienstbaarheid aan de kerk is verbroken ik ben weder wat ik vroeger was neen ik ben meer graaf Gunther van Schuilen- burg bestaat niet meerhij liet éénen erfgenaam achter; het is zijn broeder, eu die broeder staat voor u! graaf Johan van Arkel, herken in mij graaf Beehtram van Schuiienburg Willibald sloeg nu zijne kap terug, en vertoonde hetzelfde bleeke gelaat, 't welk vroeger den baron van Voërst zoo zeer getroffen had, eu waarin van Arkel den reeds lang dood gewaauden jongeren graaf van Schuiienburg herkende. Aan Willibald outgiug de indruk niet, die zijne ontdekking op den bisschop uit oefende, en snel daarvan gebruik maken de vervolgde hij „Mijn leven ligt in uwe hand, gij kunt het mij ontnemen, maar weet, dat dan de Schuiienburg even vreeselijk voor u eu het Oversticht zal zijn als de Stins Voërst. Schenkt gij mij echter de vrijheid, zoo zult gij een ge trouwen bondgeuoot in mij vinden, die zijn ridderwoord verpandt om met rust en vrede met de Nederstichtschen te leven.'

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1