DE SUS VöËllSl u ïju a i u \o. 81. Woensdag 17 Januari 1906. 21° Jaar#. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuw sch-Vlaan de ren F. DIFLFHAN, AXEL. Buitenland. FEUILLETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrij dagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER —UITGEVER ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3 2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag" TWEE uren. FR4NKRIJK De ministerraad, Vrijdag op het Elysée gehouden onder voorzitterschap van president Loubet, heeft besloten, dat de bijeenkomst van het Congres, waar de president der republiek-moet verkozen worden, plaats zal hebben op Woensdag 17 Januari. Die dag is gekozen in overleg met de voorzitters van Kamer en Senaat, zooals dat te doen gebruikelijk is. Loubet heeft het besluit tot bijeen roeping van het Congres Vrijdag ge- teekend. Het luidt juist zoo als het besluit van 25 December 1885, toen de tijd van president Jules Grévy ten einde liep. Nu het besluit tot het houden van de vereenigde vergadering van Kamer en Senaat is afgekondigd, rust verder op den voorzitter van den Senaat, van rechtswege voorzitter van de vereenigde vergadering, de taak, te zorgen voor de bijeenroeping der kamerleden en senatoren en voor de regeling der vergadering. Elk kamerlid en elk senator krijgt zijn oproepingsbrief. Om één uur zal de vergadering geopend worden. Als de nieuwe president der republiek is gekozen, gaat de waardigheid niet aanstonds van Loubet op den nieuwbe noemde over. Loubet blijft zijn ambt vervullen tot 18 Februari. Woensdag 17 Januari kan er dus nog geen sprake zijn van een inhuldigingsfeesteen intocht van den nieuwen president, Hittorisch Romantisch Tafereel. uit de Zwolsche GesnhiedenU 1326). 130) „Hoeveel mannen zyn er nog met u op den Stins overgebleven vroeg Rocko zonder op des hoofd mans woorden veel acht te slaan. „Bij de zesendertig mijner roode kna pen kunt gij nog een zestigtal Schuilen- burgers voegen; "hernam Hugh somber. „Maar waartoe dient deze vraag „Zoodat er nog omstreeks een honderd tal uwer strijdmakkers het oogenblik afwachten dat het den bisschop behagen zal hen uit dit leven vol rampen te verlossen?" vroeg Rocko grijnzend. „Javoor den duivelriep Hugh ongeduldig. „Zorg echter, verraderlijke sterrekijkerdat gij geen enkel woord meer babbelt over eene zaak die u niet aangaat, of ik breek dadelijk de onder handeling af door u een eind mijner dagge in de ribben te stooten Noem dus met korte woorden den prijs voor ruwen kop" „Honderd levens," antwoordde Rocko op vasten toon, „voor mijn leven voor mijne vrijheid bied ik u de vrijheid en omhangen met de teekenen zijner waar digheid, in Parijs, zal niet plaats hebben. De overdracht van het presidentschap zal 18 Februari op hetElyséegeschieden. Met alle plechtigheid zal de nieuwbe noemde dan naar het presidentspaleis worden geleid. Met het feit, dat de nieuwbenoemde straks inderdaad president zal zijn, heeft men echter in allerlei opzicht rekening te houden terstond na de verkiezing. Zoo zal de minister van binnenlandsche zaken hem naar huis brengen na afloop van het Congres en vermoedelijk zullen ook andere ministers den gekozene die eer bewijzen. Boven dien zal er met de bijzondere maatre gelen, die er voor de persoonlijke vei ligheid van den president der republiek worden in acht genomen, niet worden gewacht tot 18 Februari. Een maand lang zullen er dus twee heeren in Parijs door agenten op fietsen gevolgd worden als zij in een rijtuig uitgaan. De aanhangers van Doumir en Fallié- res beiden geven hoog op van de kansen van hun candidaat. Hardnekkig is het gerucht van een candidatuur Rouvier, die door de linkerzijde in plaats van Falliéres zou worden gesteld. Hettele- graafagentschap Havas is gemachtigd dit gerucht tegen te spreken. Er wordt veel gewed op den nieuwen president. Dat dobbelen verhoogt de belangstelling. BELGIE. Wat moet er nu worden van het ministerie de Smet Het amendement Ruzette, dat de regeering had aange- het leven van u en uwe krijgsmakkers aau „Ik wil gaarne aannemen dat gij zeer hoog in de gunst van den duivel staat aangeschreven, maar dat zijne genegen heid zich zoo verre over u zoude uit strekken dat hij, om uw leven te redden, een wonderwerk zoude verrichten, of op het minst een oppervorst der heilige kerk, die hem met een eindje heilige kaars of een paar droppelen wijwater op de vlucht kan jagen, een loer draaien, daaraan geloof ik even weinig als aan uwe profetische gaven, waarmede gij vroeger hebt te koop geloopenHebt gij dus niets anders te zeggen zoo laat ons van de onderhandeling afstappen, en op eene kortere wijze de zaak afdoen." „Het verwondert mij, heer Hugh antwoordde de marskramer met eenen spottenden lach, „dat gij, die u toch ook kunt beroemen tamelijk hoog in de gunst van den booze te deelen, op een oogen blik van zijne trouw jegens zijne dienaren en kennissen spreekt, waarin hij u zoo blijkbaar in den steek laat zitten. Het is niet van zijne tusschenkomst, dat ik het behoud van miju en uw aller leven verwacht; integendeel heb ik ditmaal inijn vertrouwen gevestigd op iemand, dien wij wel minder dan den duivel door trouwe diensten aan ons verplicht hebben, maar wien het eigenbelang handelbaarder zal maken dan de nikker zich ooit jegens ons betoond heeft." nomen, heeft de Kamer verworpen. Het amendement Helleputte, waar de regeering beslist tegen was gekant, heeft de Kamer aangenomen. Het amendement Ruzette verworpen bij staking van stemmen, het amendement Helleputte aangenomen met 25 stemmen meerderheid. Of het ministerie na deze twee neder lagen zal aftreden of aanblijven Geen enkel Belgisch blad hebben wij nog opgenomen, dat er een eenigermate besliste voorspelling over durft wagen. Het ministerie de Smet is in de gelegen heid geweest zich zeldzaam te oefenen in het doorstaan van nederlagen. Het heeft niets met den eik, maar veel met het riet gemeen. De aanneming van het amendement Helleputte lijkt een geduchte slag voor de regeering, die ten aanzien van de vestingwerken zooveel toegegeven had als men maar mogelijk achtte. Helle putte stelde voor, uit het militaire deel van het wetsontwerp op de werken van Antwerpen, te lichten wat betrekking heeft op den veiligheidsgordel, opdat de kwestie van den veiligheidsgordel in haar geheel naar de bijzondere com missie zou worden gezonden. Door de aanneming van het voorstel-Helleputte zal de commissie hebben te onderzoeken, niet alleen, hoe de veiligheidsgordel zal worden gemaakt, of zij zal bestaan uit forten en batterijen tusschen de forten, of er een gracht of kanaal langs zal loopen, en dergelijke meer, maar ook zal de commissie hebben te onder zoeken, of er een veiligheidsgordel zal moeten worden gemaakt. „En wie zal het zijn, van wien gij zoo veel heils te gemoet ziet „De bisschop Johau van Arkelher nam Rocko. Eenige oogenblikken bleef Hugh den marskramer onbewegelijk aanstaren, toen zette hij den stomp zijns arms hem weder op de borst en, het knief weder opheffende, zeide hij „dat gij den Schuilenburger lafbek voor een paar handen vol rozenobels hebt willen uit de wereld helpen, is iets dat ik u wellicht zoude vergeven hebben, indien gij nu ten minste getoond had dat gij niet tot de alledaag8che schelmen behoort, die alleen geschikt zijn om een ellendigen sluipmoord op een oud wijf te begaan. Maar nu zie ik dat gij niets anders zijt, dan diten daarenboven een driedubbele verrader, die mij en een honderdtal brave knapen aan de galg zoudt willen helpen. Doe dus uw gebed, indien gij dit althans nog noodig acht, en sterf dan „Het zoude jammer zijn, hoofdman Hughvervolgde de marskramer met dezelfde onverstoorbare koelbloedigheid, „dat het leven van zoo veel brave min nen zoude verloren gaan, enkel door het ongeduld van hunnen aanvoerder. Luis ter dus nog eenige oogenblikken, en wanneer gij dan nog denzelfden lust gevoelt om uw handwerk aan mij te verrichten, zoo zal ik u daarin niet langer weerhouden. Gij denkt wellicht De amendementen betreffen artikel I. Het eerste deel van dit artikel luidt: ,Met het oog op de verbetering van den loop der Schelde beneden Antwer pen en de uitvoering die er het gevolg van zijn, er in begrepen het afleiden der waterloopenop de uitbreidingen der zee-inrichtingen en dezer afhanke lijkheden alsmede op de spoorwegin richtingen." Dit deel van artikel 1 is zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Daar op wordt gestemd op het tweede stuk van artikel 1, dat Ruzette voorstelt aan het eerste deel toe te voegen. De minister-president zeide Vrijdag nog eens uitdrukkelijk, dat hij het amendement Ruzette aanneemt. Vol gens den wensch van Ruzette en de regeering dan zou artikel 1 vervolgen „op de loopverandering der verbin dingsvaart tusschen Maas en Schelde op de loop verandering der Schijns en het aanleggen van 't gedeelte van het verdedigingsontwerp dat, op die plaats, de thans bestaande omwalling ver vangt." Op het laatste stuk van het amen dement komt het aan. Door dat te verwerpen geef t de Kamer al te kennen, dat zij in het regeeringsontwerp „het aanleggen van 't gedeelte van het ver dedigingsontwerp dat, op die plaats, de thans bestaande omwalling vervangt", niet wenscht te behouden. Het voorstel Helleputte strekte om dat „aanleggen van 't gedeelte van het verdedigingsontwerp enz." uit artikel 1 te lichten. Vander velde maakte de opmerking, dat ik in verbond met den bisschop sta, en op zijn bevel den aanslag op het leven van den graaf van Schuilen burg begaan heb. Bij eenig nadenken hadt gij u echter van het tegendeel kunnen over tuigen. Gij weet toch dat Johan van Arkel de man niet is om zijDe vijanden door de hand van eenen huurling uit den weg te ruimen, en gesteld dit ware zoo, zoude hij dan niet veeleer den baron van Voërst, die de grootste en voornaamste zijner tegenstanders was, onschadelijk hebben gemaakt, dan den keflfenden graaf Gunther Ik heb dan ook niet op bevel noch met voorkennis van den bisschop gehandeld, maar voor rekening van eenen monnik, Willibald uit het Fraterhuis te Zwolle. Wat die kraai daarmede voor had, weet ik niet, maar dat hij er slecht genoeg toe is> zult gij ongetwijfeld gelooven, als ik u zeg, dat ik reeds vroeger voor hem een dergelijk stuk werk heb verricht, dat inog erger „Het is niet noodig," viel Hugh den marskramer in de rede, „dat gij den bisschop zoekt vrij te pleiten. Ik en de baron van Voërst hielden ons reeds vroeger overtuigd, dat de bisschop niet onhandig genoeg was, om zich door eenen schurkenstreek ook den graaf tot vijand te maken. Begin liever met mij te bewijzen, dat gij eenigen grond hebt om te gelooveu dat de bisschop om uwen twille of uit eigenbelang handelaar jegens

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 1