LEES DIT. Ccti Arbeiderswoning D. J. OGGEL - AXEL. RIJWIELEN. ir^ndsm^ Koloniale- en Kruidenierswaren. Uit de hand te koop: G ROSSIER D ERIJ OLIEËN en PETROLEUM. Kaas, Spek, Reuzel, Teer, Maïs, Granen, Zaden, Lijnmeel, Lijnkoeken, Bloem, Grindmeel. Kunstmeststoffen, Mesting artikel en. AmerikaanscheKR A In Wintermaand, Gedachte ii lezen, Axel s Werkmanskring, Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. NOG VOORHANDEN: MIDDELEN VAN VERVOER: Stoombootdienst op de Wester-Schelde. 1 November L905 tot en met 28 Februari 1906. Lij n W alzo ordenHans weert. op de Axelsclie Sassing. Te bevragen bij P. DEES, te Axel. Het mooiste en doelmatigste geschenk voor meisjes en jongens is het fraai uitgevoerde boek bevattende 7 verhalen met 6 platen. INHOUD: Het Winterkoninkje (met 2 platen). Naar Transvaal (met plaat). Hereenigd met plaat). Vrede na strijd (met plaat). Het Kerstfeest der Schipbreukelingen. Een geluk b(J een ongeluk (met plaat). Een gelukkige dag. Prijs f 0.50. Gebonden f 0.70. Alle bestellers ontvangen er gratis bij een nieuw onderhoudend en ver rassend gezelschapsspel voor 2 of meer personen. Prjjs afzonderlijk besteld f0.25. Dus het boek In Wintermaand voor 50 ct. ingenaaid, of 70 cent ge bonden en daarbij gratis het nieuwe gezelschapsspel Gedachtenlezen. Franco toezending na ontvangst van het bedrag in postzegels of per post wissel door den uitgever J. D. DIJK, Groningen, Oude Kijk-in-'t Jatstraat 66. MAGAZIJN TE MIDDELBURG: LANGE] DELFT 10. van het Muziekgezelschap op a. s. Donderdag, s avonds om 5 uur, in „De Graanbeurs", bij den heer S. DIELEMAN. Namens het Bestuur. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal op Dinsdag den 16 Januari 1908, des voormiddags ten 10 ure, verkoopen DE VOLGENDE Chiffon- r£\ r nière,Kasten,Les- senaars, Uittrek- en andere Tafels, Stoelen en Zetels met bekleede zittingen, mahoniehouten en andere Ledi kanten met toebehooren,Beddegoed, Kachels, Haarden, Spiegels, antieke Klok en andere Uurwerken, Hang en andere Lampen, 2 Speeldoozen, ijzeren Geldkist, moderne en an tieke Schilderijen, waaronder een prachtige copie van Van Dijk, eenig oud Porselein, Koper-, Blik-, IJzer-, Gips-, Geleierd- en Aarde werk, Haard-, Wasch-, Keuken- en Schuurgerief, enz. enz., alles be- hoorende tot de nalatenschap van den ZeerEerw. Heer Pastoor P. VAN VOOREN, overleden te Axel. De verkoop heeft plaats aan de R. C. Bewaarschool te Axel. KIJKDAG daags te voren van 10 tot 3 ure. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van JAN VERSTRATEN Jz. aan zijn schuur in de Kerkdreef aldaar op Zaterdag den 13 Janu ari 1906, des namiddags ten 1 ure, verkoopen CE3M|f 1 Bekalfde Koe, 1 Be- kaltde Vaars, 1 tweejarig, trng1!» 1 eenjarig Rund, Kruiwa gen, Geeselsteen met paard, Sny- bak, Graankist, Kaarn, 2 Tonnen, Botervat, Lepels, Pintschotels, Bo- terkoppen, Prikkeldraad, Rieken, Vorken, Mesthaken, Mest, enz. enz. alleen in verzegelde pakjes voor dien van bovenstaand gedepo neerd Handelsmerk ;in Zeeu wsch- Vlaanderen verkrijgbaar te Axel, F. Dieleman. Firma wed. H. Harinck, J. Bareman, Hulst, C. L. Du Cock-Sijlva, Ter Neuzen, P. van Arenthals, D. Herrebout, Gez. Meer tens, Wed Klaassen Donze, A. van Overbeeke, Sas van Gent, J. T. de Smidt. Zaam- slag, Wed. J. de Vos, Wed. D. J. van Pienbroek, Axelschestraat. In 't bijzonder wordt de aan dacht gevestigd op SOUCHON No. 5. a f 1,20 per V- KG. Het is ongelooflijk wat nu weer voor den prijs van een Gulden door W. M. HEIJL, Boekhandelaar te Utrecht, wordt aangeboden. Een Pakket bevattende het Prachtwerk DREYFUS" 5 jaren in ballingschap op hef Duivelseiland", in twee deelen, een Historische Roman. Dit werk in kwarto formaat, bevat 879 pagina's druks en is geïllustreerd met 63 platen. Door gebrek aan plaatsruimte wordt dit standaardwerk dat f4, kost, aan de lezers van dit Blad voor f I aangeboden. Bovendien, geef ik bij dit werk nog cadeau een mooi „PRENTENBOEK". Daar de voorraad niet groot is, zende men spoedig een postwissel van een Gulden waarop staat LEES DIT, aan den Boekhandelaar W. M HEIJL, Utrecht. SPOORWEG TER NEUZEN—MECHELEN. (Greenwichtijd.) van Tor Neuzen 7 Sluiskil 7 06 Axel 7 13 Kijkuit 7 21 Hulst 7 32 Clinge 7 49 aank. St. Nicolaas 8 10 van 8 22 aank. Mechelen 9 15 van 9 22 aank. Brussel N. 9 48 9 40 9 49 9 59 10 06 10 18 10 36 10 54 10 57 1153 12 03 12 29 128 1 36 1 45 153 2 02 218 2 35 305 4 04 415 4 56 5 52 6 6 09 617 6 26 6 42 7 714 812 816 8 56 van Brussel N. 5 59 9 41 12 43 5 35* Mechelen St. Nicolaas Clinge aank. Hulst van Kijkuit Axel Sluiskil 6 38 10 28 1 25 6 03 7 50 1140 811 12 04 8 17 12 11 8 30 12 38 8 38 12 46 8 48 12 54 8 57 1 02 310 3 31 3 37 3 48 3 56 4 04 412 7 26 7 53 7 59 8 10 818 828 36 aank. Ter Neuzen 9 05 1 10 4 20 8 44 Op Zon- en Feestdagen om 5 16 u. Spoorweg Ter Neuzen—Gent. v. Ter Neuzen Sluiskil Sluiskil [brug] Philippine Sas van Gent a. Gent [kl. St.] [gr- st. «20 t 11 50 8 28 8 31 8 35 8 46 8 50 9 11 9 41 9 56 12 1201 12 08 1: 17 12 21 12 33 5 10 5 20 5 24 5 26 5 36 5 12 5 52 1 15 5 36 t Vertrekt 's Woensdag om 12 uur. 7 45 7 55 7 57 '8 04 813 818 8 50 9 26 9 30 5 02 5 14 5 47 6 6 15 6 28 6 35 6 40 6 50 Van St. Nicolaas naar Lokeren en Gent. v. St. Nicolaas naar Lokeren en Gent voorm. i 48 62) 7 41 8 18 9 43 11 33 en nam. 1 05 2 47 3 57 5 5 7 09 8 2. v. Gent naar Lokeren en St. Nicolaas voorm. 4 42 6 33 7 40 i 02 10 36 en nam. 12 31 2 07c 417 5 16 6 10 7 42 8 12 De uren met een zijn treinen 1 en 2 klasse. v. Gent [gr. std Gent fkl. st.] Seizaete j v. Sas van Gent Philippine Sluiskil [br.] Sluiskil a. Ter Neuzen 5 25 5 39 6 11 616 6 33 6 43 6 47 6 50 6 58 819 8 30 9 02 9 07 9 20 9 28 9 32 9 35 9 43 +11 12 01 12 33 12 37 12 50 12 58 102 105 1 13 Ter NeuzenBrussel over Lokeren. v. Ter Neuzen v. Seizaete a. Brussel v. Brussel v. Seizaete a. Ter Neuzen 5 35 618 10 04 5 34 9 09 9 43 8 20 9 09 12 36 10 18 12 51 1 25 12 03 12 51 315 207 6 6 50 5 10 5 49 9 42 6 19 8 55 9 35 Van St. Nicolaas n. Bcveren en Antw. v. St. Nicolaas naar Beveren en Antwerp®» voorm. 4 50 5 40 7 43 8 23 9 56 l 42 en nam. 141 2 50 5 20 6 02 7 18 8 35 v. Antwerpen naar Beveren en St. Nicolaas voorm. 5 23 6 48 7 32 9 05 10 38 en nam. 12 12 2 06 3 04 614 616 7 46 8 22 Stoomtram HulstWalzoorden. v. Hnlst, Station 4 45 40 10 25 2 15 5 20 "05 a. Walz. D(jk 5 40 8 35 1120 310 6 15 9 v. Walz. Dijk 6 20 9 l" 11 45 3 35 6 30 9 10 a. Hulst, Station 7 15 10 05 12 35 4 30 7 2510 Stoomtram VlissingenMiddelburg. S T A D S T IJ D. v. Vliss.: vm. 9 30 11 - 1140 nm. 1" 30 110 2 245 330 415 5— 5:5 7 50 8 45 vi Midd.: vm. 6 20 8 40 10151145 nm. 1235 1 20 2 05 2 50 3 35 4 20 5 05 5 55 Spoorweg VlissingenRoosendaal. v. Vliss. n. Roosendaal 6 07 7912 35 5 *6 45 6 58 135 UREN VAN VERTREK. WEST-EUROPEESCHE OF SPOORTIJD. DAGELIJKS WOENSDAG Van Vlissingen n. Breskens vm. 5,7,30 9,30 vm. 12, a b nm. 3,23 e f, Breskens Vlissingen 5,30 8,10,nm. 12,25 m 3,50fc- Van Neuzen naar Vlissingen 5,7,30 de 10,25 nm. 1,55f Vlissingen Neuzen 6,10 9,- e 11,50 b 3,23c Van Borsselen, d vertrekken de booten ongeveer 3 O minuten na het vertrek van Vlissingen of Neuzen. Van Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 7,50 Hoedekenskerke Neuzen 8,30 Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trein 11,44 kan de boot naar Borsselen en Neuzen ten hoogste 5 minuten en die naar Breskens ten hoogste 20 minuten wachten. Bij vertraging van trein 3,16 kan de boot naar Borsselen en Neuzen Jeu hoogste 15 minuten en die naar Breskens ten hoogste 30 minuten wachten. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Deze reizen worden des ZONDAGS en des WOENSDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trein 1,25 te Neuzen kan de boot van 1,55 van Neuzen naar Borsselen en Vlissingen ten hoogste 20 minuten wachten. Op deze reizen worden geen vrachtgoederen en vee vervoerd. Omnibus lusschen rle aanlegplaats der stoonbooten en het spoorwegstation te Neuzen ad 15 cent per persoon per rit. i October 1905 tot en met 30 April 1906. WEST-EUROPEESCHE OF SPOORTIJD. DAGELIJKS Van Walzoorden naar Hansweort vm. 5,45 8,45*, nam- 12,15, 3,50. Hansweert Walzoorden 8,08* 11,01 2,38, 5,38. Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. Voor het vervoer tusschen Hansweert en Vlake of omgekeerd zijn telkens twee omnibussen elk met twaalf plaatsen, beschikbaar. Van Vlake vertrekken de omnibussen naar Hansweert onmiddellijk na aankomst van den correspondeerenden trein. De booten uit Hansweert vertrekken, behoudens onvoorziene omstandigheden, na de aankomst der omnibussen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 4